Σ. Ψυχομάνης, Τουριστικό δίκαιο, 2003


Σ. Ψυχομάνης, Τουριστικό δίκαιο, 2003

Στο βιβλίο αυτό ο καθηγητής της Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Σ. Ψυχομάνης παρουσιάζει τα κυριότερα φλέγοντα και αμφισβητούμενα θέματα του τουριστικού εν γένει δικαίου, επιχειρώντας μιαν ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεών του και καταλήγοντας σε προτάσεις νομοθετικής πολιτικής. Αφού, καταρχήν, προσδιορίζει με νομική ακρίβεια τις βασικές έννοιες του συγκεχυμένου αυτού κλάδου δικαίου με τις πολλές και διάσπαρτες διατάξεις του, επιλύει προβλήματα των τουριστικών επιχειρήσεων με τις τράπεζες και μελετά τα ζητήματα της αισχροκέρδειας, της ικανοποίησης της ηθικής βλάβης του πελάτη τουριστικής επιχείρησης, της αρωγής του αλλοδαπού επισκέπτη στη χώρα μας, της εγκαθίδρυσης ειδικής ταχείας διαδικασίας επίλυσης τουριστικών διαφορών και της τουριστικής διαφήμισης.

Στη συνέχεια επεμβαίνει ερμηνευτικά και νομοπαρασκευαστικά σε ζητήματα οργανωμένων ταξιδίων, σχέσεων πελατών με ξενοδόχους και σχέσεων τουριστικών γραφείων με ξενοδόχους. Έτσι, ζητήματα που απασχολούν τη νομολογία και την καθημερινή τουριστική πρακτική βρίσκουν στο βιβλίο αυτό –για πρώτη φορά- μιαν αξιόλογη νομική αντιμετώπιση. Οι συμβάσεις, ιδίως, all inclusive, allotment και guarantie commitment, το overbooking, η έξωση του πελάτη από ξενοδοχείο, το νόμιμο ενέχυρο του ξενοδόχου και η ευθύνη του ξενοδόχου για τα εισκομισθέντα αποτελούν ιδιαίτερα αντικείμενα μελέτης στο βιβλίο αυτό, το οποίο αναδεικνύεται με το περιεχόμενό του σε απαραίτητο βοήθημα του νομικού της πράξης, των τουριστικών επιχειρήσεων, του δικαστή και του φοιτητή.

Edition info

Title
Τουριστικό δίκαιο
Ερμηνευτικά και νομοθετικά ζητήματα και προτάσεις
© 2003
Author
ISBN
978-960-301-777-9
Pages
203
Price
€ 22.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Τουρισμός και Ελλάδα

2. Βασικές επιδιώξεις της προκείμενης εργασίας

3. Ορισμός του τουριστικού δικαίου

ΙΙ. Θεμελιώδεις έννοιες του τουριστικού δικαίου

1. Τουριστικές επιχειρήσεις

2. Τουριστικό γραφείο

3. Ξενοδόχοι και Ξενιστές

4. Επισκέπτες-Πελάτες

5. Ταξιδιωτική σύμβαση

6. Ποικιλία σχέσεων τουριστικών γραφείων με καταλυματικές επιχειρήσεις

7. Σύμβαση οριστικής δέσμευσης (εγγυημένη κράτηση ή guarantie - commitment)

8. Σύμβαση μερικής δέσμευσης (allotment)

9. Ξενοδοχειακή σύμβαση

10. Σύμβαση πρακτόρευσης ή ξενοδοχειακής αντιπροσώπευσης

11. Σύμβαση ξενίας

ΙΙΙ. Οι δημιουργούμενες στον τουρισμό σχέσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Ι. Τουριστική διαφήμιση, πληροφόρηση και αρωγή τουριστών

1. Κείμενη νομοθεσία - Παρατηρήσεις ουσίας

2. Αρχές τουριστικής διαφήμισης

3. Νομοθετική πρόταση

ΙΙ. Ικανοποίηση ηθικής βλάβης του πελάτη τουριστικής επιχείρησης

1. Θεμελίωση της σχετικής αξίωσης

2. Νομοθετική πρόταση

ΙΙΙ. Η αισχροκέρδεια στον τουρισμό

1. Γενικά

2. Νομοθετική πρόταση

ΙV. Προστασία της τουριστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας

1. Διάγνωση προβλημάτων

2. Το πρόβλημα, ειδικότερα, των προς τις τράπεζες χρεών

α. Τουριστικές επιχειρήσεις και ελληνική οικονομία

β. Ο τραπεζικός δανεισμός της περιόδου

γ. Νομοθετικός περιορισμός οφειλών

δ. Συμπεράσματα

ε. Προτεινόμενη ρύθμιση

3. Η περίπτωση του ν. 4112/1929

4. Τα προβλήματα επί κατασχέσεως και πτωχεύσεως τουριστικής επιχείρησης

5. Αθέμιτες ανταγωνιστικές πρακτικές

V. To ζήτημα του νομικά δόκιμου τρόπου αλλαγής του Κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών

VI. H ανάγκη πρόβλεψης ειδικής διαδικασίας εκδίκασης τουριστικών διαφορών

1. Παρατηρήσεις

2. Νομοθετική πρόταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ι. Η εναρμόνιση προς την οδηγία 90/314/ΕΟΚ

1. Κριτική της εναρμονιστικής νομοθεσίας

2. Η ενδεικνυόμενη αναμόρφωση της κείμενης νομοθεσίας

ΙΙ. Η περιεκτική (all inclusive) τουριστική ή ταξιδιωτική σύμβαση

1. Έννοια

2. Το πρόβλημα

3. Νομική αξιολόγηση του προβλήματος

4. Η περίπτωση της προτιμώμενης απλώς συνεργασίας

5. Νομοθετική πρόταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΞΕΝΙΑΣ

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Νόσος ή θάνατος πελάτη

ΙΙΙ. Υπερκρατήσεις (Overbooking)

IV. Εξωση πελάτη

V. Οι λόγοι έξωσης πελάτη

VI. Η διοικητική παρέμβαση στη διαμόρφωση των τιμών

VII. Η εκποίηση του νομίμου ενεχύρου

VIII. Η ευθύνη του ξενοδόχου για τα εισκομισθέντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ι. Κριτική στην κείμενη νομοθεσία και προτάσεις

1. Κριτικές παρατηρήσεις

2. Νομοθετική πρόταση

ΙΙ. Οι συμφωνίες αποκλειστικότητος

1. Επισημάνσεις

2. Νομοθετική πρόταση

ΙΙΙ. Ζητήματα της σχέσης πελάτη-ξενοδόχου

1. Τα ανακύπτοντα ζητήματα

2. Η ευθύνη για τις ζημίες

3. Το νόμιμο ενέχυρο

4. Υπαναχώρηση και καταγγελία

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 1. Διοικητικός χαρακτηρισμός επιχείρησης ως τουριστικής

Άρθρο 2. Συγκρότηση τμήματος στο Υπουργείο Ανάπτυξης

Άρθρο 3. Τουριστική διαφήμιση

Άρθρο 4. Ικανοποίηση ηθικής βλάβης πελάτη

Άρθρο 5. Καταπολέμηση της αισχροκέρδειας

Άρθρο 6. Ρύθμιση τραπεζικών χρεών

Άρθρο 7. Το ανεφάρμοστο του ν. 4112/1929

Άρθρο 8. Περιορισμοί αναγκαστικής εκτέλεσης

Άρθρο 9. Πτώχευση

Άρθρο 10. Αθέμιτες ανταγωνιστικές πρακτικές

Άρθρο 11. Ρύθμιση σχέσεων με τυπικό νόμο

Άρθρο 12. Τροποποίηση ΚΠολΔ

Άρθρο 13. Τροποποίηση ΚΠολΔ

Άρθρο 14. Τροποποίηση ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΕΡΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 15. Έννοια και τύπος

Άρθρο 16. Δικαιώματα διοργανωτή

Άρθρο 17. Δικαιώματα πελάτη

Άρθρο 18. Αποκλειστική προθεσμία – Παραγραφή

Άρθρο 19. Καταγγελία λόγω ανωτέρας βίας

Άρθρο 20. Ασφάλιση αφερεγγυότητας

Άρθρο 21. Συνέπειες της ανώμαλης εξέλιξης των σχέσεων μεταξύ τουριστικών γραφείων

Άρθρο 22. Ακυρότητα απαλλακτικών ρητρών

Άρθρο 23. Διατήρηση διατάξεων ΠΔ 339/1996 - Νομοθετική εξουσιοδότηση

Άρθρο 24. Περί τουριστικών περιεκτικών συμβάσεων

Άρθρο 25. Περί αποκλειστικής τουριστικής συνεργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΞΕΝΙΑΣ

Άρθρο 26. Κατάργηση διατάξεων

Άρθρο 27. Υπερκρατήσεις

Άρθρο 28. Έξωση πελάτη

Άρθρο 29. Λόγοι έξωσης

Άρθρο 30. Καθορισμός κατώτατων τιμών

Άρθρο 31. Τροποποίηση διατάξεων του ΑΚ περί ευθύνης ξενοδόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 32. Έννοια - Τύπος

Άρθρο 33. Ακυρότητα ρητρών

Άρθρο 34. Είσπραξη μισθώματος ή αμοιβής

Άρθρο 35. Η σύμβαση μερικής δέσμευσης

Άρθρο 36. Συμφωνίες αποκλειστικότητος

Άρθρο 37. Υπαναχώρηση και καταγγελία

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ι. Από την κοινοτική νομοθεσία

Οδηγία 90/314/ΕΟΚ

ΙΙ. Από την ελληνική νομοθεσία

1. Π.Δ. 339/1996

2. Ν. 2160/1993

3. Άρθρα 834-839 ΑΚ

4. Ν. 5205/1931

5. Α.Ν. 431/1937

6. Α.Ν. 1108/1938

7. Ν. 1652/1986

ΙΙΙ. Από τη γερμανική νομοθεσία

1. Άρθρα (§§) 651a-651m BGB

2. Άρθρα (§§) 701-704 BGB

ΙV. Από την ελβετική νομοθεσία

Άρθρα 487-491 Αστικού Κώδικα

V. Από την ιταλική νομοθεσία

Άρθρα 1783-1786 Αστικού Κώδικα

ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Κουτσουράδης, Βασική τουριστική νομοθεσία, 2000
Συλλογή, κριτική επεξεργασία και κατάταξη των σημαντικότερων νομοθετικών κειμένων που αφορούν στην τουριστική και ξενοδοχειακή νομοθεσία.
Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #19
Το παρόν πρώτο τεύχος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», ανανεωμένο, συμπληρωμένο και, κυρίως, επικαιροποιημένο, συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες, πρωτίστως, των διδασκόντων...
Π. Παναγιώτου, Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία, 2023
Εκτενής παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από την οικογενειακή ΑΕ με προτάσεις για επίλυση πρακτικών προβλημάτων
Πολυκώδικας, 14η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5046/2023. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...
Α. Αργυρού, Νομικά Ζητήματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 2022
Συλλογή εμπειρικών και νομικών μελετών για την κοινωνική επιχειρηματικότητα