Γ. Ζέκος, Τεχνητή Νοημοσύνη & Ανταγωνισμός, 2024


Γ. Ζέκος, Τεχνητή Νοημοσύνη & Ανταγωνισμός, 2024

Στο παρόν έργο έχουμε μια οικονομική και νομική παρουσίαση της έννοιας του ανταγωνισμού, της οικονομικής λειτουργίας και επιρροής του, και της νομικής ρύθμισής του για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και της οικονομίας στην εποχή της παρούσας τεχνητής νοημοσύνης. Η ανάπτυξη και χρήση των ηλεκτρονικών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις, η εμφάνιση του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών πλατφορμών αναδεικνύουν νέες προκλήσεις στο δίκαιο και την έννομη ρύθμιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση της οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς σχετικά με τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον ανταγωνισμό στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά, επισημαίνοντας τα χαρακτηριστικά του όπως αυτά αποτυπώνονται στη νομοθεσία και την πολιτική της ΕΕ. Στο τρίτο κεφάλαιο του έργου αναλύεται η παρούσα ρύθμιση της ΤΝ στο ελληνικό δίκαιο. Στα επόμενα δύο κεφάλαια αναλύεται ο ανταγωνισμός στο ελληνικό δίκαιο, με έμφαση στους διάφορους νόμους, την ανάλυση του αθέμιτου ανταγωνισμού και παρουσίαση της νομολογίας. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της επίδρασης των πνευματικών δικαιωμάτων στον ανταγωνισμό, ενώ στο επόμενο κεφάλαιο έχουμε παρουσίαση του ανταγωνισμού σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Στο όγδοο κεφάλαιο έχουμε αναφορά του ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις, που αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας, ενώ στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ψηφιακή οικονομία και τα χαρακτηριστικά της. Στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια οικονομετρική ανάλυση της επίδρασης του ανταγωνισμού στην οικονομία, ενώ ακολουθούν κρίσιμα συμπεράσματα σε ζητήματα που είναι θέμα χρόνου να απασχολήσουν την πράξη.

Edition info

Title
Τεχνητή Νοημοσύνη & Ανταγωνισμός
Νομική & Οικονομική Ανάλυση
© 2024
Author
ISBN
978-960-648-818-4
Pages
ΧΙΙ + 418
Price
€ 40.00
In stock

Table of contents   +

Πίνακας περιεχομένων

Πρόλογος

Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τέλειος και ατελής ανταγωνισμός

Εισαγωγή

Τέλειος ανταγωνισμός

Ατελής ανταγωνισμός

Αντιπαραβολή τέλειου και ατελή ανταγωνισμού

Μονοπώλιο

Ολιγοπώλιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ανταγωνισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εισαγωγή

Πληροφορίες και ανταγωνισμός

Ανταγωνισμός στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Προστασία ανταγωνισμού στην ΕΕ

Κρατικές ενισχύσεις και ανταγωνισμός

Η ΤΝ στην EE

ΤΝ αλγόριθμοι και ανταγωνισμός

ΕΕ & ΤΝ ανταγωνισμός

COM/2022/496 final

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/720

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Δίκαιο & τεχνητή νοημοσύνη

Τεχνολογία και κοινωνία

Διαδίκτυο

Χρήση του domain name

Ζητήματα δικαίου

Έξυπνες συμβάσεις (smart contracts)

Εξέλιξη της ΤΝ και Αστικό Δίκαιο

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στις επιχειρήσεις

ΤΝ και εργασιακές σχέσεις

Αδικοπρακτική ευθύνη – Συμβατική ευθύνη

ΤΝ & έγκλημα

Robo-έγκλημα

ΤΝ και Δημόσιο Δίκαιο

ΤΝ & Robo-δικαστήρια

Νομική υπόσταση και μεταχείριση των ρομπότ σε διάφορες χώρες

Τεχνητή νοημοσύνη, χρήση δεδομένων & αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Το δίκαιο του ανταγωνισμού

Εισαγωγή

Νομική ρύθμιση του ανταγωνισμού

Κανονισμός 1/2003

Νόμος 3959/2011

Νόμος 4529/2018

Νόμος 4886/2022

Νόμος 4933/2022

Νόμος 5019/2023

Συγκεντρώσεις & αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Αθέμιτος ανταγωνισμός

Εισαγωγή

Η Οδηγία 2005/29 & αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Νόμος 146/1914

Ανάλυση Ν. 146/1914

Προστασία από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού

Αξίωση για αποζημίωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Πνευματικά δικαιώματα & ανταγωνισμός

Εισαγωγή

Η ψηφιοποίηση της πληροφορίας, ΤΝ και διαδίκτυο

Νόμος 4481/2017

Οδηγία (ΕΕ) 2019/790

Πνευματικά δικαιώματα software

Νόμος 4961/2022

Νόμος 4996/2022

Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

6.1 Σήμα

6.2 Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας - Patents

6.3 Πνευματικά δικαιώματα - Copyright

Βάσεις δεδομένων

Τεχνητή Νοημοσύνη και πνευματικά δικαιώματα

Εμπορικά και βιομηχανικά απόρρητα

Ρήτρες εμπιστευτικότητας και ανταγωνισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Θέματα ανταγωνισμού σε διάφορους κλάδους

Ηλεκτρονικό εμπόριο & ανταγωνισμός

Στρατηγική και ανταγωνισμός

Μάρκετινγκ και ανταγωνισμός

Φορολογικός ανταγωνισμός

Σύμβαση αποκλειστικής διανομής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Δημόσιες συμβάσεις και ανταγωνισμός

Εμπορική πολιτική στην ΕΕ

Δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ

Δημόσιες συμβάσεις στο ελληνικό δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Ψηφιακή οικονομία & ανταγωνισμός

Εισαγωγή

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ψηφιακές πλατφόρμες

Big Data & ανταγωνισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Οικονομετρική ανάλυση του ανταγωνισμού

Εισαγωγή

Οικονομετρική ανάλυση

Συμπεράσματα

Βιβλιογραφία

Α. Ελληνική

Β. Ξένη

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Δ. Ορφανίδης, Homo Sapiens ἢ Cyborg Sapiens;, 2024
Μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση κρίσιμων πρακτικών προβλημάτων και ηθικών ανησυχιών στο πλαίσιο της ταχείας, ριζικής μετάβασης προς την τεχνητή νοημοσύνη
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ραγδαία νομοθετική παραγωγή επέβαλε την αναθεώρηση της παρούσας συλλογής νομοθεσίας του δικαίου πληροφορικής και διαδικτύου. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου που...
Γ. Ζέκος, Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο ελληνικό δίκαιο, 2023
Ανάλυση σύγχρονων και κρίσιμων ζητημάτων στο δίκαιο των συμβάσεων μεταφοράς και την ευθύνη του μεταφορέα υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων
Ι. Τρυψιάνη, Τεχνητή Νοημοσύνη και Αστική Ευθύνη, 2023
Ζητήματα αδικοπρακτικής ευθύνης από τη λειτουργία αυτόνομων οχημάτων και συναφή σύγχρονα θέματα