Τ.-Ε. Συνοδινού, Πνευματική ιδιοκτησία & νέες τεχνολογίες, 2008


Τ.-Ε. Συνοδινού, Πνευματική ιδιοκτησία & νέες τεχνολογίες, 2008

Το παρόν έργο αποτελεί την πρώτη ελληνική µονογραφία αλλά και µια από τις σπάνιες επιστηµονικές αναλύσεις από τον χώρο του ηπειρωτικού συστήµατος προστασίας πνευµατικής ιδιοκτησίας που εστιάζει στην σφαιρική ανάλυση των σύγχρονων εξελίξεων του δικαίου πνευµατικής ιδιοκτησίας µε κεντρικό άξονα αναφοράς τα συµφέροντα των χρηστών. Καταδεικνύοντας τη σηµασία της εγγύησης των συµφερόντων αυτών στην δηµόσια και στην ιδιωτική σφαίρα αλλά και τις µεταβολές που αυτή επιφέρει στη φιλοσοφία της δηµιουργοκεντρικής προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας, η συγγραφέας παρέχει στον αναγνώστη τους βασικούς κανόνες και τις αρχές µιας ανεξερεύνητης αλλά ουσιώδους πτυχής του δικαίου πνευµατικής ιδιοκτησίας, αυτής της θέσης και της προστασίας του χρήστη µέσα στο δικαιικό αυτό κλάδο.

(από τον πρόλογο του Καθ. Λ. Κοτσίρη)

Edition info

Title
Πνευματική ιδιοκτησία & νέες τεχνολογίες
© 2008
Series director
Foreword
Author
Series
ISBN
978-960-445-281-1
Pages
XVII + 365
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Π Ρ Ω Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ενίσχυση του ιδιοκτησιακού µοντέλου

προστασίας

Ι. Ο προσδιορισµός του δικαιώµατος αναπαραγωγής στο ψηφιακό

περιβάλλον

ΙΙ. Το δικαίωµα «ψηφιακής διάχυσης»

ΙΙΙ. Η δικαιική µετακύλιση του ελέγχου του µονοπωλίου από το δη-

µιουργό στον παραγωγό

∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το τεστ των τριών σταδίων, µια γενική

ρήτρα αξιολόγησης των περιορισµών

Ι. Το τεστ των τριών σταδίων, γρίφος στην καρδιά του δικαίου

πνευµατικής ιδιοκτησίας

1. Η καθιέρωση και η εξέλιξη του τεστ των τριών σταδίων

Α. Ο ορισµός του τεστ των τριών σταδίων

Β. Η επικράτηση της οικονοµικής ανάλυσης κατά την εφαρ-

µογή του τεστ

2. Η δυνατότητα άµεσης εφαρµογής του τεστ από τον δικαστή

ΙΙ. Η νοµική φύση του τεστ των τριών σταδίων: µέτρο τήρησης της

αναλογικότητας

∆ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ο ορισµός της έννοιας του νόµιµου χρήστη.

∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το περιεχόµενο των «δικαιωµάτων» του

νόµιµου χρήστη

Ι. Το δικαίωµα «χρήσης» του έργου σύµφωνα µε τον προορισµό του

1. Η κατά προορισµό χρήση προγράµµατος η/υ

2. Η κανονική χρησιµοποίηση βάσης δεδοµένων

ΙΙ. Το πεδίο ασφαλούς δράσης του νόµιµου χρήστη

1. Τα «δικαιώµατα» του νόµιµου χρήστη ενός προγράµµατος η-

λεκτρονικού υπολογιστή

Α. ∆ηµιουργία εφεδρικού αντιγράφου

Β. Μελέτη, παρακολούθηση και δοκιµή

Γ. Αποσυµπίληση

2. Τα «δικαιώµατα» του νόµιµου χρήστη µιας βάσης δεδοµένων.

Α. Το δικαίωµα εξαγωγής και επαναχρησιµοποίησης επου-

σιώδους µέρους των περιεχοµένων µιας βάσης δεδοµένων.

Β. Οι εξαιρέσεις υπέρ του νόµιµου χρήστη µιας βάσης δεδο-

µένων

1. Η αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση

2. Εξαιρέσεις που θεµελιώνονται στην ύπαρξη δηµόσιου

συµφέροντος

T Ρ Ι Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ

ΤΑ «∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ» ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Όρια της πνευµατικής ιδιοκτησίας και «δι-

καιώµατα του χρήστη»

Ι. Η αναζήτηση της νοµικής φύσης των εξαιρέσεων ή περιορισµών

1. Η ορολογική διαφοροποίηση : εξαιρέσεις ή περιορισµοί ;

2. Η νοµική φύση των εξαιρέσεων και των περιορισµών

ΙΙ. Τεχνολογικά µέτρα προστασίας και περιορισµοί

1. Η προστασία των τεχνολογιών κυριαρχικού ελέγχου της πρό-

σβασης και των χρήσεων των έργων

Α. Η απαγόρευση της πράξης της εξουδετέρωσης των αποτε-

λεσµατικών τεχνολογικών µέτρων προστασίας

Β. Η προληπτική προστασία : η απαγόρευση της διάθεσης

«µέσων εξουδετέρωσης» των τεχνολογικών µέτρων

2. Η δικαιική προστασία των πληροφοριών για το καθεστώς των

δικαιωµάτων

ΙΙΙ. «∆ικαίωµα στην πληροφόρηση» και δίκαιο πνευµατικής ιδιοκτη-

σίας

1. Η ελευθερία της έκφρασης, εξωτερικό όριο του δικαίου πνευ-

µατικής ιδιοκτησίας

2. Η ελευθερία της έκφρασης ως εσωτερικός περιορισµός της

πνευµατικής ιδιοκτησίας

Α. Η ανυπαρξία προστασίας για τις ιδέες και τις «γυµνές»

πληροφορίες: οι πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα

1) Η διάκριση ιδέας/µορφής

2) Ο αποκλεισµός της προστασίας για απλές πληροφορίες

και έργα µε λειτουργικό προορισµό τη δηµοσίευση στο

κοινό

Β. Οι περιορισµοί του δικαίου πνευµατικής ιδιοκτησίας για τις

ανάγκες της επικαιρότητας και της ελευθερίας της έκφρασης

1) Χρήση έργων για λόγους ενηµέρωσης

2) Παράθεση αποσπασµάτων

3) Χρήση έργου για παρωδία, γελοιογραφία, καρικατούρα

∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η προβληµατική της συµβίωσης δικαίου

πνευµατικής ιδιοκτησίας και δικαίου προστασίας καταναλωτή

Ι. Ο χρήστης του έργου στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή

1. Ο χρήστης ως καταναλωτής

2. Η σύµβαση προµηθευτή-τελικού χρήστη

ΙΙ. Η νοµική προστασία του χρήστη ως καταναλωτή

1. Ανυπαρξία πληροφόρησης για «ουσιώδη χαρακτηριστικά» του

προϊόντος ή της υπηρεσίας

2. Η έλλειψη διαλειτουργικότητας ως πραγµατικό ελάττωµα

3. ∆ιαλειτουργικότητα, περιορισµοί χρήσης και καταχρηστικές

ρήτρες

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ

Η Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΑ, ΟΡΙΟ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Οι κλασικοί περιορισµοί της πνευµατικής ι-

διοκτησίας στην ιδιωτική σφαίρα

I. Η αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση : η φιλοσοφία και ο ορισµός

του περιορισµού

II. Η «µη δηµόσια» παρουσίαση των έργων

∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η κρίση των περιορισµών της ιδιωτικής

σφαίρας στη σύγχρονη εποχή

I. Το µέλλον του περιορισµού της ιδιωτικής αναπαραγωγής στο

ψηφιακό περιβάλλον

II. Η δικαιική προβληµατική αναφορικά µε την τεχνολογία ανταλ-

λαγής αρχείων σε οµότιµα δίκτυα (peer-to-peer)

1. Η τεχνολογία και η εξέλιξή της

2. Η δικαιική αντιµετώπιση

Α. Οι διώξεις κατά των προσώπων που παράγουν ή διανέµουν

το λογισµικό που χρησιµοποιείται για την προσβολή

Β. Οι διώξεις κατά των χρηστών

1) Η προστασία του ιδιωτικού βίου και του απορρήτου της

επικοινωνίας, όριο στην ανίχνευση και δίωξη της προ-

σβολής

α. Αναζήτηση και συλλογή διευθύνσεων IP και προστα-

σία προσωπικών δεδοµένων

β. Η παρακολούθηση των χρηστών και η προστασία του

απορρήτου της επικοινωνίας

γ. Το αίτηµα κατά των παρόχων για αποκάλυψη των δε-

δοµένων κίνησης των συνδροµητών τους

2) Ασφαλιστικά µέτρα κατά διαµεσολαβητών και peer-topeer

301

3. Η επίκληση της ιδιωτικής σφαίρας στις δίκες κατά των χρη-

στών

Π Ε Μ Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ

ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΙΣ Α∆ΕΙΕΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το ανοιχτό λογισµικό, µια νέα µορφή πνευ-

µατικής ιδιοκτησίας;

∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Οι άδειες «creative commons», φαινόµενο

µόδας ή επανάσταση;

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, 2022
Εκτενής παρουσίαση ειδικών ζητημάτων σε σχέση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες της οικονομίας των δεδομένων
Γ. Ζέκος, Τεχνητή Νοημοσύνη & Ανταγωνισμός, 2024
Συστηματική οικονομική και νομική ανάλυση ζητημάτων ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης
Δ. Ορφανίδης, Homo Sapiens ἢ Cyborg Sapiens;, 2024
Μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση κρίσιμων πρακτικών προβλημάτων και ηθικών ανησυχιών στο πλαίσιο της ταχείας, ριζικής μετάβασης προς την τεχνητή νοημοσύνη
Κ. Χριστοδούλου/Π. Τσίρης/Μ.-Δ. Παπαδοπούλου..., Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2024
Μία εις βάθος ερμηνευτική προσέγγιση μετά τις μείζονες μεταβολές στους δύο κύριους νόμους στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας