Σ. Ρεπούσης, Χρηματοοικονομική διοίκηση και διεθνής τραπεζική, 2006


Σ. Ρεπούσης, Χρηματοοικονομική διοίκηση και διεθνής τραπεζική, 2006

Σκοπός του βιβλίου είναι η κάλυψη θεμάτων που σχετίζονται με τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και τη Διεθνή Τραπεζική.

Το βιβλίο διαιρείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται θέματα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Περιγράφεται η χρηματοοικονομική λειτουργία και το χρηματοοικονομικό περιβάλλον, τα Χρηματιστήρια Εμπορευμάτων, Αξιών και Παραγώγων.

Αναλύονται οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες, οι επιδράσεις της μεταβολής των τιμών, η διακριτική ανάλυση, η πολιτική κεφαλαίων κίνησης και η διαχείριση - πολιτική πιστώσεων. Περιγράφεται η δυνατότητα πρόβλεψης χρηματοδοτικών αναγκών, οι τεχνικές προϋπολογισμού και δαπανών κεφαλαίου και τα κυριότερα επενδυτικά κριτήρια

Παρουσιάζεται ο κίνδυνος και η απόδοση των επενδύσεων, το κόστος κεφαλαίου και η πολιτική μερισμάτων. Αποτιμώνται οι μετοχές και τα ομόλογα, περιγράφεται η κεφαλαιακή δομή και η μόχλευση καθώς και η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Παρατίθεται η έννοια και η σημασία των συγχωνεύσεων και εξαγορών, επιχειρείται η παράθεση των υποδειγμάτων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και περιγράφεται η σημασία και ο ρόλος της αναδιοργάνωσης και της πτώχευσης των επιχειρήσεων. Τέλος, παρουσιάζεται η σημασία της αλλαγής παραδείγματος στα οικονομικά και η τάση προς ένα παγκόσμιο νόμισμα.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται θέματα της Διεθνούς Τραπεζικής. Καταγράφονται θέματα της διεθνούς τραπεζικής όπως είναι ο κίνδυνος χώρας, τα διεθνή δάνεια, οι κρίσεις χρέους, μορφές διεθνούς χρηματοδότησης και διεθνή τραπεζικά προϊόντα. Παρουσιάζονται τα διεθνή δάνεια της επανάστασης του 1821 καθώς και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παγκόσμια συστήματα μεταφοράς κεφαλαίων και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

Περιγράφονται τα τραπεζικά συστήματα χωρών από την Ευρώπη και όλον τον κόσμο, όπως της Ελβετίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Σκοτίας, του Καναδά των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Ρωσίας και της Ινδίας.

Καταγράφεται το Ισλαμικό τραπεζικό σύστημα, το τραπεζικό σύστημα της Αυστραλίας ενώ αναφορές γίνονται και για διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς της Ασίας και της Αφρικής.

Edition info

Title
Χρηματοοικονομική διοίκηση και διεθνής τραπεζική
© 2006
Author
ISBN
978-960-445-139-5
Pages
XVII + 314
Price
€ 28.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1.1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1.2 ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.3 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

1.4 ΙΔΡΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

2.2 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

2.3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

2.4 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

3.2 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

3.3 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

3.4 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

3.5 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

3.6 ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

(MARGIN ACCOUNT)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

4.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

4.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

4.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

4.4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

4.5 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

4.6 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

5.1 ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

5.2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

5.3 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

5.4 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

6.1 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

6.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

6.3 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

6.4 ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙO ΕΒΔΟΜΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

7.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

7.2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

7.3 ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ

7.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

7.5 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

7.6 ΜΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

7.7 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

7.8 ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

7.9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

7.10 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

7.11 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

8.2 ΕΙΔΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

8.3 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΕΤΑ (β ή b)

8.4 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ β

8.5 ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

8.6 ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

8.7 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ – ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

8.8 Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

8.9 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

8.10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

8.11 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

8.12 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

8.13 ΓΡΑΜΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

9.1 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

9.2 ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

9.3 ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

9.4 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΛΗΞΗ (Yield to Maturity)

9.5 ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

9.6 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

9.7 ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

10.2 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

10.3 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

10.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

10.5 ΥΨΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

10.6 Η ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

10.7 ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

10.8 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΟΧΛΕΥΣΗ

11.1 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

11.2 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΟΜΗ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ

11.3 ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ - ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

11.4 ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

12.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

12.2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

12.3 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΕΧΥΡΩΝ – ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

13.1 ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ - ΕΞΑΓΟΡΩΝ

13.2 ΕΙΔΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ – ΕΞΑΓΟΡΩΝ

13.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΩΡΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ

13.4 ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ

13.5 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ

13.6 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

13.7 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ

13.8 ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ

13.9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΡΩΝ

14.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

14.2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

14.3 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗ

15.1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

15.2 ΠΤΩΧΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

16.1 ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

16.2 ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ;

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΩΡΑΣ, ΔΙΕΘΝΗ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΧΡΕΟΥΣ

1.1 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

1.2 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΩΡΑΣ

1.3 ΔΙΕΘΝΗ ΔΑΝΕΙΑ

1.4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΧΡΕΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

2.1 ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

2.2 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

2.3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

2.5 ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΛΟΙΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

3.1 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

3.2 JUNK BONDS

3.3 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

3.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

3.5 ΕΥΡΩΝΟΜΙΣΜΑ

3.6 ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

4.1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

4.2 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΑΝΕΙΑ

5.1 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

5.2 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

5.3 ΔΙΕΘΝΗ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ

5.4 ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

6.1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

6.2 ΣΥΣΤΗΜΑ TARGET

6.3 ΣΥΣΤΗΜΑ SWIFT

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

7.1 ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

7.2 ΕΙΔΙΚΑ ΤΡΑΒΗΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

7.3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

7.4 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

7.5 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

8.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

8.2 Η ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΚΙΝΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

9.1 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΚΙΝΑ

9.2 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

9.3 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

10.1 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

10.2 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

10.3 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

10.4 TO ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

10.5 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΚΟΤΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

11.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

11.2 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ

11.3 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ, Η GRAMEEN BANK ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

12.1 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

12.2 ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

12.3 ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

12.4 ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

12.5 GRAMEEN BANK – Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

13.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ

13.2 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Ανάλυση των δυνατοτήτων αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από επιχειρηματική πιστωτική σύμβαση
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Σ. Ρεπούσης/Π. Λοής, Κυπριακή Οικονομική Κρίση 2012-2013, 2021
Πλήρης καταγραφή και σχολιασμός των γεγονότων, των σφαλμάτων και των αποφάσεων που οδήγησαν την Κυπριακή Οικονομία σε κρίση
Ε. Τζίβα, Bancassurance: Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων από πιστωτικά ιδρύματα, 2020
Το παρόν σύγγραμμα εξετάζει, για πρώτη φορά, από νομική άποψη, μία σημαντική μορφή συνεργασίας του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τη διανομή...
Χ. Απαλαγάκη/Τ. Δερμάτη/Δ. Κλαβανίδου..., Ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο, 2019
Series: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΚΔΕΟΔ | Δοκίμια Ευρωπαϊκού Δικαίου, #3
Στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ, με τη δω-ρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ημερίδα με θέμα: «Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο - Ο τραπεζικός...