Π. Παραράς, Res Publica - Δικαιώματα του ανθρώπου, τόμ. 2, 2014


Π. Παραράς, Res Publica - Δικαιώματα του ανθρώπου, τόμ. 2, 2014

Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται 69 μελέτες του συγγραφέα που αναφέρονται όλες σε θέματα ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως είναι, μεταξύ άλλων,

η ελευθερία της εργασίας, η αξιοκρατία, οι φορείς των κοινωνικών παροχών, η επαγγελματική ελευθερία, το κοινωνικό δικαίωμα για αξιοπρεπή κατοικία, το κεκτημένο του ευρωπαϊκού συνταγματικού πολιτισμού, η αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης, η νομική φύση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948), η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, η αδύνατη οικουμενικότητα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, το δικαίωμα στην ασφάλεια, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κλπ.

Όμως, στον παρόντα Τόμο προτάσσεται, κατ’ εξαίρεση, και μια ν έ α μελέτη που αναφέρεται στην “Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας” (σελ. 1-103), όπου, μεταξύ άλλων, προσεγγίζεται – με ερμηνεία του άρθρου 5 § 1 εδ. α΄ του Συντάγματος – το δόγμα της ελευθερίας, το περιεχόμενο του δικαιώματος της προσωπικότητας με τις ποικίλες εκδηλώσεις του, η αρχή της προσωπικής αυτονομίας, αλλά και οι περιορισμοί στην κατ’ αρχήν ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας.

Στο τέλος του Τόμου παρατίθεται αναλυτικό καθ’ ύλην Ευρετήριο, ώστε να καθίσταται ευχερής ο άμεσος εντοπισμός πολλών επιμέρους εννοιών που είναι διάσπαρτες μέσα στο κείμενο των μελετών.

Edition info

Title
Res Publica - Δικαιώματα του ανθρώπου
Η Ευρωπαϊκή Διάσταση
© 2014
Author
Volume
vol. 2
ISBN
978-960-568-122-7
Pages
XVI + 754
Price
€ 50.00
In stock

Table of contents   +

Αυτοτελή έργα του ιδίου

Πρόλογος

Μελέτες

1. Η θεμελιώδης αρχή του Κράτους δικαίου.

2. Κριτήρια διακρίσεως δημοσίας υπηρεσίας και νομικού προσώπου

δημοσίου δικαίου. Η νομική φύσις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

3. Το χρονικόν επανόδου εις την Δημοκρατίαν.

4. Η ολοκλήρωσις των δημοκρατικών διαδικασιών.

5. Η νέα συνταγματική τάξις.

6. Αι μεταβατικαί διατάξεις του Συντάγματος. Ερμηνεία του άρθρου 111 § 2.

7. Η εφαρμογή του άρθρου 44 § 1 του Συντάγματος.

8. Το δημοψήφισμα κατά το άρθρον 44 § 2 του Συντάγματος.

9. Η κανονιστική αρμοδιότης των Yφυπουργών.

10. Το κύρος και η νομιμότης των διοικητικών πράξεων. Παρατηρήσεις

εις την ΑΠ 945/1975.

11. Ο θεσμός των νόμων - πλαισίων και η αντισυνταγματική επιβολή εξι-

σωτικών δασμών μετά το νέον Σύνταγμα.

12. Το κρίσιμον νομικόν καθεστώς των διοικητικών πράξεων και η αρ-

μοδιότης του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου επί σχετικής αμφισβη-

τήσεως. Παρατηρήσεις επί της υπ’ αριθμ. 1003/1976 αποφάσεως του

Αρείου Πάγου.

13. Ο χρόνος καταλύσεως της δικτατορικής Κυβερνήσεως. Παρατηρήσεις

εις την ΣΕ 4611/1976.

14. Το πρόβλημα της ισχύος της vacatio legis και επί των κανονιστικών

πράξεων της Διοικήσεως. Παρατηρήσεις εις την ΑΠ 688/1977.

15. Κριτική παρουσίαση του Τόμου. «Institut d’Études Européennes: La

Grèce et la Communauté - Problèmes posés par l’adhésion».

16. Η ανύπαρκτος εκ του Συντάγματος εξουσία των Υπουργών προς εκτέ-

λεσιν των νόμων. Παρατηρήσεις εις την ΣΕ 2714/1979.

17. Η αρχή της δημοσιότητος και η κυβερνητική παρουσία στη Βουλή.

Ερμηνεία του άρθρου 66 του Συντάγματος.

18. Η απόρριψις νομοσχεδίου από την Βουλή. Περιπτώσεις.

19. Συνταγματικές ελευθερίες και αυθαίρετες κυβερνητικές πράξεις. Ανα-

φορά στο πρόβλημα της νομοθετήσεως με αυθαίρετες υπουργικές απο-

φάσεις.

20. Η διαδικασία άρσεως της εμπολέμου καταστάσεως με την Αλβανία.

Συνταγματικά ζητήματα.

21. Η επιστροφή του corporatisme στη Γαλλία. Η κρίση της αντιπροσω-

πευτικής εντολής.

22. Η οργάνωση των δικαστηρίων με ειδικούς νόμους. Παρατηρήσεις

στην ΣΕ 3898/1988.

23. Παραγωγή κανόνων δικαίου από την Κυβέρνηση. Σχόλια σε κείμενο

του Β. Ρώτη στην ΕπιθΔημΔικ του 1962.

24. Η νομιμότητα της δεύτερης Κυβερνήσεως Ζολώτα (13 Φεβρουαρίου -

8 Απριλίου 1990).

25. Ο δικαστικός έλεγχος των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου. Πα-

ρατηρήσεις στην ΟλΣΕ 3636/1989.

26. Le retour du corporatisme en France. La crise du mandat représentatif.

27. Οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών. Μεταμορφώσεις του άρθρου 83 §

2 Συντάγματος.

28. Le contrôle juridictionnel des Actes de contenu législatif du Président

de la République (Art. 44 par. 1 de la Constitution hellénique).

29. Το τέλος των αυθαίρετων υπουργικών αποφάσεων.

30. Οι περιωρισμένες εξουσίες της αναθεωρητικής Βουλής.

31. Φιλελευθερισμός και κοινωνική δικαιοσύνη. Εισαγωγικές σκέψεις.

32. Ο διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.

33. Η Επιτροπή Ακροάσεων της Βουλής. Σκέψεις για την περιοχή ισχύος

του Κανονισμού της Βουλής.

34. Η δεσμευτικότητα των Πρακτικών επεξεργασίας διαταγμάτων.

35. Η απαράδεκτη καθυστέρηση του Εκλογοδικείου.

36. Η επιστροφή του δυαδικού κοινοβουλευτισμού.

37. Ποιοι βουλευτές καταψηφίζουν την Κυβέρνηση.

38. Το Άμστερνταμ και το Σύνταγμα.

39. Η ερμηνευτική διεύρυνση της δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Ειδικού

Δικαστηρίου. Ως προς την άρση της αμφισβήτησης για την έννοια δια-

τάξεως τυπικού νόμου. Παρατηρήσεις στην ΑΕΔ 27/1999.

40. Αυτοτελή και μη αυτοτελή κανονιστικά διατάγματα.

41. Le principe de subsidiarité en droit public hellénique.

42. Droit administratif et subsidiarité – Grèce.

43. Ο έλεγχος της συνταγματικότητας του νόμου στο στόχαστρο της ανα-

θεώρησης.

44. Το Δημόσιο Δίκαιο στον Καναδά. Εισαγωγικό Σημείωμα.

45. Η υποβάθμιση της εξωτερικής νομιμότητας των διοικητικών πράξεων.

Ένα νέο πλήγμα κατά του Κράτους δικαίου; Σχόλια στις ΣΕ 2076/2000

και 4231/2000 του Δ΄ Τμήματος.

46. La Démocratie continue [η διαρκής Δημοκρατία].

47. Η νομολογιακή ερμηνεία του άρθρου 93 § 4 του Συντάγματος. Πα-

ρουσίαση της αποφάσεως ΣτΕ 3195/2000.

48. Henry de Bracton (1216-1268).

49. État légal (Κράτος νόμου).

50. Και μια περιττή απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επι-

κρατείας. Ο μη έλεγχος της εξωτερικής νομιμότητας των διοικητικών

πράξεων από την ΟλΣΕ 530/2003.

51. Multilatéralisme - Multilateralism.

52. Η συμμετοχική Δημοκρατία.

53. Effectivité – Efficacité. “Δραστικότητα” και “αποτελεσματικότητα”

του κανόνα δικαίου.

54. Αγία Πετρούπολη (Saint-Pétersbourg [1703-1914]  Petrograd [1914-

1924]  Leningrad [1924-1991]  Saint-Pétersbourg [1991], νέα

αλλαγή του ονόματος κατόπιν δημοψηφίσματος).

55. Démocratie de proximité – Justice de proximité – Police de proximité.

56. Μετά την αλλαγή ηγεσίας ο πρωθυπουργός οφείλει να παραιτηθεί.

57. Νόμος της Επταετίας (Septennial Act).

58. Η συνταγματική αρχή της επικουρικότητας.

59. Ο εφεξής “ιδιότυπος εκλογικός νόμος”.

60. Η επικαιρότητα του Carl Schmitt.

61. Προϋποθέσεις καλής νομοθέτησης. Εισαγωγικό Σημείωμα.

62. Isaiah Berlin.

63. Souverainisme.

64. La démocratie participative.

65. Carl Schmitt (συνέχεια).

66. Το επαγγελματικό ασυμβίβαστο των βουλευτών.

67. Η αυτή ψήφος άχρηστη και συγχρόνως πολύτιμη σε δύο Ανώτατα Δι-

καστήρια. Στο ΑΕΔ δεν ισχύει η αρχή της αμεροληψίας;

68. Κωλύματα εκλογής βουλευτών σε περίπτωση πρόωρης διάλυσης της

Βουλής. Σχόλια στην ΑΕΔ 11/2010.

69. Carl Schmitt - Juan Donoso Cortés.

Ευρετήριο καθ’ ύλην.

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Αλιγιζάκη, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θεμελιωδών Ελευθεριών-Δικαιωμάτων, 2024
Μια συστηματική διερεύνηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου των θεμελιωδών ελευθεριών, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης
Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 5η έκδ., 2023
Η πληρέστερη, σύγχρονη και επικαιροποιημένη παρουσίαση όλων των ζητημάτων του Συνταγματικού Δικαίου
Κ. Χρυσόγονος, Εισηγήσεις ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 2023
Ευσύνοπτη παρουσίαση των κρισιμότερων ζητημάτων της νομικής προστασίας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
Π. Νάσκου-Περράκη, Δικαιώματα του Ανθρώπου, 3η έκδ., 2022
Συστηματική παρουσίαση και ενημέρωση για όλα τα ζητήματα γύρω από τα Δικαιώματα του Ανθρώπου