Π. Κανελλόπουλος, Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2010


Π. Κανελλόπουλος, Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2010

Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνεται η ενοποιημένη απόδοση των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διορθώθηκαν τελευταία και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, φύλλο C 83, της 10ης Μαρτίου 2010.
Ειδικότερα, περιλαμβάνεται, πρώτον, η ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), που ουσιαστικά είναι η Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992 για τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιηθείσα από τότε ισχύει σήμερα, και δεύτερον, η ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που ουσιαστικά είναι η Συνθήκη της Ρώμης του 1957, περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, όπως τροποποιηθείσα από τότε ισχύει σήμερα. Οι δύο αυτές Συνθήκες τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, η οποία άρχισε να ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου του 2009.

Edition info

Title
Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
© 2010
Author
ISBN
978-960-445-603-1
Pages
Χ + 288
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ι. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ Ι: ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ IV: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ V: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κεφάλαιο 1. Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης

Κεφάλαιο 2. Ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας

Τμήμα 1. Κοινές διατάξεις

Τμήμα 2. Διατάξεις σχετικά με την κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνας

ΤΙΤΛΟΣ VΙ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΙΙ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΑΡΧΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ Ι: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ Ι: Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ: Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Κεφάλαιο 1. Η τελωνειακή ένωση

Κεφάλαιο 2. Η τελωνειακή συνεργασία

Κεφάλαιο 3. Η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών μεταξύ των κρατών μελών

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ: Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΙΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΙV: Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Κεφάλαιο 1. Οι εργαζόμενοι

Κεφάλαιο 2. Το δικαίωμα εγκαταστάσεως

Κεφάλαιο 3. Οι υπηρεσίες

Κεφάλαιο 4. Κεφάλαια και πληρωμές

ΤΙΤΛΟΣ V: Ο ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κεφάλαιο 1. Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο 2. Πολιτικές σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση

Κεφάλαιο 3. Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις

Κεφάλαιο 4. Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Κεφάλαιο 5. Αστυνομική συνεργασία

ΤΙΤΛΟΣ VΙ: ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ: ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ

Κεφάλαιο 1. Κανόνες ανταγωνισμού

Τμήμα 1. Κανόνες εφαρμοστέοι επί των επιχειρήσεων

Τμήμα 2. Κρατικές ενισχύσεις

Κεφάλαιο 2. Φορολογικές διατάξεις

Κεφάλαιο 3. Η προσέγγιση των νομοθεσιών

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφάλαιο 1. Οικονομική πολιτική

Κεφάλαιο 2. Νομισματική πολιτική

Κεφάλαιο 3. Θεσμικές διατάξεις

Κεφάλαιο 4. Ειδικές διατάξεις για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ

Κεφάλαιο 5. Μεταβατικές διατάξεις

ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ Χ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙ: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙ: ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙΙ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙV: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΧV: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΧVΙ: ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΧVΙΙ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΧVΙΙΙ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΧ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΧ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙΙ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙΙΙ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙV: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ Ι: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ: Η ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Κεφάλαιο 1. Η συνεργασία για την ανάπτυξη

Κεφάλαιο 2. Η οικονομική, χρηματοοικονομική και τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες

Κεφάλαιο 3. Η ανθρωπιστική βοήθεια

ΤΙΤΛΟΣ ΙV: ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ V: ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ VI: ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ: ΡΗΤΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ Ι: Θεσμικές διατάξεις

Κεφάλαιο 1. Τα θεσμικά όργανα

Τμήμα 1: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τμήμα 2: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Τμήμα 3. Το Συμβούλιο

Τμήμα 4. Η Επιτροπή

Τμήμα 5. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τμήμα 6. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Τμήμα 7. Το Ελεγκτικό Συνέδριο

Κεφάλαιο 2. Νομικές πράξεις της Ένωσης, διαδικασίες θέσπισης και άλλες διατάξεις

Τμήμα 1. Οι νομικές πράξεις της ένωσης

Τμήμα 2. Διαδικασίες θέσπισης των πράξεων και άλλες διατάξεις

Κεφάλαιο 3. Τα συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης

Τμήμα 1. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Τμήμα 2. Η Επιτροπή των Περιφερειών

Κεφάλαιο 4. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κεφάλαιο 1. ΟΙ ίδιοι πόροι της Ένωσης

Κεφάλαιο 2. Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Κεφάλαιο 3. Ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ένωσης

Κεφάλαιο 4. Εκτέλεση του προϋπολογισμού και απαλλαγή

Κεφάλαιο 5. Κοινές διατάξεις

Κεφάλαιο 6. Καταπολέμηση της απάτης

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΙΙΙ. ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

TΙΤΛΟΣ Ι: ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

TΙΤΛΟΣ ΙΙ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

TΙΤΛΟΣ ΙΙΙ: ΙΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ IV: ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΤΙΤΛΟΣ V: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ VI: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΤΙΤΛΟΣ VII: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Δεδούλη-Λαζαράκη, Η επιρροή του
Στο παρόν έργο παρουσιάζονται με συστηματικότητα και περισσή ενάργεια οι απαρχές της εμφάνισης της θεωρίας του Ordoliberalism, στις σχέσεις που αναπτύσσει με συγγενείς ή και...
Ι. Κτενίδης, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης, 2022
Η χρηματοοικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας προκάλεσε την μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (των «απαιτήσεων...
Μ. Παπαγεωργίου, Η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Οικονομική Ελευθερία: Από τη σύγκρουση συμφερόντων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 2022
Η Moνογραφία πραγματεύεται τις σύγχρονες πτυχές του δικαίου της Βιώσιμης Ανάπτυξης κατά την πολυδιάστατη εξέλιξή του μέσα στο χρόνο. Πέρα από την ανάλυση των συνθηκών της...
Ι. Σαρμάς, “Η Ένωση δικαίου”, 2022
«Η Ένωση δικαίου» είναι ο δεύτερος τόμος της σειράς «Τα μεγάλα θέματα της νομολογίας», με τον οποίο και ολοκληρώνεται η σειρά, αφού προηγουμένως κυκλοφόρησαν ο πρώτος, «Εμείς...
Α. Τσαδήρας, Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την βοήθεια πρακτικών ασκήσεων, 2022
Η διείσδυση του Ενωσιακού Δικαίου στις εθνικές έννομες τάξεις και κατ’ επέκταση στην καθημερινότητά μας είναι τόσο δραστική, ώστε είναι πλέον αδιανόητο να μπορεί κανείς να...