Θ. Πανάγος/Β. Σπηλιοπούλου/Ι. Μπαλτά..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021


Θ. Πανάγος/Β. Σπηλιοπούλου/Ι. Μπαλτά..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021

Πέρασαν τέσσερα περίπου χρόνια από την έναρξη ισχύος και την εφαρμογή των νόμων 4412/2016 και 4413/2016 και ήδη βρισκόμαστε ενώπιον ενός νέου νομοθετήματος που έρχεται να τροποποιήσει σε σημαντικό βαθμό τις διατάξεις των ως άνω νόμων πολλές από τις οποίες χρειάσθηκε να προσαρμοσθούν στις ανάγκες μιας ορθής και καλής εφαρμογής της νομοθεσίας και της πρακτικής των δημοσίων συμβάσεων.

Με το παρόν έργο ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να μελετήσει συστηματικά το κωδικοποιημένο (επικαιροποιημένο) κείμενο του νόμου με ευδιάκριτες όλες τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του ν. 4782/2021. Σημαντικό χαρακτηριστικό του έργου είναι η αιτιολογία των πρόσφατων τροποποιήσεων προκειμένου να καταδειχθεί το πνεύμα του νομοθέτη, πράγμα που είναι χρήσιμο για την κατανόηση του σκοπού της ρύθμισης. Στη συνέχεια, αναφέρονται τυχόν κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι θεσμικού χαρακτήρα που είναι σχετικές με το υπό εξέταση άρθρο, ενώ γίνεται αναφορά σε μια ενδεικτική αρθρογραφία. Παρατίθεται ενδεικτική, αλλά εκτεταμένη, νομολογία, συνοδευόμενη από σχόλια των συγγραφέων. Σε πολλές περιπτώσεις παρατίθεται αυτούσιο το σχετικό σκεπτικό της δικαστικής απόφασης ή της γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., προκειμένου ο αναγνώστης να έχει μια ευρεία αντίληψη του αντιμετωπιζομένου ζητήματος. Το κυρίως έργο συμπληρώνεται από την παράθεση του κειμένου των βασικών κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων.

Το παραπάνω περιεχόμενο καθιστά το έργο ένα αναγκαίο εργαλείο τόσο για τις αναθέτουσες αρχές όσο και τους συμμετέχοντες, προκειμένου να γνωρίζουν τα κρισιμότερα ανακύπτοντα ζητήματα και να προετοιμάζονται κατάλληλα, έχοντας υπόψη τις διευκρινίσεις ή τις θεσμικές ρυθμίσεις του νόμου.

Edition info

Title
Δημόσιες Συμβάσεις
Σχόλια – Νομολογία κατ’ άρθρο
Η έκδοση περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις του ν. 4782/2021
© 2021
Directors
Authors
ISBN
978-960-648-333-2
Pages
ΧΧVIII + 1514
Price
€ 140.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ν. 4412/2016

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 1. Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2. Ορισμοί – Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο έκτο της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΒΙΒΛΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ)

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 3. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 4. Μεικτές συμβάσεις (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ II: ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ

Άρθρο 5. Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2170)

Άρθρο 6. Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ III: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άρθρο 7. Συμβάσεις στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 8. Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 9. Δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 10. Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 11. Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώ­ματος (άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 12. Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ IV: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 13. Συμβάσεις που επιδοτούνται από αναθέτουσες αρχές (άρθρο 13 της Οδη­γίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 14. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 14 της Οδηγίας)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 15. Άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 16. Μεικτές συμβάσεις που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 17. Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν στην άμυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται ή διοργανώνονται, σύμφωνα με διεθνείς κανόνες (άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΤΙΤΛΟΣ 2: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 18. Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 19. Οικονομικοί φορείς (άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 20. Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 21. Εχεμύθεια (άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 22. Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες (άρθρο 22 παράγραφοι 1-5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 23. Ονοματολογίες (άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 24. Συγκρούσεις συμφερόντων (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΤΙΤΛΟΣ 3: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ I: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 25. Δικαιούμενοι συμμετοχής – Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη ΣΔΣ και άλλες διεθνείς συμφωνίες (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 26. Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 27. Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 28. Κλειστή διαδικασία (άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 29. Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση (άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 30. Ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 31. Σύμπραξη καινοτομίας (άρθρο 31 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 32. Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 32Α. Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χω­ρίς προηγούμενη δημοσίευση

ΤΜΗΜΑ II: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 33. Δυναμικά συστήματα αγορών (άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 34. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί – Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 35. Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 36. Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ – Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 37. Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 22 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 38. Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) – Εξου­σιοδοτικές διατάξεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜ­ΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 39. Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 40. Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 41. Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημοσίων συμ­βάσεων – Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 42. Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 43. Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με αναθέτουσες αρχές από διαφο­ρε­τικά κράτη-μέλη (άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ III: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Άρθρο 44. Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών

Άρθρο 45. Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης – Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρα 83 παράγραφος 6 και 84 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 46. Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς – Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 47. Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς

Άρθρο 48. Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων (άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 49. Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες

Άρθρο 50. Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης – Εξουσιοδοτική διά­ταξη

Άρθρο 51. Συμβάσεις μελετών για τον προσδιορισμό τεχνικής λύσης

Άρθρο 52. Σκοπιμότητα σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής τεχνικών και λοι­πών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Άρθρο 53. Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης – Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 54. Τεχνικές προδιαγραφές – Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 55. Σήματα (άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 56. Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 57. Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 58. Υπεργολαβία (άρθρο 71 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 59. Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 60. Καθορισμός προθεσμιών (άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Άρθρο 61. Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 62. Προκαταρκτικές προκηρύξεις (άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 63. Προκηρύξεις σύμβασης (άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 64. Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/ 24/ΕΕ)

Άρθρο 65. Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστο­ποιήσεων (άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 66. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο – Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 67. Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύμβασης (άρθρο 53 της Οδη­γίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 68. Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων σύμβασης έργων

Άρθρο 69. Προσκλήσεις προς υποψηφίους (άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 70. Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 71. Γενικές αρχές (άρθρο 56 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 72. Εγγυήσεις – Εξουσιοδοτική διάταξη

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 73. Λόγοι αποκλεισμού – Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 74. Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις – Εξουσιο­δοτικές διατάξεις (άρθρο 57 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 75. Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 76. Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου

Άρθρο 77. Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης τεχνι­κών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Άρθρο 78. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/ 24/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 79. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/ 24/ΕΕ)

Άρθρο 79Α. Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης

Άρθρο 80. Αποδεικτικά μέσα (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 81. Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών (άρθρο 61 της Οδηγίας 2014/ 24/ΕΕ)

Άρθρο 82. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχεί­ρισης (άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 83. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστο­ποίηση από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Άρθρο 84. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υπο­ψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν (άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 85. Περιορισμός του αριθμού των προσφορών και των λύσεων (άρθρο 66 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 86. Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων – Εξουσιοδοτικές διατάξεις (άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 87. Κοστολόγηση του κύκλου ζωής – Εξουσιοδοτικές διατάξεις (άρθρο 68 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 88. Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) – Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 89. Δικαιολογητικά σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 90. Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές

Άρθρο 91. Λόγοι απόρριψης προσφορών

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 92. Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής

Άρθρο 93. Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Άρθρο 94. Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

Άρθρο 95. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Άρθρο 96. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής

Άρθρο 97. Χρόνος ισχύος προσφορών

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 98. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις έργων

Άρθρο 99. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Άρθρο 100. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενι­κών υπηρεσιών

Άρθρο 101. Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης στην ανοικτή διαδικασία (άρθρο 56 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 102. Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρ­θρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 103. Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Άρθρο 104. Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής – Οψιγενείς μεταβολές

Άρθρο 105. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Άρθρο 106. Ματαίωση διαδικασίας

ΤΜΗΜΑ IV: ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 107. Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρα 74 και 76 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 108. Δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων (άρθρο 75 της Οδη­γίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 109. Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων (άρθρο 76 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/ 24/ΕΕ)

Άρθρο 109Α. Διαδικασία ανάθεσης

Άρθρο 110. Αποκλειστικές συμβάσεις για ορισμένες υπηρεσίες (άρθρο 77 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Άρθρο 111. Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 112. Προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις (άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 113. Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών και την επιλογή των συμμετεχόντων (άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 114. Σύνθεση της κριτικής επιτροπής (άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 115. Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής (άρθρο 82 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Άρθρο 116. Επιλογή των διαδικασιών

Άρθρο 117. Συνοπτικός διαγωνισμός

Άρθρο 117Α. Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος σημασίας

Άρθρο 118. Απευθείας ανάθεση

Άρθρο 118Α. Απευθείας ανάθεση μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace)

Άρθρο 119. Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας – Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 120. Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 121. Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων

Άρθρο

Άρθρο 123. Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία σύναψης δημο­σίων συμβάσεων – Κριτήρια επιλογής

Άρθρο 124. Οικονομικές προσφορές στις δημόσιες συμβάσεις έργων

Άρθρο 125. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημό­σιες συμβάσεις έργων: ενιαίο ποσοστό έκπτωσης

Άρθρο 126. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημό­σιες συμβάσεις έργων: Μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών

Άρθρο 127. Έννομη προστασία για τις δημόσιες συμβάσεις των άρθρων 118 και

Άρθρο 128. Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) για δημόσιες συμβάσεις – Εξουσιοδοτική διάταξη

ΜΕΡΟΣ Β: ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 129. Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Άρθρο 130. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 131. Υπεργολαβία (άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 132. Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 133. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (άρθρο 73 Οδηγίας 2014/ 24 ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ: ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ 1: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

Άρθρο 134. Τρόπος κατασκευής

Άρθρο 135. Υπογραφή σύμβασης

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 136. Διοίκηση του έργου - παρακολούθηση και επίβλεψη – Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 136Α. Διοίκηση του έργου – Παρακολούθηση και Επίβλεψη έργων κάτω των ορίων – Μητρώο επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών – Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 137. Υπερημερία του κυρίου του έργου

Άρθρο 138. Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου

Άρθρο 139. Διεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου

Άρθρο 140. Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας

Άρθρο 141. Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων

Άρθρο 142. Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης

Άρθρο 143. Κοινοποίηση στον ανάδοχο - εκπροσώπηση

Άρθρο 144. Σύμπραξη του μελετητή στην κατασκευή – Πρόσθετες εγγυήσεις – Ευ­θύνη – Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 145. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής – Πειθαρχικό αδίκημα

Άρθρο 146. Ημερολόγιο του έργου

Άρθρο 147. Προθεσμίες

Άρθρο 148. Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου

Άρθρο 149. Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άρθρο 150. Προκαταβολές

Άρθρο 151. Επιμετρήσεις

Άρθρο 152. Λογαριασμοί

Άρθρο 153. Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων – Εξουσιοδοτικές Διατάξεις

Άρθρο 154. Απολογιστικές εργασίες

Άρθρο 155. Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, οι οποίες εκτελού­νται πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε.

Άρθρο 156. Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες εργασίες – Εξουσιοδοτικές Διατάξεις

Άρθρο 157. Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις

Άρθρο 158. Ποιότητα στα δημόσια έργα – Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)

Άρθρο 159. Ακαταλληλότητα υλικών – Ελαττώματα – Παράλειψη συντήρησης

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Άρθρο 160. Έκπτωση αναδόχου

Άρθρο 161. Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης

Άρθρο 162. Ματαίωση διάλυσης

Άρθρο 163. Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης

Άρθρο 164. Υποκατάσταση

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΘΑΝΑΤΟΣ

Άρθρο 165. Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση – Εγκεκριμένος υπεργολάβος – Κατα­σκευα­στική κοινοπραξία

Άρθρο 166. Όροι και διαδικασία υπεργολαβίας – Έγκρισης υπεργολαβίας

Άρθρο 167. Πτώχευση, θάνατος

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 168. Βεβαίωση περάτωσης εργασιών

Άρθρο 169. Διοικητική παραλαβή για χρήση

Άρθρο 170. Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ) – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 171. Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων

Άρθρο 172. Παραλαβή – Εξουσιοδοτική Διάταξη

Άρθρο 173. Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 174. Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών

Άρθρο 175. Δικαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 176. Διαιτητική επίλυση διαφορών

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΑΥΤΟΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο 177. Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 178. Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων

Άρθρο 179. Επιθεώρηση των δημοσίων έργων

Άρθρο 180. Ειδικές ρυθμίσεις, έργα άλλων φορέων

Άρθρο 181. Παρεκκλίσεις

ΤΙΤΛΟΣ 2: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ I: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 182. Υπογραφή της Σύμβασης

Άρθρο 183. Διοίκηση σύμβασης μελέτης - παροχής τεχνικών υπηρεσιών έλεγχος, επίβλεψη και παρακολούθηση– Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 183 Α. Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών – Εξουσιοδοτική διά­ταξη

Άρθρο 184. Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα

Άρθρο 185. Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 186. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Άρθρο 187. Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου

Άρθρο 188. Υποχρεώσεις του αναδόχου – Πρόγραμμα Ποιότητας

Άρθρο 189. Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης – Εξου­σιοδοτική διάταξη

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Άρθρο 190. Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη χωρίς λύ­ση της σύμβασης

Άρθρο 191. Έκπτωση του αναδόχου

Άρθρο 192. Διάλυση της σύμβασης

Άρθρο 193. Ματαίωση της διάλυσης

Άρθρο 194. Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης

Άρθρο 195. Υποκατάσταση του αναδόχου

ΤΜΗΜΑ II: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 196. Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 197. Μελέτες εργολαβικών συμβάσεων

Άρθρο 198. Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών – Eξουσιοδοτική Διάταξη

Άρθρο 199. Ειδικές ρυθμίσεις

ΤΙΤΛΟΣ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ I: ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 200. Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του ανα­δόχου

Άρθρο 201. Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης

Άρθρο 202. Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης

Άρθρο 203. Κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου

Άρθρο 204. Ανωτέρα βία

Άρθρο 205. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Άρθρο 205Α. Δικαστική Επίλυση Διαφορών

ΤΜΗΜΑ II: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Άρθρο 206. Χρόνος παράδοσης υλικών

Άρθρο 207. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας

Άρθρο 208. Παραλαβή υλικών

Άρθρο 209. Χρόνος παραλαβής υλικών

Άρθρο 210. Ναύλωση – Ασφάλιση

Άρθρο 211. Ανακοίνωση φόρτωσης

Άρθρο 212. Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό

Άρθρο 213. Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση

Άρθρο 214. Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Άρθρο 215. Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 216. Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας

Άρθρο 217. Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας

Άρθρο 218. Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 219. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρε­σιών.

Άρθρο 220. Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση

ΜΕΡΟΣ Γ: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 221. Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων – Εξουσιοδοτική Διάταξη

ΒΙΒΛΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

(ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ)

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 222. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 223. Αναθέτουσες αρχές (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 224. Αναθέτοντες φορείς (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 225. Μεικτές συμβάσεις που καλύπτουν την ίδια δραστηριότητα (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 226. Συμβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες (άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αρθρο 227. Κοινές διατάξεις (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 228. Φυσικό αέριο και θερμότητα (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 229. Ηλεκτρισμός (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/25)

Άρθρο 230. Ύδωρ (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 231. Υπηρεσίες μεταφορών (άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 232. Λιμένες και αερολιμένες (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 233. Ταχυδρομικές υπηρεσίες (άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 234. Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου και αναζήτηση ή εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων (άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ III: ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ

Άρθρο 235. Κατώτατα όρια (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 236. Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ IV: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

Άρθρο 237. Συμβάσεις που ανατίθενται με σκοπό τη μεταπώληση ή τη μίσθωση σε τρίτους (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 238. Συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που ανατίθενται ή διοργανώνο­νται με σκοπούς άλλους από την άσκηση μιας από τις οριζόμενες στα άρθρα 228-234 δραστηριότητες ή για την άσκηση μιας τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα (άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 239. Συμβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνο­νται δυνάμει διεθνών κανόνων (άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 240. Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών (άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 241. Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώμα­τος (άρθρο 22 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Ενότητα 2: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

Άρθρο 242. Συμβάσεις που συνάπτονται από ορισμένους αναθέτοντες φορείς για την αγορά ύδατος και για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων που προορίζο­νται για την παραγωγή ενέργειας (άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ V: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 243. Άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 244. Μεικτές συμβάσεις που καλύπτουν την ίδια δραστηριότητα και αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 245. Συμβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες και αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 246. Συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται ή διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Άρθρο 247. Συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών (άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ)

Άρθρο 248. Συμβάσεις που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχείρηση (άρθρα 29 και 31 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 249. Συμβάσεις που ανατίθενται σε κοινοπραξία ή σε αναθέτοντα φορέα που συμμετέχει σε κοινοπραξία (άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 250. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

Άρθρο 251. Δραστηριότητες άμεσα εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό (άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 252. Διαδικασία για τη βεβαίωση της δυνατότητας εφαρμογής του άρθρου 251 (άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΤΙΤΛΟΣ 2: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 253. Αρχές που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 254. Οικονομικοί φορείς (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 255. Δικαιούμενοι συμμετοχής – Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη ΣΔΣ και άλλες διεθνείς συμφωνίες (άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 256. Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 257. Εχεμύθεια (άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 258. Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 259. Πολιτική Ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 40 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ)

Άρθρο 260. Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Άρθρο 261. Ονοματολογίες (άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 262. Συγκρούσεις συμφερόντων (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΤΙΤΛΟΣ 3: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ I: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 263. Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 264. Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 265. Κλειστή διαδικασία (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 266. Διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού (άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 267. Ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 268. Σύμπραξη καινοτομίας (άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 269. Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημο­σίευση (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 269Α

TΜΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Άρθρο 270. Δυναμικά συστήματα αγορών (άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 271. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί – Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρο 53 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 272. Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Άρθρο 273. Συμφωνίες- πλαίσιο (άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 274. Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 275. Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 56 της Οδηγίας 2014/25ΕΕ)

Άρθρο 276. Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με αναθέτοντες φορείς από διαφο­ρετικά Κράτη-Μέλη (άρθρο 57 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ III: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Άρθρο 277. Συγκρότηση και τήρηση φακέλου σύμβασης (άρθρο 99 παρ. 6 και 100 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 278. Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 279. Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγο­ράς

Άρθρο 280. Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 281. Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης

Άρθρο 282. Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 283. Σήματα (άρθρο 61 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 284. Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 285. Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 286. Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 287. Υπεργολαβία (άρθρο 88 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 288. Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα (άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).

Άρθρο 289. Καθορισμός προθεσμιών (άρθρο 66 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Άρθρο 290. Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 291. Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις (άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ)

Άρθρο 292. Γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής (άρθρο 68 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 293. Προκήρυξη σύμβασης (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 294. Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 295. Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης (άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ)

Άρθρο 296. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο – Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 297. Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβα­σης (άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 298. Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων σύμβασης έργων

Άρθρο 299. Προσκλήσεις προς υποψηφίους (άρθρο 74 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 300. Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 75 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 301. Γενικές αρχές (άρθρο 76 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 302. Εγγυήσεις – Εξουσιοδοτική διάταξη

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙ­ΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 303. Συστήματα προεπιλογής (άρθρο 77 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 304. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής (άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 305. Χρήση των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που προβλέπονται στο Βιβλίο I (άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 306. Αποκλεισμός Οικονομικού Φορέα

Άρθρο 307. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 308. Κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση χρήσης των κριτηρίων απο­κλεισμού και ποιοτικής επιλογής του Βιβλίου I (παρ. 3 του άρθρου 80 και υπο­παράγραφος 2 της παρ. 1, καθώς και υποπαράγραφος 2 της παρ. 2 του άρθρου 79 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 309. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής δια­χείρισης (άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 310. Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 76 παρ. 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 311. Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων (άρθρο 82 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ).

Άρθρο 312. Κοστολόγηση του κύκλου ζωής (άρθρο 83 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 313. Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές – Εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρο 84 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 314. Προσφορές που περιέχουν προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών (άρθρο 85 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 315. Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας

Άρθρο 316. Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης

Άρθρο 317. Ματαίωση διαδικασίας

ΤΜΗΜΑ IV: ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 318. Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρ­θρο 91 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 319. Δημοσίευση (άρθρο 92 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 320. Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπη­ρεσίες (άρθρο 93 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 320Α. Διαδικασία ανάθεσης

Άρθρο 321. Συμβάσεις υπηρεσιών ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 94 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Άρθρο 322. Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 95 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 323. Προκηρύξεις και Γνωστοποιήσεις (άρθρο 96 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 324. Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών, την επιλογή των συμμετεχόντων και την κριτική επιτροπή (άρθρο 97 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ)

Άρθρο 325. Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής (άρθρο 98 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 326. Επιλογή των διαδικασιών

Άρθρο 327. Συνοπτικός διαγωνισμός

Άρθρο 327 Α. Συμβάσεις ήσσονος αξίας

Άρθρο 328. Απευθείας ανάθεση

Άρθρο 329. Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας – Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 330. Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 331. Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων

Άρθρο 332. Προκήρυξη σύμβασης κάτω των ορίων

Άρθρο 333. Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβά­σεων κάτω των ορίων

Άρθρο 333Α. Έννομη προστασία για συμβάσεις των άρθρων 328 και

ΜΕΡΟΣ Β: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 334. Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία.

Άρθρο 335. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 87 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 336. Υπεργολαβία (άρθρο 88 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 337. Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 89 της Οδη­γίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 338. Δικαίωμα μονομερούς λύσης σύμβασης (άρθρο 90 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ)

ΒΙΒΛΙΟ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άρθρο 339. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 340. Επιβολή (άρθρα 83 παράγραφοι 1-5 και 90 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/ 24/ΕΕ και άρθρα 99 παράγραφοι 1-5 και 106 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 341. Χωριστές εκθέσεις σχετικό με τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων (άρθρα 84 παράγραφο 1 και 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 100 παράγραφο 1 και 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 342. Εθνικά στοιχεία εκθέσεων και στατιστικών (άρθρα 85 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 101 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 343. Διοικητική συνεργασία (άρθρα 86 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 102 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 344. Κατάρτιση και πιστοποίηση προσωπικού αναθετουσών αρχών/αναθε­τό­ντων φορέων – Εξουσιοδοτική διάταξη

ΒΙΒΛΙΟ

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ 1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 345. Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 346. Προστασία κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων

ΤΙΤΛΟΣ 2: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Άρθρο 347. Σύσταση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 348. Συγκρότηση της Αρχής

Άρθρο 349. Λειτουργική ανεξαρτησία

Άρθρο 350. Οικονομική Αυτοτέλεια

Άρθρο 351. Πειθαρχικός Έλεγχος

Άρθρο 352. Πειθαρχική Διαδικασία

Άρθρο 353. Συνεδριάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 354. Οργάνωση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 355. Κανονισμός Λειτουργίας της ΑΕΠΠ

Άρθρο 356. Αρμοδιότητες Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυ­γών

Άρθρο 357. Προσωπικό – Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προ­σφυ­γών

Άρθρο 358. Νομική Υπηρεσία

Άρθρο 359. Έκθεση πεπραγμένων

ΤΜΗΜΑ II: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΜΕΡΟΣ A: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 360. Δικαίωμα άσκησης προσφυγής

Άρθρο 361. Προθεσμία άσκησης της προσφυγής

Άρθρο 362. Άσκηση προσφυγής – Άσκηση παρέμβασης

Άρθρο 363. Παράβολο – Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 364. Ανασταλτικό αποτέλεσμα

Άρθρο 365. Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής – Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 366. Προσωρινά μέτρα

Άρθρο 367. Διαδικασία λήψης απόφασης - συνέπειες αποφάσεων ΑΕΕΠ

ΜΕΡΟΣ Β: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜ­ΒΑΣΗΣ

Άρθρο 368. Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης

Άρθρο 369. Κήρυξη ακυρότητας – Διαδικασία

Άρθρο 370. Δυνατότητα μη κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης. Επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος – Εναλλακτικές κυρώσεις

Άρθρο 371. Συνέπειες κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης

ΤΙΤΛΟΣ 3: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 372. Δικαστική προστασία – Αρμόδιο δικαστήριο

Άρθρο 373. Αξίωση αποζημίωσης

ΤΙΤΛΟΣ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 374. Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΒΙΒΛΙΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 375. Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 376. Μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 90 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 377. Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 378. Προσαρτήματα

Άρθρο 379. Έναρξη ισχύος (άρθρα 90 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Ν. 4413/2016

Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου

σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης

(ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ.

Άρθρο 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρα 1 και 8 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 2. Ορισμοί (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 3. Αναθέτουσες Αρχές (άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 4. Αναθέτοντες Φορείς (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)

Άρθρο 5. Δικαίωμα σύναψης σύμβασης παραχώρησης - αρχή της ελεύθερης διαχείρισης από τις δημόσιες αρχές

Άρθρο 6. Αρχές που διέπουν τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης

Άρθρο 7. Ελευθερία καθορισμού υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος

Άρθρο 8. Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων παρα­χώρησης

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άρθρο 9. Εξαιρέσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε συμβάσεις παραχώρησης που ανα­τίθενται από αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς

Άρθρο 10. Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Άρθρο 11. Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα του ύδατος

Άρθρο 12. Συμβάσεις Παραχώρησης που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχείρηση

Άρθρο 13. Συμβάσεις που ανατίθενται σε κοινοπραξία ή σε αναθέτοντα φορέα που συμμετέχει σε κοινοπραξία

Άρθρο 14. Κοινοποίηση πληροφοριών από αναθέτοντες φορείς

Άρθρο 15. Αποκλεισμός δραστηριοτήτων που είναι άμεσα εκτεθειμένες στον αντα­γωνισμό

Άρθρο 16. Συμβάσεις παραχώρησης μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17. Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης

Άρθρο 18. Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες

Άρθρο 19. Μεικτές συμβάσεις

Άρθρο 20. Μεικτές συμβάσεις που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια

Άρθρο 21. Συμβάσεις που καλύπτουν δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II και άλλες δραστηριότητες

Άρθρο 22. Συμβάσεις που καλύπτουν δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II και συγχρόνως αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια

ΤΜΗΜΑ ΙV: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Άρθρο 23. Συμβάσεις παραχώρησης κατ’ αποκλειστικότητα

Άρθρο 24. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 25. Οικονομικοί φορείς

Άρθρο 26. Ονοματολογίες

Άρθρο 27. Εχεμύθεια

Άρθρο 28. Κανόνες που εφαρμόζονται στην επικοινωνία

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 29. Γενικές αρχές

Άρθρο 30. Δημοσιεύσεις προκήρυξης συμβάσεων παραχώρησης

Άρθρο 31. Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων παραχώρησης

Άρθρο 32. Σύνταξη και τρόπος δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιή­σεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 33. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Άρθρο 34. Ηλεκτρονική διαθεσιμότητα των τευχών διαγωνισμού

Άρθρο 35. Καταπολέμηση της διαφθοράς και πρόληψη της σύγκρουσης συμφερό­ντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Άρθρο 36. Έγγραφα της σύμβασης παραχώρησης

Άρθρο 37. Τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις

Άρθρο 38. Διαδικαστικές εγγυήσεις

Άρθρο 39. Επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση των υποψηφίων

Άρθρο 40. Αποδεικτικά μέσα

Άρθρο 41. Ερωτηματολόγιο ποιοτικής επιλογής

Άρθρο 42. Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από συμβάσεις παραχώρησης

Άρθρο 43. Προθεσμίες παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών για τη σύμβαση παραχώρησης

Άρθρο 44. Παροχή πληροφόρησης στους υποψηφίους και στους προσφέροντες

Άρθρο 45. Κριτήρια ανάθεσης

Άρθρο 46. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Άρθρο 47. Συμβατικό πλαίσιο - εφαρμοστέα νομοθεσία

Άρθρο 48. Συμβατικά τεύχη

Άρθρο 49. Χρηματοδότηση

Άρθρο 50. Υπεργολαβία

Άρθρο 51. Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

Άρθρο 52. Λύση συμβάσεων παραχώρησης

Άρθρο 53. Εκχώρηση απαιτήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 54. Εταιρεία ειδικού σκοπού

Άρθρο 55. Αντάλλαγμα καταβλητέο από τους χρήστες των έργων ή υπηρεσιών

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άρθρο 56. Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

Άρθρο 57. Καθοδήγηση και υποστήριξη

Άρθρο 58. Καταχώριση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ

Άρθρο 59. Τεκμηρίωση διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης παραχώρησης

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩ­ΡΗΣΗΣ.

Άρθρο 60. Είδη έννομης προστασίας κατά το στάδιο της ανάθεσης

Άρθρο 61. Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩ­ΡΗΣΗΣ

Άρθρο 62. Διαδικασίες επίλυσης διαφορών

Άρθρο 63. Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 64. Δικαστική επίλυση διαφορών – Διαμεσολάβηση

Άρθρο 65. Διαιτησία

Άρθρο 66. Γλώσσα – Εφαρμοστέο δίκαιο

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 67. Όργανα διαδικασιών σύναψης συμβάσεων παραχώρησης

Άρθρο 68. Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 69. Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 70. Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κανονιστικές Πράξεις - Εγκύκλιοι - Κατευθυντήριες Οδηγίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Γέροντας, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2024
Ολοκληρωμένη ανάλυση της διαδικασίας ανάθεσης, εκτέλεσης και δικαστικής προστασίας των δημοσίων συμβάσεων
Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Όλα τα ζητήματα στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων μετά και τον ν. 4912/2022
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Πλήρης ενημέρωση για το ζήτημα των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών με πλούσια νομολογία
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021
Παρουσίαση κρίσιμων ζητημάτων με μεγάλο εύρος και έμφαση στις ρυθμίσεις του ν. 4412/2016 για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες