Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής - Ερμηνεία κατ' άρθρο, 2012


Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής - Ερμηνεία κατ' άρθρο, 2012 Ο Κανονισμός 1896/2006 για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής θέτει σειρά δογματικών και πρακτικών θεμάτων, η επίλυση των οποίων καθιστά απλούστερη την κατανόησή του από τον εφαρμοστή του δικαίου. Από την ανάγνωση και μόνον, άλλωστε, των διατάξεων του Κανονισμού διαπιστώνεται η σε μεγάλο βαθμό διαφοροποίηση της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής από αυτήν της ημεδαπής διαταγής πληρωμής. Στόχος του παρόντος είναι η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση του νομικού της πράξης για την εφαρμογή του ως άνω Κανονισμού, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η παροχή λύσεων σε όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν. Η ανάπτυξη της ύλης γίνεται κατ’ άρθρο του Κανονισμού, έχει ληφθεί υπ’ όψιν η ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία, αλλά και η νομολογία, ιδιαίτερα του ΜΠρΑθ, όπου και έχει υποβληθεί σημαντικός αριθμός αιτήσεων για έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα που περιέχει τα τυποποιημένα έντυπα της διαδικασίας και με αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Edition info

Title
Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής - Ερμηνεία κατ' άρθρο
Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1896/2006, όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα
© 2012
Author
ISBN
978-960-445-786-1
Pages
ΧΧ + 414
Price
€ 40.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Εισαγωγή

Ι. Ιστορική επισκόπηση - Προπαρασκευαστικές εργασίες

ΙΙ. Ο Κανονισμός 1896/2006 ως κανονιστική ρύθμιση

ΙΙΙ. Ειδικότερα: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Καν 1896/2006

IV. Η σχέση του Κανονισμού 1896/2006 με τον Κανονισμό 805/ 2004 και με τον Κανονισμό 44/2001

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Ι. Σκοπός του Κανονισμού

ΙΙ. Η σχέση του Κανονισμού 1896/2006 με το εθνικό δίκαιο της διαταγής πληρωμής κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο

ΙΙΙ. Συγκριτική επισκόπηση του ημεδαπού δικονομικού δικαίου για την έκδοση διαταγής πληρωμής (άρθρα 623 επ. ΚΠολΔ) με τον Κανονισμό 1896/2006

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Ι. Η έννοια των αστικών ή εμπορικών υποθέσεων

ΙΙ. Φορολογικές, τελωνειακές και διοικητικές υποθέσεις

ΙΙΙ. Οι εξαιρέσεις από τη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

ΙV. Ειδικότερα: Οι αξιώσεις από εξωσυμβατική ενοχή. Εξαίρεση και επαναφορά στον κανόνα

V. Διαιτησία

VI. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Διασυνοριακές υποθέσεις

Ι. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες - Η τελική επιλογή

ΙΙ. Κριτική θεώρηση της επιλογής

ΙΙΙ. Το περιεχόμενο της ρύθμισης

IV. Ειδικότερα: Το κριτήριο της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής ενός των διαδίκων

Άρθρο 4: Διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Ι. Η χρηματική απαίτηση

ΙΙ. Η ληξιπρόθεσμη και εκκαθαρισμένη χρηματική απαίτηση

Άρθρο 5: Ορισμοί

Άρθρο 6: Δικαστική αρμοδιότητα

Ι. Η σύνθεση του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

ΙΙ. Διεθνής δικαιοδοσία του αρμόδιου κατά τόπο και καθ’ ύλη οργάνου για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

ΙΙΙ. Ειδικότερα: Η δικαστική αρμοδιότητα για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής επί καταναλωτή

Άρθρο 7: Αίτηση για ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Ι. Η υποβολή τυποποιημένης αίτησης

ΙΙ. Το υποχρεωτικό περιεχόμενο της αίτησης

ΙΙΙ. Το προαιρετικό περιεχόμενο της αίτησης

α. Ειδικότερα: Η προαιρετική δήλωση του αιτούντος κατά το άρθρο 7 παρ. 4 Καν

Άρθρο 8: Εξέταση της αίτησης

Ι. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες

ΙΙ. Η τελική ρύθμιση

Άρθρο 9: Συμπλήρωση και διόρθωση

Άρθρο 10: Τροποποίηση της αίτησης

Άρθρο 11: Απόρριψη της αίτησης

Άρθρο 12: Έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Ι. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες

ΙΙ. Η τελική ρύθμιση

ΙΙΙ. Η νομική φύση και το περιεχόμενο της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

ΙV. H πρωτοβουλία επίδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Άρθρο 13: Επίδοση ή κοινοποίηση με αποδεικτικό παραλαβής εκ μέρους του καθ’ ου

Άρθρο 14: Επίδοση ή κοινοποίηση χωρίς αποδεικτικό παραλαβής εκ μέρους του καθ’ ου

Ι. Η σημασία της ρύθμισης

ΙΙ. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες

ΙΙΙ. Η τελική ρύθμιση

α. Ειδικότερα: Η επίδοση ή κοινοποίηση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής με αποδεικτικό παραλαβής από τον καθ’ ου

β. Η επίδοση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής χωρίς αποδεικτικό παραλαβής από τον καθ’ ου

ΙV. Η μετάφραση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

V. Λοιπά ζητήματα

Άρθρο 15: Επίδοση ή κοινοποίηση σε αντιπρόσωπο

Άρθρο 16: Αντίθεση κατά της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Ι. Η ρύθμιση

ΙΙ. Η άσκηση των αντιρρήσεων

ΙΙΙ. Η προθεσμία άσκησης αντιρρήσεων από τον καθ’ ου

IV. Το περιεχόμενο των αντιρρήσεων

Άρθρο 17: Αποτελέσματα της υποβολής δήλωσης αντιρρήσεων

Ι. Η μετάβαση στην τακτική διαδικασία

ΙΙ. Μη επιρροή της έννομης θέση του αιτούντος

ΙΙΙ. Λοιπά ζητήματα

Άρθρο 18: Εκτελεστότητα

Άρθρο 19: Κατάργηση του εκτελεστήριου τύπου

Ι. Η διασυνοριακή εκτελεστότητα της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

ΙΙ. Το δεδικασμένο της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

ΙΙΙ. Προσημείωση υποθήκης και συντηρητική κατάσχεση με βάση την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Άρθρο 20: Επανεξέταση σε έκτακτες περιπτώσεις

Ι. Η ρύθμιση

ΙΙ. Η νομική φύση της αίτησης επανεξέτασης

ΙΙΙ. Οι λόγοι της αίτησης επανεξέτασης

α. Η αδυναμία υπεράσπισης του καθ’ ου και η έμμεση επίδοση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

β. Η ανώτερη βία

γ. Η μη νόμιμη έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

ΙV. Το αρμόδιο δικαστήριο

V. Η απόφαση επί της αίτησης επανεξέτασης

Άρθρο 21: Εκτέλεση

Άρθρο 22: Άρνηση εκτέλεσης

Ι. Η ρύθμιση

ΙΙ. Οι λόγοι άρνησης της εκτέλεσης της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

1. Η έκδοση προηγούμενης ασυμβίβαστης απόφασης ή (ευρωπαϊκής) διαταγής πληρωμής

α. Ειδικότερα: Η ασυμβίβαστη ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής με προγενέστερη εκδοθείσα απόφαση ή διαταγή

β. Η προγενέστερη απόφαση ή διαταγή κράτους μέλους της ΕΕ ή τρίτης χώρας

γ. Λοιπές προϋποθέσεις

2. Η απόσβεση της απαίτησης

IIΙ. Διαδικαστικά ζητήματα

Άρθρο 23: Αναστολή ή περιορισμός της εκτέλεσης

Άρθρο 24: Παράσταση δικηγόρου

Άρθρο 25: Δικαστικά έξοδα

Άρθρο 26: Σχέση με το εθνικό δικονομικό δίκαιο

Άρθρο 27: Σχέση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1348/2000

Άρθρο 28: Πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης και την εκτέλεση

Άρθρο 29: Πληροφορίες σχετικά με τη δικαιοδοσία, τις διαδικασίες επανεξέτασης, τα μέσα επικοινωνίας και τις γλώσσες

Άρθρο 30: Τροποποιήσεις των Παραρτημάτων

Άρθρο 31: Επιτροπή

Άρθρο 32: Aναθεώρηση

Άρθρο 33: Έναρξη ισχύος

Επίμετρον

Βιβλιογραφία

Παράρτημα Ι: Τυποποιημένα έντυπα

Παράρτημα ΙΙ: Οι υποβληθείσες ερωτήσεις στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύνταξη του Πράσινου βιβλίου

Λημματικό ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Αλιγιζάκη, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θεμελιωδών Ελευθεριών-Δικαιωμάτων, 2024
Μια συστηματική διερεύνηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου των θεμελιωδών ελευθεριών, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως