Σ. Μαυρίδης, Δημόσιες συμβάσεις & Πανεπιστήμιο στο νέο θεσμικό πλαίσιο, 2014


Σ. Μαυρίδης, Δημόσιες συμβάσεις  & Πανεπιστήμιο στο νέο θεσμικό πλαίσιο, 2014

Το παρόν έργο επιχειρεί να αναλύσει το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων στις περιπτώσεις που αναθέτουσα αρχή και αντισυμβαλλόμενος είναι κάποιο από τα ΑΕΙ της χώρας και κατ’ επέκταση την ίδια τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Σκοπός του έργου είναι να προσεγγιστούν τα ανακύπτοντα αμφισβητούμενα ζητήματα κατά τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου και σύναψης δημόσιας σύμβασης, καθώς και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτής και να προταθούν ερμηνευτικές λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις αλλαγές που επέρχονται με τους νόμους 4281/2014, 4270/2014 και 4009/2011.

Εκτός από τη διαδικασία διενέργειας τακτικού διαγωνισμού (ανοιχτού ή κλειστού) εξετάζεται και η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Παράλληλα, αναλύονται οι δημοσιονομικές πτυχές της όλης διαδικασίας, όπως η προϋπόθεση ανάληψης υποχρέωσης από τον αρμόδιο διατάκτη και ο έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τέλος, παρουσιάζεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μέσω της εταιρείας αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστημίου και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ, προσδιορίζεται η νομική φύση αυτών και αναδεικνύονται τα προβλήματα και οι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά την υλοποίηση μιας τέτοιας επιλογής.

Μεθοδολογικά, η ανάλυση ακολουθεί τα στάδια της ισχύουσας διαγωνιστικής διαδικασίας και ακολούθως της εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το ν. 4281/2014, εστιάζοντας και αναλύοντας τα εκάστοτε κρίσιμα ζητήματα που έχουν απασχολήσει θεωρία και νομολογία, με αποτίμηση συμπερασμάτων, όπως διαμορφώνονται ιδίως μέσα από τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο νομοθετικών πρωτοβουλιών και νομολογιακών κρίσεων.

Edition info

Title
Δημόσιες συμβάσεις & Πανεπιστήμιο στο νέο θεσμικό πλαίσιο
Ν. 4281/2014 - Ν. 4270/2014 - Ν. 4009/2011
© 2014
Author
ISBN
978-960-568-183-8
Pages
ΧVI + 224
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I. Αναθέτουσα Αρχή και προκήρυξη διαγωνισμού

Α. Έννοια Αναθέτουσας Αρχής

Β. Όροι προκήρυξης

1. Προσδιορισμός κριτηρίων συμμετοχής σε δημόσιο διαγωνισμό και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης

2. Η εμπειρία στο δημόσιο τομέα ως όρος της προκήρυξης σε διαγωνισμό ΑΕΙ

3. Ο όρος περί σίτισης των μη δικαιούμενων δωρεάν σίτισης σπουδαστών και του Εκπαιδευτικού και Διοικητικού Προσωπικού του ΑΕΙ και το ορισμένο αυτού

ΙΙ. Ανάληψη υποχρέωσης από διατάκτη

Α. Έννοια, διαδικασία και καθ’ ύλην αρμόδιος για την ανάληψη υποχρέωσης στο Πανεπιστήμιο

ΙΙΙ. Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο Πανεπιστήμιο και διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και της αρχής της αμεροληψίας

Α. Διάκριση των οργάνων

1. Γνωμοδοτικά όργανα

2. Αποφαινόμενα όργανα

α) Έννοια

β) Αποφαινόμενο όργανο επί των δημοσίων συμβάσεων στο Πανεπιστήμιο

Β. Κωδικοποίηση των σχετικών με τη σύναψη και εκτέλεση δημόσιας σύμβασης αρμοδιοτήτων των οργάνων του Πανεπιστήμιου

1. α) Αρμοδιότητες Συμβουλίου

β) Καταβολή δαπανών σε εξωτερικά μέλη Συμβουλίου ΑΕΙ

2. Αρμοδιότητες Πρύτανη

3. Αρμοδιότητες Συγκλήτου

Γ. Ασφαλιστικές δικλείδες, σε επίπεδο οργάνων, για τήρηση του υγιούς ανταγωνισμού και της αρχής της αμεροληψίας στο Πανεπιστήμιο

1. Ο υγιής ανταγωνισμός και η αρχή της αμεροληψίας

2. Η συμμετοχή προσώπων με συγγενική σχέση στο αυτό συλλογικό όργανο ΑΕΙ και ιδίως στις Επιτροπές ανάθεσης - αξιολόγησης και καλής εκτέλεσης

3. Η διακριτική ευχέρεια για θέση σε αργία διοικητικού υπαλλήλου ως έκφανση της αρχής της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ και του υγιούς ανταγωνισμού

IV. Προσφορές

Α. Δικαιολογητικά

1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Ποιοτικής Επιλογής

2. Συμπλήρωση - διευκρίνηση νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών

Β. Τεχνική Προσφορά

1. Διακριτό στάδιο αξιολόγησης

2. Η πλήρης και νόμιμη αιτιολογία του πρακτικού αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς

Γ. Οικονομική Προσφορά

1. Σύνθεση Οικονομικής Προσφοράς

α) Η απαίτηση για κάλυψη των ανελαστικών κονδυλίων

i) Ελάχιστο εργατικό κόστος

ii) Οι νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις

β) Λοιπά Κονδύλια

i) Η απαίτηση για κάλυψη ενός εύλογου ποσοστού διοικητικού κόστους και εργολαβικού κέρδους

2. Ασυνήθιστα χαμηλές οικονομικές προσφορές και πρόσκληση διαγωνιζομένου για αιτιολόγηση της προσφοράς του

Δ. Συμβατότητα οικονομικής προσφοράς με τεχνική προσφορά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Ι. Προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης

ΙΙ. Περιπτώσεις προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημο­σίευση προκήρυξης

ΙΙΙ. Περιπτώσεις προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης

Α. Περιπτώσεις προσφυγής επί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

1. Έλλειψη υποβολής προσφορών ή υποβολή ακατάλληλων προσφορών.

2. Τεχνικοί, καλλιτεχνικοί και σχετικοί με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων λόγοι

3. Περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων

α). Προσδιορισμός εννοιών «κατεπείγουσας ανάγκης» και «απρόβλεπτων γεγονότων»

β). Μη υπαγωγή της δικαστικής εμπλοκής διαγωνισμού στην έννοια του «απρόβλεπτου γεγονότος»

Β. Ειδικές περιπτώσεις προσφυγής αναλόγως του αντικειμένου του διαγωνισμού

1. Επί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών

2. Επί δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών

IV. Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στη διαδικασία διαπραγμάτευσης

Α. Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς την έγκριση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Β. Η, λόγω απεργίας, μη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Πανεπιστήμιο ως συνθήκη ικανή να δικαιολογήσει προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς έγκριση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ι. Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης

A. Διαπίστωση παραβάσεων και συνέπειες κατά το άρθρο 68 του ν. 3863/2010

ΙΙ. Δυνατότητα τροποποίησης ήδη υπογραφείσας δημόσιας σύμβασης

Α. Δυνατότητα τροποποίησης μετά το ν. 4281/2014

Β. Τροποποίηση σύμβασης χωρίς προηγούμενο έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε περίπτωση μη αύξησης του οικονομικού αντικειμένου της

ΙΙΙ. Παράταση δημόσιας σύμβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ

I. Νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας των ΑΕΙ και νομική φύση αυτής

II. Νομική φύση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

III. Συμβάσεις εργασίας και έργου από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΕΙ και την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας Πανεπιστημίου

A. Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων

B. Tο ζήτημα μονιμοποίησης του απασχολούμενου προσωπικού στις εν λόγω συμβάσεις

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κωδικοποίηση συνολικών αρμοδιοτήτων οργάνων των ΑΕΙ με βάση τις διατάξεις του ν. 4009/2011, ως ισχύει

Βιβλιογραφικός Πίνακας

Α. Μονογραφίες - Εγχειρίδια - Ερμηνείες Κωδίκων

Β. Αρθρογραφία

Νομολογιακές Πηγές

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Όλα τα ζητήματα στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων μετά και τον ν. 4912/2022
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Πλήρης ενημέρωση για το ζήτημα των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών με πλούσια νομολογία
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021
Παρουσίαση κρίσιμων ζητημάτων με μεγάλο εύρος και έμφαση στις ρυθμίσεις του ν. 4412/2016 για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, 2021
Ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο με πλούσια και κρίσιμη νομολογία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων