Π. Λαδάς, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, τόμ. 2, 2009


Π. Λαδάς, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, τόμ. 2, 2009

Με τον παρόντα δεύτερο τόµο, o οποίος έχει ως αντικείµενο την επιστηµονική επεξεργασία των ρυθµίσεων για τις δικαιοπραξίες, ολοκληρώνεται η ύλη των Γενικών Αρχών του Αστικού ∆ικαίου. Οι αναπτύξεις που περιέχονται στον τόµο αυτό αναφέρονται στα κεφάλαια πέντε έως οκτώ του πρώτου βιβλίου του Αστικού Κώδικα. Σηµειώνεται πάντως, ότι από το πέµπτο κεφάλαιο υπό τον τίτλο «∆ικαιοπραξίες», τα άρθρα 127 έως 137 που αφορούν την ικανότητα για δικαιοπραξία εντάσσονται για λόγους συστηµατικούς στο κεφάλαιο του πρώτου τόµου που αφορά τα φυσικά πρόσωπα.

Δείτε τον Τόμο Ι

Edition info

Title
Γενικές αρχές αστικού δικαίου
© 2009
Author
Series
Volume
vol. 2
ISBN
978-960-445-376-4
Pages
XLV + 858
Price
€ 90.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Η δικαιοπραξία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Έννοια και διακρίσεις των δικαιοπραξιών

§ 31. Νομικά γεγονότα και νομικές πράξεις. Η δικαιοπραξία

§ 32. Διακρίσεις των δικαιοπραξιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η δήλωση βουλήσεως

§ 33. Έννοια και περιεχόμενο της δηλώσεως βουλήσεως

§ 34. Η ερμηνεία της δηλώσεως βουλήσεως

§ 35. Ο τύπος της δικαιοπραξίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η σύμβαση και η κατάρτισή της

§ 36. Προσυμβατικό στάδιο. Ευθύνη από διαπραγματεύσεις

§ 37. Προκαταρκτικές και προπαρασκευαστικές δικαιοπραξίες

§ 38. Η κατάρτιση της συμβάσεως

§ 39. Iδιαίτερoι τρόποι κατάρτισης συμβάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ελαττώματα της βουλήσεως

§ 40. Η πλάνη

§ 41. Η απάτη

§ 42. Η απειλή

§ 43. Η εικονική δικαιοπραξία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η δικαιοπρακτική ρύθμιση

§ 44. Η απαγορευμένη δικαιοπραξία

§ 45. H ανήθικη δικαιοπραξία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Η ελαττωματική δικαιοπραξία

§ 46. Έννοια και μορφές της ελαττωματικής δικαιοπραξίας

§ 47. Η άκυρη δικαιοπραξία

§ 48. Η ακυρώσιμη δικαιοπραξία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Αιρέσεις και προθεσμίες

§ 49. Αιρέσεις και προθεσμίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα

§ 50. Η αντιπροσώπευση

§ 51. Η πληρεξουσιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Συγκατάθεση και διάθεση αντικειμένου από μη δικαιούχο

§ 52. Συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση, εξουσιοδότηση

§ 53. Διάθεση αντικειμένου από μη δικαιούχο

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κ. Παντελίδου, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2η έκδ., 2022
Οι Γενικές Αρχές είναι το πιο αφηρημένο, και γι’ αυτό το λόγο ίσως και το πιο δύσκολο τμήμα του Αστικού Δικαίου. Το παρόν έργο συνδυάζει την απλότητα με την πληρότητα, τη...
Κ. Παντελίδου, Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα, 3η έκδ., 2022
Στο παρόν έργο παρουσιάζεται και αναλύεται το πάντοτε επίκαιρο πρόβλημα της πληρεξουσιότητας, η οποία κατ’ εξαίρεση δεν μπορεί να ανακληθεί από τον πληρεξουσιοδότη. Και σε...
Ι. Σπυριδάκης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3η έκδ., 2022
Όπως προκύπτει και από την επισκόπηση του Πρώτου Βιβλίου του Αστικού Κώδικα, οι «Γενικές Αρχές» μπορεί να διακριθούν σε τρία τμήματα: Την «Εισαγωγή», που περιλαμβάνει...
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Η ολοένα αυξανόμενη άσκηση αγωγών αστικής ιατρικής ευθύνης στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, με αίτημα υπέρογκες αποζημιώσεις, καταδεικνύει τη μείζονα σημασία του...
Ε. Βόγκλης, Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG για το PSPP, 2021
Το παρόν έργο παρουσιάζει και μελετά την πρόσφατη απόφαση της 5ης Μαΐου 2020 του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου (ΒVerfG) που προκάλεσε έναν μάλλον πρωτοφανή δημόσιο...