Σ. Λισγάρα, Χρησικτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο, 2020


Σ. Λισγάρα, Χρησικτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο, 2020

Η παρούσα μελέτη ασχολείται συστηματικά και συνδυαστικά με τη χρησικτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο. Σε αυτό το πλαίσιο, εντοπίζονται και επιλύονται θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που δημιουργεί σε επίπεδο τακτικής και έκτακτης χρησικτησίας η μετάβαση στο σύστημα Κτηματολογίου, από την Κτηματογράφηση, τις πρώτες εγγραφές και την οριστικοποίησή τους, μέχρι και το στάδιο των μεταγενέστερων εγγραφών.
Ειδικότερα, στο πρώτο Κεφάλαιο, επιχειρείται η εξέταση των αρχών του Κτηματολογικού Δικαίου υπό το πρίσμα της χρησικτησίας. Στο δεύτερο Κεφάλαιο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε προβλήματα συναφή με τις προϋποθέσεις της τακτικής και έκτακτης χρησικτησίας τα οποία ανακύπτουν κατά την υποβολή της δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος με αιτία κτήσης τη χρησικτησία. Αντικείμενο έρευνας του τρίτου Κεφαλαίου αποτελεί η λειτουργία της χρησικτησίας στο στάδιο λειτουργούντος Κτηματολογίου πριν από την οριστικοποίηση. Το τέταρτο Κεφάλαιο αφιερώνεται στη λειτουργία της χρησικτησίας μετά από την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών, όπου, ιδίως, συζητούνται ζητήματα συναφή με τη χρησικτησίακατά το εν λόγω στάδιο και εξετάζονται οι έννομες συνέπειες της οριστικοποίησης σε συνάρτηση με τη χρησικτησία. Το πέμπτο Κεφάλαιο αφιερώνεται στην ανάδειξη ειδικών ζητημάτων χρησικτησίας στο πεδίο μεταγενέστερων εγγραφών.
Τέλος, στο τελευταίο έκτο Κεφάλαιο ειδική θέση καταλαμβάνει η παράθεση ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με την οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία και τη χρησικτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο.

Edition info

Title
Χρησικτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο
Από την Κτηματογράφηση μέχρι την Οριστικοποίηση και τις Μεταγενέστερες Εγγραφές
© 2020
Foreword
Author
ISBN
978-960-648-210-6
Pages
ΧΧΙ + 187
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Προλογικό σημείωμα

Κυριότερες συντομογραφίες

Εισαγωγή

§1. Προδιάθεση

§2. Διάγραμμα μελέτης

§3. Το Κτηματολόγιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Κτηματολογικό δίκαιο και χρησικτησία

§4. Αρχές Κτηματολογικού Δικαίου και Χρησικτησία

Ι. Γενική επισκόπηση αρχών Κτηματολογικού Δικαίου

ΙΙ. Οι αρχές του Κτηματολογικού Δικαίου υπό το πρίσμα της χρησικτησίας

§5. Η χρησικτησία υπό το πρίσμα του Κτηματολογικού Δικαίου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Το ακίνητο στο Κτηματολογικό Δίκαιο

Α. Έννοια του ακινήτου στο Κτηματολογικό Δίκαιο

Β. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου - ΚΑΕΚ

ΙΙΙ. Έννοια και προϋποθέσεις χρησικτησίας

ΙV. Έννομες συνέπειες της κτήσης εμπράγματου δικαιώματος με χρησικτησία.

V. Σκοπός χρησικτησίας και Κτηματολογίου

Α. Ο σκοπός της χρησικτησίας

Β. Ο σκοπός του Κτηματολογικού Δικαίου

Γ. Συσχετική θεώρηση του σκοπού του Κτηματολογικού Δικαίου με αυτόν της χρησικτησίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Η χρησικτησία κατά το στάδιο της Κτηματογράφησης

§6. Το στάδιο της Κτηματογράφησης

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια και νομική φύση της Κτηματογράφησης

ΙΙI. Επισκόπηση των σταδίων της Κτηματογράφησης

§7. Δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος με αιτία κτήσης τη χρησικτησία

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια και νομική φύση της δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος

ΙΙΙ. Η αιτία κτήσης εγγραπτέου δικαιώματος

ΙV. Το τυπικό της δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος υπό το πρίσμα της χρησικτησίας

Α. Το τυπικό της δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος, γενικά

Β. Το τυπικό της δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος με αιτία κτήσης τη χρησικτησία

V. Συμπληρωματική και διορθωτική δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος και χρησικτησία

§8. Προϋποθέσεις χρησικτησίας και δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Ειδικά ζητήματα συναφή με τις προϋποθέσεις της τακτικής χρησικτησίας κατά την υποβολή της δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Α. Ζητήματα συναφή με το στοιχείο της νομής

Β. Ζητήματα συναφή με το στοιχείο της καλής πίστης

Γ. Ζητήματα συναφή με το στοιχείο νόμιμος ή νομιζόμενος τίτλος

Δ. Ζητήματα συναφή με το στοιχείο χρόνος

ΙΙΙ. Ειδικά ζητήματα έκτακτης χρησικτησίας κατά την υποβολή της δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Α. Ζητήματα συναφή με το στοιχείο νομή

B. Υποβολή δήλωσης με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία μετά την ανάρτηση με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη»

ΙV. Παράλειψη υποβολής δήλωσης με αιτία κτήσης τη χρησικτησία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Χρησικτησία στο στάδιο λειτουργούντος Κτηματολογίου

πριν από την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών

§9. Έννοια και έναρξη ισχύος Εθνικού Κτηματολογίου

Ι. Έννοια Εθνικού Κτηματολογίου

ΙΙ. Έναρξη ισχύος Εθνικού Κτηματολογίου

§10. Έννοια και νομική φύση των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών

Ι. Έννοια πρώτων κτηματολογικών εγγραφών

ΙΙ. Νομική φύση των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών

Α. Υποστηριχθείσες απόψεις

Β. Προκρινόμενη προσέγγιση

§11. Οι πρώτες κτηματολογικές εγγραφές υπό το πρίσμα της χρησικτησίας

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Κτηματολογικό φύλλο με αναφορά σε τελεσίδικη ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση αναγνωριστική της χρησικτησίας

ΙΙΙ. Κτηματολογικό φύλλο με αναφορά ότι εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης

ΙV. Κτηματολογικό φύλλο με αναφορά ότι εκκρεμεί η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων κτήσης με χρησικτησία

§12. Δικαστική αποκατάσταση της ανακρίβειας των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών από τον επικαλούμενο κτήση εμπράγματου δικαιώματος με χρησικτησία

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Γενική επισκόπηση της αγωγής του άρθρου 6§2 του ν. 2664/1998

ΙΙΙ. Ζητήματα συναφή με τις προϋποθέσεις της χρησικτησίας υπό το πρίσμα της αγωγής του 6§2

Α. Έναρξη και συμπλήρωση του χρόνου χρησικτησίας κατά το στάδιο της Κτηματογράφησης ή πριν από την έναρξή της

Β. Έναρξη χρησικτησίας κατά το στάδιο της Κτηματογράφησης και ολοκλήρωση του χρόνου χρησικτησίας μετά την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου

Γ. Έναρξη και ολοκλήρωση του χρόνου χρησικτησίας μετά την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου

IV. Άλλα ζητήματα σχετικά με την αγωγή του άρθρου 6§2 από τον επικαλούμενο κτήση εμπράγματου δικαιώματος με χρησικτησία

Α. Αναστολή και διακοπή χρησικτησίας ως συνέπεια άσκησης της αγωγής του άρθρου 6§2 του ν. 2664/1998 κατά του εμφαινόμενου στην πρώτη εγγραφή ως δικαιούχου με αιτία κτήσης τη χρησικτησία

Β. Απόδειξη της συνδρομής των στοιχείων της χρησικτησίας - Το ορισμένο της αγωγής του άρθρου 6§2 του ν. 2664/1998 που ασκείται από τον χρησιδεσπόζοντα

Γ. Αντανάκλαση της υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος στην συνδρομή των προϋποθέσεων της χρησικτησίας

Δ. Καταχώριση της αγωγής και έλεγχος νομιμότητας

V. Αίτηση του άρθρου 6§3 του ν. 2664/1998 και χρησικτησία

Α. Γενική επισκόπηση της αίτησης του άρθρου 6§3 του ν. 2664/1998

Β. Ειδικά ζητήματα της αίτησης του άρθρου 6§3 του ν. 2664/1998 και χρησικτησία

VΙ. Αίτηση του άρθρου 6§8 του ν. 2664/1998 και χρησικτησία

§13. Εξωδικαστική διόρθωση των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών και χρησικτησία

Ι. Εξωδικαστική διόρθωση με την αίτηση του άρθρου 6§§4 και 4α του ν. 2664/1998 και χρησικτησία

Α. Εισαγωγικά

Β. Αίτηση του άρθρου 6§4 του ν. 2664/1998 και χρησικτησία

Γ. Αίτηση του άρθρου 6§4α του ν. 2664/1998 και χρησικτησία

ΙΙ. Εξωδικαστική διόρθωση με την αίτηση του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 και χρησικτησία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Χρησικτησία στο στάδιο λειτουργούντος Κτηματολογίου

μετά από την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών

§14. Οριστικοποίηση των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών γενικά

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια και νομική φύση της οριστικοποίησης

ΙΙΙ. Τρόποι επέλευσης της οριστικοποίησης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών

Α. Παρέλευση της προθεσμίας του άρθρου 6§2 του ν. 2664/1998

Β. Έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που απορρίπτει ή δέχεται την αγωγή αμφισβήτησης της ακρίβειας των πρώτων εγγραφών

ΙV. Παραγωγή αμάχητου τεκμηρίου από την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών

§15. Ζητήματα συναφή με τη χρησικτησία μετά την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Οριστικοποίηση πρώτης εγγραφής που εμφανίζει ως αιτία κτήσης τη χρησικτησία

ΙΙΙ. Επιπτώσεις της οριστικοποίησης στις προϋποθέσεις της χρησικτησίας

Α. Έναρξη χρησικτησίας πριν την οριστικοποίηση και συμπλήρωση του χρόνου αυτής μετά την οριστικοποίηση

Β. Έναρξη χρησικτησίας μετά την οριστικοποίηση

§16. Έννομες συνέπειες της οριστικοποίησης και χρησικτησία

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννομες συνέπειες της οριστικοποίησης γενικά και σε επίπεδο χρησικτησίας ειδικότερα

Α. Αμάχητο τεκμήριο και χρησικτησία

Β. Αποκλεισμός μεταβολής του περιεχομένου οριστικής πρώτης εγγραφής και χρησικτησία

Γ. Οριστικοποίηση και πρωτότυπη κτήση ή προσδοκία κτήσης εμπράγματου δικαιώματος;

ΙΙΙ. Έννομη προστασία μετά από την οριστικοποίηση από τον επικαλούμενο κτήση εμπράγματου δικαιώματος με χρησικτησία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Χρησικτησία και μεταγενέστερες εγγραφές

§17. Έννοια και περιπτωσιολογία μεταγενέστερων εγγραφών

Ι. Έννοια μεταγενέστερων εγγραφών

II. Περιπτωσιολογία μεταγενέστερων εγγραφών

ΙΙΙ. Το μαχητό τεκμήριο ακρίβειας των μεταγενέστερων εγγραφών

Α. Η περίπτωση του άρθρου 13§1 του ν. 2664/1998

Β. Η περίπτωση του άρθρου 8 του ν. 2664/1998

§18. Ειδικά ζητήματα χρησικτησίας στο πεδίο των μεταγενέστερων εγγραφών

Ι. Χρησικτησία εκτός των κτηματολογικών βιβλίων

Α. Μεταγενέστερη εγγραφή δυνάμει δικαστικής απόφασης αναγνωριστικής κτήσης εμπράγματου δικαιώματος με χρησικτησία

Β. Άσκηση αγωγής του άρθρου 13§2 του ν. 2664/1998 από τον επικαλούμενο κτήση εμπράγματου δικαιώματος με χρησικτησία

ΙΙ. Μεταγενέστερες εγγραφές «εντός κτηματολογίου» (άρθρο 13§2 εδ. στ΄ του ν. 2664/1998)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Χρησικτησία και οριζόντια Ή κάθετη ιδιοκτησία

στο κτηματολογικό δίκαιο

§19. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§20. Ειδικά ζητήματα

Επίλογος

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Μ. Περτσελάκη, Μεσιτεία ακινήτων, 2023
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #5
Kαθολική και συστηματική ανάλυση όλων των ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων της μεσιτείας αστικών συμβάσεων
Πολυκώδικας, 14η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5046/2023. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...
Β. Βαθρακοκοίλης, Η διεκδικητική αγωγή, 2014
Στο παρόν αναπτύσσεται το δρα­στι­κό­τε­ρο και σο­βα­ρό­τε­ρο μέ­σο προ­στα­σί­ας της ιδιοκτησίας, δη­λα­δή η δι­εκ­δι­κη­τι­κή α­γω­γή, καθώς και τα πα­ρε­πό­με­να θέματα...
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 2, 2014
Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται 40 μελέτες του συγγραφέα της τελευταίας πενταετίας, όλες των οποίων αναφέρονται σε θέματα αστικού δικονομικού, αστικού και κτηματολογικού...
Αστικός κώδικας, 8η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #1
Ο Αστικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010...