Σ. Κωνσταντίνου/Γ. Φλίγγου, Η εκλογική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόμ. 2, 2010


Σ. Κωνσταντίνου/Γ. Φλίγγου, Η εκλογική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόμ. 2, 2010

Στο τεύχος αυτό αποτυπώνεται η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς τις διαφορές που ανεφύησαν κατά την εκλογική αναμέτρηση του Οκτωβρίου 2006 για την ανάδειξη των νομαρχιακών, δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

Edition info

Title
Η εκλογική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Νομαρχιακές - Δημοτικές - Κοινοτικές εκλογές 2006
Εισαγωγικό σημείωμα: Γιώργου Σταυρόπουλου, Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας
© 2010
Authors
Volume
vol. 2
ISBN
978-960-445-571-3
Pages
XVIII + 469
Price
€ 45.00
In stock

Table of contents   +

Σημείωμα επιμελητών

Εισαγωγικό σημείωμα

Kυριότερες συντομογραφίες

I. Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων

(Κ.Δ.Κ.): Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄)

Α. Δημότες

1. Μεταδημότευση

Β. Εκλογές - εκλογείς - εκλόγιμοι

1. Εκλογικοί κατάλογοι

α. Γενικώς

β. Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι (π.δ. 133/97)

2. Κωλύματα και ασυμβίβαστα

α. Συμβατική σχέση υποψηφίων με ο.τ.α.

Γ. Συνδυασμοί υποψηφίων

1. Υποψηφιότητες

α. Ποσόστωση φύλου

αα. Απαράδεκτη δήλωση κατάρτισης συνδυασμού λόγω μη τήρησης ποσόστωσης

Δ. Ψηφοδέλτια - φάκελοι - διεξαγωγή ψηφοφορίας

1. Μορφή - περιεχόμενο ψηφοδελτίων

α. Διαστάσεις

β. Περιεχόμενο

αα. Ψηφοδέλτιο από διαφορετικό δημοτικό διαμέρισμα

γ. Μονογραφή ψηφοδελτίων - αναγραφή αριθμού σταυρών προτίμησης

αα. Γενικώς

ββ. Αιτιολογία αποφάσεων δικαστηρίων της ουσίας

δ. Διακριτικά γνωρίσματα ψηφοδελτίων

αα. Γενικώς

ββ. Αιτιολογία αποφάσεων δικαστηρίων της ουσίας

ββα. Νόμιμη αιτιολογία

βββ. Μή νόμιμη αιτιολογία

γγ. Περιπτώσεις άκυρων ψηφοδελτίων

δδ. Περιπτώσεις έγκυρων ψηφοδελτίων

ε. Φάκελοι

αα. Γενικώς

ββ. Αιτιολογία αποφάσεων δικαστηρίων της ουσίας

στ. Τήρηση βιβλίων - εγγράφων από την εφορευτική επιτροπή

αα. Γενικώς

ββ. Αιτιολογία αποφάσεων δικαστηρίων της ουσίας

Ε. Εκλογικό σύστημα

1. Πλειοψηφήσας συνδυασμός

α. Εκλογή με ποσοστό 42% των εγκύρων ψήφων

2. Μη προσμέτρηση λευκών ψηφοδελτίων

3. Επαναληπτική ψηφοφορία

4. Κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού, λόγω ισοψηφίας

5. Σύστημα εκλογής των κοινοτικών αρχών

ΙΙ. Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

(Κ.Ν.Α.): Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α΄)

Α. Υποψηφιότητες με την κατάρτιση συνδυασμών

1. Προσόντα εκλογιμότητας

Β. Μορφή - περιεχόμενο - λόγοι ακυρότητας ψηφοδελτίων

Γ. Πράξη ανακήρυξης επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων από το Διοικητικό Εφετείο - Αρμοδιότητα διοικητικής φύσεως - Άσκηση ένστασης

ΙII. Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

(Κ.Δ.Δ.): Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄)

Α. Ένσταση - Αντένσταση

1. Τρόπος ασκήσεως

2. Διαδικαστικές προϋποθέσεις

3. Προσβαλλόμενες πράξεις

α. Γενικώς

β. Επί ανακηρύξεως επιτυχόντων - επιλαχόντων από το διοικητικό πρωτοδικείο

γ. Δεύτερη ένσταση κατά της αυτής πράξεως

4. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

α. Ενεργητική νομιμοποίηση

β. Παθητική νομιμοποίηση

αα. Δημόσιο

ββ. Δήμοι και Κοινότητες

γγ. Φυσικά πρόσωπα

5. Προθεσμία

6. Περιεχόμενο του δικογράφου

α. Προσδιορισμός φυσικών προσώπων κατά των οποίων στρέφονται η ένσταση και η αντένσταση

β. Αίτημα

7. Έννομο συμφέρον

8. Λόγοι ένστασης - αντένστασης

α. Τα στοιχεία της σαφήνειας και του ορισμένου των λόγων

β. Έννομο συμφέρον προβολής λόγου

γ. Λόγοι προβληθέντες με υπόμνημα

δ. Λόγοι λυσιτελείς

ε. Λόγοι αλυσιτελείς

9. Παρέμβαση

10. Συνεκδίκαση

11. Αποδεικτική διαδικασία

α. Συμπλήρωση αποδείξεων

β. Εξέταση μαρτύρων

γ. Συλλογή στοιχείων εκλογής από το δικαστήριο της ουσίας

12. Παρεμπίπτων έλεγχος

α. Επί μεταδημοτεύσεων

αα. Γενικώς

ββ. Αιτιολογία αποφάσεων δικαστηρίων της ουσίας

ββα. Νόμιμη αιτιολογία

13. Προϋποθέσεις ακύρωσης της εκλογής κατά το άρθρο 259 παρ. 1 Κ.Δ.Δ.

α. Ειδικώς

αα. Υπέρβαση ανωτάτου αριθμού υποψηφίων δημοτικών ή τοπικών συμβούλων

ββ. Μη νόμιμη αναγραφή επωνύμων

γγ. Αθέμιτη συμπεριφορά προσώπων

δδ. Ειδικές περιπτώσεις

14. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 259 παρ. 2 Κ.Δ.Δ.

15. Κατάργηση δίκης επί θανάτου διαδίκου

Β. Ανακοπή ερημοδικίας

Γ. Τριτανακοπή

1. Δικαιούμενοι προς άσκηση

Δ. Αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας

IV. Αίτηση αναιρέσεως

Α. Αποφάσεις δεκτικές αναιρέσεως

Β. Νομιμοποίηση διαδίκων - Έννομο συμφέρον

1. Νομιμοποίηση

α. Ενεργητική νομιμοποίηση

β. Παθητική νομιμοποίηση

2. Έννομο συμφέρον

Γ. Προθεσμία

Δ. Αλυσιτελής αίτηση αναιρέσεως

Ε. Λυσιτελής αίτηση αναιρέσεως

ΣΤ. Παραίτηση από αίτηση αναιρέσεως

Ζ. Λόγοι αναιρέσεως

1. Έννομο συμφέρον προβολής λόγου

2. Περιπτώσεις απαραδέκτων λόγων αναιρέσεως

α. Πρακτικά συζητήσεως διοικητικού δικαστηρίου – δημόσιο έγγραφο

β. Λόγοι μη αναφερόμενοι σε πλημμέλεια της προσβαλλόμενης απόφασης

γ. Λόγοι προβαλλόμενοι με υπόμνημα

3. Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας

α. Ισχυρισμοί

αα. Γενικώς

ββ. Ισχυρισμοί ουσιώδεις

4. Παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου

5. Λόγοι αόριστοι, στηριζόμενοι σε εσφαλμένη προϋπόθεση, αλυσιτελείς

α. Λόγοι αόριστοι

β. Λόγοι στηριζόμενοι σε εσφαλμένη προϋπόθεση

γ. Λόγοι αλυσιτελείς

6. Λόγοι που προβάλλονται το πρώτον κατ’ αναίρεση

α. Γενικώς

β. Λόγοι στηριζόμενοι σε πραγματικό μη προκύπτον από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση

7. Παραίτηση από λόγους αναιρέσεως

Η. Έκταση αναιρετικού ελέγχου

Θ. Ανέλεγκτο της περί τα πράγματα κρίσεως του δικαστηρίου της ουσίας

Ι. Διαδικασία

α. Εφαρμοστέο νομοθετικό καθεστώς

β. Συνεκδίκαση

γ. Νομιμοποίηση πληρεξουσίου δικηγόρου

αα. Επί αναιρεσείοντος

ββ. Επί αναιρεσιβλήτου

δ. Συζήτηση - Αναβολή - Ματαίωσή της

αα. Συζήτηση μετά από αναβλητική απόφαση

ββ. Συζήτηση όταν δεν παρίσταται ο αναιρεσείων - Παραδεκτό αιτήσεως επί απουσίας του αναιρεσείοντος

γγ. Συζήτηση όταν δεν παρίσταται ο αναιρεσίβλητος - Παραδεκτό αιτήσεως επί απουσίας του αναιρεσιβλήτου

δδ. Απαράδεκτο συζητήσεως επί απουσίας του αναιρεσιβλήτου

ε. Τέλη - Παράβολο - Δικαστική δαπάνη

αα. Παράβολο

ββ. Απαλλαγή από τη δικαστική δαπάνη

γγ. Συμψηφισμός δικαστικής δαπάνης

IA. Απόφαση - Συνέπειες

α. Παραπομπή στο δικαστήριο της ουσίας

β. Μη παραπομπή

αα. Γενικώς

ββ. Εντολή ΣτΕ για διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας

γ. Δέσμευση δικαστηρίου παραπομπής

δ. Αναίρεση συνεπεία άλλης αναιρέσεως

ε. Απόρριψη συνεπεία άλλης απορρίψεως

στ. Έκδοση αναβλητικής αποφάσεως

V. Αίτηση επανασυζητήσεως

Α. Συζήτηση

Β. Προθεσμία

VI. Σύνταγμα

Α. Αρχή της λαϊκής κυριαρχίας (άρθρο 1 παρ. 2 Συντ.)

Β. Αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Συντ.)

Γ. Αρχή της ισότητας των φύλων (άρθρο 4 παρ. 2 Συντ.)

Δ. Ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας / Δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτική ζωή - Περιορισμοί (άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.)

Ε. Αρχή του φυσικού δικαστή (άρθρο 8 Συντ.)

ΣΤ. Μέσα μαζικής ενημέρωσης (άρθρο 15 παρ. 2 Συντ.)

Ζ. Δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας (άρθρο 20 παρ. 1 Συντ.)

Η. Αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 Συντ.)

Θ. Ένταξη διεθνών κανόνων στο εσωτερικό δίκαιο/Περιορισμοί (άρθρο 28 Συντ.)

Ι. Πολιτικά κόμματα (άρθρο 29 Συντ.)

ΙΑ. Εκλογή βουλευτών (άρθρο 51 παρ. 3 Συντ.)

ΙΒ. Αρχή ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης (άρθρο 52 Συντ.)

ΙΓ. Εκλογικό σύστημα βουλευτικών εκλογών (άρθρο 54 παρ. 1 Συντ.)

ΙΔ. Δικαίωμα γνώμης βουλευτών (άρθρο 60 παρ. 1)

ΙΕ. Ανάθεση αρμοδιότητας διοικητικής φύσεως σε δικαστήρια (άρθρο 94 παρ. 4 Συντ.)

ΙΣΤ. Κατοχύρωση τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 102 παρ. 1 Συντ.)

ΙΖ. Εκλογικές αρχές των ο.τ.α. (άρθρο 102 παρ. 2 Συντ.)

ΙΗ. Καθολικότητα ψηφοφορίας (άρθρο 102 παρ. 2 Συντ.)

ΙΘ. Μυστικότητα ψηφοφορίας (άρθρο 102 παρ. 2 Συντ.)

Κ. Παραπομπή στην Ολομέλεια του ΣτΕ (άρθρο 100 παρ. 5 Συντ.)

ΚΑ. Θετικά μέτρα (άρθρο 116 παρ. 2 Συντ.)

VII. Παράρτημα

Πίνακας αποφάσεων Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις νομαρχιακές και δημοτικές - κοινοτικές εκλογές 2006

Πίνακας αποφάσεων του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις νομαρχιακές και δημοτικές - κοινοτικές εκλογές 2006

1. Επταμελούς συνθέσεως

2. Πενταμελούς συνθέσεως

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 3η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #12
Με το Νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) κυρώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 § 6 του Συντάγματος και του άρθρου 111 του Κανονισμού της Βουλής, ο νέος Κώδικας...
Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Τοπική αυτοδιοίκηση, τόμ. 1, 4η έκδ., 2019
Η τοπική αυτοδιοίκηση, ένας θεσμός κοντά στον πολίτη, αντιλαμβάνεται την ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα πολύ γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο επίπεδο διοίκησης καθώς και...
Μ. Πικραμένος/Α. Μακρυδημήτρης/Ι. Μαθιουδάκης..., Η διοίκηση στους δήμους, 2019
Η Δημοτική Αρχή, όπως είναι γνωστό, διοικεί τις πόλεις σε όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου και κατά συνέπεια ο τρόπος διοίκησης επηρεάζει τους πολίτες στην...
Ι. Μακρής, Ευθύνη οργάνων ΟΤΑ Α' βαθμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 2015
Η συγκρότηση ενός κράτους βασισμένου στις αρχές της λαϊκής συμμετοχής και της αποκέντρωσης αποτέλεσε διακηρυκτική αρχή της Επανάστασης του 1821. Εξάλλου ο ελληνισμός...
Μ. Γερογιάννη, Καλλικράτης και Κοινωνία των Πολιτών, 2011
Series: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #23
Η «Κοινωνία των Πολιτών» αναδεικνύεται σήμερα σε σημαντική και υπολογίσιμη παράμετρο της πολιτικής ζωής και στην Ελλάδα, ακολουθώντας με αρκετή καθυστέρηση τα τεκταινόμενα σε...