Τ. Βιδάλης, Βιοδίκαιο ΙΙ: Από τη βιοποικιλότητα στις έξυπνες μηχανές, τόμ. 2, 2016


Τ. Βιδάλης, Βιοδίκαιο ΙΙ: Από τη βιοποικιλότητα στις έξυπνες μηχανές, τόμ. 2, 2016

Στον δεύτερο τόμο του «Βιοδικαίου» παρουσιάζεται ο νομικός προβληματισμός για τη διαχείριση των άλλων –εκτός του ανθρώπου– μορφών ζωής. Εδώ περιλαμβάνονται μικροοργανισμοί, φυτά και ζώα, οντότητες που συνηθίζουμε να τις αντιμετωπίζουμε σαν ριζικά διαφορετικές από τον άνθρωπο.

Η προσέγγιση αυτή εξακολουθεί να διέπει το δίκαιο, ωστόσο ορισμένα ζητήματα που συζητά η Βιοηθική δεν το αφήνουν ανεπηρέαστο. Στην πραγματικότητα, τεχνολογικά επιτεύγματα όπως η «ανάμιξη» γονιδιωμάτων διαφορετικών ειδών, αλλά και σύγχρονες παρατηρήσεις στο πεδίο των νευροεπιστημών, αναδεικνύουν μάλλον το στοιχείο της κοινότητας όλων των μορφών της ζωής, παρά εκείνο των διαφορών μεταξύ τους. Το στοιχείο αυτό, αναμφίβολα, επιδρά στην αντίληψη της ζωής ως έννομης αξίας, οδηγώντας σε τελική ανάλυση το δίκαιο να ευθυγραμμισθεί με τη βασική προβληματική της Θεωρίας της Εξέλιξης.

Αλλά και κάτι περισσότερο: στο επίμετρο του τόμου αυτού επιχειρείται μια πρώτη νομική προσέγγιση των «έξυπνων μηχανών», τεχνολογικών επιτευγμάτων που, συνδυάζοντας τη ρομποτική με αναπτυγμένα προγράμματα λογισμικού, διαθέτουν ιδιότητες και λειτουργίες παρόμοιες με εκείνες ζωντανών οργανισμών.

Edition info

Title
Βιοδίκαιο ΙΙ: Από τη βιοποικιλότητα στις έξυπνες μηχανές
© 2016
Series directors
Author
Series
Volume
vol. 2
ISBN
978-960-568-531-7
Pages
XIV + 239
Price
€ 22.00
In stock

Table of contents   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Εισαγωγή. Το πλαίσιο του προβληματισμού: η βιοποικιλό­τητα ως έννομη αξία

1. Η εξυπηρέτηση του ανθρώπου

α. Οι «υπαρκτοί» άνθρωποι

β. Η ευθύνη απέναντι στις μελλοντικές γενιές

2. Η εγγενής αξία των ειδών

3. Οι συνέπειες της προσέγγισης του δικαίου

α. Η «ασυνεχής» προστασία των ειδών

β. Η σχετικότητα της προστασίας των ειδών

Α. Η διατήρηση των ειδών

1. Μικροοργανισμοί

2. Φυτά

α. Διατήρηση συγκεκριμένων ειδών ή ατόμων

β. Διατήρηση οικοσυστημάτων

3. Ζώα

α. Η μεγάλη διάκριση

β. Η προστασία των ασπονδύλων

γ. Η γενική προστασία των σπονδυλωτών

δ. Κοινές για όλα τα ζώα διατάξεις

ε. Ειδικά καθεστώτα προστασίας των σπονδυλωτών

i) Άγρια ζώα

ii) Ζώα συντροφιάς

iii) Ζώα κτηνοτροφίας

iv) Ζώα εργαστηρίου

Β. Η παραγωγή των ειδών

1. Η ανταγωνιστική σχέση Φύσης και Κοινωνίας

2. Παραγωγή προϊόντων και βιοποικιλότητα

α. Χρήσεις γης

i) Ειδικά: βιοκαύσιμα

ii) Ειδικά: η εκμετάλλευση της θαλάσσιας βιοποικι-

λότητας

β. Μέθοδοι καλλιεργειών

γ. Μεταβολές καλλιεργειών

3. «Πυρήνας» και «περιφέρεια» της βιοποικιλότητας: οι

σταθμίσεις

4. Προϊόντα γενετικής μηχανικής

α. Η «αρχή της προφύλαξης»

β. Βιοασφάλεια: το διεθνές πλαίσιο

γ. Το δίκαιο της Ε.Ε

i) Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί

ii) Γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί

5. Το πρόβλημα της «συνθετικής βιολογίας»

α. Η έννοια και οι εφαρμογές

β. Η στάση του δικαίου

γ. Η υπόθεση μελλοντικών εφαρμογών σε οργανισμούς

Γ. Το «περιβάλλον» της βιοποικιλότητας: η προστασία των φυσικών πόρων

1. Η αρχή της αειφορίας

2. Η εμβέλεια της βιωσιμότητας

3. Έκτακτες συνθήκες: η σύγκρουση της αειφορίας με την

επιβίωση

Δ. Η ζωή των ειδών ως εμπόρευμα

1. Η εμπορευματοποίηση φυτών και ζώων

2. Προϊόντα αναγκαία για τη διατήρηση της ζωής

3. Ευρεσιτεχνίες στη βιολογία

α. Εφευρέσεις και ανακαλύψεις

β. Οι ρήτρες «ηθικής»

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΕΠΙΜΕΤΡΟ: Μελλοντικές προκλήσεις για το Βιοδίκαιο

Ι. «Δικαιώματα των ζώων»: προς μια διεύρυνση των υποκει­μένων του δικαίου;

1. Το ζήτημα

2. Διευκρινίσεις στη νομική έννοια του «δικαιώματος»

3. Η εξίσωση «άνθρωπος = δικαίωμα»

α. Το ανθρώπινο έμβρυο

β. Δικαιώματα με ιδιάζοντα υποκείμενα

i) Νεογνά και παιδιά

ii) Ενήλικοι χωρίς ικανότητα βούλησης

γ. «Καθαρές» και εμπειρικές προσλήψεις του υποκειμένου.

4. Η νευροφυσιολογία των άλλων ειδών

5. «Συμφέροντα» των ζώων και ευθύνη του ανθρώπου

6. Οι περιορισμοί του θετικού δικαίου και η αναγνώριση

δικαιωμάτων στα ζώα

α. Πρέπει να έχουν όλα τα ζώα δικαιώματα;

β. Ποια δικαιώματα για τα ζώα;

i) Δικαίωμα στη ζωή

ii) Δικαίωμα στη σωματική ακεραιότητα

iii) Δικαίωμα στην ασφάλεια, την ελεύθερη κίνηση

και την εγκατάσταση

iv) Δικαίωμα στην ηρεμία και στην αναπαραγωγή

v) Δικαίωμα στην υγεία

γ. Το πρόβλημα της άσκησης των δικαιωμάτων

ΙΙ. Η ζωή εκτός βιολογίας: τεχνητή νοημοσύνη και έξυπνες μηχανές

1. Το ζήτημα

2. Είναι θεμιτή η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης;

3. Το ηθικό καθεστώς των «έξυπνων μηχανών» και η

προοπτική του δικαίου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ε. Μάλλιος, Γενετικές εξετάσεις και δίκαιο, 2004
Series: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #6
Η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γενετικού υλικού άνοιξε το δρόμο για τη διερεύνηση του φαινόμενου της ζωής. Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των γονιδίων αναμένεται ότι θα...
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 3η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ψήφιση του Ν. 4624/2019, µε τις διατάξεις του οποίου ορίζονται µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικού Κανονισµού για την Προστασία ∆εδοµένων) και...
Γ. Ζέκος, Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο Ελληνικό δίκαιο, 2022
Η ανάπτυξη και χρήση των ηλεκτρονικών τεχνολογιών σε όλες τις συναλλαγές και η εμφάνιση του ηλεκτρονικού εμπορίου αναδεικνύει νέες προκλήσεις στο δίκαιο και την έννομη...
Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, 2022
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι τα δεδομένα, δηλ. οι ψηφιακές πληροφορίες, η παραγωγή των οποίων σήμερα έχει αυξηθεί εκθετικά, έχουν καταστεί κινητήρια δύναμη...
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Η ολοένα αυξανόμενη άσκηση αγωγών αστικής ιατρικής ευθύνης στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, με αίτημα υπέρογκες αποζημιώσεις, καταδεικνύει τη μείζονα σημασία του...