Σ. Ρεπούσης, Οικονομικά δήμων και κοινοτήτων, 2008


Σ. Ρεπούσης, Οικονομικά δήμων και κοινοτήτων, 2008 Σκοπός του βιβλίου είναι η κάλυψη θεμάτων που σχετίζονται με τα Οικονομικά των Δήμων και Κοινοτήτων (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου Βαθμού).
Απευθύνεται σε σπουδαστές, φοιτητές, τραπεζικούς υπαλλήλους και κυρίως σε όσους ασχολούνται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθμού.

Πρόκειται για πρακτικό βοήθημα με θέματα και λύσεις που έχουν άμεση εφαρμογή για την βελτίωση των οικονομικών των Δήμων και Κοινοτήτων. Η επίλυση μέρους των οικονομικών προβλημάτων των Δήμων και Κοινοτήτων μπορεί να επέλθει χωρίς να χρειάζονται συνεχώς νέοι πόροι από την Κεντρική Διοίκηση ή από τρίτες πηγές ενώ η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μπορεί να επιτευχθεί με τρόπους που δεν συνεπάγονται πάντα οικονομικό κόστος.

Το βιβλίο αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται οι πηγές εσόδων και ιδιαίτερα οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι και τα κύρια προβλήματα του Ν.1828/1989. Περιγράφεται ο μηχανισμός βεβαίωσης – είσπραξης – ελέγχου εσόδων και προτείνονται τρόποι άμεσης είσπραξης οφειλών, εκμετάλλευσης της ακίνητης Δημοτικής/Κοινοτικής ακίνητης περιουσίας καθώς και η εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Προτείνονται επίσης διάφορα οικονομικά μέτρα.

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι τεχνικές προϋπολογισμού και δαπανών κεφαλαίου καθώς και τα κυριότερα επενδυτικά κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο από ιδιωτικοοικονομικής όσο και από κοινωνικής απόψεως.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις διατραπεζικές συναλλαγές και στις δυνατότητες που προσφέρονται ώστε να αξιοποιηθούν από τους Δήμους/Κοινότητες καθώς και σε ενέργειες που μπορούν να κάνουν Δήμοι και Κοινότητες που είναι καταχωρημένοι στο σύστημα «Τειρεσίας».

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται οι τρόποι, οι εγγυήσεις και τα ενέχυρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συνομολόγηση δανείων των Δήμων/Κοινοτήτων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, με τραπεζικούς οργανισμούς προκειμένου να πετύχουν εξοικονόμηση πόρων, σε σχέση πάντα με το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006).

Στο πέμπτο κεφάλαιο προτείνεται η εισαγωγή συστημάτων πληροφορικής και τοπικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι προϋποθέσεις επιτυχούς εισαγωγής και τα κατάλληλα μέτρα και οι διαδικασίες.

Τέλος στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένες σκέψεις-προτάσεις που συνδέονται με την αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που βρίσκονται στους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και ορισμένα μέτρα για μείωση της τοπικής ανεργίας και αναβάθμιση των δημοτικών βιβλιοθηκών.

Edition info

Title
Οικονομικά δήμων και κοινοτήτων
© 2008
Author
ISBN
978-960-445-273-6
Pages
VIII + 84
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.1 ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΠΟΡΩΝ

1.2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ

1.3 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.1828/89 ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1.4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ – ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ

1.5 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

1.6 ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

1.7 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2.2 Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

2.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

2.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

2.5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2.6 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2.7 ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ

2.8 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2.9 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2.10 ΜΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

2.11 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

2.12 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

3.1 ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

3.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

4.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

4.2 ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

4.3 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΕΟΛΥΤΙΚΩΝ – ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

4.4 ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

4.5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

5.1 ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

5.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

5.3 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

6.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

6.2 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΙ ΚΑΙ ΑΤΕΙ

6.3 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

6.4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

6.5 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ


Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 2η έκδ., 2019
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #12
Με το Νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) κυρώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 § 6 του Συντάγματος και του άρθρου 111 του Κανονισμού της Βουλής, ο νέος Κώδι­κας...
Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Τοπική αυτοδιοίκηση, τόμ. 1, 4η έκδ., 2019
Η τοπική αυτοδιοίκηση, ένας θεσμός κοντά στον πολίτη, αντιλαμβάνεται την ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα πολύ γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο επίπεδο διοίκησης καθώς και...
Μ. Πικραμένος/Α. Μακρυδημήτρης/Ι. Μαθιουδάκης..., Η διοίκηση στους δήμους, 2019
Η Δημοτική Αρχή, όπως είναι γνωστό, διοικεί τις πόλεις σε όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου και κατά συνέπεια ο τρόπος διοίκησης επηρεάζει τους πολίτες στην...
Ι. Μακρής, Ευθύνη οργάνων ΟΤΑ Α' βαθμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 2015
Η συγκρότηση ενός κράτους βασισμένου στις αρχές της λαϊκής συμμετοχής και της αποκέντρωσης αποτέλεσε διακηρυκτική αρχή της Επανάστασης του 1821. Εξάλλου ο ελληνισμός...
Μ. Γερογιάννη, Καλλικράτης και Κοινωνία των Πολιτών, 2011
Series: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #23
Η «Κοινωνία των Πολιτών» αναδεικνύεται σήμερα σε σημαντική και υπολογίσιμη παράμετρο της πολιτικής ζωής και στην Ελλάδα, ακολουθώντας με αρκετή καθυστέρηση τα τεκταινόμενα σε...