Σ. Ρεπούσης/Π. Λοής, Κυπριακή Οικονομική Κρίση 2012-2013, 2021


Σ. Ρεπούσης/Π. Λοής, Κυπριακή Οικονομική Κρίση 2012-2013, 2021

Σκοπός του βιβλίου είναι η καταγραφή των γεγονότων κατά τα έτη 2012-2013 που ταλάνισαν αλλά και συνεχίζουν τα ταλανίζουν την Κυπριακή Οικονομία. Είναι γνωστό ότι κατά την περίοδο αυτή έχουν συμβεί γεγονότα τα οποία «ταρακούνησαν» το Κυπριακό Οικονομικό και Τραπεζικό Σύστημα, με αποτέλεσμα να ληφθούν αποφάσεις που επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν το μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας, αλλά και της Κοινωνίας.

Το βιβλίο αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο χρονολογικό της Κυπριακής Οικονομικής Κρίσης, περιλαμβανομένου των γεγονότων και εξελίξεων με τις Κυπριακές Τράπεζες στην Ελλάδα, τη παροχή Επείγουσας Ρευστότητας, το διατραπεζικό δανεισμό της Λαϊκής Τράπεζας και τη κρατική στήριξη. Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφονται οι επεκτάσεις των Κυπριακών Τραπεζών στο εξωτερικό, και γίνεται αναφορά στο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων και εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εξελίξεις στο Συνεργατικό Τομέα και οι χορηγήσεις προς τις Μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις, στη τοπική αυτοδιοίκηση, κ.λπ.. Στα κεφάλαια τέσσερα και πέντε γίνεται ανάλυση επιχειρηματικών γεγονότων (event study ή event analysis) και εφαρμογή μεθοδολογίας στη ανάλυση επιχειρηματικού γεγονότος.

Στο τελευταίο και έκτο κεφάλαιο των συμπερασμάτων γίνεται αναφορά και παρουσίαση των διαπιστώσεων που καταγράφονται στην Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών και Αξιών της Κυπριακής Βουλής καθώς και όσων προέκυψαν από την εφαρμογή της μεθόδου ανάλυσης επιχειρηματικών γεγονότων (event analysis).

Στο έργο καταγράφονται με χρονολογική σειρά οι «ιστορικές στιγμές» που πέρασε η Κύπρος και το Χρηματοπιστωτικό της Σύστημα, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορέσει να κατανοήσει ποια λάθη, ενέργειες και αποφάσεις πιθανόν επηρέασαν αρνητικά την Κυπριακή Οικονομία, ώστε αυτά να μην επαναληφθούν.

Edition info

Title
Κυπριακή Οικονομική Κρίση 2012-2013
© 2021
Authors
ISBN
978-960-648-357-8
Pages
IX + 220
Price
€ 25.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1ο

Χρονολόγιο και γεγονότα της κυπριακής τραπεζικής κρίσης

1. Το PSI και PSI plus στην Ελλάδα

2. Χρονολογικό ιστορικό γεγονότων

3. Η πώληση των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα

4. Το χρονικό της πώλησης των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα

5. Οι όροι πώλησης

6. Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2013

7. Ορισμένα Δελτία Τύπου Τραπεζών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

8. Η απορρόφηση Επείγουσας Παροχής Ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance - ELA) από τα κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα

9. Οι επενδύσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε κυβερνητικά ομόλογα

10. Ο Διατραπεζικός δανεισμός της ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ, η έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα (ELA) και η κρατική στήριξή της με €1,8 δισ

Κεφάλαιο 2ο

Οι επεκτάσεις των κυπριακών τραπεζών στο εξωτερικό

1. Η εξαγορά της τράπεζας “Uniastrum” από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ

2. Η δυνατότητα υπαναχώρησης και η επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ

3. Η έγκριση της εξαγοράς της “Uniastrum” από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ)

4. Η επένδυση της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ στην “Banca Transilvania”

5. Η αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή από την “Banca Transilvania” και η εκδήλωση ενδιαφέροντος επένδυσης από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ

6. Η παροχή προνομιακών δανείων σε εταιρείες ιδιοκτησίας των ιδρυτών της “Banca Transilvania”

7. Αναδιαρθρώσεις των δανείων του Ομίλου του κ. Ciorcila

8. Η αγορά μετοχών της “Banca Transilvania” για λογαριασμό της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ

9. Η αγορά μετοχών της “Banca Transilvania” και το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ

10. Η υπόθεση χειραγώγησης της αγοράς στη Ρουμανία

11. Η επέκταση της Ελληνικής Τράπεζας στο εξωτερικό

12. Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων

13. Ταμείο αποζημίωσης επενδυτών πελατών τραπεζών

Κεφάλαιο 3ο

Εξελίξεις και προβλήματα σχετικά με τον συνεργατισμό

1. Πρόσφατες εξελίξεις στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα

2. Χορηγήσεις Συνεργατισμού, Δάνεια Τοπικής Αυτοδιοίκησης από Συνεργατισμό και Σχέδιο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

3. Οι χορηγήσεις του συνεργατισμού βάσει των συμφωνιών που συνήφθησαν με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

4. Οι χορηγήσεις του συνεργατισμού σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης

Κεφάλαιο 4ο

Ανάλυση επιχειρηματικών συμβάντων (event study)

1. Η Υπόθεση της Ορθολογικής Κεφαλαιαγοράς

2. Η Μέθοδος «Ανάλυσης Επιχειρηματικών Γεγονότων»

3. Μεθοδολογία έρευνας για Event Analysis

Κεφάλαιο 5o

Εφαρμογή μεθοδολογίας «ανάλυσης γεγονότος» (event study)

1. Δεδομένα για Μεθοδολογία Event Study

2. Μέτρηση Μη Κανονικών Αποδόσεων

3. Υπόδειγμα αγοράς (Market Model)

4. Έλεγχοι στατιστικής σημαντικότητας

5. Εμπειρικά Αποτελέσματα

Κεφάλαιο 6ο

Συμπεράσματα

Βιβλιογραφικές αναφορές

Παράρτημα εγγράφων

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Ανάλυση των δυνατοτήτων αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από επιχειρηματική πιστωτική σύμβαση
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
P. Jougleux, Στοιχεία Κυπριακού Ενοχικού Δικαίου, 2η έκδ., 2020
Το σύγγραμμα αυτό, βασίστηκε στην απλότητα και στην προσβασιμότητα της πρώτης έκδοσης, αλλά παρουσιάζεται πληρέστερο με εξηγήσεις και ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις...
Γ. Διαμαντόπουλος/Χ. Πογιατζής/Χ. Κληρίδης..., Κυπριακό και Ελληνικό Κτηματολόγιο, 2020
Series: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #13
Δύο πρόσφατες αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών επαληθεύουν το ενδεχόμενο εφαρμογής από έλληνα δικαστή διατάξεων τόσο του κυπριακού, όσο και του ελληνικού κτηματολογικού δικαίου....
Ε. Τζίβα, Bancassurance: Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων από πιστωτικά ιδρύματα, 2020
Το παρόν σύγγραμμα εξετάζει, για πρώτη φορά, από νομική άποψη, μία σημαντική μορφή συνεργασίας του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τη διανομή...