Π.-Μ. Ευστρατίου, Δημοκρατική αρχή & Διοικητικό δίκαιο, 2014


Π.-Μ. Ευστρατίου, Δημοκρατική αρχή & Διοικητικό δίκαιο, 2014

Η παρούσα συμβολή δεν καλύπτει ασφαλώς το σύνολο των συνταγματικών απαιτήσεων της δημοκρατικής αρχής στη δράση και οργάνωση της δημόσιας διοίκησης και στους κανόνες διοικητικού δικαίου που τη διέπουν. Αποτελεί μόνο ένα απλό σκιαγράφημα που φιλοδοξεί όμως – στο παράδειγμα των δημοκρατικών συμμετοχικών δικαιωμάτων, της δημοκρατικής νομιμοποίησης και του ρόλου του τυπικού, κοινοβουλευτικού νόμου – να αναδείξει τον τρόπο, με τον οποίο η δημοκρατική αρχή θα μπορούσε να παρουσιάζεται συστηματικά στα διδακτικά εγχειρίδια (ενός όχι μόνο δικαιοκρατικού, αλλά και δημοκρατικού) διοικητικού δικαίου.

Edition info

Title
Δημοκρατική αρχή & Διοικητικό δίκαιο
© 2014
Author
ISBN
978-960-568-212-5
Pages
XI + 51
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

I. Η δημοκρατική αρχή στα διδακτικά εγχειρίδια διοικη­τι­κού δι­καίου

ΙΙ. Η ποικιλία των επιμέρους θεμάτων που άπτονται της δημο­κρατικής αρχής

ΙΙΙ. Πέντε θεματικές ενότητες ως βάση για μια συστημα­τική πα­ρου­σίαση

IV. Συστατικά στοιχεία ενός δημοκρατικού διοικητικού δι­καίου

1. Δημοκρατικά συμμετοχικά δικαιώματα

α). Η ισότητα της δυνατότητας σύμπραξης

β). «Συμμετοχικά ερεθίσματα»

2. Δημοκρατική νομιμοποίηση

α). Υποκείμενο νομιμοποίησης

β). Μέθοδοι νομιμοποίησης

γ). Επίπεδο νομιμοποίησης

3. Ο ρόλος του τυπικού, κοινοβουλευτικού νόμου

α). Η επιταγή σαφήνειας του νόμου

β). Το δίκαιο του κρατικού προϋπολογισμού

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Γ. Ζώης, Δίκαιο της Ανάγκης, κατάσταση πολιορκίας και έκτακτη νομοθετική διαδικασία, 2024
Μια πρωτότυπη ανάλυση των θεσμών του Δικαίου της Ανάγκης με έμφαση στην εξέλιξή τους και τη συγκριτική έρευνα
Ο Κανονισμός της Βουλής, 4η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #30
Στον τόμο περιέχεται το Πρώτο Μέρος, το γνωστό και ως Κοινοβουλευτικό, του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή οι ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία...