Σ. Παπασάββας/Ε. Βασιλακάκης, Στοιχεία Κυπριακού δικαίου, 2002


Σ. Παπασάββας/Ε. Βασιλακάκης, Στοιχεία Κυπριακού δικαίου, 2002

Tο βιβλίο αυτό απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε φοιτη-τές και αποσκοπεί να δώσει μια γενική μόνο εικόνα ορισμένων από τις ιδιαιτερότητες του κυπριακού δικαίου. Δεν θα μπορούσε επομένως να συγκαταλέγεται στις στοχεύσεις του η συνολική πα-ρουσίαση του ισχύοντος στην Κύπρο δικαίου ούτε η ανάπτυξη ορισμένων ειδικών θεμάτων κατά τρόπο που να υποβοηθεί τον νομικό της πράξης.

Η κατανομή της ύλης συμβαδίζει με την αναγνώριση σε καθένα από τους δύο συγγραφείς της ελευθερίας να καταγράψει τις δικές του προσωπικές απόψεις για τα επί μέρους θέματα που πραγματεύεται. Υπό το πρίσμα αυτό ενδείκνυται να ερμηνευθούν οι –μάλλον λιγοστές– διαφοροποιήσεις σε επί μέρους θέματα και ο τρόπος αναπτύξεως των νομικών ζητημάτων που εξετάζονται. Εξ άλλου συνειδητή υπήρξε η διατήρηση του γλωσσικού ύφους καθενός από τους συγγραφείς: τυχόν ομογενοποίηση του ύφους κρίθηκε ότι θα αποδυνάμωνε την παρουσίαση της ιδιαιτερότητας που εμφανίζει η κυπριακή νομική παράδοση, με την οποία μόνο ο δεύτερος από εμάς έχει οργανική σχέση.

Οκτώβριος 2002


Ε. Βασιλακάκης

Σ. Παπασάββας

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Edition info

Title
Στοιχεία Κυπριακού δικαίου
© 2002
Authors
ISBN
978-960-301-700-0
Pages
254
Price
€ 26.00
In stock

Table of contents   +

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Η ιστορική εξέλιξη του δικαίου στην Κύπρο μέχρι το

(E. Bασιλακάκης)

Α. Η βυζαντινή περίοδος

Β.Η περίοδος της Φραγκοκρατίας (1192-1489) και της Ενετοκρατίας (1489-1571)

Γ. Η περίοδος της Τουρκοκρατίας (1571-1878)

1.Η περίοδος μέχρι την μεταρρύθμιση του tanzimat (1571-1839)

2. Η περίοδος του tanzimat (1839-1878)

Δ. Η περίοδος της βρετανικής κυριαρχίας (1878-1960)

1.Η βαθμιαία καθιέρωση του common law (κοινοδι-καίου)

2. Η γενικευμένη εισαγωγή του common law

3. Εξαιρέσεις στην εφαρμογή του common law

4. Η δικαστηριακή οργάνωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Η εξέλιξη του κυπριακού δικαίου μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας (E. Bασιλακάκης)

Α. Το πρόβλημα του δικαιικού προσανατολισμού του κυ-πριακού δικαίου

1. Οι λύσεις που υποστηρίχθηκαν

2. Η λύση του Συντάγματος

3. Η διάταξη του άρθρου 29 ν. 14/1960

4. Η δικαιική γλώσσα

Β. Η σχέση του δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας με το common law

1. Η σημασία της διατηρήσεως του κυπριακού δικαίου στην δικαιική οικογένεια του common law

2. Αξιολόγηση της σχέσης του δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας με το common law

Γ. Η πολυδικαιικότητα του κυπριακού δικαίου

1. Η ύπαρξη ρυθμίσεων προερχομένων από άλλα δί-καια

2. Η τάση για προσέγγιση του κυπριακού δικαίου προς το ελληνικό

Δ.Το δίκαιο της Κύπρου σε δοκιμασία: η απόφαση Attorney General v. Mustafa Ibrahim and others (1964) CLR

1. Το γενικό πλαίσιο της πολιτειακής κρίσης

2. Η νομοθετική μεταβολή (νόμος 33/1964)

3. Τα προβλήματα που τέθηκαν στο πλαίσιο της υπο-θέσεως Attorney General v. Mustafa Ibrahim and others

4. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

5. Το πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ανάγκης: η α-πόφαση Polykarpos Ioannides v. Police (1973) 2 CLR

6. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπό-θεση Η Δημοκρατία ν. Νικολάου Σαμψών (1977) 2 ΑΑΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Κυπριακό δίκαιο και ευρωπαϊκή ενοποίηση

(E. Bασιλακάκης)

Α. Η επίπτωση της ευρωπαϊκής ενοποιήσεως στην εξέλι-ξη του κυπριακού δικαίου

Β. Κυπριακό δίκαιο και Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμά-των του Ανθρώπου

1. Η κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμά-των του Ανθρώπου από την Κύπρο

2. Το Κυπριακό ζήτημα υπό το πρίσμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: η υπόθεση Λοιζίδου κατά Τουρκίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Η σχέση ηπειρωτικού δημοσίου δικαίου & κοινοδικαίου και

η δεσμευτικότητα του νομολογιακού προηγουμένου στην

Κύπρο (Σ. Παπασάββας)

Α. Η επίδραση αρχών του διοικητικού δικαίου προερχο-μένων από την ηπειρωτική Ευρώπη

Β. Όσμωση αρχών «common law» και ηπειρωτικού δι-καίου

Γ. Αρχές κοινοδικαίου και συνταγματική δικαιοσύνη

Δ. Η υπόθεση Νικολάου ν. Γιάλλουρος

1. Τα γεγονότα της υπόθεσης

2. Η πρωτόδικη απόφαση

3. Τα επιχειρήματα του εφεσείοντος

4. Οι «εκπλήξεις» που επιφύλαξε η απόφαση της Ολο-μέλειας

Ε. Η δεσμευτικότητα του νομολογιακού προηγουμένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Στοιχεία συνταγματικού δικαίου

(Σ. Παπασάββας)

Α. Εκπόνηση και ιδιαιτερότητες του Συντάγματος

1. Το Σύνταγμα του

2. Οι 14 τίτλοι του Συνταγματικού κειμένου

3. Οι ιδιαιτερότητες του Κυπριακού Συντάγματος

Β. Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων

1. Οι αρχές του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων

2. Κύρια πεδία εφαρμογής του ελέγχου της συνταγμα-τικότητας

3. Η προβληματική της συνταγματικής αναθεώρησης

4. Οι συνταγματικές τροποποιήσεις

5. Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε. - υπάρχει στο Σύνταγμα του 1960 το αναγκαίο νομικό υπόβαθρο;

Γ. Οι ανεξάρτητοι αξιωματούχοι της Δημοκρατίας

1. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο βοη-θός αυτού

2. Ο Γενικός Ελεγκτής

3. Ο Διοικητής της Κεντρικής Τραπέζης της Δημοκρα-τίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Στοιχεία του δικαίου της Αποδείξεως (Σ. Παπασάββας)

Α. Η εξ ακοής μαρτυρία

Β. Τα υφιστάμενα προβλήματα

Γ. Οι προτεινόμενες αλλαγές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Στοιχεία του δικαίου των Συμβάσεων (Σ. Παπασάββας)

Α. Πότε δημιουργείται σύμβαση

Β. Επιστροφή χρημάτων σε επενδυτές

1. Το νομικό πρόβλημα που ανέκυψε

2. Η απόφαση Lapertas Fisheries Ltd ν. Αστυνομίας

3. Η «αντίδραση» της Βουλής των Αντιπροσώπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Οργανισμός και δικαιοδοσία των δικαστηρίων

(Σ. Παπασάββας)

Α. Το Ανώτατο Δικαστήριο

1. Η δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου

α. Αστική και ποινική δικαιοδοσία

β. Πρωτοβάθμια δικαιοδοσία

γ. Οι υπόλοιπες δικαιοδοσίες του Ανωτάτου Δικα-στηρίου

2. Η δημοκρατική νομιμοποίηση των δικαστών

3. Η ανάγκη διαχωρισμού του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Β. Τα Επαρχιακά Δικαστήρια

Γ. Τα Κακουργιοδικεία

Δ. Δικαστήρια εξειδικευμένης δικαιοδοσίας

1. Τα Οικογενειακά Δικαστήρια

2. Τα Δικαστήρια Εργατικών Διαφορών

3. Το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων

4. Το Στρατοδικείο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλία

Άρθρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. Σύνταγμα της Κύπρου

Μέρος Ι – Άρθρα

Μέρος ΙΙ – Άρθρα

Μέρος ΧΙΙΙ – Άρθρα

Β. Αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου

1. Απόφαση της 15.3.1991, Πρόεδρος Δημοκρατίας ν. Βουλής Αντιπροσώπων (1991) 3 ΑΑΔ

2. Απόφαση της 18.2.1993, Μιχαήλ Θεοδοσίου Λτδ. ν. Δήμου Λεμεσού (1993) 3 ΑΑΔ

3. Απόφαση της 17.9.1997, Γιαννάκης Κουλουντής ν. Βουλής Αντιπροσώπων και άλλων (1997) 1 ΑΑΔ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Σ. Ρεπούσης/Π. Λοής, Κυπριακή Οικονομική Κρίση 2012-2013, 2021
Πλήρης καταγραφή και σχολιασμός των γεγονότων, των σφαλμάτων και των αποφάσεων που οδήγησαν την Κυπριακή Οικονομία σε κρίση
P. Jougleux, Στοιχεία Κυπριακού Ενοχικού Δικαίου, 2η έκδ., 2020
Το σύγγραμμα αυτό, βασίστηκε στην απλότητα και στην προσβασιμότητα της πρώτης έκδοσης, αλλά παρουσιάζεται πληρέστερο με εξηγήσεις και ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις...
Γ. Διαμαντόπουλος/Χ. Πογιατζής/Χ. Κληρίδης..., Κυπριακό και Ελληνικό Κτηματολόγιο, 2020
Series: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #13
Δύο πρόσφατες αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών επαληθεύουν το ενδεχόμενο εφαρμογής από έλληνα δικαστή διατάξεων τόσο του κυπριακού, όσο και του ελληνικού κτηματολογικού δικαίου....
Α.-Μ. Ιωαννίδη, Η εμμάρτυρη απόδειξη στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό, αγγλικό και κυπριακό δίκαιο, 2019
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #21
Βραβείο Βιβλίου The Cyprus Review Κατηγορία Νομική: Βραβείο Νέου Ερευνητή Η παρούσα μονογραφία αφορά σε μία συγκριτική επισκόπηση ζητημάτων της αποδεικτικής διαδικασίας στην...
I. Kareklas, The Constitution of the Cyprus Republic and Prolegomenon to Federal Government, 2018
The present monograph, in its first part, seeks to present the proposals which the British Government had submitted in the context of its foreign policy before the grant of...