Π. Λαδάς, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, τόμ. 2, 2009


Π. Λαδάς, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, τόμ. 2, 2009

Με τον παρόντα δεύτερο τόµο, o οποίος έχει ως αντικείµενο την επιστηµονική επεξεργασία των ρυθµίσεων για τις δικαιοπραξίες, ολοκληρώνεται η ύλη των Γενικών Αρχών του Αστικού ∆ικαίου. Οι αναπτύξεις που περιέχονται στον τόµο αυτό αναφέρονται στα κεφάλαια πέντε έως οκτώ του πρώτου βιβλίου του Αστικού Κώδικα. Σηµειώνεται πάντως, ότι από το πέµπτο κεφάλαιο υπό τον τίτλο «∆ικαιοπραξίες», τα άρθρα 127 έως 137 που αφορούν την ικανότητα για δικαιοπραξία εντάσσονται για λόγους συστηµατικούς στο κεφάλαιο του πρώτου τόµου που αφορά τα φυσικά πρόσωπα.

Δείτε τον Τόμο Ι

Edition info

Title
Γενικές αρχές αστικού δικαίου
© 2009
Author
Series
Volume
vol. 2
ISBN
978-960-445-376-4
Pages
XLV + 858
Price
€ 90.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Η δικαιοπραξία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Έννοια και διακρίσεις των δικαιοπραξιών

§ 31. Νομικά γεγονότα και νομικές πράξεις. Η δικαιοπραξία

§ 32. Διακρίσεις των δικαιοπραξιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η δήλωση βουλήσεως

§ 33. Έννοια και περιεχόμενο της δηλώσεως βουλήσεως

§ 34. Η ερμηνεία της δηλώσεως βουλήσεως

§ 35. Ο τύπος της δικαιοπραξίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η σύμβαση και η κατάρτισή της

§ 36. Προσυμβατικό στάδιο. Ευθύνη από διαπραγματεύσεις

§ 37. Προκαταρκτικές και προπαρασκευαστικές δικαιοπραξίες

§ 38. Η κατάρτιση της συμβάσεως

§ 39. Iδιαίτερoι τρόποι κατάρτισης συμβάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ελαττώματα της βουλήσεως

§ 40. Η πλάνη

§ 41. Η απάτη

§ 42. Η απειλή

§ 43. Η εικονική δικαιοπραξία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η δικαιοπρακτική ρύθμιση

§ 44. Η απαγορευμένη δικαιοπραξία

§ 45. H ανήθικη δικαιοπραξία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Η ελαττωματική δικαιοπραξία

§ 46. Έννοια και μορφές της ελαττωματικής δικαιοπραξίας

§ 47. Η άκυρη δικαιοπραξία

§ 48. Η ακυρώσιμη δικαιοπραξία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Αιρέσεις και προθεσμίες

§ 49. Αιρέσεις και προθεσμίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα

§ 50. Η αντιπροσώπευση

§ 51. Η πληρεξουσιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Συγκατάθεση και διάθεση αντικειμένου από μη δικαιούχο

§ 52. Συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση, εξουσιοδότηση

§ 53. Διάθεση αντικειμένου από μη δικαιούχο

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας
Κ. Παντελίδου, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2η έκδ., 2022
Μια ανάλυση απαραίτητη για την κατανόηση και την εξοικείωση με τις αφηρημένες έννοιες των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου
Κ. Παντελίδου, Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα, 3η έκδ., 2022
Μια πλήρης ανάλυση του θεσμού της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας με πλούσιες αναφορές σε ζητήματα της πράξης
Ι. Σπυριδάκης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3η έκδ., 2022
Συστηματική ανάλυση των Γενικών Αρχών του Αστικού δικαίου με έμφαση στην κατανόηση και την εύληπτη δομή