Σ. Αντωνέλος/Ε. Πλέσσα, Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, 2014


Σ. Αντωνέλος/Ε. Πλέσσα, Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, 2014

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στο δικηγόρο, στον πολίτη και στον επιχειρηματία που θέλει να μάθει για τη διαμεσολάβηση ως τρόπο εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών (αστικών και εμπορικών) διαφορών. Επίσης, στο φοιτητή και στον εκπαιδευόμενοo διαμεσολαβητή που προσεγγίζει τη διαμεσολάβηση ως νέο γνωστικό αντικείμενο. Τέλος, στο διαπιστευμένο διαμεσολαβητή που επιθυμεί να γνωρίσει πώς εξελίσσεται διεθνώς η διαμεσολάβηση και ποια αλλοδαπά παραδείγματα θα επηρεάσουν ενδεχομένως την εφαρμογή του θεσμού και στην Ελλάδα.

Η διαμεσολάβηση (άρ. 2 του ν. 3898/2010) είναι μία απόρρητη διαρθρωμένη διαδικασία υποβοηθούμενης διαπραγμάτευσης. Σε αυτή τα εμπλεκόμενα μέρη σε μία ιδιωτική διαφορά, για την οποία ο νόμος δεν καθιστά υποχρεωτική την προσφυγή στα δικαστήρια, διαπραγματεύονται τη λύση της, παρουσία των δικηγόρων-νομικών παραστατών τους, με τη βοήθεια ουδέτερου εδικά εκπαιδευμένου τρίτου, του διαμεσολαβητή. Αυτός επιλέγεται από δημόσιο πίνακα διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η διαδικασία καταλήγει σε συμφωνία των μερών, η οποία, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, καθίσταται τίτλος εκτελεστός, δηλαδή διαθέτει αυξημένη δεσμευτική ισχύ.

Οι συγγραφείς, που είναι δικηγόροι - διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές και διαπιστευμένοι εκπαιδευτές διαμεσολαβητών, με άμεσο, προσιτό αλλά και επιστημονικά τεκμηριωμένο λόγο, εκθέτουν τις θεωρητικές και τις πρακτικές πτυχές ενός θεσμού με παλαιές ρίζες και σύγχρονες εφαρμογές, ελληνικότητα και οικουμενικότητα και αξιόλογη διεθνώς συμβολή στη σύντομη επίλυση διαφορών και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της επιχειρηματικότητας.

Για να γίνουν όλα αυτά κατανοητά, το βιβλίο ακολουθεί τρεις προσεγγίσεις:

• Μία ιστορική, με την αναδρομή της εμφάνισης και της εξέλιξης της διαμεσολάβησης στο χρόνο και στο χώρο,

• μία γεωγραφική, με την αξιοποίησή της από τον κοινοτικό νομοθέτη (κοινοτική οδηγία 2008/25/ΕΚ) και από αλλοδαπούς νομοθέτες (Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Καλιφόρνια των Η.Π.Α.) για την ταχύτερη επίλυση των διαφορών και για την αποσυμφόρηση της δικαστηριακής δικαιοσύνης.

• Και μία διαδικαστική προσέγγιση, με την ανάλυση, βήμα-βήμα, μίας διαδικασίας διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται να πραγματοποιείται στην Ελλάδα από τη σχετική νομοθεσία, με παραπομπές στις σχετικές διατάξεις του νόμου 3898/2010, του Κώδικα Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών (Υ.Α. 109088/2010) και άλλων, ειδικότερων νομοθετημάτων.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο συνδυασμό των επάλληλων στοιχείων που ενυπάρχουν σε μία διαμεσολάβηση: του διαδικαστικού, του νομικού και του βιωματικού, δηλαδή της διαχείρισης των συναισθηματικών εναλλαγών των συμμετεχόντων σε όλα της τα στάδια.

Επίσης παρατίθενται υποδείγματα συμφωνητικών και άλλων σημαντικών εγγράφων που χρησιμοποιούνται για τη νόμιμη και αποτελεσματική τέλεση μίας διαμεσολάβησης.

Τέλος, προς εξυπηρέτηση της χρονικής διαθεσιμότητας κάθε αναγνώστη, περιλαμβάνονται δύο διαφορετικά ευρετήρια:

• Ένα κλασσικό ευρετήριο περιεχομένων και

• ένα χρηστικό ευρετήριο πρακτικών και θεωρητικών ερωτημάτων που απαντώνται ανά ενότητα αυτού, για την άμεση μελέτη όποιου από αυτά εκείνος επιθυμεί να διαβάσει μεμονωμένα.

Edition info

Title
Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
Διεθνής εμπειρία και ελληνική εφαρμογή
Ερωτήματα που απαντώνται ανά Ενότητα - Χρήσιμα Υποδείγματα - Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία
© 2014
Authors
ISBN
978-960-568-096-1
Pages
XXXI + 174
Price
€ 25.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος Νικόλα Κανελλόπουλου

Πρόλογος Φώτη Κωτσή

Πρόλογος Amanda Bucklow

Προλογικό σημείωμα – Ευχαριστίες των συγγραφέων

Ερωτήματα που απαντώνται ανά ενότητα

Χρήσιμη Νομοθεσία

Α. Ελληνική Νομοθεσία

Β. Κοινοτική Νομοθεσία

I. Η πλούσια ιστορία της συμβιβαστικής επίλυσης στην αρχαία και μεσαιωνική Ελλάδα, προπομπός της σύγχρονης Διαμεσολάβησης

Προοίμιο της Ενότητας - Ερωτήματα που απαντώνται σε αυτή

Α. Η Αρχαιοελληνική προσφυγή σε πρόσωπα κύρους για να κρίνουν μία διαφορά ή για να προτείνουν συμβιβαστική λύση ανάμεσα στους εμπλεκ­ό­μενους σε αυτή

1. Η επίλυση διαφορών από πρόσωπα κύρους κατά τη Μινωική και την Αρχαϊ-

κή περίοδο και η συνύπαρξη διαιτησίας και συμβιβασμού

2. Η υποβοήθηση διαπραγματεύσεων από τους θέραπες κατά την Κλασσική

περίοδο

3. Η κρίση των διαφορών μεταξύ μελών της Χριστιανικής Εκκλησίας από κρι-

τές Χριστιανούς κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο στην Ελλάδα (146 π.Χ. και έκτοτε)

4. Η θεωρητική διαφοροποίηση και η λεκτική και πρακτική εξομοίωση Διαι-

τησίας και Συμβιβασμού κατά τη Βυζαντινή περίοδο

5. Οι μεσαιωνικές νοταριακές πράξεις συμφιλίωσης στα ενετοκρατούμενα

μέρη της μεταβυζαντινής Ελλάδας

α) Τα νοταριακά έγγραφα συμφιλίωσης οικογενειών

β) Τα νοταριακά ινστρουμέντια

6. Ο σασμός ως διαδικασία υποβοηθούμενης από τρίτους συμβιβαστικής

επίλυσης διαφορών στην ορεινή Κρήτη

α) Η διαδικασία του σασμού, οι παραλλαγές της και τα κοινά χαρακτηριστι-

κά τους

β) Παραδείγματα σασμών και συμβιβαστικών συμφωνιών που προέκυψαν

από αυτούς

Β. Η γένεση της διαμεσολάβησης στη Βόρειο Αμερική του 19ου αιώνα μ.Χ. και η ανάπτυξή της στις Η. Π. Α. έως σήμερα

1. Οι πρώτες εθιμικές μορφές συμβιβαστικής επίλυσης με τη συνδρομή τρί-

των στη Βόρειο Αμερική: η τελετή αποκατάστασης της δικαιοσύνης και της

αρμονίας των ινδιάνων Ναβάχο

2. Οι πρώτες απόπειρες διαμεσολάβησης στις Η.Π.Α. στις αρχές του 19ου

αιώνα και η διττή ανάπτυξή της από το 1976 έως σήμερα

Γ. Η ανάπτυξη της διαμεσολάβησης κατά τη δεκαετία του 1980 στο Ηνωμένο Βασίλειο και η εξέλιξή της έκτοτε

1. Η εφαρμογή πριν τη νομοθετική κατοχύρωση και οι Κανόνες Πολιτικής Δι-

κονομίας του

α) Οι σημαντικότερες προβλέψεις των Κανόνων Πολιτικής Δικονομίας του

1998

i. Διαδικασίες που προηγούνται της κατάθεσης αγωγής (Pre-action Proto-

cols)

ii. Μη επιδίκαση των δικαστικών εξόδων στο μέρος που δεν συνέπραξε

στη διαδικασία διερεύνησης του ενδεχομένου διαμεσολάβησης

iii. Διαδικασίες συμβιβαστικής επίλυσης στα κατά τόπους Πρωτοδικεία

(Court Annexed Schemes)

2. Οι τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις

Δ. Η ανάπτυξη της διαμεσολάβησης στην Ευρώπη με τη σφραγίδα του κοινοτικού νομοθέτη.

1. Οι πρωτοβουλίες του κοινοτικού νομοθέτη ήδη από τη δεκαετία του

για την ανάπτυξη της διαμεσολάβησης στις καταναλωτικές διαφορές

2. Η κοινοτική οδηγία 2008/52/Ε.Κ. και η μεταφορά της στα εθνικά δίκαια των

κρατών μελών της Ε.Ε.

α) Το ιστορικό της μεταφοράς της οδηγίας στα εθνικά δίκαια κρατών μελών,

περιλαμβανομένης της Ελλάδας

β) Η συγκυρία της επέλευσης της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης και οι

επιπτώσεις της στη διαμεσολάβηση

3. Οι τελευταίες εξελίξεις στο κοινοτικό δίκαιο της διαμεσολάβησης, με έμφα-

ση στην προστασία των καταναλωτών

4. Οι τελευταίες πρωτοβουλίες του Έλληνα νομοθέτη

II. Οι αρχές της Διαμεσολάβησης, οι συμμετέχοντες στη διαδικασία και ο ρόλος του ουδέτερου τρίτου

Προοίμιο της Ενότητας - Ερωτήματα που απαντώνται σε αυτή

Α. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία και το περίγραμμα λειτουργίας του θεσμού

1. Διαδικασία Επίλυσης των Διαφορών με τη Βοήθεια ουδέτερου τρίτου – Ο

ορισμός του ν. 3898/2010 και τα επιμέρους στοιχεία αυτού

α) Διαρθρωμένη διαδικασία

β) Τα μέρη επιχειρούν

γ) Εκουσίως

δ) Να επιλύσουν τη διαφορά τους με συμφωνία

ε) Με τη βοήθεια διαμεσολαβητή

2. Οι συμμετέχοντες στη διαμεσολάβηση

α) Τα μέρη μια διαφοράς

β) Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι

γ) Τρίτα πρόσωπα

δ) Τα στάδια της διαμεσολάβησης

Β. Οι αρχές της διαμεσολάβησης που διέπουν όλα τα στάδια της διαδικασίας

1. Η αρχή της εμπιστευτικότητας

α) Το απόρρητο της διαμεσολάβησης

β) Κατά τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις ο διαμεσολαβητής δεν μεταφέρει τίποτα

από το ένα μέρος στο άλλο άνευ συναίνεσης

2. Η αρχή της εκούσιας υπαγωγής και της εκούσιας συνέχισης της διαδικασίας

3. Η αρχή της μη δεσμευτικότητας μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας επίλυσης

4. Η αρχή του μη επικριτικού ρόλου του διαμεσολαβητή

5. Η αρχή της ουδετερότητας και της αμεροληψίας του διαμεσολαβητή

6. Η αρχή του ελέγχου της εξουσίας δέσμευσης των μερών

Γ. Ο ρόλος του διαμεσολαβητή – Η ανάγκη ύπαρξης ουδέτερου τρίτου

1. Ο ορισμός του διαμεσολαβητή σύμφωνα με το ν. 3898/2010

2. Ο Κώδικας Δεοντολογίας Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών

3. Η δυναμική και η χρησιμότητα του ουδέτερου τρίτου

III. Η Διαμεσολάβηση και οι άλλοι θεσμοί επίλυσης διαφορών

Προοίμιο της Ενότητας - Ερωτήματα που απαντώνται σε αυτή

Α. Ένας διαφορετικός μηχανισμός από τους ήδη γνωστούς στην Ελλάδα

1. Διαχωρισμός από τις διαδικασίες των διατάξεων 208 επ. και 233 παρ.

ΚΠολΔ

2. Διαφοροποίηση από το δικαστικό συμβιβασμό (άρθρο 293 ΚΠολΔ)

3. Διαφοροποίηση από τον εξωδικαστικό συμβιβασμό κατ’ άρθρον 214 Α

ΚΠολΔ

4. Διαφοροποίηση από τη δικαστική μεσολάβηση κατ’ άρθρον 214Β ΚΠολΔ

5. Διαφοροποίηση από τη διαιτησία

Β. Ένας συμπληρωματικός και καινοτόμος θεσμός επίλυσης διαφορών

1. Γιατί η διαμεσολάβηση παράγει αποτελέσματα

α) Η διαμεσολάβηση παράγει προστιθέμενη αξία

i. Εντοπισμός των κοινών συμφερόντων των μερών

ii. Έλεγχος της αποτελεσματικότητας των προσφορών τους από τα μέρη

iii. Προσανατολισμός στο μέλλον

iv. Ανάδειξη παραγόντων γένεσης της διαφοράς

v. Αποκατάσταση του διαλόγου

vi. Εξοικονόμηση πόρων για τους πολίτες και την Πολιτεία

vii. Αναμόρφωση της κοινωνικής νοοτροπίας

β) Η παραγωγή προστιθέμενης αξίας στις εμπορικές διαφορές

2. Πεδία χρήσης της διαμεσολάβησης πέραν της διαδικασίας επίλυσης διαφο-

ρών strictο sensu

α) Η διαπραγμάτευση και σύναψη συμβάσεων με τη βοήθεια διαμεσολαβητή

β) Η διαμεσολάβηση στην εκπαίδευση διευθυντικών στελεχών εταιριών

γ) Η διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο (workplace mediation)

δ) Η κοινωνική διαμεσολάβηση (community mediation)

3. Η διαμεσολάβηση συμπληρώνει αρμονικά τους υπόλοιπους μηχανισμούς

επίλυσης των διαφορών

IV. Οι σύγχρονες προκλήσεις για τη Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα και οι ενδεχόμενες απαντήσεις μέσα από αλλοδαπά παραδείγματα

Προοίμιο της Ενότητας - Ερωτήματα που απαντώνται σε αυτή

Α. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος απονομής της δι­και­οσύνης, όπως αποτυπώνονται στον Κοινοτικό Πίνακα Αξιολόγησης της απονομής δικαιοσύνης

Β. Οι προκλήσεις που προκύπτουν από τα στατιστικά στοιχεία του E.U. Justice scoreboard για την Ελλάδα και ορισμένες σκέψεις για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους

Γ. Οι αλλοδαπές λύσεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση της διαμεσολάβησης και την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων μέσα από τα παραδείγματα της Πολιτείας της Καλιφόρνια των Η.Π.Α. και της γειτονικής Ιταλίας

1. Η νομοθετική αξιοποίηση της Διαμεσολάβησης στην Πολιτεία Καλιφόρνια

των Η.Π.Α. και η αποτελεσματική συνύπαρξή της με το δικαστικό σύστημα

απονομής της δικαιοσύνης

α. Η νομοθετική και η συμβατική προστασία των αρχών της διαμεσολάβησης

και της αποτελεσματικότητάς της στην Καλιφόρνια

β. Οι νομοθετικές και συμβατικές διατάξεις που ωθούν τα μέρη να συμμετά-

σχουν στη διαμεσολάβηση

γ. Οι προθεσμίες απονομής δικαιοσύνης στην Καλιφόρνια, τα πιλοτικά προ-

γράμματα συμπληρωματικής προς τα δικαστήρια εφαρμογής της

διαμεσολάβησης και τα αποτελέσματά τους

i. Οι προθεσμίες σύντομης απονομής της δικαιοσύνης στην Καλιφόρνια

και η πραγματοποίηση διαμεσολάβησης κατά την εκκρεμοδικία

ii. Τα πιλοτικά προγράμματα διαμεσολάβησης σε τοπικά δικαστήρια

(County Courts) και τα αποτελέσματά τους

2. Η νομοθετική θέσπιση της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης στην Ιταλία

α. Το ιταλικό μοντέλο εφαρμογής της διαμεσολάβησης με ενθαρρυντικά για

τον εκεί νομοθέτη αποτελέσματα

β. Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις για την ενίσχυση της εφαρμογής της

διαμεσολάβησης

V. Διαφορές δεκτικές Διαμεσολάβησης – Διαδικασία – Χρόνος – Αποτελέσματα υπαγωγής τους σε αυτή

Προοίμιο της Ενότητας - Ερωτήματα που απαντώνται σε αυτή

Α. Οι διαφορές δεκτικές διαμεσολάβησης και η έννοια της εξουσίας διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς

Β. Πότε είναι δυνατή η διαμεσολάβηση σύμφωνα με το ν. 3898/2010

1. Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση με συμφωνία των μερών πριν ή κατά τη

διάρκεια της εκκρεμοδικίας (άρθρο 3 παρ. 1 περ. α)

2. Τα μέρη καλούνται να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση από το δικαστήριο

(άρθρο 3 παρ. 1 περ. β και παρ. 2)

3. Η δυνατότητα προσφυγής στη διαμεσολάβηση αν διαταχθεί από δικαστήριο

άλλου κράτους μέλους (άρθρο 3 παρ. 1 περ. γ)

4. Η περίπτωση της νομοθετικής πρόβλεψης για υποχρεωτική υπαγωγή στη

διαμεσολάβηση (άρθρο 3 παρ. 1 περ. δ)

Γ. Η διαδικασία υπαγωγής μιας διαφοράς στη διαμεσολάβηση σύμφωνα με το

ν. 3898/2010

1. Η συμφωνία υπαγωγής στη διαμεσολάβηση

2. Η συμβατική ρήτρα διαμεσολάβησης

Δ. Τα αποτελέσματα της υπαγωγής μιας διαφοράς στη διαμεσολάβηση

VΙ. Η διενέργεια μιας Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα

Προοίμιο της Ενότητας - Ερωτήματα που απαντώνται σε αυτή

Α. Εισαγωγικά, το πνεύμα που διέπει το νόμο 3898/2010 για τη διαμεσολάβηση και εξηγεί τη συντομία του

Β. Η αρχική επικοινωνία των μερών και των δικηγόρων τους με το διαμεσολαβητή και η ισότιμη ενημέρωσή τους για τη διαμεσολάβηση. Ο ρόλος των μερών, των δικηγόρων και του διαμεσολαβητή στο στάδιο αυτό

1. Η παροχή της ισότιμης ενημέρωσης

2. Η κατανόηση του ρόλου του διαμεσολαβητή από τα μέρη

3. Οι δεοντολογικές υποχρεώσεις του διαμεσολαβητή κατά την ενημέρωση και

σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη των καθηκόντων του

Γ. Η επιλογή από τα μέρη κοινά αποδεκτού διαμεσολαβητή από τον οικείο δημόσιο πίνακα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Δ. Η σημασία της προσεκτικής επιλογής της ημερομηνίας της διαμεσολάβησης

1. Η επιλογή της ημερομηνίας της διαμεσολάβησης με έμφαση στην ανάγκη

παρουσίας των μερών σε αυτή

2. Η ανάγκη αφιέρωσης από τα μέρη του αναπόσπαστου χρόνου τους στη

διαμεσολάβηση προς όφελός τους

Ε. Η επιστολή ανάληψης καθηκόντων του διαμεσολαβητή προς τα μέρη και στη συνέχεια η λήψη από εκείνον των συνοπτικών ενημερωτικών σημειωμάτων των δικηγόρων τους για την υπόθεση

1. Το ενδεικτικό περιεχόμενο της επιστολής ανάληψης καθηκόντων του

διαμεσολαβητή προς τα μέρη

2. Τα ενημερωτικά σημειώματα που αποστέλλουν οι δικηγόροι-νομικοί παραστά-

τες των μερών στο διαμεσολαβητή πριν τη διενέργεια της διαμεσολάβησης

α. Τα σημειώματα αυτά δεν συντάσσονται όπως τα δικόγραφα και οι προτά-

σεις ενώπιον δικαστηρίου

β. Το ενδεικτικό περιεχόμενο αυτών και η εμπιστευτικότητά τους

γ. Η σημασία της έγκαιρης αποστολής τους στο διαμεσολαβητή

ΣΤ. Η διενέργεια της διαμεσολάβησης κατά τη συμφωνημένη ημερομηνία αυτής, συνήθως εντός μίας μόνο ημέρας και τα στάδιά της

1. Η διάρκεια της διαδικασίας stricto sensu και η προθεσμία πραγματοποίησης

μίας διαμεσολάβησης. Οι σχετικές αναφορές στον ελληνικό νόμο και η

σύνδεση διάρκειας και υπολογισμού της αμοιβής του διαμεσολαβητή

α. Ο χρόνος διάρκειας μίας διαδικασίας διαμεσολάβησης stricto sensu

β. Η σύνδεση στο ν. 3898/2010 της διάρκειας της διαμεσολάβησης με τον

υπολογισμό της αμοιβής του διαμεσολαβητή και οι ενδεχόμενες παρα-

νοήσεις

γ. Η ανώτατη χρονική προθεσμία πραγματοποίησης μίας διαμεσολάβησης

2. Οι χώροι και τα στάδια της διαδικασίας, η φύση τους και η χρήση τους από

το διαμεσολαβητή για τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα προς

όφελος των μερών

α. Μία διαμεσολάβηση, περισσότερες αίθουσες

β. Επί των σταδίων της διαδικασίας: Το καλωσόρισμα των μερών και των

δικηγόρων τους

γ. Η εισαγωγική κοινή συνάντηση

δ. Οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις και η κοινολόγηση προτάσεων και αντιπροτάσε-

ων στα μέρη κατόπιν συναίνεσης. Η επάνοδος σε κοινές συναντήσεις κατά

την κρίση του διαμεσολαβητή

ε. Η χρήση των κοινών συναντήσεων σε μεταγενέστερα στάδια της διαδικασίας

και η διαφορά προσέγγισης στη χρήση τους στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α

στ. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας και οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δεο-

ντολογίας δαπιστευμένων διαμεσολαβητών

VIΙ. Η συμφωνία επίλυσης της διαφοράς, το Πρακτικό της διαμεσολάβησης και η εκτελεστότητά του

Προοίμιο της Ενότητας - Ερωτήματα που απαντώνται σε αυτή

Α. Η συμφωνία επίλυσης της διαφοράς

Β. Το Πρακτικό διαμεσολάβησης

1. Η μη επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας

2. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας

3. Η δυνατότητα κατάθεση του πρωτοτύπου πρακτικού στη γραμματεία του

αρμοδίου δικαστηρίου από τον διαμεσολαβητή

Γ. Η εκτελεστότητα του Πρακτικού διαμεσολάβησης

VIII. Χρήσιμα Υποδείγματα

1. Υπόδειγμα Συμβατικής Ρήτρας Διαμεσολάβησης

2. Υπόδειγμα Συμφωνητικού Υπαγωγής Διαφοράς σε Διαμεσολάβηση

2.1. Υπόδειγμα Επιστολής ανάληψης καθηκόντων του Διαμεσολαβητή προς τους Δικηγόρους - Νομικούς Παραστάτες και συγκέντρωσης στοιχείων

3. Υπόδειγμα Πρακτικού Επιτυχίας της Διαμεσολάβησης (και μνεία πριν τις υπογραφές για την εντολή κατάθεσης στο Πρωτοδικείο για να καταστεί τίτλος εκτελεστός)

4. Υπόδειγμα Πρακτικού Αποτυχίας της Διαμεσολάβησης

5. Απαρίθμηση Ενεργειών πριν, κατά και μετά την ολοκλήρωση της Διαμεσολάβησης - Σχετικές διατάξεις

Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία

Ελληνική αρθρογραφία – βιβλιογραφία

Ξένη αρθρογραφία – βιβλιογραφία

Επιστημονικά περιοδικά

Παραπομπές σε ιστοσελίδες


Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης
Α. Πλεύρη, Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, 2021
Ερμηνεία των άρθρων 1-31 του ν. 4640/2019 και των περί εξώδικης επίλυση της διαφοράς άρθρων του ΚΠολΔ
Π. Γιαννόπουλος, Διαμεσολάβηση και Πολιτική Δίκη, 2020
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #22
Στην παρούσα μελέτη, η οποία είναι η πρώτη που πραγματεύεται τον θεσμό της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις όπως μεταρρυθμίστηκε από τον Ν. 4640/2019,...
Αθ. Γεωργιάδης/Δ. Θεοχάρης/Α. Πλεύρη..., Η υποχρέωση σε διαμεσολάβηση και τα ανακύπτοντα ζητήματα, 2018
Series: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #74
Η Ε.ΝΟ.Β.Ε., προκειμένου να υπάρχει πλήρης και αμφίπλευρη ενημέρωση, προσκάλεσε εκλεκτούς συναδέλφους εγνωσμένου επιστημονικού κύρους που ασχολήθηκαν και ασχολούνται με τη...