Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 4η έκδ., 2019


Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 4η έκδ., 2019

Η Δ' έκδοση του έργου έχει εμπλουτιστεί με τις νέες αποφάσεις και τις επιστημονικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί στα ζητήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων (άρθρα 623 επ., 632 επ. ΚΠολΔ). Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιστημονική ανάλυση του νέου άρθρου 636Α ΚΠολΔ, που προστέθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α 137/13-9-2017), που ορίζει την έκδοση διαταγής πληρωμής για οφειλόμενο μισθό με τις εκεί προϋποθέσεις, απόδειξη της νομοθετικής επιδοκιμασίας και της επέκτασης του μέσου αυτού σε άλλες ουσιαστικές έννομες σχέσεις για την απόκτηση γρήγορου εκτελεστού τίτλου από τον δανειστή.

Οι τελευταίες νομοθετικές επεμβάσεις με τους ν. 4335/2015 και 4488/2015 επέφεραν σημαντικές τροποποιήσεις στις διατάξεις για τη διαταγή πληρωμής και την άσκηση της εναντίον της ανακοπής, είτε με την επαναφορά προϊσχύοντος νομοθετικού καθεστώτος (π.χ. υλική αρμοδιότητα δικαστηρίου για την εκδίκαση της ανακοπής), είτε με νέες κατά το περιεχόμενό τους διατάξεις.

Ο εφαρμοστής του δικονομικού δικαίου καλείται να αντιμετωπίσει πληθώρα δογματικών και πρακτικών ζητημάτων, που σχετίζονται με την παράλληλη εφαρμογή των ρυθμίσεων που έλαβαν χώρα με τους ν. 4335/2015 και 4488/2017 και με την επίλυση θεμάτων διαχρονικού δικαίου.

Η σημασία του πονήματος αυτού έγκειται στην αναφορά των νέων ρυθμίσεων του ν. 4335/2015 και στην επιστημονική τους ανάλυση, με την παράλληλη αναφορά του προϊσχύοντος μεν αλλά εισέτι εφαρμοζόμενου νομοθετικού καθεστώτος του ν. 4488/2017, έτσι ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη η ευχέρεια πλήρους διαχρονικής ενημέρωσης.

Edition info

Title
Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής
Πλήρως ενημερωμένη και αναθεωρημένη με βάση το ν. 4335/2015 και το ν. 4488/2017
© 2019
Author
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-648-049-2
Pages
ΧΧΙV + 507
Price
€ 95.00
In stock

Table of contents   +

Προλογος Δ΄ εκδοσης

Προλογος γ΄ εκδοσης

Πρόλογος Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

Πίνακας Συντομογραφιών

Εισαγωγή

Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο

Η Α­ΝΑ­ΚΟ­ΠΗ ΚΑ­ΤΑ ΔΙΑ­ΤΑ­ΓΗΣ ΠΛΗ­ΡΩ­ΜΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΕΝ­ΔΙ­ΚΟ ΒΟ­Η­ΘΗ­ΜΑ ΤΗΣ Α­ΝΑ­ΚΟ­ΠΗΣ ΚΑ­ΤΑ ΔΙΑ­ΤΑ­ΓΗΣ ΠΛΗ­ΡΩ­ΜΗΣ

1. Συ­νταγ­μα­τι­κή διά­στα­ση - Νο­μι­κή φύ­ση της α­να­κο­πής κα­τά δια­τα­γής πληρωμής

2. Το α­ντι­κεί­με­νο της δί­κης α­να­κο­πής κα­τά δια­τα­γής πληρω­μής

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕ­ΡΟ

ΟΙ ΛΟ­ΓΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑ­ΚΟ­ΠΗΣ ΚΑ­ΤΑ ΔΙΑ­ΤΑ­ΓΗΣ ΠΛΗ­ΡΩ­ΜΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΛΟ­ΓΟΙ Α­ΝΑ­ΚΟ­ΠΗΣ ΚΑ­ΤΑ ΔΙΑ­ΤΑ­ΓΗΣ ΠΛΗ­ΡΩ­ΜΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙ­ΚΑΙΟΥ

1. Λό­γοι α­να­κο­πής εκ της δια­δι­κα­σί­ας έκ­δο­σης και του πε­ριε­χο­μέ­νου της διαταγής πληρωμής

2. Η έγ­γρα­φη α­πό­δει­ξη της ου­σια­στι­κής α­παί­τη­σης

α. Η ύ­παρ­ξη ι­διω­τι­κού ή δη­μό­σιου εγ­γρά­φου

β. Πε­ρι­πτω­σιο­λο­γί­α

γ. Ει­δι­κό­τε­ρα, η δια­τα­γή πλη­ρω­μής με βά­ση διοι­κη­τική σύμ­βα­ση ή α­παί­τη­ση δημό­σιου δι­καί­ου

3. Η ε­πί­δο­ση της δια­τα­γής πλη­ρω­μής στην αλ­λο­δα­πή και η ά­γνω­στη διαμο­νή του ο­φειλέτη 101.

4. Η μη ε­πί­δο­ση της δια­τα­γής πλη­ρω­μής (άρ­θρο 630Α ΚΠολ­Δ)

Τ Ι Τ Λ Ο Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Σ

ΛΟ­ΓΟΙ Α­ΝΑ­ΚΟΠΗΣ ΚΑ­ΤΑ ΔΙΑ­ΤΑ­ΓΗΣ ΠΛΗ­ΡΩ­ΜΗΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑ­ΣΤΙΚΟΥ ΔΙ­ΚΑΙΟΥ

1. Ι­σχυ­ρι­σμοί εκ του ου­σια­στι­κού δι­καί­ου των πι­στωτι­κών τί­τλων και εκ της αιτί­ας της α­παίτησης

2. Η σύμ­βα­ση του αλ­λη­λό­χρε­ου λογα­ρια­σμού

3. Η ε­ξάρ­τη­ση της α­παί­τη­σης α­πό αί­ρε­ση, ό­ρο, προ­θε­σμί­α ή α­ντι­παροχή

4. Α­να­το­κι­σμός - Τό­κοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Η ά­σκη­ση της α­να­κο­πής. Έν­νο­μες συνέπειες

2. Η αρ­μο­διό­τη­τα του δι­κα­στη­ρί­ου της α­να­κο­πής

α. Το καθ’ ύ­λην αρ­μό­διο δικα­στή­ριο της α­να­κο­πής πριν τη νο­μο­θε­τι­κή μεταρ­ρύθ­μιση του ν. 4055/2012 και βάσει του ν. 4335/2015

β. Το κα­τά τό­πον αρ­μό­διο δι­κα­στή­ριο της α­να­κο­πής πριν τη νο­μο­θε­τι­κή με­ταρρύθ­μιση με το ν. 4055/2012 και βάσει του ν. 4335/2015

γ. Το καθ’ ύ­λη και κα­τά τό­πο αρ­μό­διο δι­κα­στή­ριο της α­να­κο­πής με­τά τη νο­μοθετι­κή με­ταρ­ρύθ­μι­ση του ν. 4055/2012 και πριν το ν. 4335/2015

3. Η ε­νερ­γη­τι­κή και πα­θη­τι­κή νο­μι­μο­ποί­η­ση της α­νακοπής

4. Το έν­νο­μο συμ­φέ­ρον για την ά­σκη­ση της α­νακοπής

5. Η προ­θε­σμί­α ά­σκη­σης της α­να­κο­πής

6. Το πε­ριε­χό­με­νο του δι­κο­γρά­φου της α­νακοπής

7. Οι πρό­σθε­τοι λό­γοι α­νακοπής

α. Η ιστορική εξέλιξη της νομοθετικής ρύθμισης. Δικαιολογητικός λόγος

β. Η προθεσμία άσκησης των πρόσθετων λόγων

γ. Ο τρόπος άσκησης των πρόσθετων λόγων

δ. Η ενεργητική νομιμοποίηση για την άσκηση πρόσθετων λόγων

ε. Ειδικότερα, ο τρόπος επίδοσης του δικογράφου των πρόσθετων λόγων ανακοπής

στ. Η έννοια της συζήτησης της υπόθεσης

ζ. Το περιεχόμενο του δικογράφου των πρόσθετων λόγων

η. Ο παρακολουθηματικός χαρακτήρας του δικογράφου των πρόσθετων λόγων ανακοπής και οι συνέπειες του

θ. Ερημοδικία των διαδίκων της ανακοπής

ι. Διαδικαστικά ζητήματα

8. Η δια­δι­κα­σί­α εκ­δί­κα­σης της α­νακοπής

α. Το νομοθετικό καθεστώς πριν την ισχύ και υπό την ισχύ του ν. 4055/2012

β. Το νομοθετικό καθεστώς υπό την ισχύ του ν. 4335/2015

9. Η ε­ρη­μο­δι­κί­α του δια­δί­κου στη δί­κη της α­νακοπής

10. Το βάρος και η διαδικασία απόδειξης

11. Δια­δι­κα­στι­κά ζη­τή­μα­τα στη δί­κη της α­νακοπής

12. Η α­πό­φα­ση ε­πί της α­να­κο­πής

13. Έν­δι­κα μέ­σα κα­τά της α­πό­φα­σης ε­πί της α­να­κο­πής

14. Δι­καστι­κή δα­πά­νη

Μ Ε Ρ Ο Σ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Ι. Η ε­κτε­λε­στό­τη­τα της δια­τα­γής πληρωμής (άρ­θρο 631 ΚΠολ­Δ)

α. Η διαταγή πληρωμής ως εκτελεστός τίτλος

β. Η αναστολή της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής (άρθρο 632 παρ. 3 ΚΠολΔ) 386.

1. Η εκ του νόμου αναστολή της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής (άρθρο 631 εδ. β ΚΠολΔ)

2. Η δικαστική αναστολή της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής (άρθρο 632 παρ. 3 ΚΠολΔ)

Ι­Ι. Η υ­πο­χρε­ω­τι­κή προ­σκο­μι­δή των πι­στω­τι­κών τί­τλων στη δί­κη α­να­κο­πής κα­τά δια­τα­γής πληρωμής

Ι­Ι­Ι. Οι α­νεκ­κα­θά­ρι­στοι ι­σχυ­ρι­σμοί στη δί­κη α­να­κο­πής κα­τά δια­τα­γής πληρω­μής βά­σει πι­στω­τι­κών τίτλων

ΙV. Η ι­σχύς δε­δι­κα­σμέ­νου της δια­τα­γής πλη­ρω­μής (άρ­θρο 633 παρ. 2 ΚΠολ­Δ) 416.

V. Σχέ­ση της α­να­κο­πής κα­τά δια­τα­γής πλη­ρω­μής (άρ­θρα 632, 633 ΚΠολ­Δ) και της α­να­κο­πής κα­τά της ε­κτέ­λε­σης (άρθρο 933 ΚΠολ­Δ)

VΙ. Η α­να­κο­πή κα­τά δια­τα­γής πλη­ρω­μής και η αρ­νη­τι­κή α­να­γνω­ρι­στι­κή αγωγή 441.

Ελληνική βιβλιογραφία

Ξένη Βιβλιογραφία

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ν. Κλαμαρής/Ν. Κατηφόρης/Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Συστηματική παρουσίαση όλη της ύλης στο πεδίο των Ειδικών Διαδικασιών, των Ασφαλιστικών Μέτρων και της Εκούσιας Δικαιοδοσίας
Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς/Σ. Μαυρίδης..., Μισθώσεις, 2η έκδ., 2021
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #1
Η επίδραση του Covid-19 στο πεδίο των μισθώσεων σε ουσιαστικό, δικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο- εμπλουτισμένη και επαυξημένη έκδοση
Χ. Παπαδάκης, Διαταγή πληρωμής, 2018
Με το ν. 4335/2015 ο ΚΠολΔ τροποποιήθηκε σημαντικά με στόχο την επιτάχυνση επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών. Ο θεσμός της διαταγής πληρωμής που αποβλέπει ακριβώς στην ταχεία...
Χ. Τριανταφυλλίδης, Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από τραπεζικές συμβάσεις, 2018
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #12
Στην παρούσα μονογραφία γίνεται για πρώτη φορά για το ελληνικό δίκαιο, αναλυτική παρουσίαση, καταγραφή και αποτίμηση, των λόγων ανακοπής δανειολήπτη που κατά κανόνα ασκούνται...
Κ. Μακρίδου, Ειδικές διαδικασίες, 2017
Σκοπός του βιβλίου είναι τόσο η συστηματική και ολοκληρωμένη παρουσίαση των «νέων» ειδικών διαδικασιών, όσο και η εξέταση προβληματικών και αμφισβητούμενων σημείων του νέου...