Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς/Σ. Μαυρίδης..., Μισθώσεις, 2η έκδ., 2021


Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς/Σ. Μαυρίδης..., Μισθώσεις, 2η έκδ., 2021

Η πανδημική διάσταση της νόσου Covid-19 υπήρξε καθοριστική για τη μετάβαση προσώπων και κρατών σε μια νέα, καθολικά ψηφιοποιημένη εποχή, θέτοντας σε υπερσύγχρονη βάση τις κοινωνικοοικονομικές σχέσεις, τον τρόπο παροχής εργασίας, την εκπαίδευση και κυρίως τον τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων. Όταν ματαιώθηκε, λόγω κορωνοϊού, η εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί για τις 8.5.2020, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την έκδοση του διεπιστημονικού περιοδικού Επιθεώρηση Ακινήτων, δεν πτοηθήκαμε· αντιθέτως, θέσαμε αυτή τη φορά στο επίκεντρο της επιστημονικής εκδήλωσης την ίδια την επίδραση της πανδημίας στις έννομες σχέσεις.

Έτσι, η πρώτη διαδικτυακή ημερίδα της Επιθεώρησης Ακινήτων πραγματοποιήθηκε στις 19.2.2021 με θέμα: «Μισθώσεις· ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης» και προϊόν αυτής της εκδήλωσης είναι ο παρόν τόμος. Εκλεκτοί εισηγητές (κατά τη σειρά παρουσίασης), ήτοι η πρωτοδίκης Ηρακλείου Κρήτης και διδάκτορας νομικής κ. Μαρία Περτσελάκη, ο επίκουρος καθηγητής Αστικού Δικαίου στο Α.Π.Θ. κ. Ευριπίδης Ρίζος, ο δικηγόρος Βόλου και διδάκτορας νομικής κ. Νικόλαος Τριανταφύλλου, η πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης κ. Αικατερίνη Καραΐνδρου, ο δικηγόρος κ. Ιωάννης Κατράς και ο δικηγόρος, αντιπρόεδρος Δ.Σ.Θ. και διδάκτορας νομικής κ. Στυλιανός Μαυρίδης, εστιάζουν καταρχήν στην επίδραση της νόσου στο πεδίο των αδικοπραξιών και στη συνέχεια ιδίως στις μισθώσεις, διατρέχοντας πτυχές της προβληματικής σε επίπεδο ουσιαστικού, δικονομικού και δημοσιονομικού δικαίου.

Η εξάντληση της πρώτης έκδοσης εντός ολίγων μηνών οδήγησε στην παρούσα δεύτερη, επαυξημένη έκδοση, στην οποία περιλαμβάνονται νέες μελέτες και εντελώς πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις.

Edition info

Title
Μισθώσεις
Ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης
© 2021
Series editor
Authors
Series
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-648-404-9
Pages
ΧΧ + 397
Price
€ 34.00
In stock

Table of contents   +

Πίνακας περιεχομένων

Πρόλογος δεύτερης έκδοσης

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

Μαρία Περτσελάκη, Δ.Ν., Πρωτοδίκης

Covid-19: Όψεις προσβολής προσωπικότητας και αδικοπραξίας

Ι. Πρόλογος

ΙΙ. Η μετάδοση του ιού ως προσβολή προσωπικότητας

Α. Οριοθέτηση της προσωπικότητας

Β. Η σχέση της νόσου προς την υγεία και την προσωπικότητα

Γ. Το έννομο αγαθό της δημόσιας υγείας

ΙΙΙ. Αξιώσεις που ανακύπτουν στο πλαίσιο της προσβολής

Α. Η θεμελίωση της αδικοπρακτικής ευθύνης

1. Προϋποθέσεις

α. Παρανομία

β. Υπαιτιότητα

γ. Η έννοια της ζημίας

δ. Η μη περιουσιακή ζημία και τα κριτήριά της

ε. Αιτιώδης σύνδεσμος

Β. Η ιδιόμορφη περίπτωση της ενδονοσοκομειακής λοίμωξης

Γ. Η περίπτωση του κυοφορούμενου

IV. Επίμετρο

Νικόλαος Λ. Τριανταφύλλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Η αναγκαστική παράταση της διάρκειας των εμπορικών μισθώσεων και των μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων λόγω της πανδημίας

§ 1. Εισαγωγή

I. Η διάρκεια ισχύος των εμπορικών μισθώσεων

II. Η νομοθετική ρύθμιση περί υποχρεωτικής παράτασης της διάρκειας των επαγγελματικών μισθώσεων λόγω της πανδημίας του covid

§ 2. Η παράταση διάρκειας των επαγγελματικών μισθώσεων

I. Πεδίο εφαρμογής

II. Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος παράτασης

1. Έγγραφη δήλωση του μισθωτή

2. Μη οφειλή κανενός είδους μισθώματος

III. Έννομα αποτελέσματα της δήλωσης του μισθωτή κατ’ άρθρο 111 ν. 4790/2021

IV. Οι επαγγελματικές υπομισθώσεις

§ 3. Η παράταση διάρκειας των μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων

I. Πεδίο εφαρμογής

II. Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος παράτασης

1. Δήλωση του μισθωτή

2. Μη ύπαρξη οφειλής μισθωμάτων

III. Έννομα αποτελέσματα της δήλωσης του μισθωτή κατ’ άρθρο 48 ν. 4790/2021

Ευριπίδης Α. Ρίζος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Η (ολική ή μερική) απαλλαγή του μισθωτή από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος και η αναπροσαρμογή του μισθώματος λόγω πανδημίας

I. Εισαγωγή

Α. Συνοπτική παράθεση των πρόσφατων ειδικών ρυθμίσεων

Β. Ζητήματα προς εξέταση

ΙΙ. Η γενική νομοθετική κατανομή κινδύνων

ΙΙΙ. Επαγγελματικές μισθώσεις

Α. Αξιολόγηση της αναγκαστικής μείωσης του μισθώματος

1. Η (υποθετική) εφαρμογή της ΑΚ 388 σε περίπτωση έλλειψης των πρόσφατων ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων

2. Η λειτουργία των ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων σε σχέση με την ΑΚ 388

Β. Περίοδοι μη αναγκαστικής μείωσης του μισθώματος και ΑΚ 388

1. Όροι εφαρμογής της ΑΚ 388

2. Συνέπειες εφαρμογής της ΑΚ

IV. Μισθώσεις κατοικιών

Α. Οι περιπτώσεις αναγκαστικής μείωσης μισθωμάτων

Β. Οι λοιπές περιπτώσεις

V. Ενδοτικού ή αναγκαστικού δικαίου οι ρυθμίσεις για τη μείωση μισθώματος;

VI. Συμπεράσματα

Νικόλαος Λ. Τριανταφύλλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Δυστροπία του μισθωτή ακινήτου ως προς την καταβολή του μισθώματος. Η επαναδιαπραγμάτευση της έννοιας υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης

§ 1. Εισαγωγή

I. Το μίσθωμα ως κύρια συμβατική υποχρέωση του μισθωτή

II. Η προσήκουσα εκπλήρωση της υποχρέωσης

§ 2. Καθυστέρηση του μισθώματος λόγω δυστροπίας

I. Η έννοια της δυστροπίας

II. Η εύλογη αιτία καθυστέρησης του μισθώματος

III. Η υγειονομική κρίση του κορωνοϊού covid-19 ως εύλογη αιτία καθυστέρησης του μισθώματος

1. Νομοθετική ρύθμιση

2. Ερμηνεία

3. Οι υπομισθώσεις

§ 3. Δικονομικά

I. Η έννομη προστασία του εκμισθωτή

1. Η αγωγή απόδοσης του μισθίου κατ’ άρθρο 66 ΕισΝΚΠολΔ.

2. Η διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου και πληρωμής οφειλόμενων μισθωμάτων

3. Η διαταγή πληρωμής μισθωμάτων

II. Η άμυνα του μισθωτή

III. Βάρος απόδειξης

Αικατερίνη Καραΐνδρου, Πρωτοδίκης

Δικονομικό πλαίσιο εκδίκασης των μισθωτικών διαφορών ενόψει των πρόσφατων ρυθμίσεων αντιμετώπισης της πανδημίας

Ι. Εισαγωγικά προλεγόμενα

ΙΙ. Πρώτο κύμα πανδημίας

ΙΙΙ. Επαναλειτουργία των δικαστηρίων από την 1.6.2020 και οίκοθεν επαναφορά υποθέσεων

IV. Δεύτερο κύμα πανδημίας

1. Νομοθέτηση

2. Αναστολή προθεσμιών

3. Πρωτοβάθμια δίκη

Α. Κοινή δήλωση περί μη εξέτασης μαρτύρων

Β. Τύπος κοινής δήλωσης

Γ. Περιεχόμενο κοινής δήλωσης

Δ. Πρώτη συζήτηση και μετ’ απόδειξη συζήτηση

Ε. Πληρεξουσιότητα προς υποβολή κοινής δήλωσης

Στ. Διάδικοι. Υποκειμενικά σύνθετες δίκες

Ζ. Διαδικασία εφόσον υποβληθεί κοινή δήλωση

Η. Διαδικασία αν δεν υποβληθεί κοινή δήλωση

Θ. Συναινετικά αιτήματα αναβολής κατ’ άρθρο 72 ν. 4722/2020

4. Δευτεροβάθμια δίκη

5. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον δικηγόρου

6. Δημοσίευση αποφάσεων

7. Αναγκαστική εκτέλεση

V. Επίλογος

Ιωάννης Ν. Κατράς, Δικηγόρος

Άμεση αναγκαστική εκτέλεση και μίσθωση πράγματος

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Εκτελεστός τίτλος

ΙΙΙ. Προσωρινή εκτέλεση

IV. Προθεσμία απόδοσης

V. Υποκείμενα αναγκαστικής εκτέλεσης

VI. Συμφωνίες περί την εκτέλεση

VII. Επιταγή προς εκτέλεση

VIII. Αποβολή μισθωτή από ακίνητο μίσθιο

IX. Τύχη κινητών που βρίσκονται στο ακίνητο μίσθιo

X. Παραγραφή αξίωσης μισθωτή για τα κινητά

XI. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης

XII. Αναστολή άμεσης εκτέλεσης επί ασκήσεως ανακοπής κατά της εκτέλεσης

Κωνσταντίνος Παπαχρήστου-Δημητράς, Δικηγόρος, υπ. Δ.Ν. ΑΠΘ, Μεταπτυχιακός υπότροφος της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

Δικαιοσυγκριτική επισκόπηση των «παρενεργειών» της πανδημίας του Covid-19 στη λειτουργία και εξέλιξη μισθωτικών και άλλων ιδιωτικών έννομων σχέσεων, με αφορμή τη νομολογία των γερμανικών δικαστηρίων

Ι. Εισαγωγή στους πρόποδες του «πανδημικού» δικαίου (lex corona).

ΙΙ. Επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στις εκκρεμούσες συμβάσεις με γυμναστήρια (Fitnessstudioverträge)

ΙΙΙ. Η λειτουργία και η εξέλιξη των συμβάσεων μίσθωσης εξοχικής κατοικίας για τουριστικούς σκοπούς, μετά την επιβολή του γενικού απαγορευτικού (lockdown)

IV. Το σύννομο της καταγγελίας μίσθωσης φοιτητικού διαμερίσματος, συνεπεία μετάβασης σε διαδικτυακές σπουδές λόγω επιβολής γενικού απαγορευτικού (lockdown)

V. Mαταίωση εκδηλώσεων ακριβόχρονης εκτέλεσης (εορτασμοί αποφοίτησης ή γάμου, συναυλίες) συνεπεία επιβολής γενικού απαγορευτικού (lockdown)

VΙ. Κριτική επισκόπηση

Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ

Φορολογία εισοδήματος από μισθώματα ιδίως με τα νέα μέτρα αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Το φορολογικό καθεστώς των μισθώσεων σύμφωνα με το ν. 4172/2013. Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία και η φορολόγησή του

ΙΙΙ. Οι έκτακτες νομοθετικές αλλαγές στο καθεστώς των μισθώσεων. Η μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας

ΙV. Η φορολογία εισοδήματος από μισθώματα ιδίως με τα νέα μέτρα αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης. Τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη των μισθωμάτων

Α. Εξαίρεση του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε από το συνολικό φορολογηθέν εισόδημα

Β. Εξαίρεση του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε.

Γ. Δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων πριν την έκπτωση

Δ. Μέτρα για την στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη των μισθωμάτων. Νόμος 4772/2021

V. Συμπέρασμα

Παράρτημα

Νομολογιακά δεδομένα με αντικείμενο τις ρυθμίσεις περί μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID

1. ΑΠ 1121/2020

2. ΜΕφΛαρ 407/2020 (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών).

3. ΜΕφΠατρ 29/2021 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών)

4. ΜΕφΘεσ 20/2021 (ειδική διαδικασία διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητο)

5. ΠΠρΗρακλ 16/2021, ΕπΑκ 2021

6. ΠΠρΘεσ 231/2021 (τακτική διαδικασία)

7. ΜΠρΚοζ 248/2020 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών)

8. ΜΠρΑθ 6055/2020

9. ΜΠρΘεσ 12084/2020 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών)

10. ΜΠρΛαμ 1/2021 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών).

11. ΕιρΑθ 433/2020 (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

12. ΓνμδΕισΑΠ 11/2020

13. ΓνμδΝΣΚ 53/2020

14. ΓνμδΝΣΚ 29/2021

Βιβλία του Διευθυντή της σειράς Γεωργίου Διαμαντόπουλου

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Χ. Παπαδάκης, Εγχειρίδιο Εμπορικών Μισθώσεων, 2η έκδ., 2016
Η νέα έκδοση του παρόντος αντιμετωπίζει με πληρότητα όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τις εμπορικές μισθώσεις, όπως αυτές ρυθμίστηκαν με τον ν. 4242/2014 και άλλες...
Ε. Ρίζος, Συμβάσεις Ξενοδόχων - Ταξιδιωτικών πρακτόρων, 2016
Στο βιβλίο αυτό αναλύεται η, ελλιπώς ρυθμισμένη στο ελληνικό δίκαιο, ξενοδοχειακή σύμβαση και οι επιμέρους μορφές της, δηλαδή οι συμβάσεις μεταξύ ξενοδόχων και ταξιδιωτικών...
Γ. Αρχανιωτάκης, Η επαγγελματική μίσθωση, τόμ. 2, 2003
Με την ολοκλήρωση και τη θέση σε κυκλοφορία και του δεύτερου τόμου του όλου έργου, προσφέρεται σε κάθε ερμηνευτή και εφαρμοστή του δικαίου ένα πλήρες, εξολοκλήρου νέο και...