Σ. Μητροπούλου, Ο κοινός λογαριασμός στο Ελληνικό δίκαιο, 2001


Σ. Μητροπούλου, Ο κοινός λογαριασμός στο Ελληνικό δίκαιο, 2001

Το βιβλίο εξετάζει τον ιδιαίτερα διαδεδομένο στις τραπεζικές συναλλαγές θεσμό του κοινού λογαριασμού στο ελληνικό δίκαιο σε σχέση με τις καταθέσεις (ν. 5638/1932), τα αμοιβαία κεφάλαια (άρθρο 19 παρ. 4 ν.1969/1991), τους άυλους τίτλους (άρθρο 12 παρ. 1 εδ. β΄ν. 2198/1994) και τις άυλες μετοχές (άρθρα 39-59 ν. 2396/1996). Αναλύονται οι έννομες σχέσεις που δημιουργούνται σε σχέση με την τράπεζα, μεταξύ των συνδικαιούχων και με τρίτα πρόσωπα, κυρίως του κληρονόμους αποβιώσαντος συνδικαιούχου.

Δίνονται απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα όπως:
- Συνδικαιούχοι κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα ή και νομικά;
- Μπορεί να μετατραπεί κοινός διαζευτικός λογαριασμός σε συμπλεκτικό ή σε ατομικό και με ποιες προϋποθέσεις;
- Ποιες είναι οι εφαρμοστέες διατάξεις;
- Είναι αναγκαία η τήρηση συμβολαιογραφικού εγγράφου, όταν μέσω του κοινού λογαριασμού συντελείται δωρεά;
- Μπορεί η κατάθεση σε κοινό λογαριασμό να αποτελέσει αντικείμενο εκχώρησης, ενεχύρασης, κατάσχεσης, συμψηφισμού ή επίσχεσης και μέχρι ποιο ποσοστό;
- Πως τελείται μέσω κοινού λογαριασμού παράκαμψη της κληρονομικής διαδοχής και μάλιστα αφορολόγητα;
- Ποιά τα δικαιώματα των αναγκαίων και των λοιπών κληρονόμων ενόψει του τραπεζικού απορρήτου;
- Ποια τα αποτελέσματα κήρυξης συνδικαιούχου σε πτώχευση ή σε δικαστική συμπαράσταση λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης σε κοινό λογαριασμό;

Επιπλέον, γίνεται αναφορά και στον κοινό συμπλεκτικό ή αδιαίρετο ή ενωμένο λογαριασμό. Επίσης, εξετάζεται ο θεσμός του κοινού λογαριασμού στην Αγγλία, στις Η.Π.Α., στη Γερμανία και στην Ελβετία με ταυτόχρονη σύγκριση των δικαίων αυτών μεταξύ τους σε σχέση με το ελληνικό και με επισήμανση των θετικών και αρνητικών σημείων του κάθε δικαίου.

Edition info

Title
Ο κοινός λογαριασμός στο Ελληνικό δίκαιο
Συγκριτική επισκόπηση αλλοδαπών δικαίων (Αγγλικό, Αμερικανικό, Γερμανικό, Ελληνικό)
© 2001
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-301-614-4
Pages
305
Price
€ 26.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΙΚΟ Ή ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ

Ή ΕΝΩΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Α. Ορισμός

Β. Η ειδικότερη μορφή κοινού συμπλεκτικού λογαριασμού ως κοινή ενοχή

1. Η εξωτερική σχέση

2. Η εσωτερική σχέση

3. Ευθύνη των συνδικαιούχων

4. Κατάσχεση

5. Θάνατος - Πτώχευση συνδικαιούχου

6. Πρακτική εφαρμογή

Γ. Φορολόγηση κοινού συμπλεκτικού λογαριασμού

Δ. Άρση του απορρήτου έναντι του Οικονομικού Εφόρου

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Ανάλυση των δυνατοτήτων αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από επιχειρηματική πιστωτική σύμβαση
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Σ. Ρεπούσης/Π. Λοής, Κυπριακή Οικονομική Κρίση 2012-2013, 2021
Πλήρης καταγραφή και σχολιασμός των γεγονότων, των σφαλμάτων και των αποφάσεων που οδήγησαν την Κυπριακή Οικονομία σε κρίση
Ε. Τζίβα, Bancassurance: Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων από πιστωτικά ιδρύματα, 2020
Το παρόν σύγγραμμα εξετάζει, για πρώτη φορά, από νομική άποψη, μία σημαντική μορφή συνεργασίας του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τη διανομή...
Χ. Απαλαγάκη/Τ. Δερμάτη/Δ. Κλαβανίδου..., Ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο, 2019
Series: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΚΔΕΟΔ | Δοκίμια Ευρωπαϊκού Δικαίου, #3
Στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ, με τη δω-ρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ημερίδα με θέμα: «Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο - Ο τραπεζικός...