Revue Hellénique de Droit International, vol. 2, 2009


Revue Hellénique de Droit International, vol. 2, 2009

Το τελευταίο τεύχος της Revue hellénique de droit international περιλαμβάνει τις εισηγήσεις του διεθνούς συνεδρίου για τον εορτασμό της 70ρίδας του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς & Αλλοδαπού Δικαίου (Αθήνα, Νοέμβριος 2009). Μια πλειάδα νομικών από την Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία αναλύουν ζητήματα του δικαίου και της πολυπολιτισμικότητας στον ανθρώπινο βίο (οικογενειακό δίκαιο, δίκαιο διεθνών συναλλαγών, οργάνωση της πολυπολιτισμικής κοινωνίας κ.α.). Το τεύχος συμπληρώνεται από μία μελέτη του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου για την έρευνα βλαστοκυττάρων, τη μετάφραση στη γαλλική και την αγγλική των πρόσφατων τροιποποιήσεων του δικαίου της ιθαγένειας, τον κατάλογο των υπογραφέντων αποό την Ελλάδα διεθνών συμβάσεων (2008) και από μια σειρά βιβλιοκρισιών.

The latest issue of the Revue hellénique de droit international hosts the lectures presented at the international colloquium in celebration of the Hellenic Institute of International & Foreign Law’s 70 years of service (Athens, November 2009). A distinguished group of academics from Europe, the United States and Asia analyze a series of issues on the relationship between law and multiculturalism (the organization of a multicultural society; international transactions; family law; etc). The issue also includes a study evaluating the Greek legal framework for human embryonic stem cell research; translations in French and English of recent amendments to the Greek law on citizenship; tables of international conventions signed by Greece (2008); and a series of book reviews.

Edition info

Title
Revue Hellénique de Droit International
62 ème ANNÉE, 2/2009
© 2009
Director
Volume
vol. 2
ISBN
003532563
Pages
VIIΙ + 368
Price
€ 80.00
In stock

Table of contents   +

table des matières

Première Partie - Articles

Special File: Law and Multiculturalism - Contemporary Challenges

International Congress organized by the Hellenic Institute of International & Foreign Law in celebration of its 70 years of service, Athens, 26-27 November

Spyridon VRELLIS - La Loi et la Culture

First session: The organisation of a multicultural society

Christian KOHLER - Le droit de l’Union européenne face à la diversité culturelle : tensions et solutions

Hans VAN LOON - Legal diversity in a flat, crowded world: the role of the Hague Conference

Second session: Family life in a multicultural society

Paul LAGARDE - La gestation pour autrui : problèmes de droit interne et de droit international privé

Alegría BORRAS - Les relations entre parents et enfants dans une société multiculturelle

Marie-Claude NAJM - Dévolution successorale et système multicom-munautaire : l’exemple libanais

Third session: Transactions in a multicultural society

Anastasia GRAMMATICAKI-ALEXIOU - Multiculturalism: does it affect contemporary international transactions?

Trevor C. HARTLEY - Multinational corporations and the Third World: a conflict-of-laws analysis

Fourth session: Culture above Law - Law above Culture?

François OST - Liberté artistique et respect de la diversité culturelle. Pour un multiculturalisme libéral

Makoto TADAKI - Cultural diversity and criminal activity

Petya TOTCHAROVA - The 2003 UNESCO Convention for the safe-guarding of the intangible cultural heritage

Tsvetana KAMENOVA - Different legal cultures and global judicializa-tion at the end of the 20th and the beginning of the 21st century

Fifth session: The role of Law - possibilities and limits

Karl KREUZER - Clash of civilizations and conflict of laws

Angelos YOKARIS - Le droit international face au défi de la diversité culturelle

Herbert KRONKE - From international to transnational commercial law: the impact of diversity of cultures

Jürgen BASEDOW - Multiculturalism, globalisation and the law of the open society

Deuxième Partie - Études

Aikaterini Kousoula - An evaluation of the legal framework of human embryonic stem cell research in Greece

Troisième Partie - Législation et documents

Zoé PAPASSIOPI-PASSIA - Modifications/Mises au point du Code de nationalité hellénique

International agreements signed by the Hellenic Republic in

(M. Dekastros & O. Omran)

Sixième Partie - Notes bibliographiques

Vincent Chetail (dir.) - Mondialisation, migration et droits de l’homme : le droit international en question (Eleni Micha)

Olivier Corten & Pierre Klein (dir.) - Les Conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article (Claire Spirou)

Dandi Gnamou-Petauton - Dissolution et succession entre organisations internationales (Georges Kyriakopoulos)

Yves Sandoz (dir.) - Quel droit international pour le 21e siècle ? (Chrysalis-Eleni Nikita)

Ouvrages reçus

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Β. Ζαλίδης, Το νομικό καθεστώς των πυρηνικών όπλων και η Συνθήκη Απαγόρευσής τους, 2023
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #9
Μια συστηματική ανάλυση των νομικών παραμέτρων γύρω από την κατοχή και χρήση των πυρηνικών όπλων υπό το πρίσμα των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...