Σ. Ψυχομάνης, Δίκαιο εμπορικών εταιριών, τόμ. 1, 2010


Σ. Ψυχομάνης, Δίκαιο εμπορικών εταιριών, τόμ. 1, 2010

Στόχος του παρόντος έργου είναι η δομική λιτότητα, η περιεκτικότητα, η συγγραφή εν γένει ενός εύχρηστου για φοιτητές και νομικούς βιβλίου εργασίας. Οι κριθείσες αναγκαίες παραπομπές, για πρόδηλους λόγους, έγιναν στην πλέον σύγχρονη γενική ιδίως βιβλιογραφία και τη νομολογία του ΑΠ και, βεβαίως, δεν υποδηλώνουν υποτιμητική των μη αναφερθεισών εργασιών, συγγραμμάτων και δικαστικών αποφάσεων πρόθεση.

Δείτε επίσης το συμπλήρωμα του έργου με το Ν. 4072/2012

Edition info

Title
Δίκαιο εμπορικών εταιριών
Προσωπικές εταιρίες
© 2010
Author
Volume
vol. 1
ISBN
978-960-445-602-4
Pages
XV + 170
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Ορισμός του δικαίου των εμπορικών εταιριών

Β. Βασικές έννοιες

Ι. Η ένωση προσώπων

ΙΙ. Οι «εταιρίες»

ΙΙΙ. Οι «εμπορικές» εταιρίες-Αρχή του κλειστού αριθμού

IV. Ο κοινός σκοπός

Γ. Διακρίσεις των εμπορικών εταιριών

Δ. Πηγές του δικαίου των εμπορικών εταιριών

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η αστική εταιρία ως πρότυπο - Διαφορές

Ε. Οι προσωπικές εταιρίες ως ιδιαίτερο αντικείμενο του παρόντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Α. Ορισμός και εννοιολογικά στοιχεία

Β. Η σύσταση της ομόρρυθμης εταιρίας

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η εταιρική σύμβαση

1. Συμβαλλόμενοι

2. Τύπος

3. Περιεχόμενο

α. Ως προς τα ουσιώδη στοιχεία

αα) Τα ονόματα και οι υπογραφές των συμβαλλομένων

ββ) Η συμφωνία περί συστάσεως ομόρρυθμης εταιρίας

γγ) Η αμοιβαιότητα στην ανάληψη υποχρεώσεων

δδ) Η ανάληψη υποχρέωσης «κοινών εισφορών»

εε) Η ανάληψη υποχρέωσης επιδίωξης κοινού, εμπορικού σκοπού

στστ) Η επωνυμία

β. Ως προς τα επουσιώδη στοιχεία

αα) Η έδρα

ββ) Η διάρκεια

γγ) Τα όργανα της εταιρίας και η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους

δδ) Λοιπά επουσιώδη στοιχεία-Ελεύθερη διαμόρφωση των εσωτερικών σχέσεων των εταίρων - Όρια

4. Νομική φύση της εταιρικής συμβάσεως

5. Ελαττώματα της εταιρικής συμβάσεως

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Οι υποστηριζόμενες θεωρίες

γ. Η νομική αντιμετώπιση της ελαττωματικής εταιρίας

δ. Περιορισμοί στην αναγνώριση της ελαττωματικής εταιρίας - Θεραπεία του ελαττώματος

ε. Ειδικές περιπτώσεις

6. Τροποποιήσεις της εταιρικής σύμβασης

α. Γενικά

β. Μετασχηματισμός ή μετατροπή

γ. Συγχώνευση

ΙΙΙ. Διατυπώσεις δημοσιότητας

1. Η προβλεπόμενη στον ΕΝ διαδικασία

2. Η νέα διαδικασία μιας στάσης και το Γ.Ε.ΜΗ

3. Άλλα διαδικαστικά θέματα

4. Οι συνέπειες της δημοσιότητας

α. Η κτήση νομικής προσωπικότητας

β. Η ομόρρυθμη εταιρία υπό ίδρυση

γ. Επί ατελούς δημοσιεύσεως

5. Η ανώμαλη λόγω μη δημοσιεύσεως ομόρρυθμη εταιρία

Γ. Η εσωτερική λειτουργία της ομόρρυθμης εταιρίας

Ι. Η εταιρική συμμετοχή

ΙΙ. Τα όργανα της ομόρρυθμης εταιρίας, εγγύτερα

1. Οι εταίροι

2. Οι διαχειριστές

ΙΙΙ. Οι υποχρεώσεις των εταίρων

1. Γενικά

α. Περί των υποχρεώσεων συνοπτικά

β. Η ευθύνη των εταίρων

2. Η υποχρέωση καταβολής εισφοράς

3. Η υποχρέωση (και το δικαίωμα) διαχείρισης

α. Έννοια της διαχείρισης-Διάκριση από εκπροσώπηση

β. Προσδιορισμός της διαχείρισης ως εταιρικού δικαιώματος και υποχρέωσης-Διακρίσεις

γ. Τρόπος εκπλήρωσης της υποχρέωσης ή άσκησης του δικαιώματος από τους εταίρους

δ. Η έκταση της διαχειριστικής εξουσίας

ε. Νομική θέση και ευθύνη του διαχειριστή

στ. Παύση της διαχείρισης

4. Η υποχρέωση πίστης

ΙV. Τα δικαιώματα των εταίρων

1. Γενικά επί των δικαιωμάτων

α. Διακρίσεις

β. Μεταβίβαση

2. Προσωπικά δικαιώματα

α. Η actio pro socio

β. Το δικαίωμα διαχείρισης

γ. Το δικαίωμα ψήφου

δ. Το δικαίωμα ελέγχου και ενημέρωσης

3. Περιουσιακά δικαιώματα

α. Το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη (και τις ζημίες)

β. Το δικαίωμα απολήψεων

γ. Το δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεως

V. Μεταβολές στη σύνθεση της εταιρίας

1. Γενικά

2. Η μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας

3. Η είσοδος νέου εταίρου

4. Η έξοδος εταίρου

α. Παραίτηση

β. Αποκλεισμός

γ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχομένου

Δ. Η εξωτερική λειτουργία της ομόρρυθμης εταιρίας

Ι. Η εκπροσώπηση της ομόρρυθμης εταιρίας

1. Γενικά

2. Ειδικότερα

ΙΙ. Η ευθύνη έναντι των εταιρικών δανειστών

ΙΙΙ. Η πτώχευση της ομόρρυθμης εταιρίας

Ε. Λήξη και αναβίωση της ομόρρυθμης εταιρίας

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η λύση της ομόρρυθμης εταιρίας

1. Έννοια και συνέπειες της λύσεως

2. Οι λόγοι λύσεως

α. Η πάροδος του χρόνου διάρκειας

β. Η καταγγελία

γ. Η πραγματοποίηση ή η αδυναμία πραγματοποίησης του εταιρικού σκοπού

δ. Ο θάνατος εταίρου

ε. Η θέση υπό δικαστική συμπαράσταση ή η πτώχευση εταίρου

ΙΙΙ. Η εκκαθάριση και η περάτωση της ομόρρυθμης εταιρίας

1. Έννοιες

2. Εφαρμοστέες διατάξεις

3. Οι εκκαθαριστές

4. Η διαδικασία (εργασίες) της εκκαθάρισης

5. Η περάτωση και οι συνέπειές της

ΙV. Η αναβίωση ή επαναλειτουργία της ομόρρυθμης εταιρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Α. Η ετερόρρυθμη εταιρία

Ι. Εισαγωγικά

1. Ορισμός και εννοιολογικά στοιχεία

2. Εφαρμοστέες διατάξεις

ΙΙ. Η σύσταση της ετερόρρυθμης εταιρίας

ΙΙΙ. Η εσωτερική λειτουργία της ετερόρρυθμης εταιρίας

ΙV. Η εξωτερική λειτουργία της ετερόρρυθμης εταιρίας

V. Η λήξη και η αναβίωση της ετερόρρυθμης εταιρίας

Β. Η αφανής εταιρία

Ι. Εισαγωγικά

1. Ορισμός και εννοιολογικά στοιχεία

2. Εφαρμοστέες διατάξεις

ΙΙ. Η σύσταση της αφανούς εταιρίας

ΙΙΙ. Η εσωτερική λειτουργία της αφανούς εταιρίας

ΙV. Η εξωτερική λειτουργία της αφανούς εταιρίας

V. Η λήξη και η αναβίωση της αφανούς εταιρίας

Γ. Η κοινοπραξία

Δ. Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Ν. Τέλλης/Β. Αντωνόπουλος/Λ. Αθανασίου..., Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες, 2024
Εκτεταμένη, σε βάθος ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4072/2012 από έγκριτους νομικούς με πολυετή πρακτική εμπειρία
Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών