Π. Βαρελίδης/Χ. Μπαριτάκη/Μ. Παπαδοπούλου..., Natura και Χρήσεις Γης, 2022


Π. Βαρελίδης/Χ. Μπαριτάκη/Μ. Παπαδοπούλου..., Natura και Χρήσεις Γης, 2022

Ο Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ διοργάνωσε την 30.3.2022, στην Αίθουσα Τελετών του κτηρίου Αβέρωφ, επιστημονική ημερίδα με θέμα «Natura 2000 και χρήσεις γης».

Ως γνωστόν η Ελλάδα έχει εντάξει στο δίκτυο Natura 2000 συνολικά 446 περιοχές (YA 50743/2017, ΦΕΚ 4432/Β/2017). Από αυτές, 265 περιοχές έχουν οριστεί ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), σύμφωνα με την Οδηγία των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), που ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την ΚΥΑ 33318/30281/28.12.1998 και 207 έχουν χαρακτηρισθεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) σύμφωνα με την Οδηγία για τα πτηνά (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ).

Ήδη από το 2019 εκπονούνται 11 ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για 23 ομάδες περιοχών για τις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης σε κάθε ζώνη. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα σχέδια διαχείρισής τους και με βάση την ειδική περιβαλλοντική μελέτη, καθώς και τη γνώμη της επιτροπής ΦΥΣΗ 2000, εκδίδεται προεδρικό διάταγμα με πρόταση του ΥΠΕΝ, με το οποίο χαρακτηρίζονται οι περιοχές προστασίας της βιοποικιλότητας και των εθνικών πάρκων που συμπεριλαμβάνουν τις χρήσεις γης που θα αναπτυχθούν σε αυτές (άρθρο 21 § 4 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 § 1 του ν. 4685/2020). Ακολούθως θεσπίστηκαν με τον ν. 4759/2020, τα άρθρα 14α, 14β, 14γ, και 14δ στο π.δ. 59/2018, που προβλέπουν ένα τετράπτυχο ζωνών με σαφείς καθορισμένες χρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό εγείρεται πλήθος ζητημάτων που παρουσιάζονται στο παρόν, όπως ζητήματα σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, τη διακυβέρνηση των Προστατευόμενων Περιοχών και την προστασία της βιοποικιλότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Edition info

Title
Natura και Χρήσεις Γης
Επιστημονική Ημερίδα που διοργανώθηκε στις 30/3/2022 από τον Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ
© 2022
Editor
Authors
ISBN
978-960-648-535-0
Pages
VI + 60
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Πέτρος Βαρελίδης

Το θεσμικό πλαίσιο για τις χρήσεις γης στις περιοχές Natura

Χριστίνα Μπαριτάκη

Με ποιους όρους και προϋποθέσεις είναι δυνατή η συνεργασία περιβαλοντολλόγων και πολεοδόμων στη διαχείριση των περιοχών Natura

Μαρία Π. Παπαδοπούλου

ΟΦΥΠΕΚΑ – Ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης των Προστατευόμενων Περιοχών στην Ελλάδα

Θεοδότα Νάντσου

Εκτός σχεδίου δόμηση και χρήσεις γης - Κρίσιμα ζητήματα για το δίκτυο Natura 2000

Σπύρος Παπαγρηγορίου

ΕΠΜ και Χωροταξία

Σταύρος Ελ. Καλογιάννης

Παρέμβαση

Δημήτρης Μέλισσας

Η προστασία της βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μία σύντομη εισαγωγή

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Δ. Μέλισσας, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/2012, 4η έκδ., 2024
Το απαραίτητο ερμηνευτικό εργαλείο του ΝΟΚ για τον δικηγόρο, τον μηχανικό και τον συμβολαιογράφο
K. Serraos/A. Vlachou/P. Hudson..., Innovative urban planning Approaches, 2023
Series: Δημοσιεύματα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του Ε.Μ.Π., #12
Αn extensive analysis of the concept and content of the term “innovation” in the highly interdisciplinary field of Urban Planning