Χ. Παπαδάκης, Εγχειρίδιο Εμπορικών Μισθώσεων, 2η έκδ., 2016


Χ. Παπαδάκης, Εγχειρίδιο Εμπορικών Μισθώσεων, 2η έκδ., 2016

Η νέα έκδοση του παρόντος αντιμετωπίζει με πληρότητα όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τις εμπορικές μισθώσεις, όπως αυτές ρυθμίστηκαν με τον ν. 4242/2014 και άλλες μεταγενέστερες διατάξεις. Οι αναλύσεις του ουσιαστικού μέρους των μισθώσεων έχουν εμπλουτιστεί με τη νεώτερη νομολογία και βιβλιογραφία που παρήχθη στο διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη έκδοση του βιβλίου.

Στην παρούσα δεύτερη έκδοση ερμηνεύεται σε ξεχωριστό Μέρος, για τη Δικονομία των Μισθώσεων, ο ν. 4335/2015, με τον οποίον, ως γνωστόν, αναμορφώθηκε εκ βάθρων ο ΚΠολΔ. Η μισθωτική διαδικασία έχει διαφοροποιηθεί με τον νόμο αυτόν και χρειαζόταν μια συστηματική ερμηνεία, ώστε να προσαρμοστεί με τη γενική (τακτική διαδικασία), δεδομένου ότι πολλές από τις διατάξεις της προηγούμενης μισθωτικής διαδικασίας (ΚΠολΔ 647 επ.) έχουν καταργηθεί.

Έτσι, επιχειρείται σε 370 σελίδες η συνοπτική αλλά πλήρης ερμηνεία του νέου ΚΠολΔ, καθιστώντας και το έργο αυτό απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης του νομικού κόσμου (Δικαστών και Δικηγόρων).

Edition info

Title
Εγχειρίδιο Εμπορικών Μισθώσεων
Μετά τους Ν. 4242/2014 και 4335/2015
Προστασία νέων εμπορικών μισθώσεων - Προστασία παλαιών εμπορικών μισθώσεων - Νέα δικονομία μισθώσεων
© 2016
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-568-488-4
Pages
803
Price
€ 85.00
In stock

Table of contents   +

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ*

Πρόλογος 2ης έκδοσης

Πρόλογος 1ης έκδοσης

Συντομογραφίες

Βιβλιογραφία

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

§1. Νομοθετική ρύθμιση

1. Γενικά

2. Νομοθετικά κείμενα

3. Κείμενο π.δ. 34/1995 για τις νέες μισθώσεις

§2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Νομοθετική ρύθμιση: γενικά

2. Αιτιολογία ρύθμισης

3. Βασική διαφοροποίηση

4. Χρονολογική διαφοροποίηση

5. Φύση διατάξεων του νόμου

5.1. Δημοσίας τάξεως

5.2. Σχέση με διατάξεις ΑΚ

5.3. Σχέση με ειδικούς νόμους

6. Αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων

6.1. Φύση εμπορικής μίσθωσης

6.2. Σύμβαση προς καταδολίευση του νόμου

§3. Η μισθωτική σύμβαση

1. Κατάρτιση

1.1. Γενικά

1.2. Τύπος

1.3. Συμφωνία παράτασης

2. Υποκείμενα

2.1. Γενικά

2.2. Πολλοί συμβαλλόμενοι

3. Αντικείμενο μίσθωσης

3.1. Ακίνητο

3.2. Μίσθιο αλλότριο

§4. Υπομίσθωση-παραχώρηση της χρήσης

1. Εννοιολογικές διακρίσεις

1.1. Γενικά

1.2. Μεταβίβαση ενοχικής σχέσης

1.3. Μεταβίβαση χρήσης

2. Παραχώρηση της χρήσης

3. Υπομίσθωση

3.1. Έννοια

3.2. Περιπτωσιολογία

4. Λειτουργία υπομίσθωσης

4.1. Νομική φύση

4.2. Σχέση παρεπομένη

4.2.1. Χρήση

4.2.2. Προστασία

4.2.3. Κύρια χρήση μη προστατευόμενη

4.3. Διάρκεια

4.4. Λήξη προστασίας

5. Σχέσεις των μερών

5.1. Γενικά

5.2. Απολυτοποίηση

5.3. Σχέσεις των μερών

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΝΕΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

§5. Χρονολογικός προσδιορισμός ισχύος νέου νόμου

5.1. Ισχύς ν. 4242/2014

5.2. Ισχύς π.δ. 34/1995

5.3. Η διάταξη άρθρ. 13 §1 εδ. γ του ν. 4242/2014

§6. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Γενικές παρατηρήσεις

1.1. Σύστημα προστασίας

1.2. Κατηγορίες μισθώσεων

1.3. Συμπέρασμα

2. Διαφορετική συμφωνία

3. Μικτή χρήση

4. Πεδίο προστασίας

§7. Προστασία μισθώσεων για επιχείρηση εμπορικών πράξεων

1. Γενικές παρατηρήσεις

1.1. Έννοια εμπορικής πράξης

1.2. Άσκηση στο όνομα μισθωτή

1.3. Νομιμότητα εμπορ. πράξης

2. Περιπτωσιολογία

2.1. Αγορά προς μεταπώληση

2.2. Επιχείρηση πρακτορείας

2.3. Επιχείρηση προμηθείας

2.4. Επιχείρηση χειροτεχνίας

2.5. Επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων

2.6. Επιχείρηση μεσιτείας

2.7. Επιχείρηση πλειστηρίασης

2.8. Επιχείρηση τραπεζικών εργασιών

2.9. Επιχείρηση μεταφοράς

2.10. Επιχείρηση θαλασσίου εμπορίου

2.11. Επιχειρηματική οργάνωση κεφαλαίου και εργασίας

§8. Μισθώσεις Δημοσίου-Ν.Π.Δ.Δ

1. Μισθώσεις Δημοσίου

1.1. Γενικά

1.2. Πλήρης προστασία

1.3. Περιορισμένη προστασία

2. Μισθώσεις Ν.Π.Δ.Δ

3. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις - Περιφέρειες

§9. Μισθώσεις για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας

1. Γενικά

2. Μισθώσεις εκπαιδευτηρίων

2.1. Έννοια

2.2. Περιπτωσιολογία

2.3. Φροντιστήρια, Ινστιτούτα ξένων γλωσσών

3. Μισθώσεις παιδικών σταθμών

4. Μισθώσεις κλινικών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων

4.1. Κλινικές

4.2. Νοσηλευτικά ιδρύματα

5. Μισθώσεις φαρμακείων και φαρμακαποθηκών

6. Μισθώσεις οίκων ευγηρίας

7. Μισθώσεις δικηγορικών γραφείων

7.1. Γενικά

7.2. Προϋποθέσεις

8. Μισθώσεις συμβολαιογραφείων

9. Μισθώσεις υποθηκοφυλακείων

10. Μισθώσεις ιατρείων και οδοντιατρείων

10.1. Ιατρεία

10.2. Οδοντιατρεία

10.3. Παραϊατρικά επαγγέλματα

11. Μισθώσεις κτηνιατρείων

12. Μισθώσεις μηχανικών κ.λπ

13. Μισθώσεις δικαστικών επιμελητών

14. Μισθώσεις λογιστικών γραφείων

15. Μισθώσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων

17. Μισθώσεις φιλανθρωπικών ιδρυμάτων

18. Μισθώσεις βοηθητικών χώρων

18.1. Λόγος προστασίας

18.2. Έννοια

18.3. Προϋποθέσεις

18.4. Παρεπόμενη προστασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΕΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

§10. Μισθώσεις εξαιρούμενες από την προστασία

1. Σύστημα προστασίας.

2. Διαφορετική συμφωνία

3. Πεδίο προστασίας

4. Βραχυχρόνιες μισθώσεις

4.1. Ορολογία

4.2. Έννοια

4.3. Θέατρα

4.4. Κινηματογράφοι

4.5. Ενοικιαζόμενα δωμάτια

5. Μισθώσεις χώρων σε συνοριακούς σταθμούς ή περιοχές λιμένων ή αερο­δρομίων.

5.2. Χώροι συνοριακών σταθμών

5.3. Χώροι λιμένων

5.4. Χώροι αεροδρομίων

5.5. Χώροι σιδηροδρομικών σταθμών

5.6. Χώροι υπεραστικών λεωφορείων

6. Μισθώσεις σε κοινόχρηστους χώρους

6.1. Γενικά

6.2. Κύρος μίσθωσης

6.3. Κοινόχρηστα πράγματα

6.3. Πλατείες

7. Μισθώσεις σε πεζοδρόμια

8. Μισθώσεις σε δημόσιους κ.λπ. κήπους-άλση

9. Μισθώσεις χώρων σε νεκροταφεία

10. Μισθώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους

11. Μισθώσεις καταστημάτων λαχαναγορών

12. Μισθώσεις αθλητικών χώρων και γυμναστηρίων

13. Μισθώσεις διατηρητέων ακινήτων

14. Μισθώσεις χώρων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

15. Μισθώσεις χώρων εντός του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

16. Μισθώσεις ακινήτων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

17. Μισθώσεις Βουλής των Ελλήνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

18. Απόκτηση μισθίων με εισαγωγή συναλλάγματος

19. Μισθώσεις Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών

20. Μισθώσεις Ασφαλιστικών Οργανισμών

21. Μισθώσεις χώρων για διαφήμιση

22. Χρηματοδοτική μίσθωση

23. Μισθώσεις Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων

24. Μισθώσεις κυλικείων

25. Μισθώσεις οίκων ανοχής

26. Μισθώσεις οικοτροφείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΛΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

§11. Διάρκεια μίσθωσης

1. Δίκαιο π.δ. 34/1995

1.1. Ορισμένου χρόνου

1.2. Αορίστου χρόνου

1.3. Χαρακτήρας μίσθωσης

2. Δίκαιο ν. 4242/2014 (νέες μισθώσεις)

2.1. Ορισμένου χρόνου

2.2. Αορίστου χρόνου

2.3. Χαρακτήρας μίσθωσης

§12. Νεότερη συμφωνία λύσης της μίσθωσης

1. Γενικά

2. Εμπορική μίσθωση

2.1. Έννοια

2.2. Προϋποθέσεις

2.3. Περιεχόμενο-κύρος συμφωνίας

2.4. Νεότερη συμφωνία με αίρεση

2.5. Έγγραφη συμφωνία-σκοπός

2.6. Τύπος αποδεικτικός

2.7. Βέβαιη χρονολογία

3. Συνέπειες

4. Συμφωνία σύντμησης διάρκειας

4.1. Έννοια

4.2. Ερμηνεία βούλησης

4.3. Χρόνος σύντμησης

4.4. Τύπος

5. Οικειοθελής απόδοση του μισθίου

5.1. Το πρόβλημα

5.2. Κρατούσα άποψη

6. Συμβατική παράταση διάρκειας

6.1. Έννοια

6.2. Χρονικοί περιορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΥ

§13. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Μίσθωμα: έννοια

2. Αρχή ελευθερίας των συναλλαγών

2.1. Γενικά

2.2. Εκδηλώσεις της άνω αρχής

3. Μίσθωμα με αίρεση

4. Μίσθωμα οριστό

5. Μίσθωμα σε ποσοστά

6. Ελάχιστο εγγυημένο μίσθωμα (minimum garanti)

7. Διαιρετή η αξίωση καταβολής του μισθώματος

§14. Η αναπροσαρμογή του μισθώματος γενικά

1. Σύστημα π.δ. 34/1995

1.1. Ελευθερία των συναλλαγών

1.2. Νόμιμη αναπροσαρμογή

1.3. Αναπροσαρμογή ΑΚ 388,

2. Σύστημα ν. 4242/2014

3. Επεξεργασία

§15. Η αναπροσαρμογή λόγω παρόδου διετίας

1. Προϋποθέσεις αναπροσαρμογής

1.1. Γενικά

1.2. Σύμβαση μίσθωσης

1.3. Προκαταβολή του μισθώματος;

1.4. Έλλειψη συμφωνίας αναπροσαρμογής κ.λπ

1.5. Πάροδος διετίας

2. Αναπροσαρμογή 6% ή 4% αντικειμενικής αξίας

2.1. Γενικά

2.2. Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας

2.3. Ακάλυπτοι χώροι

2.3.1. Μη δομημένα οικόπεδα

2.3.2. Υπαίθρια θέατρα και κινηματογράφοι

2.3.3. Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων

2.4. Ακάλυπτοι χώροι με κτίσματα

2.5. Πρατήρια υγρών καυσίμων

2.6. Κτίρια ειδικών χρήσεων

3. Προσδιορισμός ποσού αναπροσαρμογής

3.1. Γενικά

3.2. Εξαιρετικοί λόγοι

4. Αυτόματη αναπροσαρμογή

4.1. Έννοια

4.2. Χρόνος

4.3. Συνέπειες

5. Όχληση

5.1. Γενικά

5.2. Έννοια όχλησης

5.3. Κοινωνία

5.4. Έγγραφη όχληση

5.5. Κοινοποίηση έγγραφης όχλησης

5.6. Πρόωρη κοινοποίηση όχλησης

6. Αποτελέσματα όχλησης

6.1. Γενικά

6.2. Απαιτητό

6.3. Βραδεία όχληση

6.4. Ποσοτικοί περιορισμοί του απαιτητού

6.5. Υπερημερία-δυστροπία

6.6. Τόκοι υπερημερίας

§16. Η αναπροσαρμογή λόγω παρόδου έτους

1. Γενικά

1.1. Συνοπτικά

1.2. Σύστημα ν. 4242/2014

2. Οι προϋποθέσεις

2.1. Γενικά

2.2. Σύμβαση μίσθωσης

2.3. Προκαταβολή του μισθώματος;

2.4. Έλλειψη συμφωνίας αναπροσαρμογής κ.λπ

2.5. Πάροδος έτους-χρονική αλληλουχία

2.6. Όχληση;

3. Προσδιορισμός ποσού αναπροσαρμογής

3.1. Γενικά

3.2. Υπολογισμός 75%

3.3. Ποσοτική αλληλουχία

3.4. Υπερημερία-δυστροπία

3.5. Τόκοι υπερημερίας

§17. Σταδιακή αναπροσαρμογή

1. Γενικά

1.1. Επιτρεπτό συνομολόγησης

1.2. Συνέπειες

2. Έννοια

3. Χρόνος σύναψης

4. Περιεχόμενο συμφωνίας

5. Διάρκεια συμφωνίας

5.1. Έναρξη-λήξη.

5.2. Νόμιμος χρόνος

5.3. Χρόνος συμβατικής παράτασης

5.4. Χρόνος αναγκαστικής παράτασης

5.5. Πραγματοποίηση δικαστικής αναπροσαρμογής

§ 18. Τιμαριθμική ρήτρα

1. Γενικά

1.1. Κύρος

1.2. Έννοια

2. Νεότερη ρύθμιση

3. Αναπροσαρμογή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡ. 388 ΑΚ

§19. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Αγωγή αναπροσαρμογής

2.1. Αγωγή

2.2. Ανταγωγή

3. Διαπλαστικός χαρακτήρας αγωγής

3.1. Έννοια

3.2. Συνέπειες

4. Αδιαίρετο δικαίωμα αναπροσαρμογής

4.1. Το ζήτημα

4.1.1. Πρώτη άποψη

4.1.2. Δεύτερη, ορθότερη, άποψη

4.2. Συνέπειες ορθής άποψης

5. Στοιχεία βάσης αγωγής συνοπτικά

5.1. Θετικές προϋποθέσεις

5.2. Αρνητικές προϋποθέσεις

§20. Θετικές προϋποθέσεις

1. Αμφοτεροβαρής έγκυρη σύμβαση

1.1. Γενικά

1.2. Περιπτωσιολογία

1.3. Έγκυρη-ενεργός μίσθωση

1.4. Μίσθωμα

2. Στήριξη σύμβασης σε ορισμένα περιστατικά

3. Ύστερη μεταβολή των περιστατικών

3.1. Ύστερη μεταβολή

3.2. Γεγονότα έκτακτα και απρόβλεπτα

3.3. Περιπτωσιολογία

3.4. Οικονομική κρίση ειδικότερα

4. Υπέρμετρα επαχθής δυσαναλογία παροχής-αντιπαροχής

4.1. Έννοια

4.2. Σχέση με αδυναμία παροχής

4.3. Αιτιώδης σύνδεσμος

4.4. Αναιρετικός έλεγχος

5. Πάροδος ορισμένου χρόνου (;)

6. Αίτημα της αγωγής

6.1. Κύριο αίτημα

6.2. Παρεπόμενα αιτήματα

§21. Αρνητικές προϋποθέσεις

1. Γενικά

2. Μη εκπλήρωση της σύμβασης

2.1. Γενικά

2.2. Μερική εκτέλεση

2.3. Χρονική οριοθέτηση

2.4. Καταβολή με επιφύλαξη

3. Έλλειψη παραίτησης (;)

3.1. Χαρακτήρας ΑΚ

3.2 Ανάληψη κινδύνου εκ των προτέρων

3.3. Σχέση με π.δ. 34/1995

3.4. Ένσταση.

4. Ανυπαρξία υπερημερίας

4.1. Γενικά

4.2. Υπερημερία ενάγοντος

4.3. Υπαιτιότητα

5. Ισχύς σε τυχερές συμβάσεις

5.1. Γενικά

5.2. Μισθωτική σύμβαση

§22. Η απόφαση του δικαστηρίου

1. Διεργασία δικαστηρίου

1.1. «Λογαριασμός» αναπροσαρμογής

1.2. Ελεύθερο μίσθωμα

1.3. Στοιχεία διαμόρφωσης μισθώματος

1.4. Αδυναμία λειτουργίας σύμβασης

1.5. Λύση μίσθωσης

2. Εκτελεστότητα-λειτουργία της διάπλασης

2.1. Γενικά

2.2. Τόκοι

2.2.1. Τόκοι δικονομικοί (ΑΚ 346)

2.2.2. Τόκοι υπερημερίας (ΑΚ 340, 345)

3. Δεδικασμένο

4. Χρονική ισχύς διάπλασης

4.1. Γενικά

4.2. Διετία

4.3. Σταδιακή αναπροσαρμογή: ισχύς σταδίων

4.3.1. Πρώτη άποψη

4.3.2. Δεύτερη άποψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡ. 288 ΑΚ.

§23. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Εφαρμογή ΑΚ 288 στις εμπορικές μισθώσεις

2. Σχέση άρθρ. 388 και 288 ΑΚ

3. Κανόνας δημοσίας τάξεως

4. Αγωγή αναπροσαρμογής

4.1. Αγωγή

4.2. Ανταγωγή

4.3. Ένσταση;

5. Διαπλαστικός χαρακτήρας αγωγής

5.1. Αμφισβήτηση

5.2. Ορθή άποψη

5.3. Συνέπειες

6. Αδιαίρετο δικαίωμα αναπροσαρμογής

6.1. Το ζήτημα

6.2. Συνέπειες

7. Στοιχεία της βάσης αγωγής

8. Αμφοτεροβαρής έγκυρη σύμβαση

8.1. Γενικά

8.2. Περιπτωσιολογία

8.3. Έγκυρη μίσθωση

8.4. Ενεργός μίσθωση

8.4. Αποζημίωση χρήσης

9. Μίσθωμα

9.1. Γενικά

9.2. Μίσθωμα σε ποσοστά επί των κερδών κ.λπ

10. Εύρος εφαρμογής ΑΚ

10.1. Ο κανόνας

10.2. Περιστολή-επέκταση-συμπλήρωση ενοχής

10.3. Pacta sunt servanda

11. Περιπτώσεις εφαρμογής ΑΚ

11.1. Έλλειψη προϋποθέσεων ΑΚ

11.2. Περιστατικά μόνιμα

11.3. Περιστάσεις παρούσες όχι μέλλουσες

11.4. Μίσθωμα σε ποσοστά

11.5. Ανυπαρξία υπέρμετρης επάχθειας

11.6. Υπαίτια μη πρόβλεψη μεταβολής συνθηκών

12. Πάροδος ορισμένου χρόνου (;)

13. Ανάγκη αναπροσαρμογής

13.1. Γενικά

13.2. Καλή πίστη

13.3. Συναλλακτικά ήθη

13.4. Κριτήρια αντικειμενικά

13.5. Περιστάσεις που λαμβάνονται υπόψη

13.6. Αιτιώδης σύνδεσμος

14. Αίτημα αγωγής

14.1. Κύριο αίτημα

14.2. Παρεπόμενα αιτήματα

§24. Η απόφαση του δικαστηρίου

1. Διεργασία δικαστηρίου

1.1. «Λογαριασμός» αναπροσαρμογής

1.2. Ελεύθερο μίσθωμα

1.3. Στοιχεία διαμόρφωσης μισθώματος-ασφάλεια συναλλαγών

1.4. Λύση σύμβασης

2. Εκτελεστότητα-λειτουργία της διάπλασης

2.1. Γενικά

2.2. Τόκοι

3. Δεδικασμένο

4. Χρονική ισχύς διάπλασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ H΄

EΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

§25. Αναπροσαρμογή μισθώματος κατ’ άρθρ. 371 ΑΚ

1. Στοιχεία βάσης της αγωγής συνοπτικά

2. Έγκυρη σύμβαση εμπορικής μίσθωσης

3. Αοριστία παροχής (μισθώματος)

3.1. Γενικά

3.2. Αοριστία

3.2.1. Έννοια

3.2.2. Αντικείμενο

3.3. Περιπτωσιολογία αοριστίας

3.4. Λοιποί συμβατικοί όροι-κριτήρια προσδιορισμού

4. Πάροδος ορισμένου χρόνου (;)

5. Ανάγκη (περιπτώσεις) αναπροσαρμογής

5.1. Έννοια

5.2. Περιπτωσιολογία

5.3. Περιπτωσιολογία αποκλεισμού αναπροσαρμογής

5.4. Δίκαιη κρίση

6. Διαπλαστικός χαρακτήρας αγωγής

7. Αδιαίρετο δικαίωμα αναπροσαρμογής

8. Αίτημα της αγωγής

8.1. Κύριο αίτημα

8.2. Παρεπόμενα αιτήματα

9. Εκτελεστότητα-λειτουργία της διάπλασης

9.1. Γενικά

9.2. Χρονική ισχύς διάπλασης

§26. Αναπροσαρμογή μισθώματος με διαιτησία

1. Γενικά

2. Κύρος διαιτητικής ρήτρας

3. Περιορισμοί αναπροσαρμογής

4. Περιπτωσιολογία

5. Εκτελεστότητα-λειτουργία της διάπλασης

§27. Εξωδικαστική αναπροσαρμογή μισθώματος

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Σκοπός της ρύθμισης

3. Περαιτέρω διαδικασία

4. Μισθώσεις Δημοσίου

§28. Ασφαλιστικά μέτρα

1. Γενικά

2. Ρύθμιση κατάστασης στη μισθωτική σύμβαση

2.1. Κρατούσα άποψη

2.2. Άλλη άποψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

§29. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Γενικά

2. Τρόποι μεταβίβασης

3. Μεταβίβαση χρήσης

§30. Συμβατική μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης

1. Γενική αρχή-προϋποθέσεις

1.1. Γενικά

1.2. Μισθωτική σχέση

1.3. Τύπος

2. Αποτελέσματα

2.1. Ειδική διαδοχή

2.2. Συνέχιση μίσθωσης

2.3. Χρονικός περιορισμός

2.4. Περιπτωσιολογία

2.4.1. Μισθώματα

2.4.2. Διαπλαστικά δικαιώματα

§31. Νόμιμη μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης λόγω νόσου

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις

2.1. Γενικά

2.2. Έγκυρη και ενεργός μίσθωση

2.3. Βαριά νόσος μισθωτή

2.4. Συνταξιοδότηση

3. Σύμβαση ολικής μεταβίβασης

4. Τύπος

5. Προθεσμία μεταβίβασης

6. Αναγγελία μεταβίβασης

7. Αποτελέσματα

8. Αντίθετη συμφωνία

§32. Νόμιμη μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης λόγω θανάτου

1. Γενικά

2. Θάνατος εκμισθωτή

3. Θάνατος μισθωτή: αστικές μισθώσεις

4. Θάνατος μισθωτή: εμπορικές μισθώσεις

4.1. Γενικά

4.2. Μισθώσεις άρθρ.

4.3. Μισθώσεις άρθρ.

5. Αντίθετες συμφωνίες

§33. Αυτοδίκαιη μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης

1. Εκποίηση μισθίου: γενικά

2. Προϋποθέσεις

2.1. Μίσθωση ακινήτου έγκυρη και ενεργός

2.2. Εκποίηση

2.3. Εκποίηση κατά διακριτά μέρη

2.4. Εκποίηση από εκμισθωτή-κύριο

3. Συνέπειες εκποίησης

3.1. Υπεισέλευση

3.2. Χρόνος υπεισέλευσης

3.3. Αρχή της μη αναδρομικότητας

3.4. Διαφοροποίηση όρων

3.5. Εύρος υπεισέλευσης

3.5.1. Προσωποπαγή δικαιώματα

3.5.2. Άρθρ. 615 ΑΚ

3.5.3. Άρθρ. 616 ΑΚ

4. Κατάσχεση

4.1. Μίσθωση πριν από την κατάσχεση

4.2. Μίσθωση μετά την κατάσχεση

5. Πλειστηριασμός

5.1. Εκποίηση

5.2. Υπεισέλευση

5.3. Καταγγελία μίσθωσης;

6. Αναγκαστική απαλλοτρίωση

7. Προβληματικές επιχειρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ

§34. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Γενικά

2. Λόγοι οφειλόμενοι στη βούληση των συμβαλλομένων

3. Λόγοι οφειλόμενοι στη πάροδο του χρόνου

4. Λόγοι διάφοροι

§35. Η καταγγελία της εμπορικής μίσθωσης

1. Γενικά

2. Έννοια-χαρακτηριστικά

2.1. Έννοια

2.2. Μονομερής δήλωση

2.3. Εγκυρότητα μίσθωσης

2.4. Ενεργός μίσθωση

2.5. Τύπος

3. Νομιμοποίηση

4. Νομική φύση καταγγελίας

4.1. Διαπλαστικό δικαίωμα

4.1.1. Αίρεση

4.1.2. Προθεσμία

4.1.3. Ανάκληση

5. Διαζευκτική καταγγελία

6. Πολλαπλή καταγγελία

7. Κληρονομικό το δικαίωμα καταγγελίας

8. Αποτελέσματα της καταγγελίας

9. Πρόωρη άσκηση καταγγελίας

§36. Διάγραμμα λόγων καταγγελίας

1. Γενικά

2. Λόγοι προβλεπόμενοι από τον ΑΚ κ.λπ. υπέρ του εκμισθωτή

3. Λόγοι προβλεπόμενοι από τον ΑΚ υπέρ του μισθωτή

4. Λόγοι προβλεπόμενοι από το π.δ. 34/95 ΑΚ υπέρ εκμισθωτή

4.1. Λόγοι που ισχύουν στις παλαιές και νέες μισθώσεις

4.2. Λόγοι που δεν ισχύουν στις νέες μισθώσεις

5. Λόγοι προβλεπόμενοι από το π.δ. 34/95 υπέρ του μισθωτή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ Π.Δ 34/95 ΥΠΕΡ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

§37. Αντίθετη συμφωνία

1. Γενικά

2. Διατυπώσεις

§38. Ανεπίτρεπτη παραχώρηση χρήσης

1. Γενικά

2. Πεδίο εφαρμογής

3. Πρώτη τριετία ειδικότερα

4. Μετά την πρώτη τριετία

4.1. Γενικά

4.2. Προϋποθέσεις

4.2.1. Έγκυρη και ενεργός μίσθωση

4.2.2. Πάροδος τριετίας

4.2.3. Απόφαση μισθωτή

4.2.4. Έγγραφη γνωστοποίηση στον εκμισθωτή

4.3. Μη τήρηση διατυπώσεων: αποτελέσματα

4.4. Τήρηση διατυπώσεων: αποτελέσματα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΑΛΑΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§39. Παλαιές μισθώσεις: νομοθετική ρύθμιση

§40. Κείμενο π.δ. 34/1995 για τις παλαιές μισθώσεις

§41. Πλαίσιο προστασίας παλαιών μισθώσεων

1. Προστατευόμενες και μη μισθώσεις

2. Διάρκεια παλαιών μισθώσεων

2.1. Ο κανόνας

2.2. Οι εξαιρέσεις

3. Αναπροσαρμογή μισθώματος παλαιών μισθώσεων

4. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης

5. Τέλος της μισθωτικής σχέσης

5.1. Γενικά

5.2. Καταγγελία

5.3. Λόγοι καταγγελίας ΑΚ υπέρ του εκμισθωτή ή του μισθωτή

5.4. Λόγοι καταγγελίας π.δ. 34/1995 υπέρ του εκμισθωτή

5.4.1. Αντίθετη συμφωνία

5.4.2. Ανεπίτρεπτη παραχώρηση της χρήσης

5.4.3. Εγκατάσταση υπηρεσιών

5.4.4. Δημιουργία πρασίνου από Δήμο-Κοινότητα

§42. Καταγγελία για εγκατάσταση υπηρεσιών

1. Γενικά

1.1. Πεδίο εφαρμογής

1.2. Σκοπός-συνταγματικότητα

2. Προϋποθέσεις

2.1. Μίσθωση προστατευόμενη

2.2. Κυριότητα μισθίου;

2.3. Πάροδος του συμβατικού χρόνου

2.4. Πρόθεση και δυνατότητα ιδιόχρησης

2.5. Καταγγελία

2.5.1. Λόγος καταγγελίας

2.5.2. Δικαιούχος καταγγελίας

2.5.3. Προθεσμία καταγγελίας

2.5.4. Αποζημίωση

3. Αθέτηση υποχρέωσης ιδιόχρησης

§43. Καταγγελία για δημιουργία πρασίνου, πλατείας κ.λπ

1. Γενικά

1.1. Πεδίο εφαρμογής

1.2. Σκοπός-συνταγματικότητα

2. Προϋποθέσεις

2.1. Μίσθωση προστατευόμενη

2.2. Κυριότητα μισθίου

2.3. Πάροδος του συμβατικού χρόνου

2.4. Απόφαση του δημοτικού-Κοινοτικού Συμβουλίου

2.5. Πρόθεση και δυνατότητα ιδιόχρησης

2.6. Καταγγελία

2.6.1. Λόγος καταγγελίας

2.6.2. Προθεσμία καταγγελίας

2.6.3. Αποζημίωση

3. Αθέτηση υποχρέωσης ιδιόχρησης

§44. Καταγγελία για κατεδάφιση ετοιμορρόπου

1. Γενικά

1.1. Πεδίο εφαρμογής

1.2. Σκοπός

2. Προϋποθέσεις

2.1. Μίσθωση προστατευόμενη

2.2. Μίσθιο ετοιμόρροπο-κατεδαφιστέο

2.3. Πάροδος του συμβατικού χρόνου;

2.4. Καταγγελία

2.4.1. Περιέλευση

2.4.2. Νομιμοποίηση

2.4.3. Προθεσμία καταγγελίας

2.4.4. Αποζημίωση;

3. Αθέτηση υποχρέωσης κατεδάφισης

3.1. Αποζημίωση;

3.2. Επανεγκατάσταση;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ

§45. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Σκοπός-συνταγματικότητα

3. Θετικές προϋποθέσεις καταγγελίας

4. Αρνητικές προϋποθέσεις καταγγελίας

§46. Θετικές προϋποθέσεις καταγγελίας

1. Έγκυρη και ενεργός προστατευόμενη μίσθωση

2. Πρόθεση ιδιόχρησης

3. Δυνατότητα ιδιόχρησης

4. Πάροδος του συμβατικού ή ορισμένου χρόνου

5. Άσκηση επαγγέλματος εμπόρου ή προστατευομένης ιδιότητας

6. Άσκηση επαγγέλματος εμπόρου κ.λπ.: οι εξαιρέσεις

6.1. Καταγγελία υπέρ τέκνων

6.1.1. Κατιόντες;

6.1.2. Γαμβρός-νύφη;

6.1.3. Πεθερός;

6.2. Μέλη νομικού προσώπου;

6.3. Υπομίσθωση

7. Συναίνεση του κυρίου

7.1. Γενικά

7.2. Συναίνεση-έγκριση

7.3. Τύπος

8. Καταγγελία της μίσθωσης

8.1. Τύπος

8.2. Τρόπος άσκησης

8.3. Προθεσμία καταγγελίας

8.3.1. Καταγγελία υπέρ εκμισθωτή

8.3.2. Καταγγελία υπέρ τέκνων

8.3.3. Καταγγελία υπέρ τέκνων με εμπορική ιδιότητα

8.3.4. Παράταση προθεσμιών

8.3.5. Αντίθετες συμφωνίες

§47. Άσκηση της αγωγής απόδοσης σε ορισμένη προθεσμία

1. Νομοθετική ρύθμιση

1.1. Νέες μισθώσεις

1.2. Παλαιές μισθώσεις

2. Λειτουργία προϋπόθεσης

2.1. Ακυρότητα

2.2. Λήψη υπόψη ακυρότητας

3. Άσκηση αγωγής

3.1. Άσκηση

3.2. Οικειοθελής απόδοση

3.3. Προθεσμία

4. Παράλειψη άσκησης αγωγής

4.1. Ακυρότητα καταγγελίας

4.2. Χρονικός περιορισμός νέας καταγγελίας

§48. Αρνητικές προϋποθέσεις καταγγελίας

1. Γενικά

1.1. Από δικονομική άποψη

1.2. Από ουσιαστική άποψη

1.3. Αρνητικές προϋποθέσεις συνοπτικά

2. Ανυπαρξία άλλου ακινήτου

2.1. Γενικά

2.2. Κυριότητα άλλου ακινήτου

2.3. Προσδιορισμός κυρίου

2.4. Ακίνητο ελεύθερο

2.5. Ακίνητο ιδιοχρησιμοποιούμενο

2.6. Ακίνητο κατάλληλο

2.7. Ίδια περιοχή

2.8. Κρίσιμος χρόνος

2.9. Συνέπειες

3. Εκμίσθωση άλλου ακινήτου

4. Μη ανάκληση καταγγελίας

4.1. Γενικά

4.2. Ανάκληση καταγγελίας κατ’ άρθρ. 168 ΑΚ

4.3. Ανάκληση καταγγελίας μέχρι πρώτη συζήτηση αγωγής

4.3.1. Λύση μίσθωσης

4.3.2. Συναίνεση μισθωτή

4.4. Συνέπειες ανάκλησης

5. Μη παραίτηση από δικαίωμα ιδιόχρησης

5.1. Γενικά

5.1.2. Χρόνος παραίτησης

5.1.3. Τρόπος παραίτησης

5.2. Συνέπειες

5.3. Παραίτηση από καταγγελία που έχει ασκηθεί

§49. Yποχρέωση αποζημίωσης

1. Γενικά

1.1. Λόγος

1.2. Φορολόγηση;

1.3. Αυτεπάγγελτος προσδιορισμός

2. Ύψος αποζημίωσης

2.1. Κριτήρια

2.2. Συνηθισμένη περίπτωση

2.3. Εξαιρέσεις

2.3.1. Ακάλυπτος χώρος

2.3.2. Υπαίθριοι κινηματογράφοι ή θέατρα

2.3.3. Όμοια χρήση

2.3.4. Κτήση με συνάλλαγμα

3. Αύξηση αποζημίωσης από το δικαστήριο

4. Ηλεκτρική εγκατάσταση

5. Υπόχρεοι και δικαιούχοι αποζημίωσης

5.1. Υπόχρεος

5.2. Δικαιούχος

5.3. Υπομίσθωση

6. Περαιτέρω αποζημίωση

7. Λειτουργία αποζημίωσης

7.1. Γενικά

7.2. Ένσταση επίσχεσης

7.3. Εκτέλεση

7.4. Τόκοι

§50. Ειδικά θέματα

1. Συνεκμίσθωση

1.1. Καταγγελία

1.2. Δικαιούχοι ιδιόχρησης

2. Ιδιόχρηση από νομικό πρόσωπο

3. Υπομίσθωση

4. Συνενωμένη χρήση

4.1. Γενικά

4.2. Προϋποθέσεις

4.2.1. Εκμίσθωση περισσοτέρων ακινήτων

4.2.2. Εκμίσθωση από περισσοτέρους εκμισθωτές;

4.2.3. Εκμίσθωση σε ένα μισθωτή;

4.2.4. Ενιαία χρήση με συνένωση

4.2.5. Αδύνατη ή ιδιαίτερα δύσκολη η λειτουργία επιχείρησης

4.2.6. Καταγγελία άνω 75% επιφάνειας

4.3. Καταγγελία

4.3.1. Αυτοτέλεια καταγγελίας

4.3.2. Δικαιούχοι

4.3.3. Λοιπά στοιχεία

4.4. Τύχη μίσθωσης υπολοίπων χώρων

§51. Ζητήματα μετά την έκδοση της απόφασης

1. Γενικά

2. Παράλειψη υποχρέωσης ιδιόχρησης

2.1. Καταγγελία

2.2. Οικειοθελής απόδοση

2.3. Παράλειψη έναρξης ιδιόχρησης

2.4. Συνέπειες παράλειψης

2.4.1. Υποχρέωση βασικής αποζημίωσης

2.4.2. Περαιτέρω αποζημίωση

2.4.3. Επανεγκατάσταση

2.5. Λόγοι απαλλαγής από ευθύνη

3. Εκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης σε τρίτο

3.1. Καταγγελία

3.2. Απαγόρευση εκμίσθωσης κ.λπ. σε τρίτο

3.3. Εκποίηση μισθίου

3.4. Συνέπειες εκμίσθωσης-παραχώρησης

3.4.1. Υποχρέωση βασικής αποζημίωσης

3.4.2. Περαιτέρω αποζημίωση-επανεγκατάσταση

3.5. Λόγοι απαλλαγής από ευθύνη

4. Επανεγκατάσταση

4.1. Γενικά

4.2. Προϋποθέσεις

4.3. Αποτελέσματα επανεγκατάστασης

5. Επανεγκατάσταση σε περίπτωση αδυναμίας ιδιόχρησης

§52. Καταγγελία για ιδιοκατοίκηση και δημιουργία κύριας κατοικίας

1. Γενικά

2. Λοιπά στοιχεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ

§53. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Σκοπός-συνταγματικότητα

3. Θετικές προϋποθέσεις καταγγελίας

4. Αρνητικές προϋποθέσεις καταγγελίας

§54. Θετικές προϋποθέσεις καταγγελίας

1. Έγκυρη και ενεργός προστατευόμενη μίσθωση

2. Πρόθεση και δυνατότητα ανοικοδόμησης;

3. Πάροδος του συμβατικού ή ορισμένου χρόνου

4. Συναίνεση του κυρίου

5. Επίδοση οικοδομικής αδείας

5.1. Σκοπός

6. Καταγγελία της μίσθωσης

§55. Αρνητικές προϋποθέσεις καταγγελίας

1. Γενικά

2. Μη παραίτηση από δικαίωμα ανοικοδόμησης

3. Άσκηση αγωγής εντός έξι μηνών;

4. Μη ανάκληση της καταγγελίας;

§56. Υποχρέωση αποζημίωσης

1. Γενικά

2. Ύψος αποζημίωσης

3. Αύξηση αποζημίωσης από το δικαστήριο

4. Ηλεκτρική εγκατάσταση

5. Λοιπά ζητήματα

§57. Ζητήματα μετά την έκδοση της απόφασης

1. Γενικά

2. Καθυστέρηση εργασιών θεμελίωσης

3. Εκμίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο

4. Λόγοι απαλλαγής από ευθύνη

§58. Δικαίωμα προτίμησης

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις

3. Αποδοχή δήλωσης μισθωτή-αποτελέσματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ

§59. Καταγγελία από μισθωτή (μεταμέλεια)

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Προϋποθέσεις

3. Αποτελέσματα της καταγγελίας

4. Υποχρέωση αποζημίωσης

5. Ακυρότητα της καταγγελίας-συνέπειες

5.1. Γενικά

5.2. Συνέπειες

6. Παραίτηση

6.1. Ακυρότητα

6.2. Έννοια και τρόποι παραίτησης

7. Ειδικά θέματα

7.1. Αναγκαστική παράταση

7.2. Λύση μίσθωσης με κοινή συναίνεση

7.3. Οικειοθελής απόδοση του μισθίου

7.4. Αυθαίρετη εγκατάλειψη του μισθίου

7.5. Μισθώσεις Δημοσίου και ν. π.δ.δ

8. Σχέση με άλλες καταγγελίες

8.1. Καταγγελία για σπουδαίο λόγο

8.2. Ακυρότητα καταγγελίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄

Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

§60. Πτώχευση του μισθωτή

1. Γενικές παρατηρήσεις

1.1. Νομοθετική ρύθμιση

1.2. Επιρροή πτώχευσης

1.2.1. Πτωχευτική απαλλοτρίωση

1.2.2. Νομιμοποίηση

1.2.3. Αναστολή ατομικών διώξεων

2. Διάκριση πιστωτών

2.1. Ανέγγυοι πτωχευτικοί πιστωτές

2.2. Μεταπτωχευτικοί πιστωτές

2.3. Ενέγγυοι πιστωτές

2.4. Ομαδικοί πιστωτές

3. Οφειλή μισθωμάτων

4. Καταγγελία μισθωτικής σύμβασης

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§61. Νομοθετική ρύθμιση

1. Γενικά

2. Κριτική

3. Διαχρονικό δίκαιο

3.1. Γενική αρχή

3.2. Αποδεικτικά μέσα

3.3. Ένδικα μέσα

3.4. Αντέφεση-Πρόσθετοι λόγοι έφεσης

§62. Νομοθετικά κείμενα

§63. Διαδικασία

1. Λόγος καθιέρωσης της ειδικής διαδικασίας

2. Ειδική διαδικασία

3. Υποχρεωτικότητα και αποκλειστικότητα της διαδικασίας

4. Υπαγόμενες διαφορές στη διαδικασία

4.1. Γενικά

4.2. Έννοια: μισθώσεις

4.3. Εξαιρούμενες από προστασία π.δ. 34/1995

5. Περιπτωσιολογία μισθωτικών διαφορών

5.1. Παράδοση του μισθίου

5.2. Απόδοση του μισθίου

5.3. Παράδοση-απόδοση για οποιοδήποτε λόγο

5.4. Αγωγή ακυρότητας ή ακυρωσίας σύμβασης

5.5. Απόδοση σε περίπτωση ακυρότητας μισθωτικής σύμβασης

5.6. Άλλες διαφορές

6. Παραβίαση διαδικασίας: συνέπειες

6.1. Γενικά

6.2. Ένδικα μέσα: γενικά

6.3. Έφεση

6.4. Αναίρεση

§64. Υλική αρμοδιότητα

1. Γενικά

2. Συμφωνημένο μίσθωμα

3. Μηνιαίο μίσθωμα

4. Βραχυχρόνιες (εποχιακές) μισθώσεις

5. Ποσό αρμοδιότητας

6. Παρεπόμενες παροχές (χαρτόσημο κ.λπ.)

7. Ομοδικία

8. Κρίσιμος χρόνος

9. Επίμορτη αγροληψία.

10. Λήψη υπόψη

§65. Τοπική αρμοδιότητα

1. Γενικά

2. Δωσιδικία ειδική και αποκλειστική

3. Παρέκταση

3.1. Υφιστάμενες διαφορές

3.2. Μελλοντικές διαφορές

4. Λήψη υπόψη-αναρμοδιότητα

5. Πολλοί συμβαλλόμενοι-διάδικοι (ομοδικία)

6. Υπαγόμενες διαφορές

7. Αναίρεση

§66. Εφαρμοζόμενες διατάξεις

1. Ρυθμιζόμενα θέματα

2. Εφαρμοστέες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ

§67. Φάσεις της διαδικασίας

1. Γενικά

2. Φάσεις: γενικά

§ 68. Άσκηση αγωγής

1. Γενικά

2. Άσκηση αγωγής

2.1. Τρόπος άσκησης: Μονομελές Πρωτοδικείο

2.2. Τρόπος άσκησης: Ειρηνοδικεία

2.3. Έκθεση κατάθεσης

2.4. Ορισμός δικασίμου

2.5. Εγγραφή στο πινάκιο

2.6. Ορισμός προθεσμίας κλήτευσης

2.7. Επίδοση αντιγράφου με ανακοίνωση δικασίμου

3. Προβλήματα σε σχέση με την επίδοση

3.1. Παράλειψη κλήτευσης

3.2. Εκπρόθεσμη κλήτευση

3.3. Ακυρότητα επίδοσης

§69. Άσκηση ανταγωγής

1. Γενικά

2. Τρόπος άσκησης

2.1. Προϊσχύσαν δίκαιο

2.2. Ισχύον δίκαιο

2.3. Ομοδικία

3. Άλλες προϋποθέσεις

3.1. Ταυτότητα διαδικασίας

3.2. Εκκρεμοδικία

3.3. Υλική αρμοδιότητα

3.4. Τοπική αρμοδιότητα;

3.5. Συνάφεια ανταγωγής;

4. Συνέπειες άσκησης ανταγωγής

5. Δικαστικό ένσημο

6. Διαδικαστική πορεία της ανταγωγής

7. Επανταγωγή;

8. Περιπτωσιολογία

8.1. Άσκηση καταγγελίας με ανταγωγή

8.2. Άσκηση καταγγελίας με έφεση

8.3. Αναπροσαρμογή μισθώματος με ανταγωγή

§70. Πινάκιο

1. Διαχρονικό δίκαιο

1.1. Προϊσχύσαν δίκαιο

1.2. Ισχύον δίκαιο

2. Πρωτοβάθμια δικαστήρια

3. Έννοια-συνέπειες εγγραφής

4. Νομική φύση-παράλειψη εγγραφής

5. Ματαίωση

6. Ένδικα μέσα

6.1. Έφεση

6.2. Αναίρεση

7. Παρέμβαση

8. Προσεπίκληση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ΄

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

§71. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Γενικά

3. Συνέπειες άσκησης: γενικά

4. Συνέπειες κατάθεσης

4.1. Γενικά

4.2. Συνοπτικά

5. Συνέπειες επίδοσης

5.1. Γενικά

5.2. Συνοπτικά

§72. Συνέπειες κατάθεσης της αγωγής

1. Γενικά

2. Εκκρεμοδικία

2.1. Έννοια

2.2. Σκοπός

2.3. Προϋποθέσεις

2.3.1. Άσκηση αγωγής

2.3.2. Ταυτότητα διαφοράς

2.3.3. Ταυτότητα προσώπων

2.3.4. Διάρκεια της εκκρεμοδικίας

2.4. Εκκρεμοδικία στα πλαίσια της αγωγής απόδοσης

2.5. Νομική φύση (διαδικαστική προϋπόθεση)

2.6. Συνέπειες εκκρεμοδικίας

2.6.2. Έφεση

2.6.3. Διάρκεια αναστολής

2.7. Λήψη υπόψη

2.8. Περιπτωσιολογία εκκρεμοδικίας

2.9. Κατάλυση εκκρεμοδικίας

2.9.1. Ματαίωση της συζήτησης

2.9.2. Βίαιη διακοπή της δίκης

2.9.3. Μεταβίβαση επιδίκου αντικειμένου

2.9.4. Παραίτηση από αγωγή

2.9.5. Διάφορες ενέργειες του δικαστηρίου;

3. Το αμετάβλητο της δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας

3.1. Αμετάβλητο της δικαιοδοσίας

3.2. Αμετάβλητο αρμοδιότητας

3.2.1. Μεταβολή κατοικίας

3.2.2. Αξία αντικειμένου

3.2.3. Περιορισμός του αιτήματος της αγωγής

3.2.4. Η μεταβολή της νομοθεσίας

3.2.5. Νομοθετική ρύθμιση

4. Η προτίμηση μεταξύ πολλών δικαστηρίων

§73. Διάθεση επιδίκου αντικειμένου

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις ΚΠολΔ

2.1. Εκποίηση

2.2. Επίδικο αντικείμενο

2.3. Κληρονομική διαδοχή

3. Εκποίηση μετά την επέλευση εκκρεμοδικίας

4. Δέσμευση του νέου κτήτορα από το δεδικασμένο

5. Αποτελέσματα

5.1. Εξακολούθηση νομιμοποίησης

5.2. Δικαίωμα παρέμβασης ειδικού διαδόχου

5.3. Ένδικα μέσα

6. Εκτέλεση

7. Μη συνδρομή προϋποθέσεων ΑΚ

§74. Συνέπειες επίδοσης της αγωγής: γενικά

1. Γενικά

2. Παραίτηση από δικόγραφο αγωγής

3. Περιπτωσιολογία

§75. Συνέπειες επίδοσης αγωγής: ειδικότερα

1. Διακοπή παραγραφής

1.1. Γενικά

1.2. Ένσταση

1.3. Είδος αγωγής-εξομοιούμενες με αγωγή πράξεις

1.4. Παράλειψη-ακυρότητα επίδοσης

1.4.1. Παράλειψη επίδοσης

1.4.2. Ακυρότητα επίδοσης

1.5. Αποτελέσματα

1.6. Παραγραφή κατά την επιδικία

1.6.1. Διαδικαστικές πράξεις: έννοια

1.6.2. Διαδικαστικές πράξεις: ενέργεια

1.6.3. Διαδικαστικές πράξεις: περιπτωσιολογία

1.6.4. Περαιτέρω πορεία της παραγραφής

1.6.5. Αδυναμία διαδίκου διακοπής της παραγραφής

1.6.6. Τελεσίδικη θετική απόφαση

1.6.7. Τελεσίδικη απορριπτική απόφαση

1.6.8. Τελεσίδικη απορριπτική απόφαση για μη ουσιαστικούς λόγους

1.6.9. Παραίτηση από την αγωγή

1.6.10. Έφεση

1.7. Αδράνεια διαδίκων

2. Υποχρέωση καταβολής δικονομικών τόκων

2.1. Γενικά

2.2. Δικονομικοί τόκοι-είδος αγωγής

2.3. Τόκοι υπερημερίας

§76. Καταγγελία με την αγωγή (πλασματική)

1. Γενικά

1.1. Διαχρονικό δίκαιο

1.2. Φύση διάταξης

1.3. Πλασματική άσκηση

2. Νομικός χαρακτήρας αγωγής

3. Άσκηση αγωγής ειδικότερα

3.1. Νόμιμη άσκηση

3.2. Ακυρότητα επίδοσης της αγωγής

3.3. Αοριστία της αγωγής

3.4. Αοριστία λόγου καταγγελίας

3.5. Λόγος απόδοσης στηριζόμενος σε καταγγελία

4. Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής

4.1. Γενικά

4.2. Επίδραση στην πλασματική καταγγελία

4.3. Επίδραση στις εμπορικές μισθώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

§77. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Γενικά

2. Περιπτωσιολογία

§78. Πιστοποιητικό δήλωσης κληρονομίας

1. Γενικά

2. Νομική φύση υποχρέωσης

3. Eπιδικία

4. Περιπτωσιολογία

5. Λήψη υπόψη

6. Συνέπειες μη προσαγωγής

6.1. Αναστολή δίκης

6.2. Περαιτέρω πορεία

7. Εφετειακός έλεγχος

8. Αναιρετικός έλεγχος

8.1. Λόγος αναίρεσης ΚΠολΔ 559 αριθ.

8.2. Λόγος αναίρεσης ΚΠολΔ 559 αριθ.

§79. Δικαστικό ένσημο

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Υποκείμενες σε ένσημο αγωγές: προϊσχύσαν δίκαιο

3. Υποκείμενες σε ένσημο αγωγές: ισχύον δίκαιο

4. Άλλα ένδικα βοηθήματα

5. Μισθωτικές διαφορές

6. Υπολογισμός αξίας

7. Διαπλαστικές αγωγές

8. Πρόσωπα εξαιρούμενα από την υποχρέωση

9. Συνέπειες από την ελλιπή ή την παράλειψη καταβολής

9.1. Τακτική διαδικασία

9.2. Μισθωτική διαδικασία

9.3. Εφαρμογή ΚΠολΔ

9.4. Δεδικασμένο

10. Χρόνος καταβολής

11. Αναιρετικός έλεγχος

12. Ανάλωση δικαστικού ενσήμου

§80. Κατάθεση μισθωτηρίου στη Δ.Ο.Υ-δήλωση μισθωμάτων

1. Προϊσχύσαν δίκαιο

2. Ισχύον δίκαιο

2.1. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ

2.2. Ηλεκτρονική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων

§81. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

1. Γενικά

2. Σκοπός ρύθμισης

3. Παλαιές μισθώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄

ΔΙΑΔΙΚΟΙ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ

§82. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Γενικά

2. Μισθωτική διαδικασία

§83. Διάδικοι

1. Γενικά

1.2. Εκμισθωτής

1.3. Μισθωτής

1.4. Νέος κτήτορας

1.5. Εγγυητής

1.6. Υπομισθωτής

1.7. Αντιπρόσωπος

2. Πλαγιαστική άσκηση δικαιωμάτων

3. Διαζευκτική ή επικουρική εναγωγή

3.1. Γενικά

3.2. Διαζευκτική εναγωγή

3.3. Επικουρική εναγωγή

3.4. Άρση ακυρότητας

3.5. Σωρευτική άσκηση αγωγής (ομοδικία)

§84. Kύρια παρέμβαση

1. Έννοια

2. Χαρακτηριστικά

3. Τρόπος άσκησης

4. Χρονικοί περιορισμοί άσκησης

5. Προϋποθέσεις

5.1. Οι γενικές διαδικαστικές προϋποθέσεις

5.2. Η ιδιότητα του παρεμβαίνοντος ως τρίτου

5.3. Η κατά την άσκηση της παρέμβασης ύπαρξη εκκρεμούς δίκης μεταξύ άλλων

5.4. Η αντιποίηση του αντικειμένου της δίκης

5.5. Η μη διεύρυνση του αντικειμένου της κύριας διαφοράς

5.6. Ύπαρξη δικαιώματος υπαγόμενου στις μισθωτικές διαφορές

6. Αποτελέσματα της κύριας παρέμβασης

7. Η παρέμβαση στη μισθωτική διαδικασία: γενικά

8. Δίκη απόδοσης μισθίου

8.1. Παρέμβαση κυρίου

8.2. Παρέμβαση συγκυρίου-συγκοινωνού

8.3. Παρέμβαση αληθινού μισθωτή

8.4. Παρέμβαση αληθινού εκμισθωτή

9. Δίκη αναπροσαρμογής

10. Παρέμβαση στα πλαίσια της υπομίσθωσης

10.1. Συμπαιγνία κυρίων διαδίκων

10.2. Επίκληση σχέσης υπομίσθωσης

11. Συζήτηση κύριας παρέμβασης

11.1. Πρώτος βαθμός

12. Αποτελέσματα

12.1. Δίκη απόδοσης

12.1.1. Παρέμβαση αληθινού εκμισθωτή

12.1.2. Παρέμβαση αληθινού μισθωτή

12.1.3. Ομοδικία

12.2. Δεδικασμένο

12.3. Τριτανακοπή

§85. Πρόσθετη και αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση

1. Έννοια-χαρακτηριστικά

2. Τρόπος άσκησης

3. Χρονικοί περιορισμοί άσκησης

3.1. Ενώπιον πρωτοβαθμίων δικαστηρίων

3.2. Ενώπιον του Εφετείου

3.3. Ενώπιον του Αρείου Πάγου

4. Προϋποθέσεις

4.1. Οι γενικές διαδικαστικές προϋποθέσεις

4.2. Η ιδιότητα του παρεμβαίνοντος ως τρίτου

4.3. Η ύπαρξη εκκρεμούς δίκης

4.4. Η μη διεύρυνση του αντικειμένου της κύριας διαφοράς

4.5. Αίτημα

5. Αποτελέσματα πρόσθετης παρέμβασης

6. Η αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση

6.1. Έννοια

6.2. Ομοιότητες και διαφορές

7. Η παρέμβαση στη μισθωτική διαδικασία: γενικά

8. Δίκη απόδοσης μισθίου

8.1. Παρέμβαση κυρίου

8.2. Παρέμβαση συγκυρίου-συγκοινωνού

8.3. Παρέμβαση αληθινού εκμισθωτή

8.4. Παρέμβαση μελών εταιρίας-συνοίκων μισθωτή

8.5. Παρέμβαση υπομισθωτή

8.6. Παρέμβαση συνεκμισθωτή-κοινωνού

8.7. Παρέμβαση ειδικού διαδόχου εκμισθωτή

9. Δίκη αναπροσαρμογής

9.2. Επαγγελματικά σωματεία;

10. Παρέμβαση στα πλαίσια εκτελεστότητας της απόφασης

10.1. Υπομίσθωση

10.2. Σύνοικοι-μέλη εταιρίας

11. Αποτελέσματα πρόσθετης παρέμβασης

12. Ανάληψη της δίκης από παρεμβαίνοντα

13. Η επί της παρεμβάσεως απόφαση

§86. Προσεπίκληση: γενικά

1. Έννοια

2. Χαρακτηριστικά

3. Τρόπος άσκησης

4. Χρονικοί περιορισμοί άσκησης

5. Αποτελέσματα προσεπίκλησης: γενικά

6. Περιπτωσιολογία: γενικά

§87. Προσεπίκληση των αναγκαίων ομοδίκων

1. Σκοπός

2. Προϋποθέσεις

3. Αποτελέσματα

4. Η προσεπίκληση στα πλαίσια της μίσθωσης

4.1. Δίκη απόδοσης μισθίου

4.2. Δίκη παράδοσης μισθίου

4.3. Δίκη αναπροσαρμογής μισθώματος

§88. Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή

1. Έννοια δικονομικής εγγύησης

2. Σκοπός προσεπίκλησης

3. Προϋποθέσεις προσεπίκλησης

3.1. Ύπαρξη περιπτώσεως δικονομικού εγγυητή

3.2. Ιδιότητα του προσεπικαλούντος

3.3. Ιδιότητα του προσεπικαλουμένου ως τρίτου

3.4. Ύπαρξη εκκρεμοδικίας

3.5. Έννομο συμφέρον

3.6. Αίτημα

4. Αγωγή αποζημίωσης

4.1. Γενικά

4.2. Σώρευση αγωγής

4.3. Στοιχεία αγωγής

4.4. Αίτημα αγωγής

4.5. Δικαστικό ένσημο

5. Νομική φύση αγωγής

6. Αποτελέσματα προσεπίκλησης

7. Η προσεπίκληση στα πλαίσια της μίσθωσης

7.1. Ελαττώματα μισθίου

7.2. Ευθύνη εγγυητή

7.3. Υπομίσθωση: αγωγή αποζημίωσης ΑΚ

7.4. Υπομίσθωση: αγωγή απόδοσης

7.5. Υπομίσθωση: αγωγή αναπροσαρμογής

8. Η στάση του προσεπικληθέντος στη δίκη

9. Η απόφαση του δικαστηρίου

10. Προσεπίκληση με διαταγή του δικαστηρίου

§89. Η ανακοίνωση της δίκης

1. Έννοια-χαρακτηριστικά: γενικά

1.1. Έννοια

1.2. Σκοπός

1.3. Χαρακτηριστικά

2. Τρόπος-χρόνος άσκησης

2.1. Τρόπος

2.2. Χρόνος

3. Συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ΄

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

§90. Η συζήτηση στο ακροατήριο: γενικά

1. Γενικά

2. Εκφώνηση-πινάκιο

3. Παράσταση με δικηγόρο

4. Προφορικότητα της διαδικασίας

4.3.4. Χορήγηση-περιπτωσιολογία

4.3.5. Απόρριψη αιτήματος-συνέπειες

5. Ενημέρωση δικαστή

§91. Η αποδεικτική διαδικασία

1. Γενικά

1.1. Προϊσχύσαν δίκαιο

1.2. Ισχύον δίκαιο

2. Ομολογία

3. Αυτοψία

4. Πραγματογνωμοσύνη

5. Έγγραφα

5.1. Γενικά

5.2. Δημόσια έγγραφα

5.3. Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα

5.4. Ιδιωτικά έγγραφα

5.5. Βέβαιη χρονολογία ιδιωτικών εγγράφων

6. Μάρτυρες

7. Εξέταση διαδίκων

8. Τεκμήρια

9. Ένορκες βεβαιώσεις-Μη πληρούντα όρους του νόμου μέσα

10. Εκτίμηση αποδείξεων

§92. Ένορκες βεβαιώσεις

1. Λόγος ρύθμισης

2. Διαχρονικό δίκαιο

2.1. Προϊσχύσαν δίκαιο

2.2. Ισχύον δίκαιο

3. Χαρακτηριστικά

4. Προϋποθέσεις εγκυρότητας

4.1. Κλήτευση αντιδίκου

5. Αρμοδιότητα

5.1. Δικαστικά πρόσωπα

5.2. Τοπική αρμοδιότητα

5.3. Παράσταση δικηγόρου

6. Μάρτυρες εξεταζόμενοι

6.1. Γενικά

6.2. Απόδειξη συμβάσεων κ.λπ

6.3. Εξαιρετέοι μάρτυρες

6.4. Μάρτυρες που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο

6.5. Μάρτυρας ήδη διάδικος

6.6. Αριθμός μαρτύρων

7. Κυρώσεις

7.1. Απαράδεκτο

7.2. Βεβαιώσεις πέραν του αριθμού

8. Λήψη μετά τη συζήτηση

9. Διαδικασία λήψης ένορκης βεβαίωσης

9.1. Γενικά

9.2. Παράσταση

9.3. Υποβολή ισχυρισμών

9.4. Όρκιση

9.5. Κατάθεση μάρτυρα

9.6. Ερωτήσεις

9.7. Ημερομηνία

9.8. Υπογραφές

10. Επίκληση-προσαγωγή ένορκης βεβαίωσης

11. Ίαση ακυροτήτων

12. Ένορκες βεβαιώσεις εκτός δίκης

13. Αποδεικτικά προβλήματα

13.1. Κοινό μέσο απόδειξης

13.1. Αποδεικτική βαρύτητα

§93. Μέσα μη πληρούντα προϋποθέσεις του νόμου

1. Διαχρονικό δίκαιο

1.1. Προϊσχύσαν δίκαιο

1.2. Ισχύον δίκαιο

2. Έννοια

3. Περιπτωσιολογία

3.1. Έγγραφα

3.2. Μάρτυρες

3.3. Ένορκες βεβαιώσεις

4. Αποδεικτική βαρύτητα

4.1. Προϊσχύσαν δίκαιο

4.2. Ισχύον δίκαιο

§94. Πέρας ακροαματικής διαδικασίας

1. Πέρας της συζήτησης

2. Προσθήκη-αντίκρουση

2.1. Γενικά

2.2. Χρονικός περιορισμός

2.3. Νόμιμο περιεχόμενο προσθήκης

3. Περαιτέρω πορεία υπόθεσης

§95. Ενδιάμεσες αποφάσεις

1. Γενικά

2. Ματαίωση έκδοσης της απόφασης

2.1. Με αίτηση διαδίκων

2.2. Αδυναμία έκδοσης απόφασης

3. Επιλογή άλλης διαδικασίας

4. Επανάληψη της συζήτησης

4.5. Περιπτωσιολογία

4.5.1. Αοριστία της αγωγής

4.5.2. Κενά-παραλείψεις στο σχηματισμό φακέλλου

4.5.3. Ύπαρξη αμφίβολων σημείων

4.5.4. Ανάγκη αυτοψίας κ.λπ

4.6. Η δικαστική απόφαση

4.7. Κατάθεση προτάσεων

5. Τυπικές παραλείψεις (ΚΠολΔ 227)

6. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση (ΚΠολΔ 245)

6.1. Γενικά

6.2. Συνέπειες χαρακτήρα

§96. Η οριστική απόφαση

1. Έννοια-διακρίσεις

2. Οριστική απόφαση

3. Το περιεχόμενο της απόφασης

4. Δομή της απόφασης (αιτιολογικό-διατακτικό)

4.1. Γενικά

4.2. Μείζων πρόταση

4.2.1. Πρώτος υπαγωγικός συλλογισμός

4.3. Ελάσσων πρόταση

4.3.1. Δεύτερος υπαγωγικός συλλογισμός

4.4. Συμπέρασμα-διατακτικό

5. Έκδοση απόφασης

6. Δημοσίευση απόφασης

7. Αναιρετικός έλεγχος υπαγωγικών συλλογισμών

7.1. Γενικά

7.2. Αναιρετικός έλεγχος 1ου υπαγωγικού συλλογισμού

7.2. Αναιρετικός έλεγχος 2ου υπαγωγικού συλλογισμού

§97. Αποτελέσματα απόφασης: γενικά

1. Γενικά

2. Αποτελέσματα

§98. Το δεδικασμένο

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1.1. Προϊσχύσαν δίκαιο

1.2. Ισχύον δίκαιο

2. Αντικείμενο δεδικασμένου: γενικά

3. Παρεμπίπτοντα-προδικαστικά ζητήματα

3.1. Γενικά

4. Δεδικασμένο στις μισθωτικές διαφορές: γενικά

5. Δεδικασμένο από απόφαση αναπροσαρμογής: γενικά

6. Αναγνωριστική αγωγή αναπροσαρμογής του μισθώματος

7. Αγωγή αναπροσαρμογής ΑΚ 388 ή

8. Δεδικασμένο από απόφαση καταβολής μισθωμάτων

9. Δεδικασμένο από αγωγές απόδοσης μισθίου

9.1. Γενικά

9.2. Κύρια στοιχεία

9.3. Προδικαστικά ζητήματα

9.4. Εμπορικές μισθώσεις

10. Υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου

10.1. Γενικά

10.2. Υπομισθωτής

10.2.3. Άλλες δίκες

10.3. Σύνοικοι μισθωτή-μέλη μισθώτριας εταιρίας

10.4. Νέος κτήτορας-διαδοχή

11. Λήψη υπόψη δεδικασμένου.

§99. Προθεσμία παράδοσης ή απόδοσης του μισθίου

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Χαρακτήρας διάταξης

2.1. Δημοσίας τάξεως;

2.2. Συμβατική προθεσμία

3. Αρμόδιο δικαστήριο

4. Συνδρομή άλλης προθεσμίας

5. Μεταγενέστερη-επανειλημμένη χορήγηση

6. Αποτελέσματα

6.1. Απαγόρευση εκτέλεσης

6.2. Απόδοση λόγω δυστροπίας (άρθρ. 66 ΕισΝΚΠολΔ)

6.3. Απόδοση για άλλους λόγους

6.4. Παράνομη κατακράτηση

7. Συμβατική προθεσμία απόδοσης

7.1. Νομική φύση

7.2. Αποτελέσματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ΄

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΙΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

§100. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Νομοθετική ρύθμιση

2. Εκτελεστός τίτλος

2.1. Τελεσίδικη απόφαση

2.2. Προσωρινή εκτέλεση

3. Περιπτωσιολογία

4. Απόδοση της χρήσης μισθίου ακινήτου

4.1. Εκτελεστός τίτλος

4.2. Διάδικοι

4.3. Τρίτοι

4.4. Δημόσιο-Ν.Π.Δ.Δ

4.5. Σύνοικοι-μέλη εταιρίας κ.λπ

5. Απόδοση της χρήσης μισθίου κινητού

5.1. Εκτελεστός τίτλος

5.2. Διατυπώσεις

6. Απόφαση περί παραδόσεως της χρήσης του μισθίου

7. Απόφαση για άλλες μισθωτικές διαφορές

§101. Διαδικασία εκτέλεσης

1. Προδικασία εκτέλεσης

1.1. Γενικά

1.2. Απόγραφο

1.3. Επιταγή προς εκτέλεση

1.4. Επιταγή κατά τρίτων

1.5. Πάροδος προθεσμίας

1.5.1. Πάροδος 3ήμερης προθεσμίας

1.5.2. Μη πάροδος έτους

1.5.3. Προθεσμία ΚΠολΔ

1.5.4. Πρόωρη άσκηση αγωγής απόδοσης

1.5.5. Μήνας Αύγουστος

2. Κυρίως εκτέλεση

2.1. Γενικά

2.2. Απόδοση μισθίου

2.3. Παράδοση μισθίου

2.4. Χρηματικές απαιτήσεις

3. Έκθεση

4. Απόδοση λόγω δυστροπίας

5. Πράγματα στο μίσθιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ΄

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

§102. Γενικά

1. Έννοια ενδίκου μέσου

2. Numerus clausus ενδίκων μέσων

3. Περιορισμοί στα ένδικα μέσα-συνταγματικότητα

4. Διακρίσεις ενδίκων μέσων

4.1. Τακτικά και έκτακτα

4.2. Μεταβιβαστικά και μη

4.3. Ανασταλτικά και μη

5. Διαδικαστικές προϋποθέσεις ενδίκων μέσων

6. Παραγραφή ενδίκου μέσου

7. Διαχρονικό δίκαιο σχετικά με τα ένδικα μέσα

§103. Διατυπώσεις και προθεσμίες ενδίκων μέσων

1. Τρόπος άσκησης των ενδίκων μέσων

2. Υπογραφή δικηγόρου

3. Έκθεση κατάθεσης

4. Προθεσμίες άσκησης των ενδίκων μέσων

4.1. Ρύθμιση

4.2. Ανακοπή ερημοδικίας

4.3. Έφεση

4.4. Αναψηλάφηση

4.5. Αναίρεση

4.5.4. Προθεσμία εναντίον επιδίδοντος

5. Προθεσμίες για το Δημόσιο κ.λπ

6. Αναστολή προθεσμιών-δικαστικές διακοπές

7. Επίδοση στον πληρεξούσιο-αντίκλητο

8. Ομοδικία

§104. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Έννοια

2. Βάση

3. Λόγοι ανακοπής

3.1. Προϊσχύσαν δίκαιο

3.2. Ισχύον δίκαιο

4. Λόγοι ανακοπής στη μισθωτική διαδικασία

§105. Προϋποθέσεις ανακοπής ερημοδικίας

1. Προϋποθέσεις ανακοπής: γενικά

2. Απόφαση υποκείμενη σε ανακοπή

2.1. Γενικά

2.2. Ερήμην απόφαση

2.3. Απόφαση δεκτική προσβολής

3. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

3.1. Ενεργητική νομιμοποίηση

3.2. Παθητική νομιμοποίηση

4. Άσκηση ανακοπής εντός προθεσμίας

5. Νόμιμες διατυπώσεις άσκησης

6. Έννομο συμφέρον

7. Επανειλημμένη άσκηση

8. Καταβολή παραβόλου

9. Λόγοι ανακοπής

9.1. Γενικά

9.2. Έλλειψη κλήτευσης

9.3. Μη νόμιμη-εμπρόθεσμη κλήτευση

9.4. Ανώτερη βία

9.4.1. Έννοια

9.4.2. Περιπτωσιολογία

10. Μη καταβολή δικαστικού ενσήμου

§106. Συζήτηση και απόφαση επί της ανακοπής

1. Γενικά

2. Συζήτηση.

2.1. Ερημοδικία γενικά

2.2. Ερημοδικία ανακόπτοντος

2.3. Ερημοδικία καθού η ανακοπή

2.4. Αντιμωλία συζήτηση

3. Η απόφαση

3.1. Παραδοχή ανακοπής

3.2. Απόρριψη ανακοπής

4. Νέα συζήτηση ειδικότερα

§107. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Νομοθετική ρύθμιση

2. Έννοια

3. Σημασία έφεσης

4. Χαρακτηριστικά της έφεσης

§108. Προϋποθέσεις άσκησης έφεσης

1. Προϋποθέσεις έφεσης: γενικά

2. Απόφαση υποκείμενη σε έφεση

2.1. Γενικά

2.2. Συμφωνίες για το εκκλητό

2.3. Απόφαση υποκείμενη σε έφεση

3. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

3.1. Γενικά

3.2. Ενεργητική νομιμοποίηση

3.3. Παθητική νομιμοποίηση

3.4. Ομοδικία απλή

3.5. Ομοδικία αναγκαστική

3.6. Παρεμβάσεις

3.7. Τρίτα πρόσωπα

4. Άσκηση έφεσης εντός προθεσμίας

5. Νόμιμες διατυπώσεις άσκησης

6. Έννομο συμφέρον

7. Μη αποδοχή απόφασης

8. Επανειλημμένη άσκηση

8.1. Ο κανόνας

8.2. Οι εξαιρέσεις

9. Καταβολή παραβόλου

10. Άσκηση ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου

§109. Λόγοι έφεσης

1. Λόγοι έφεσης

1.1. Γενικά

1.2. Ορισμένο λόγων

1.3. Κακή εκτίμηση αποδείξεων

1.4. Ακυρότητα ερημοδικίας

1.5. Αλυσιτελείς λόγοι.

1.6. Λόγοι αναψηλάφησης-αναίρεσης

2. Πρόσθετοι λόγοι έφεσης

2.1. Γενικά

2.2. Διατυπώσεις

2.3. Περιορισμοί

§110. Αποτελέσματα έφεσης

1. Γενικά

2. Ανασταλτικό αποτέλεσμα

2.1. Έννοια

2.2. Προσωρινή εκτέλεση

3. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα

3.1. Έννοια

3.2. Χρόνος μεταβίβασης

3.3. Εύρος μεταβίβασης

3.4. Νομική βασιμότητα αγωγής

4. Επικοινωτικό αποτέλεσμα

§111. Αντέφεση

1. Έννοια

2. Νομική φύση

3. Προϋποθέσεις

3.1. Άσκηση έφεσης

3.2. Νομιμοποίηση-έννομο συμφέρον

3.3. Νομότυπη άσκηση αντέφεσης

3.4. Προσβαλλόμενα κεφάλαια

4. Συζήτηση αντέφεσης

5. Αποτελέσματα αντέφεσης

5.1. Γενικά

5.2. Ανασταλτικό αποτέλεσμα

5.3. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα

5.4. Επικοινωτικό αποτέλεσμα

§112. Συζήτηση έφεσης

1. Νομοθετική ρύθμιση

2. Ερημοδικία

2.1. Γενικά

2.2. Ερημοδικία εκκαλούντος

2.3. Ερημοδικία εφεσιβλήτου

2.4. Υποχρεώσεις παρισταμένου

3. Το αντικείμενο της κατ’ έφεση δίκης

4. Νέες αιτήσεις

5. Μεταβολή βάσης αγωγής

6. Πρόταση νέων πραγματικών ισχυρισμών

6.1. Υπεράσπιση κατά της έφεσης

6.2. Πρόσθετη παρέμβαση

6.3. Οψιγενείς ισχυρισμοί

6.4. Ισχυρισμοί που λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη

6.5. Ισχυρισμοί από δικαιολογημένη αιτία

6.6. Απόδειξη εγγράφως ή με δικαστική ομολογία

6.7. Καταβολή δικαστικού ενσήμου

7. Προσαγωγή νέων αποδεικτικών μέσων

7.1. Γενικά

7.2. Μάρτυρες

7.3. Εξέταση διαδίκων

§113. Απόφαση επί της εφέσεως

1. Γενικά

2. Ερημοδικία διαδίκων

3. Αντιμωλία συζήτηση

3.1. Παραδεκτό έφεσης

3.2. Παραδεκτό λόγων έφεσης

3.3. Ουσιαστική έρευνα λόγων έφεσης

4. Εξουσίες Εφετείου

4.1. Γενικά

4.2. Εφαρμοστέο δίκαιο

4.3. Έλεγχος διαδικασίας

4.4. Έλεγχος αρμοδιότητας

4.4.1. Υλική αρμοδιότητα

4.4.2. Τοπική αρμοδιότητα

4.5. Αξιολόγηση αιτιολογιών

5. Η απόφαση

5.1. Παραδοχή έφεσης

5.2. Reformatio in pejus

5.3. Τίτλος εκτελεστός

5.4. Τίτλος εκτελεστός επί ομοδικίας

5.4.1. Απλή ομοδικία

5.4.2. Αναγκαστική ομοδικία

§114. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Νομοθετική ρύθμιση

2. Έννοια

3. Χαρακτηριστικά

§115. Προϋποθέσεις άσκησης αναίρεσης

1. Προϋποθέσεις αναίρεσης: γενικά

2. Απόφαση υποκείμενη σε αναίρεση

2.1. Γενικά

2.2. Συμφωνίες για αποκλεισμό αναίρεσης

2.3. Απόφαση υποκείμενη σε αναίρεση

3. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

3.1. Γενικά

3.2. Ενεργητική νομιμοποίηση

3.3. Παθητική νομιμοποίηση

3.4. Ομοδικία απλή

3.5. Ομοδικία αναγκαστική

3.6. Τρίτα πρόσωπα

4. Άσκηση αναίρεσης εντός προθεσμίας

5. Νόμιμες διατυπώσεις άσκησης

6. Έννομο συμφέρον

7. Επανειλημμένη άσκηση

8. Καταβολή παραβόλου

9. Μη αποδοχή απόφασης

§116. Αναιρετήριο-Λόγοι αναίρεσης: γενικά

1. Περιεχόμενο αναιρετηρίου

2. Παθολογία αναιρετηρίου

3. Λόγοι αναίρεσης: γενικά

3.1. Παραδεκτή αίτηση

3.2. Κλειστός αριθμός λόγων

3.3. Διακρίσεις λόγων

4. Διαδικαστικά έγγραφα

5. Εξουσίες ελέγχου Αρείου Πάγου

5.1. Εκτίμηση πραγματικών γεγονότων

5.1.1. Νομικές έννοιες γενικά

5.1.2. Ορισμένες νομικές έννοιες

5.1.3. Αόριστες νομικές έννοιες

5.1.4. Η δίκαιη κρίση

5.1.5. Μικτή χρήση μισθίου

5.1.6. Αόριστες νομικές έννοιες: περιπτωσιολογία

5.2. Εκτίμηση του περιεχομένου των εγγράφων

6. Γενικοί όροι παραδεκτού αναιρετικών λόγων

6.1. Λόγος σύμφωνος με αναιρετική απόφαση

6.2. Προβολή στο δικαστήριο της ουσίας

6.2.4. Εξαιρέσεις

6.3. Λόγοι από συμπεριφορά αναιρεσείοντος

§117. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης

1. Νομοθετική ρύθμιση

2. Λόγος καθιέρωσης

3. Διατυπώσεις άσκησης

3.1. Νόμιμη άσκηση αναίρεσης

3.2. Νόμιμη άσκηση- προθεσμία

3.3. Επίδοση

3.4. Χρόνος επίδοσης

4. Περιορισμοί

4.1. Λόγοι και περιεχόμενο αυτών

4.2. Επανειλημμένη άσκηση

§118. Παράβαση (ευθεία) κανόνα ουσιαστικού δικαίου

1. Γενικά

2. Περιπτώσεις

2.1. Γενικά

2.2. Ψευδής ερμηνεία

2.3. Εσφαλμένη εφαρμογή

2.4. Κανόνας ουσιαστικού δικαίου

2.4.1. Τα διδάγματα της κοινής πείρας (ΑΚ 173, 200)

2.4.2. Οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών (ΑΚ 173, 200)

2.4.3. Οι αόριστες νομικές έννοιες

§119. Έλλειψη νόμιμης βάσης (ΚΠολΔ 559 αριθ. 19)

1. Γενικά

2. Έλλειψη αιτιολογίας

2.1. Γενικά

2.2. Περιπτωσιολογία

3. Ενδοιαστική αιτιολογία

3.1. Γενικά

3.2. Περιπτωσιολογία

4. Ανεπαρκείς αιτιολογίες

4.1. Γενικά

4.2. Περιπτωσιολογία

5. Αντιφατικές αιτιολογίες

5.1. Γενικά

5.2. Περιπτωσιολογία

6. Επάλληλες αιτιολογίες

6.1. Γενικά

6.2. Περιπτωσιολογία

§120. Λήψη ή μη λήψη υπόψη πραγμάτων (ΚΠολΔ 559 αριθ. 8)

1. Γενικά

2. Όροι παραδεκτού

3. Μορφές λόγου

4. Πράγματα

4.1. Έννοια

4.2. Περιπτωσιολογία θετική

4.2.1. Βάση αγωγής-ένστασης

4.2.2. Βάση ανταγωγής

4.2.3. Λόγος έφεσης

4.3. Περιπτωσιολογία αρνητική

4.3.1. Άρνηση αγωγής κ.λπ

4.3.2. Επιχειρήματα-αποδεικτικά συμπεράσματα

§121. Αιτιάσεις περί την απόδειξη (ΚΠολΔ 559 αριθ. 10)

1. Γενικά

2. Παραδοχή πραγμάτων χωρίς απόδειξη

3. Περιπτωσιολογία

§122. Δικονομικοί λόγοι αναίρεσης

1. Γενικά

2. Κακή σύνθεση δικαστηρίου (ΚΠολΔ 559 αριθ. 2)

3. Εξαίρεση δικαστή (ΚΠολΔ 559 αριθ. 3)

4. Υπέρβαση δικαιοδοσίας (ΚΠολΔ 559 αριθ. 4)

5. Λόγος σχετικά με αρμοδιότητες (ΚΠολΔ 559 αριθ. 5)

5.1. Γενικά

5.2. Υλική αρμοδιότητα

5.3. Τοπική αρμοδιότητα

5.4. Παραπεμπτική απόφαση

6. Παράνομη ερημοδικία (ΚΠολΔ 559 αριθ. 6)

7. Αποκλεισμός δημοσιότητας (ΚΠολΔ 559 αριθ. 7)

8. Επιδίκαση μη αιτηθέντος κ.λπ. (ΚΠολΔ 559 αριθ. 9)

8.1. Επιδίκαση μη αιτηθέντος

8.2. Επιδίκαση πλέον του αιτηθέντος

8.3. Αίτηση αδίκαστη

8.3.1. Έννοια αίτησης

8.3.2. Δικονομικές αιτήσεις: υποχρεωτικές

8.3.3. Δικονομικές αιτήσεις μη υποχρεωτικές

8.3.4. Ενστάσεις;

9. Παραβάσεις περί τα αποδεικτικά μέσα (ΚΠολΔ 559 αριθ. 11)

9.1. Aνεπίτρεπτα αποδεικτικά μέσα

9.2. Επίκληση-προσαγωγή

9.3. Μη λήψη υπόψη

10. Παραβάσεις ως προς τη δύναμη αποδ. μέσων (ΚΠολΔ 559 αριθ. 12)

10.1. Γενικά

10.2. Αρχή ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων

10.3. Αρχή των νομικών αποδείξεων

11. Παραλείψεις ως προς το βάρος απόδειξης (ΚΠολΔ 559 αριθ. 13)

11.1. Γενικά

11.2. Μισθωτική διαδικασία

12. Ακυρότητες, εκπτώσεις κ.λπ. (ΚΠολΔ 559 αριθ. 14)

13. Ανάκληση απόφασης παρά το νόμο (ΚΠολΔ 559 αριθ. 15)

13.1. Γενικά

13.2. Προαπαιτούμενα

14. Παραβίαση δεδικασμένου (ΚΠολΔ 559 αριθ. 16)

14.1. Γενικά

14.1.1. Πρώτη περίπτωση

14.1.2. Δεύτερη περίπτωση

14.1.3. Τρίτη περίπτωση

15. Αντιφατικές διατάξεις (ΚΠολΔ 559 αριθ. 17)

16. Μη συμμόρφωση με αναιρετική απόφαση (ΚΠολΔ 559 αριθ. 18)

16.1. Γενικά

16.2. Πεδίο εφαρμογής

17. Παραμόρφωση εγγράφου (ΚΠολΔ 559 αριθ. 20)

17.1. Γενικά-έννοια εγγράφου

17.2. Άλλες προϋποθέσεις

17.3. Παραμόρφωση-έννοια

17.4. Περιπτωσιολογία

17.5. Ορισμένο λόγου

§123. Αναίρεση σε υποθέσεις Ειρηνοδικείου

1. Νομοθετική ρύθμιση

2. Προσβαλλόμενες αποφάσεις

3. Αναιρετικοί περιοριστικοί λόγοι

4. Επιτρεπόμενοι λόγοι

4.1. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου (ΚΠολΔ 560 αριθ. 1)

4.2. Κακή σύνθεση δικαστηρίου (ΚΠολΔ 560 αριθ. 2)

4.3. Υπέρβαση δικαιοδοσίας (ΚΠολΔ 560 αριθ. 3)

4.4. Έλλειψη υλικής αρμοδιότητας (ΚΠολΔ 560 αριθ. 3)

4.5. Παράνομος αποκλεισμός δημοσιότητας (ΚΠολΔ 560 αριθ. 4).

4.6. Λήψη ή μη λήψη πραγμάτων (ΚΠολΔ 560 αριθ. 5)

4.7. Έλλειψη νόμιμης βάσης (ΠολΔ 560 αριθ. 6)

5. Μη επιτρεπόμενοι λόγοι

§124. Συζήτηση και απόφαση

1. Προδικασία

2. Εισηγητής Αρεοπαγίτης

3. Ακροαματική διαδικασία

4. Προτάσεις

4.1. Ο κανόνας

4.2. Η εξαίρεση

5. Κατάθεση εγγράφων

6. Συζήτηση

6.1. Παράσταση

6.2. Ερημοδικία επισπεύδοντος

6.3. Ερημοδικία αντιδίκου επισπεύδοντος

6.4. Ομοδικία

6.5. Ανακοπή ερημοδικίας

7. Η απόφαση

7.1. Γενικά

7.2. Το παραδεκτό της αναίρεσης

7.3. Το παραδεκτό των λόγων αναίρεσης

7.4. Το βάσιμο των λόγων αναίρεσης

7.5. Παραδοχή αναίρεσης

8. Συνέπειες της αναιρετικής απόφασης

8.1. Απόρριψη αναίρεσης

8.2. Παραδοχή αναίρεσης

8.3. Μερική παραδοχή αναίρεσης

8.4. Αναίρεση για τις αιτιολογίες

§125. Επαναφορά πραγμάτων-Επανεγκατάσταση στο μίσθιο

1. Γενικά

2. Επαναφορά λόγω απώλειας προθεσμίας (ΚΠολΔ 152)

3. Επαναφορά λόγω εκτέλεσης απόφασης που ανατράπηκε

3.1. Γενικά

3.2. Παραδοχή της ανακοπής ερημοδικίας και έφεσης

3.3. Παραδοχή της αναίρεσης

4. Επανεγκατάσταση στο μίσθιο (ΚΠολΔ 617)

4.1. Νομοθετική ρύθμιση

4.2. Προϋποθέσεις

4.3. Εκτέλεση απόφασης

4.4. Ένδικα μέσα

§126. Διαδικασία στο δικαστήριο παραπομπής

1. Νομοθετική ρύθμιση

2. Αναίρεση για υπέρβαση εξουσίας

3. Αναίρεση για αρμοδιότητα

4. Αναίρεση για άλλους λόγους

5. Διαδικασία στο δικαστήριο της παραπομπής

5.1. Εισαγωγή

5.2. Πρόσθετοι λόγοι έφεσης

5.3. Προτάσεις

5.4. Εύρος δέσμευσης

5.5. Νέα ένδικα μέσα

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Αλφαβητικό Ευρετήριο

Ευρετήριο νόμων

Ευρετήριο κειμένων

Βιβλιοκρισία

Κυριότερες εργασίες του συγγραφέα* Οι παραπομπές αναφέρονται στις σελίδες.

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς/Σ. Μαυρίδης..., Μισθώσεις, 2η έκδ., 2021
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #1
Η επίδραση του Covid-19 στο πεδίο των μισθώσεων σε ουσιαστικό, δικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο- εμπλουτισμένη και επαυξημένη έκδοση
Ε. Ρίζος, Συμβάσεις Ξενοδόχων - Ταξιδιωτικών πρακτόρων, 2016
Στο βιβλίο αυτό αναλύεται η, ελλιπώς ρυθμισμένη στο ελληνικό δίκαιο, ξενοδοχειακή σύμβαση και οι επιμέρους μορφές της, δηλαδή οι συμβάσεις μεταξύ ξενοδόχων και ταξιδιωτικών...
Γ. Αρχανιωτάκης, Η επαγγελματική μίσθωση, τόμ. 2, 2003
Με την ολοκλήρωση και τη θέση σε κυκλοφορία και του δεύτερου τόμου του όλου έργου, προσφέρεται σε κάθε ερμηνευτή και εφαρμοστή του δικαίου ένα πλήρες, εξολοκλήρου νέο και...