Θ. Παπαευαγγέλου, Δημόσια έργα & Μελέτες, 2η έκδ., 2012


Θ. Παπαευαγγέλου, Δημόσια έργα & Μελέτες, 2η έκδ., 2012

Η νέα έκδοση του βιβλίου περιλαμβάνει τους δύο βασικούς νόμους (δημοσίων έργων Ν.3669/08 και μελετών Ν.3316/05), με τις τροποποιήσεις τους (μέχρι και το Ν.4070/12) και πλήρη νομολογία των ανώτατων δικαστηρίων (70 αποφάσεις του ΔΕΕ, 18 του ΑΕΔ, 2700 του ΣτΕ, 250 του ΑΠ και 200 του ΕΣ). Στο δεύτερο μέρος παρατίθεται η νομολογία του ΣτΕ σε διαδικαστικά-δικονομικά θέματα, ενώ το τρίτο μέρος περιλαμβάνει πίνακες και ευρετήρια για την εύκολη ανεύρεση τόσο των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν.1418/84, ΠΔ 609/85 και Ν.716/77, ΠΔ 914/79, ΠΔ 696/74) όσο και της νομολογίας.

Το συμπλήρωμα περιλαμβάνει τη νομολογία των ανώτατων δικαστηρίων (ΣτΕ και ΑΠ, καθώς και του ΔΕΕ) όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014, μετά την έκδοση του ανωτέρω βιβλίου.

Αντίθετα, δεν περιλαμβάνει τις διατάξεις των δύο βασικών νόμων 3669/08 [κωδικοποίηση νομοθεσίας δημοσίων έργων] και 3316/05 [μελέτες], τα κείμενα των οποίων παρατίθενται στο εν λόγω βιβλίο. Πρέπει όμως ο αναγνώστης να αναζητήσει τις τροποποιήσεις που έγιναν, στο μεταξύ, στους νόμους αυτούς.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι οι ανωτέρω νόμοι [3669/08 και 3316/05] καταργούνται με το Ν. 4281/14 (Α΄ 160/8.8.14), από την έναρξη ισχύος αυτού [άρθρο 253], πλην ορισμένων διατάξεων οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να εκδοθούν οι προβλεπόμενοι κανονισμοί ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων, ενώ η έναρξη ισχύος του Β΄ μέρους του νόμου που αναφέρεται στις δημόσιες συμβάσεις προβλέπεται για την 31.12.2015 [άρθρο 201, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 § 1 Ν. 4320/15, Α' 29/19.3.2015]. Ειδικά, οι διατάξεις περί έννομης προστασίας [άρθρα 179-194] θα ισχύσουν 3 μήνες μετά την έκδοση των ΠΔ που προβλέπονται στα άρθρα 182, 183 και 187 [περί παραβόλου, εκδίκασης προσφυγών κλπ].

Το συμπλήρωμα ακολουθεί τη διάταξη της ύλης του ανωτέρω βιβλίου. Όπου παραλείπεται κάποια παράγραφος, σημαίνει ότι δεν υπάρχει νεότερη νομολογία (των ετών 2012-2014) σε σχέση με εκείνη του βιβλίου (μέχρι και το 2011).

Edition info

Title
Δημόσια έργα & Μελέτες
Συλλογή νομοθεσίας - Κατ’ άρθρο νομολογία ΑΕΔ, ΣτΕ, ΑΠ, ΕΣ, ΔΕΕ(ΔΕΚ)
© 2012
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-445-831-8
Pages
ΧΧΧ + 1186
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Ν 3669/08 [Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων]

ΙΙ. Ν 3316/05 [Ανάθεση και εκτέλεση μελετών και υπηρεσιών]

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ – ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ι. Προσυμβατικό στάδιο

ΙΙ. Συμβατικό στάδιο

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΙΝΑΚΕΣ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Ι. Πίνακες αποφάσεων [ΔΕΚ, ΑΕΔ, ΣτΕ, ΑΠ, ΕΣ]

ΙΙ. Πίνακες έργων [ΣτΕ, ΑΠ]

ΙΙΙ. Ευρετήρια:

Αντιστοιχία διατάξεων και ευρετήριο νομολογίας κατ’ άρθρο

Ευρετήριο νομοθεσίας δημοσίων έργων

Ευρετήριο νομοθεσίας μελετών

Ευρετήριο νομολογίας [index]

Ευρετήριο νομολογίας του Ν. 1418/84

Ευρετήριο του Π.Δ. 609/85

Νομολογία μελετών (Ν. 716/77, Π.Δ. 194/79, Π.Δ. 696/74)

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Όλα τα ζητήματα στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων μετά και τον ν. 4912/2022
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Πλήρης ενημέρωση για το ζήτημα των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών με πλούσια νομολογία
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021
Παρουσίαση κρίσιμων ζητημάτων με μεγάλο εύρος και έμφαση στις ρυθμίσεις του ν. 4412/2016 για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, 2021
Ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο με πλούσια και κρίσιμη νομολογία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων