Σ. Ψυχομάνης, Εμπορικό δίκαιο, 3η έκδ., 2018


Σ. Ψυχομάνης, Εμπορικό δίκαιο, 3η έκδ., 2018

Στη νέα γ’ έκδοση (2018) του βιβλίου του καθηγητή Νομικής, Σπυρίδωνος Ψυχομάνη, με τον τίτλο «Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου-Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων», ο συγγραφέας, στο μεν πρώτο μέρος του ασχολείται με τις έννοιες και διακρίσεις των εμπορικών πράξεων και των εμπόρων και με τις συνέπειες, επίσης, που προβλέπει ο νόμος για την εμπορικότητα των πράξεων και την εμπορική ιδιότητα των προσώπων, στο δεύτερο δε μέρος του με τις ποικίλες εμπορικές συμβάσεις, που αναδεικνύουν οι επιχειρούμενες εμπορικές πράξεις, και οι οποίες τυγχάνουν, συχνά, μιας ιδιαίτερης ρυθμιστικής αντιμετώπισης στο νόμο, ως συμβάσεις της σύγχρονης οικονομίας, όπως από πολλούς ονομάσθηκαν. Αναγκαστικό κίνητρο της συγγραφής ήταν οι εξελίξεις στο εμπορικό δίκαιο, τον τομέα αυτόν του δικαίου, τον άμεσα συνδεόμενο με την εθνική και διεθνή οικονομία, οι οποίες ήταν, πράγματι, πολλές και μεγάλες τα τελευταία χρόνια. Αυτές, βέβαια, δεν επηρέασαν το ελληνικό δίκαιο στη βάση του, στις θεμελιώδεις, δηλαδή, έννοιές του, την εμπορική πράξη και τον έμπορο.
Επηρέασαν, όμως, τις συνέπειες, που το δίκαιο, γενικά, συνδέει μ’ αυτές. Επηρέασαν και τους επιμέρους κλάδους του εμπορικού δικαίου, με την καταιγιστική νομοθετική εισαγωγή νέων κανόνων, υπαγορευμένων από καινοφανείς ανάγκες της σύγχρονης ή της συγκυριακής οικονομίας. Πολλές ήταν, επομένως, οι αλλαγές. Και ήταν ανάγκη να καταγραφούν αυτές και να προσεγγιστούν, μεθοδικά, σε ένα πρώτο επιστημονικό επίπεδο, εντασσόμενες στο γενικό πλαίσιο αναφοράς στο εμπορικό δίκαιο˙ για να καλυφθούν, έτσι, κατά το δυνατόν, οι ανάγκες μιας στοιχειώδους πληροφόρησης του ενδιαφερόμενου νομικού και του φοιτητή της νομικής και να προσφερθούν ερείσματα και εναύσματα επιστημονικών συζητήσεων.

Edition info

Title
Εμπορικό δίκαιο
Γενικό μέρος - Δίκαιο εμπορικών συμβάσεων
© 2018
Author
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-568-808-0
Pages
XXVI + 452
Price
€ 42.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Πρόλογος στην δεύτερη έκδοση

Πρόλογος στην πρώτη έκδοση

Κυριότερες συντομογραφίες

Πίνακας περιεχομένων

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Νομικός, οικονομικός και ιστορικός προσδιορισμός του εμπορικού δικαίου

Α. Ορισμός του εμπορικού δικαίου και διάρθρωση ύλης

Β. Συστήματα εμπορικού δικαίου ή συστήματα εμπορικότητας

Ι. Τα συστήματα

ΙΙ. Κριτική

Γ. Το εμπορικό δίκαιο ως κλάδος του δικαίου

Δ. Εμπορικό και οικονομικό δίκαιο

Ε. Οικονομική ανάλυση του δικαίου και εμπορικό δίκαιο

ΣΤ. Σύντομη ιστορική αναδρομή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Κλάδοι και πηγές του εμπορικού δικαίου

Α. Οι κλάδοι του εμπορικού δικαίου

Ι. Γενικό μέρος

ΙΙ. Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας

ΙΙΙ. Δίκαιο ανταγωνισμού

ΙV. Δίκαιο εμπορικών συμβάσεων

1. Το δίκαιο των εμπορικών εταιριών

2. To δίκαιο των αξιογράφων

3. Το δίκαιο των μεταφορών

4. Το ασφαλιστικό δίκαιο

5. Το τραπεζικό δίκαιο

6. Το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς

7. Το τουριστικό δίκαιο

8. Το δίκαιο των λοιπών εμπορικών δικαιοπραξιών

9. Το ναυτικό δίκαιο

10. Το αεροπορικό δίκαιο

V. Πτωχευτικό δίκαιο

Β. Εθνικές πηγές του εμπορικού δικαίου

Ι. Πρωτογενείς πηγές

1. Ο νόμος

2. Το εμπορικό έθιμο

ΙΙ. Δευτερογενείς πηγές

ΙΙΙ. Η κυριότερη εμπορική νομοθεσία

1. Ως προς το γενικό μέρος

2. Ως προς το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας

3. Ως προς το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας

4. Ως προς το δίκαιο του ανταγωνισμού

5. Ως προς το δίκαιο των εμπορικών εταιριών

6. Ως προς το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων

(α) Επί διαφόρων συμβάσεων

(β) Επί των αξιογράφων

(γ) Επί των συμβάσεων μεταφοράς

(δ) Επί των ασφαλιστικών συμβάσεων

(ε) Επί των τραπεζικών συμβάσεων

(στ) Επί των συμβάσεων της κεφαλαιαγοράς

7. Ως προς το ναυτικό δίκαιο

8. Ως προς το αεροπορικό δίκαιο

9. Ως προς το πτωχευτικό δίκαιο

Γ. Υπερεθνικές και διεθνείς πηγές του εμπορικού δικαίου

Ι. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΙΙ. Το διεθνές εμπορικό δίκαιο

Δ. Οι γενικοί όροι των (εμπορικών) συναλλαγών

Ε. Η Lex Mercatoria

ΣΤ. Οι κώδικες δεοντολογίας εμπορικών επιχειρήσεων

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Προσδιορισμός, φύση και διακρίσεις εμπορικών πράξεων

Α. Ο προσδιορισμός των εμπορικών πράξεων στο νόμο

Β. Έννοια και τεχνική του προσδιορισμού των εμπορικών πράξεων

Γ. Η ιδιαίτερη νομική φύση των εμπορικών πράξεων

Δ. Διακρίσεις των εμπορικών πράξεων

Ε. Κριτήριο εμπορικότητας

Ι. Γενικές παρατηρήσεις – Προσδιορισμός κριτηρίου

ΙΙ. Τα υπολανθάνοντα κριτήρια εμπορικότητας

1. Η μαζικότητα των πράξεων

2. Η οικονομική σημασία των πράξεων για το κοινωνικό σύνολο

3. Η επικινδυνότητα των πράξεων γι’ αυτόν που τις ασκεί

4. Η εμπορικότητα κατά την οικονομική επιστήμη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Οι αντικειμενικά εμπορικές πράξεις

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Οι αντικειμενικά εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίου

Α. Οι αγορές προϊόντων γης ή τέχνης με σκοπό τη μεταπώληση ή την εκμί­σθωσή τους

Ι. Γενικές ερμηνευτικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η «αγορά»

ΙΙΙ. Τα «προϊόντα γης ή τέχνης»

ΙV. Η πρόθεση μεταπωλήσεως και η μεταπώληση

V. H κατεργασία ή η μεταποίηση εμπορευμάτων

VI. Ειδικές περιπτώσεις

1. H καλλιτεχνική ή πνευματική δημιουργία

2. Η αγορά ακινήτων

3. Ο πρωτογενής τομέας

Β. Η «επιχείρηση χειροτεχνιών»

Ι. Η έννοια της «επιχείρησης»

ΙΙ. Η «χειροτεχνία»

Γ. Η «επιχείρηση παραγγελίας»

Δ. Η «επιχείρηση μετακομίσεως δια γης ή δι’ ύδατος»

Ε. Η «επιχείρηση προμηθείας»

ΣΤ. Η «επιχείρηση πρακτορείας»

Ζ. Η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών στο κοινό (τα «γραφεία» υποθέσεων»)

Ι. Εννοιολογικός προσδιορισμός

ΙΙ. Οι εξαιρέσεις

1. Δημόσιες υπηρεσίες

2. Ελευθέρια επαγγέλματα

Η. Η «επιχείρηση πλειστηριάσεως»

Θ. Η «επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων»

Ι. Οι «κολλυβιστικές εργασίες»

ΙΑ. Οι «τραπεζικές εργασίες»

Ι. Ορισμός

ΙΙ. Ο κατάλογος των τραπεζικών εργασιών

ΙΙΙ. Οι αποκλειστικοί φορείς άσκησης τραπεζικών εργασιών

1. Οι τράπεζες

2. Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα

3. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων

ΙΒ. Οι «μεσιτικές εργασίες»

ΙΓ. Οι «εργασίες των δημοσίων τραπεζών»

Ι. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΙΙ. Οι δημόσιες τράπεζες

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος

2. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ΙΔ. Οι «συναλλαγματικές ή οι από τόπο σε τόπο αποστολές χρημάτων»

Ι. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΙΙ. Οι εμπορικές πράξεις των διατόπιων πληρωμών

1. Η από τόπο σε τόπο αποστολή χρημάτων

2. Η συναλλαγματική

3. Το γραμμάτιο σε διαταγή

4. Η επιταγή

5. Η εμπορική εντολή πληρωμής

6. Το εμπορικό χρεωστικό ομόλογο

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Οι αντικειμενικά εμπορικές πράξεις του θαλάσσιου και εναέριου εμπορίου

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Οι ιδιαίτερες, αντικειμενικά εμπορικές πράξεις του θαλάσσιου εμπορίου

Ι. Η «ναύλωση»

ΙΙ. Οι «θαλάσσιες αποστολές»

ΙΙΙ. Τα «περί ασφαλειών συναλλάγματα»

Γ. Οι ιδιαίτερες, αντικειμενικά εμπορικές πράξεις του εναέριου εμπορίου

Ι. Οι αεροπορικές μεταφορές

ΙΙ. Η ναύλωση αεροσκάφους

ΙΙΙ. Οι εναέριες αποστολές

IV. Η αεροπορική ασφάλιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Οι υποκειμενικά ή παράγωγα εμπορικές πράξεις

Α. Οι υποκειμενικά εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίου

Ι. Οι «μεταξύ εμπόρων και τραπεζιτών υποχρεώσεις»

ΙΙ. Η υποκειμενική εμπορικότητα των ενοχών από τον ανταγωνισμό

Β. Οι υποκειμενικά εμπορικές πράξεις του θαλάσσιου εμπορίου

Ι. Η «κατασκευή πλοίου»

ΙΙ. Η «αγορά, η πώληση ή η μεταπώληση πλοίου»

ΙΙΙ. Οι «αγορές ή πωλήσεις αρμένων, εξαρτίων και ζωοτροφιών»

ΙV. To «ναυτικό δάνειο»

V. Οι συμβάσεις «περί μισθώσεως του πληρώματος»

VI. «Οι προς υπηρεσία εμπορικών πλοίων μισθώσεις ναυτικών»

VII. «Όσα άλλα (συναλλάγματα) αφορώσι την ναυτικήν εμπορίαν»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Οι συνέπειες της εμπορικότητας των πράξεων

Α. Αναγκαιότητα ειδικής (εμπορικής) νομοθετικής ρύθμισης

Β. Απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας

Γ. Εμπορική παραγραφή

Δ. Διαδικασία εκδίκασης των εμπορικών διαφορών

Ε. Αναγκαστικό δίκαιο και απόδειξη της εμπορικότητας

ΣΤ. Απόδειξη με μάρτυρες

Ζ. Προσωρινή εκτελεστότητα

Η. Προστασία των εμπορικών μισθώσεων

Θ. Εμπορική διαιτησία

Ι. Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση

ΙΑ. Ειδικές συνέπειες επί καθυστερήσεων πληρωμών

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ

Εισαγωγικές περί εμπόρων παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Οι κατηγορίες των εμπόρων

Α. Οι ουσιαστικά έμποροι

Ι. Ο ορισμός του νόμου

ΙΙ. Τα πρόσωπα των ουσιαστικά εμπόρων

ΙΙΙ. Οι προϋποθέσεις της εμπορικής ιδιότητας των ουσιαστικά εμπόρων

1. Η άσκηση «εμπορικών πράξεων»

2. Η «ιδίω ονόματι» άσκηση εμπορικών πράξεων

3. Η κατ’ «επάγγελμα» άσκηση των εμπορικών πράξεων

4. Η κατά «σύνηθες» επάγγελμα άσκηση των εμπορικών πράξεων

5. Η εμπορική ικανότητα

α. Η εμπορική ικανότητα των φυσικών προσώπων

β. Η εμπορική ικανότητα νομικών προσώπων και εταιριών

a. Περιορισμοί

b. Οι εμπορικές εταιρίες με νομική προσωπικότητα

c. Οι εμπορικές εταιρίες χωρίς νομική προσωπικότητα

d. Συμπεράσματα

6. Η κατ’ εξαίρεση προϋπόθεση της άδειας ή της εγγραφής σε επιμελη-τήριο ή του διορισμού

IV. Η έναρξη και η λήξη της εμπορικής ιδιότητας του ουσιαστικά εμπόρου

1. Η έναρξη

2. Η λήξη

Β. Οι τυπικά έμποροι

Ι. Έννοια και διακρίσεις

ΙΙ. Έναρξη και λήξη της τυπικής εμπορικότητας

ΙΙΙ. Συνέπειες της τυπικής εμπορικότητας

Γ. Οι παράγωγα ή αντανακλαστικά έμποροι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Προβληματικές περιπτώσεις

Α. Ο μικρέμπορος

Β. Η εμπορία του μη έχοντος εμπορική ικανότητα προσώπου

Ι. Το στερούμενο εμπορικής ικανότητας φυσικό πρόσωπο

ΙΙ. Το στερούμενο εμπορικής ικανότητας νομικό πρόσωπο

Γ. Η άσκηση εμπορίας με παρένθετο πρόσωπο

Δ. Ο φαινόμενος έμπορος

Ε. Η άσκηση αθέμιτης εμπορίας

ΣΤ. Το ασυμβίβαστο

Ζ. Η άσκηση εμπορίας από πτωχεύσαντα

Η. Η άσκηση εμπορίας από το κράτος

Θ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο

Ι. Ορισμός και ανακύπτοντα προβλήματα

ΙΙ. Εφαρμοστέες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Οι συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Οι συνέπειες

Ι. Εμπορική επιχείρηση

ΙΙ. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

ΙΙΙ. Η εμπορική επωνυμία, ειδικότερα

IV. Εφαρμογή κανόνων ανταγωνισμού και κανόνων προστασίας καταναλωτή

και γενικού συμφέροντος

V. Εμπορική κατοικία και έδρα

VI. Εμπορική δημοσιότητα-Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

VII. Συμμετοχή σε επιμελητήρια και χρηματιστήρια εμπορευμάτων

VIII. Τήρηση εμπορικών βιβλίων

1. Έννοια-Διακρίσεις-Σκοπός

2. Υποχρεωτικά εμπορικά βιβλία

α. Ημερολόγιο

β. Βιβλίο αντιγραφής απογραφών

γ. Βιβλίο αντιγραφής επιστολών

3. Υποχρέωση και διατυπώσεις τήρησης των εμπορικών βιβλίων

4. Αποδεικτική ισχύς των εμπορικών βιβλίων

5. Ανακοίνωση και εμφάνιση των εμπορικών βιβλίων

α. Η ανακοίνωση

β. Η εμφάνιση

ΙΧ. Ειδικά εμπορικά αξιόγραφα

Χ. Δικονομικές συνέπειες

ΧΙ. Τεκμήριο της εμπορικότητας

ΧΙΙ. Πτωχευτική ικανότητα και ικανότητα υπαγωγής σε λοιπές διαδικασίες

αντιμετώπισης της αδυναμίας πληρωμών

ΧΙΙΙ. Προσωπική κράτηση

ΧΙV. Αναγκαστική διαχείριση

ΧV. Η οφειλή τόκου και τόκου τόκων από έμπορο ή προς έμπορο

ΧVI. Ενοχή εμπόρων σε ολόκληρο

XVII. Ιδιαίτερη προστασία εμπόρων και αντισυμβαλλομένων τους κατανα-

λωτών

ΧVIII. Άλλες συνέπειες

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Α. Η σύμβαση εμπορικής πώλησης

Ι. Έννοια-Εφαρμοστέες διατάξεις

ΙΙ. Η διεθνής εμπορική πώληση κινητών πραγμάτων

ΙΙΙ. Οι διεθνείς εμπορικοί όροι (Incoterms) στην εμπορική πώληση

IV. Οι πρακτικές του διεθνούς εμπορίου

Β. Η εμπορική μίσθωση

Γ. Η σύμβαση μεταφοράς

Ι. Οι περί χερσαίων μεταφορών κύριες ρυθμίσεις

1. Οι οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

α. Η ρύθμιση του ΕΝ

β. Ο οδικός μεταφορέας εμπορευμάτων

γ. Οι διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, ειδικότερα

2. Οι οδικές μεταφορές προσώπων και αποσκευών τους

3. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές

ΙΙ. Οι περί θαλάσσιων μεταφορών κύριες ρυθμίσεις

ΙΙΙ. Οι περί αεροπορικών μεταφορών κύριες ρυθμίσεις

Δ. Η σύμβαση παραγγελίας

Ι. Έννοια –Εφαρμοστέες διατάξεις

ΙΙ. Κύριες, ρυθμισμένες συμβάσεις παραγγελίας

1. Η παραγγελία πωλήσεως

2. Η παραγγελία μεταφοράς

3. Η χρηματιστηριακή παραγγελία (Επιπρόσθετα: Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές-συμβάσεις και η προστασία του επενδυτή)

α. Χρηματιστηριακή παραγγελία

β. Χρηματιστηριακές συναλλαγές-συμβάσεις

γ. Η προστασία του επενδυτή

Ε. Οι συμβάσεις πρακτορείας

Ι. Η σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας

ΙΙ. Η σύμβαση διανομής

ΙΙΙ. Η σύμβαση δικαιόχρησης (franchising)

IV. Η σύμβαση ασφαλιστικής πρακτορείας (ή πρακτόρευσης)

V. Η σύμβαση ναυτικής πρακτορείας (ή πρακτόρευσης)

ΣΤ. Οι συμβάσεις μεσιτείας

Ι. Ο μεσίτης ακινήτων (πρώην, αστικών συμβάσεων)

ΙΙ. Ο μεσίτης ασφαλίσεων

ΙΙΙ. Ο μεσίτης εγχωρίων προϊόντων

ΙV. Ο ναυλομεσίτης

V. Ο μεσίτης πιστώσεων (μεσίτης στεγαστικής πίστης)

Ζ. Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών

Ι. Συμβάσεις υπηρεσιών γενικών αποθηκών

ΙΙ. Συμβάσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών

1. Οι υπηρεσίες, ειδικότερα, των τουριστικών γραφείων

2. Οι υπηρεσίες, ειδικότερα, των ξενοδοχείων

3. Ειδικές μορφές τουριστικών υπηρεσιών και ομώνυμων συμβάσεων

α. Οργανωμένο ταξίδι-Ταξιδιωτική σύμβαση

β. Η σύμβαση ξενίας

γ. Η ξενοδοχειακή σύμβαση

δ. Η «χρονομεριστική μίσθωση» και η «μακροχρόνια μίσθωση τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα»

ΙΙΙ. Συμβάσεις εκμετάλλευσης πνευματικού έργου-Εκδοτικές συμβάσεις

IV. Συμβάσεις παροχής (εμπορικών) πληροφοριών

V. Συμβάσεις διαχείρισης και είσπραξης απαιτήσεων

VI. Ασφαλιστικές συμβάσεις

VII. Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών διαχειριστών «ρυθμιζόμενων αγορών»,

ΠΜΔ, ΜΟΓ και συστημάτων εκκαθάρισης σε μέλη τους

VIII. Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών «εφοδιαστικής» ή «εφοδιαστικής αλυ-

σίδας» (logistics) και «Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής» ή «Επιχει-

ρηματικού/Εμπορευματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας»

Η. Οι τραπεζικές συμβάσεις

Ι. Γενικά

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Πιστωτικά ιδρύματα ή τράπεζες

3. Χρηματοδοτικά ιδρύματα

4. Επιχειρήσεις επενδύσεων

5. Γενικοί κανόνες, που διέπουν τη σχέση τράπεζας με πελάτη

α. Ως σχέση εμπιστοσύνης

β. Ως προς την κατάρτιση και τους όρους μιας τραπεζικής σύμβασης

γ. Ως προς την εξασφάλιση των τραπεζών

δ. Ως προς την επισπευδόμενη από τράπεζα αναγκαστική εκτέλεση

(α) Τα νόμιμα μέσα

(β) Τα αμφισβητούμενης νομιμότητας μέσα

(γ) Tα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και η αντιμετώπιση του προβλήματος

ΙΙ. Οι τραπεζικές συμβάσεις, κατ’ ιδίαν

1. Η αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων

α. Η αποδοχή καταθέσεων

(α) Έννοια-Νομική φύση

(β) Διακρίσεις

(γ) Ειδικότερα θέματα επί καταθέσεων

β. Η αποδοχή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων

(α) Έννοια-Διαδικασίες-Διακρίσεις

(β) Τα ομολογιακά δάνεια των τραπεζών

(γ) Η τιτλοποίηση απαιτήσεων

2. Η χορήγηση δανείων και λοιπών πιστώσεων

α. Το δάνειο

β. Η σύμβαση ανοίγματος πιστώσεως

γ. Η πίστωση με τρέχοντα λογαριασμό

3. Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων

α. Η σύμβαση factoring

β. Η σύμβαση forfaiting

4. Η χρηματοδοτική μίσθωση

5. Οι υπηρεσίες πληρωμών

α. Εισαγωγικά

β. Είδη υπηρεσιών πληρωμών και πράξεων πληρωμής

(α) Λογαριασμός πληρωμών (τήρηση, τοποθετήσεις και αναλήψεις

μετρητών)

(β) Η εκτέλεση πράξεων πληρωμής και μεταφοράς κεφαλαίων

(γ) Η έκδοση μέσων πληρωμής και/ή αποδοχή πράξεων πληρωμής

(δ) Τα εμβάσματα (money remittance) (Υπηρεσία εμβασμάτων)

(ε) Η υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής

(στ) Η υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού

γ. Νομική φύση-Δικαιώματα και υποχρεώσεις

δ. Ως προς τα «μέσα πληρωμών», ειδικότερα

(α) Περιγραφή – Βασικοί κανόνες

(β) Tα πιστωτικά δελτία (πιστωτικές κάρτες)

(γ) Τα χρεωστικά δελτία (χρεωστικές κάρτες)

(δ) Τα δελτία (κάρτες) αναλήψεων

(ε) Τα έξυπνα δελτία (κάρτες) ή ηλεκτρονικά πορτοφόλια ή υπόθεμα

ηλεκτρονικού χρήματος

6. Η έκδοση και η διαχείριση άλλων μέσων πληρωμών

α. Η τραπεζική επιταγή

β. Η (απλή) επιταγή και η εγγυημένη επιταγή

γ. Η ταξιδιωτική επιταγή

7. Οι εγγυήσεις και οι αναλήψεις υποχρεώσεων

α. Οι τραπεζικές εγγυήσεις

β. Οι εγγυητικές επιστολές

(α) Έννοια

(β) Η σχέση υπέρ ού και δέκτη της επιστολής (σχέση αξίας)

(γ) Η σχέση πελάτη και τράπεζας (σχέση καλύψεως)

(δ) Η σχέση τράπεζας και δέκτη (λήπτη)

γ. Οι πιστωτικές επιστολές ετοιμότητας (Standby letters of credit)

δ. Οι πιστώσεις έναντι εγγράφων και οι ενέγγυες πιστώσεις

(α) Έννοιες

(β) Κύριες μορφές εμφάνισης της πίστωσης έναντι εγγράφων

i. Ανακλητή και αμετάκλητη ή ανέκκλητη πίστωση

ii. Βεβαιωμένη και αβεβαίωτη πίστωση

iii. Πίστωση έναντι εγγράφων με προκαταβολές

(γ) Νομική φύση και εφαρμοστέες διατάξεις

ε. Η προκαταβολή έναντι φορτωτικής

στ. Η υποσχετική επιστολή (Promissory letter)

8. Οι συναλλαγές για λογαριασμό της ίδιας της τράπεζας ή της πελατείας της

α. Σε μέσα χρηματαγοράς

β. Σε συνάλλαγμα

γ. Σε προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοοικονομικά δικαιώματα

δ. Σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος (swaps)

ε. Σε κινητές αξίες

στ. Σε χρυσό

9. Οι συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και η παροχή συναφών υπηρεσιών

10. Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις και υπηρεσιών σε συγχωνεύσεις

και εξαγορές επιχειρήσεων

11. Η μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές («Πράξεις χρηματομεσίτη»)

12. Η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η παροχή συμβουλών για τη διαχεί-

ρισή του

13. Η φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών

14. Η παροχή εμπορικών πληροφοριών και υπηρεσιών αξιολόγησης πιστο-

ληπτικής ικανότητας πελατών

15. Η εκμίσθωση θυρίδων

16. Η έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος

17. Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες

α. Γενικά

β. Οι επενδυτικές συμβάσεις

γ. Ιδιαίτερες υποχρεώσεις τραπεζών επί παροχής επενδυτικών υπηρεσιών

18. Τραπεζοασφάλειες (Bankassurance)

Κυριότερη βιβλιογραφία

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024 και ενημερωμένο ένθετο έως τον Ν. 5119/2024 (ΦΕΚ Α΄ 103/5.7.2024). Σε μια...
Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #19
Το παρόν πρώτο τεύχος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», ανανεωμένο, συμπληρωμένο και, κυρίως, επικαιροποιημένο, συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες, πρωτίστως, των διδασκόντων...
Π. Παναγιώτου, Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία, 2023
Εκτενής παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από την οικογενειακή ΑΕ με προτάσεις για επίλυση πρακτικών προβλημάτων
Ο. Σπηλιόπουλος, Βασικά Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, 2021
Μια ευσύνοπτη παρουσίαση των κύριων ζητημάτων των επιμέρους κλάδων του Εμπορικού Δικαίου
Σ. Ψυχομάνης, Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου & Πρακτικά θέματα, 2η έκδ., 2019
Series: Πανεπιστημιακά Εγχειρίδια, #4
Με το ανά χείρας εγχειρίδιο επιδιώχθηκε η κατά το δυνατόν συντομευμένη παράθεση της ύλης του γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου, του μέρους, δηλαδή, που αναλύει τις βασικές...