Σ. Μηναΐδης, Το γραφείο προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, 2022


Σ. Μηναΐδης, Το γραφείο προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, 2022

1. Την περίοδο της δραματικής επιδείνωσης των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας, συστηματικοί παράγοντες για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και τη βαθμιαία αποκατάσταση της "κοινωνικοπολιτικής κανονικότητας" υπήρξαν: η επιβολή μιας θεσμοθετημένης δημοσιονομικής πειθαρχίας, και η παρεπόμενη αυτής ακολουθία λελογισμένης δημοσιονομικής διαχείρισης.
Το νέο καθεστώς δημοσιονομικής σταθερότητας αναδείχθηκε σε sine qua non στοιχείο νοηματοδότησης του μείζονος εθνικού συμφέροντος και αναπόφευκτη επιλογή προφανούς αναγκαιότητας για την αποτροπή της διαφαινόμενης οικονομικής κατάρρευσης της χώρας.
Ειδικά, η επίκληση της αναγκαιότητας, ως τεκμήριου νομιμότητας για τη διαχείριση της κρίσης, συνέτεινε στη διαμόρφωση μιας αδήριτης πραγματικότητας, τόσο κατά την άσκηση της νομοθετικής διαδικασίας, όσο και στις σχέσεις μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας.
Απόρροια των εν λόγω εξελίξεων υπήρξε η ανάγκη ενίσχυσης των διαδικασιών άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου και των σχέσεων Βουλής και πολιτών, προκειμένου να ισχυροποιηθεί ο πολιτικός ρόλος και λόγος τους σε ζητήματα οικονομικού - δημοσιονομικού περιεχομένου.

2. Θεμελιώδης προβληματισμός, που αναδείχθηκε, εύλογα, ως συνέπεια των ανωτέρω εξελίξεων, υπήρξε η θέσπιση μηχανισμών δημοσιονομικής πειθαρχίας, που θα μπορούσαν να αποτρέψουν, εγκαίρως, τη δημιουργία δημοσιονομικών ελλειμμάτων.
Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ), που θεσμοθετήθηκε με ειδική τροποποίηση του ΚτΒ, αποτελεί έναν μηχανισμό εγγύησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και πειθαρχίας, ανεξάρτητο από επιρροές της Κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος. Οι εν λόγω ιδιότητές του πραγματώνονται μέσω των παρατιθέμενων αρμοδιοτήτων του: να διακριβώνει τον βαθμό εναρμόνισης ή απόκλισης των πολιτικών συμπεριφορών και καταστάσεων από την προβλεπόμενη στον κρατικό προϋπολογισμό δημοσιονομική κανονικότητα, να παρακολουθεί και να αξιολογεί την εφαρμογή των δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων που ψηφίζονται από τη Βουλή, να διατυπώνει δημόσιες συστάσεις για την ασκούμενη οικονομική πολιτική (ιδίως, σε επίμαχα ζητήματα, όπως η διακύμανση του χρέους), να ενημερώνει - συμβουλεύει τον Πρόεδρο της Βουλής και τους Προέδρους των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών σχετικά με την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται στα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια και τις παραδοχές των μακροοικονομικών εκτιμήσεων και προβλέψεων, εν τέλει να διασφαλίζει την αξιοπιστία και διαφάνεια της δημοσιονομικής πολιτικής.

3. Το περιεχόμενο του βιβλίου -που συντίθεται από στοιχεία περιγραφής, αποσαφήνισης και κριτικής εμβάθυνσης των παραμέτρων του θεσμού- διαρθρώνεται ως εξής:
α) στο πρώτο μέρος εξετάζονται οι ρυθμίσεις και αρχές που συνθέτουν -στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ), αλλά και σε διεθνές επίπεδο- το νομικό καθεστώς διασφάλισης των κανόνων διαφάνειας, δημοσιονομικής πειθαρχίας, καθώς και εποπτείας και πρόγνωσης των δυσμενών συνεπειών που επιφέρει η αλόγιστη δημοσιονομική πολιτική από κράτη - μέλη της ΕΕ, έτσι ώστε να καταδειχθεί η σημασία τους στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και της κοινωνικής συνοχής.
Ειδικότερα, αναλύονται οι προτάσεις σύστασης ανεξάρτητων δημοσιονομικών συμβουλίων, ικανών να λειτουργούν ως "θεματοφύλακες των εθνικών οικονομιών".
β) στο δεύτερο μέρος αναπτύσσονται οι θεματικές της εποπτείας και κριτικής που ασκεί το ΓΠΚΒ -ως εγχώριος δημοσιονομικός θεσμός- σε ζητήματα συμμόρφωσης των Ελληνικών Κυβερνήσεων στους κανόνες δημοσιονομικής εξυγίανσης και ενίσχυσης της δημοσιονομικής σταθερότητας της χώρας.
γ) οι αναλύσεις του τρίτου μέρους εστιάζονται στη λειτουργία του ΓΠΚΒ ως αυτοτελούς οργανικής μονάδας της Βουλής (ειδικότερα, στα ρυθμιστικά αντικείμενα της στελέχωσης και της διοικητικής διάρθρωσής του, στον συμβουλευτικό χαρακτήρα, καθώς και στη θεματική ευρύτητα των αρμοδιοτήτων και των πολύπτυχων δυνατοτήτων του).
δ) στο τέταρτο μέρος αποτιμώνται κριτικά η ανεξαρτησία του από την Κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και άλλες ομάδες κοινωνικών συμφερόντων, στα πλαίσια της κοινοβουλευτικά νομιμοποιημένης αποστολής του.
ε) στο πέμπτο μέρος εξετάζονται οι διαδικασίες κοινοβουλευτικής εποπτείας (ή κοινοβουλευτικού αυτοελέγχου), που αξιολογούν τις τυπικές δυνατότητες του Συντονιστή και των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής του, καθώς και το επιτελούμενο ουσιαστικό τους έργο.
στ) στο έκτο μέρος επιχειρείται μια σύνοψη των πεπραγμένων του κατά την πρώτη δεκαετία της θεσμικής του υπόστασης (2010 - 2020), η οποία καταδεικνύει το εύρος και τη δυναμική της επιστημονικής του προσφοράς, και τον θετικό τους αντίκτυπο στην ενημέρωση των ΜΜΕ και της κοινής γνώμης.
ζ) στο έβδομο μέρος προτείνονται ρυθμίσεις και πρακτικές, που δύνανται να αξιοποιηθούν στο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο.
η) στο καταληκτικό όγδοο μέρος αναλύονται οι σημαντικότερες κανονιστικές παράμετροι του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ), και προτείνεται η αξιοποίηση των περιθωρίων σύγκλισης και αλληλοσυμπλήρωσής του με το ΓΠΚΒ, προκειμένου να δημιουργηθεί μια συστηματική αλληλουχία και εξισορρόπηση σχέσεων αναγόμενων στην επιτυχή εκπλήρωση της θεσμικής τους αποστολής.
Ιδίως, επιχειρείται η διατύπωση προτάσεων αναγόμενων στη σκοπιμότητα λειτουργίας δύο ανεξάρτητων δημοσιονομικών θεσμών στην Ελλάδα, που έχουν ως κοινή συνισταμένη την ασφάλεια δικαίου στις δημοσιονομικές της παραμέτρους, την ικανοποίηση του δημόσιου συμφέροντος και την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού χαρακτήρα του πολιτεύματος.

4. Στο πλαίσιο των ανωτέρω αναπτύξεων, σημαίνοντα ρόλο στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του ΓΠΚΒ διεκδικούν η ανεξαρτησία των μελών του ΓΠΚΒ από την Κυβέρνηση κατά την επιτέλεση των καθηκόντων τους και η διαφάνεια των σχετικών διαδικασιών. Διότι διασφαλίζουν την αξιοπιστία του θεσμού, εδραιώνουν τη δυναμική του και καθιστούν το έργο του προσβάσιμο στους βουλευτές, την κοινή γνώμη και τα ΜΜΕ, συνεπώς, δημοκρατικά νομιμοποιημένο.
Τελικά, εκτιμάται ότι, παρά τη σημαντική συμβολή του ΓΠΚΒ στην ασφαλή "πλοήγηση" της εθνικής οικονομίας, ο πλοηγός απλώς συμβουλεύει, ουδέποτε ανταγωνίζεται, ούτε υποκαθιστά τον πλοίαρχο στη διακυβέρνηση του σκάφους, ακόμη και όταν επικαλείται τη γνωστική ποιότητα των τεκμηριώσεών του.
Εν προκειμένω, ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών [ως προεξάρχων (= οιονεί πλοίαρχος) και συνταγματικά υπεύθυνος για τους χειρισμούς της δημοσιονομικής πολιτικής] και ο Πρόεδρος της Βουλής (όντας, διευθύνων και συντονιστής του συστήματος των κοινοβουλευτικών έργων) δικαιούνται να συμβουλεύονται τη γνώμη των ειδικών του ΓΠΚΒ και του ΕΔΣ, αλλά δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις υποδείξεις τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η προάσπιση στρατηγικών συμφερόντων δημοσιονομικού χαρακτήρα, ιδίως απέναντι σε υπαρκτές ή δυνητικές απειλές οριακού χαρακτήρα, λειτουργεί, πολλαπλασιαστικά, μέσω της συντονισμένης δράσης των αρμόδιων μελών της Κυβέρνησης με τη συνεπικουρία των φορέων των ανεξάρτητων δημοσιονομικών θεσμών.

Edition info

Title
Το γραφείο προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή
© 2022
Author
ISBN
978-960-648-455-1
Pages
262
Price
€ 28.00

Discount price: € 22.40

In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

1. Ελληνόγλωσσες

2. Ξενόγλωσσες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Η Οδηγία 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με τις «Απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών» (της 8ης Νοεμβρίου 2011)

2. Η Συνθήκη «Για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση» (της 2ας Μαρτίου 2012)

3. Η Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις «Κοινές αρχές για τους εθνικούς δημοσιονομικούς διορθωτικούς μηχανισμούς» [COM (2012) 342 final] (της 20ής Ιουνίου 2012)

4. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις «Κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών - μελών στη ζώνη του ευρώ» (της 21ης Μαΐου 2013)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ [Απόφαση (ΕΕ) 2015/1937 της Επιτροπής/21 Οκτωβρίου 2015]

1. Η πρόταση της σύστασής του

2. Ο σκοπός της σύστασης, οι αρμοδιότητες, η ανεξαρτησία του έναντι της Ε.Ε. και τα πεπραγμένα του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (της 13ης Φεβρουαρίου 2014)

1. Ο σκοπός της Σύστασης

2. Η κατάταξη των αρχών της

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΤΟ ΓΠΚΒ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ,

ΑΝΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ

1. Η σκοπιμότητα της ίδρυσής του

2. Η νομική του θεμελίωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

1. Η εννοιολογική απόδοση των γενικών αρχών

2. Η εμφαντική αναφορά στην αρχή της διαφάνειας

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ

1. Η στελέχωσή του

2. Η διοικητική του διάρθρωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

1. Ο συμβουλευτικός τους χαρακτήρας

2. Η θεματική τους ευρύτητα

3. Η δημοσιότητα του επιτελούμενου έργου του

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΓΠΚΒ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ,

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ» ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ - ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΚΡΑΤΙΚΟ - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΩΣ ΕΓΓΥΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΓΠΚΒ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ (= Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ)

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

Η ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ

Η ΑΠΗΧΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Η επιβολή κυρώσεων στους αρνούμενους ή δυστροπούντες να παρά­σχουν τις αιτούμενες πληροφορίες στο ΓΠΚΒ

2. Η πρόβλεψη ειδικής διάταξης στον ΚτΒ για την άσκηση κοινοβουλευτικής εποπτείας στο ΓΠΚΒ (εσωτερικού αυτοελέγχου), λόγω της σημαντικότητας του έργου που επιτελεί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

1. Η κοινωνική οικειοποίηση και η πολιτική νομιμοποίηση του ΓΠΚΒ.

2. Η χειραφέτησή του από τις κομματικές και κοινωνικές επιρροές

3. Η επιλογή του Συντονιστή με κριτήρια αμιγώς αξιοκρατικά

4. Η δημιουργία Βάσης Δεδομένων θεμελιωμένης σε στοιχεία των Πρακτικών της Βουλής, που ανάγονται στο έργο του Γραφείου

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(ΟΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΓΠΚΒ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

1. Ανεξάρτητη διοικητική αρχή με αρμοδιότητες επί των δημοσίων οικο­νομικών

2. Η λειτουργική, διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία του Διοικητικού Συμβουλίου του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

1. Το εύρος των αρμοδιοτήτων του και τα κριτήρια κατάταξής τους

2. Η δυναμική των αξιολογήσεών του

3. Οι αρμοδιότητές του ως αντικείμενο επιστημονικών μελετών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΤΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΑ

1. Οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις επιλογής του Προέδρου και των μελών του ΔΣ

2. Το ασυμβίβαστο του ορισμού σε θέσεις επιτελικών οργάνων και οι λόγοι αποκλεισμού των φορέων τους

3. Η μετουσίωση των θέσεων, εκτιμήσεων και αξιολογήσεων του ΔΣ σε δημόσια κείμενα (εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις)

4. Η παρεχόμενη συνδρομή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΔΣ

5. Οι εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΔΣ και η εξωτερική αξιολόγηση

6. Η κατάρτιση των περιοδικών προγραμμάτων δράσης

7. Οι συνεδριάσεις του ΔΣ και η λήψη των αποφάσεών του

8. Η πειθαρχική ευθύνη του Προέδρου και των μελών του ΔΣ

9. Η παύση του Προέδρου και των μελών του ΔΣ

10. Οι Επίτιμοι Επιστημονικοί Σύμβουλοι και το Επιστημονικό Συμβούλιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΠΚΒ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΔΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (Ελληνόγλωσση, ξενόγλωσση)

Ι. Πηγές

ΙΙ. Βιβλία

ΙΙΙ. Άρθρα

IV. Γνωμοδοτήσεις

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Ι. Αριθμητικό

Α. Συνταγματικών διατάξεων

Β. Διατάξεων Κανονισμού της Βουλής

ΙΙ. Θεματικό

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024 και ενημερωμένο ένθετο έως τον Ν. 5119/2024 (ΦΕΚ Α΄ 103/5.7.2024). Σε μια...
Ε. Δικαίος, Δίκαιο, Οικονομία και Πολιτική στην εποχή των Μνημονίων, 2012
Το παρόν έργο επιχειρεί να ιχνηλατήσει τον χαρακτήρα και τις συνέπειες της σύγχρονης κρίσης που βιώνει η Ελλάδα, αλλά και η ευρωπαϊκή και διεθνής κοινότητα. Επιχειρείται...
Γ. Ζώης, Δίκαιο της Ανάγκης, κατάσταση πολιορκίας και έκτακτη νομοθετική διαδικασία, 2024
Μια πρωτότυπη ανάλυση των θεσμών του Δικαίου της Ανάγκης με έμφαση στην εξέλιξή τους και τη συγκριτική έρευνα
Σ. Μηναΐδης, Μελέτες Κοινοβουλευτικού Δικαίου, τόμ. 1, 2024
Συλλογή δημοσιευμάτων για τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς και τις πρακτικές εφαρμογής τους
Ν. Μπάρμπας, Δημοσιονομικό Δίκαιο, 2024
Το απαραίτητο εργαλείο μελέτης και κατανόησης όλων των καινοτόμων διατάξεων μετά τους νόμους 4820/2021 και 4700/2020 σε μία εκ βάθρων ανανεωμένη έκδοση