Π. Γιαννόπουλος, Διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης και της τιμής πρώτης προσφοράς στον πλειστηριασμό, 2013


Π. Γιαννόπουλος, Διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης και της τιμής πρώτης προσφοράς στον πλειστηριασμό, 2013

Η χαλεπή οικονομική συγκυρία έχει δυστυχώς καταστήσει το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης μέρος της οικονομικής καθημερινότητας. Στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη βαρύτητα προσλαμβάνει αναγκαστικά η διαδικασία του πλειστηριασμού ιδίως σε ό,τι αφορά την περιγραφή του κατασχεθέντος και την εκτίμηση της αξίας του.

Η μελέτη εξετάζει την προβληματική των ενδίκων βοηθημάτων της ανακοπής διόρθωσης (954 § 4 ΚΠολΔ) και των αιτήσεων μείωσης-επανάληψης του πλειστηριασμού (966 §§ 3-4 ΚΠολΔ) που τυγχάνουν ευρύτατης εφαρμογής στη δικαστηριακή πρακτική.

Εξετάζονται η διαχρονική εξέλιξη των δύο ενδίκων βοηθημάτων από την περίοδο της Πολιτικής Δικονομίας του 1835 μέχρι σήμερα, τα ζητήματα των διαδικαστικών προϋποθέσεων αμφότερων και παράλληλα επιχειρείται η ένταξη των δογματικών θεμάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της δικαστηριακής καθημερινότητας.

Edition info

Title
Διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης και της τιμής πρώτης προσφοράς στον πλειστηριασμό
Ερμηνευτική συμβολή στα άρθρα 954 § 4 και 966 §§ 3-4 ΚΠολΔ
© 2013
Author
ISBN
978-960-568-043-5
Pages
Χ + 165
Price
€ 24.00
In stock

Table of contents   +

1. Προδιάθεση

1.1. Περιεχόμενο της ρύθμισης

1.2. Αρνητικές όψεις της λειτουργίας του θεσμού της ανακοπής διόρθωσης στη δικαστηριακή πρακτική

1.3. Θετικά στοιχεία της λειτουργίας της ανακοπής

2. Ιστορική αναδρομή

2.1. ΠολΔ/1835

2.2. Προπαρασκευαστικές Εργασίες του ΚΠολΔ

2.3. ΚΠολΔ/1968

2.3.1. Η ανακοπή διόρθωσης υπό την ισχύ του ΚΠολΔ/1968: η ρύθμιση του άρθρου 1018 § 4 ΚΠολΔ/1968

2.3.2. Η αίτηση διόρθωσης υπό την ισχύ του ΚΠολΔ/1968: η ρύθμιση του άρθρου 1025 § 1 ΚΠολΔ/1968

2.4. Η παρέμβαση του νομοθέτη στην ανακοπή διόρθωσης με το Ν.Δ. 958/1971. Κριτική αξιολόγηση αυτής. Περίοδος

2.5. Η αναμόρφωση των ενδίκων βοηθημάτων της ανακοπής διόρθωσης της κατασχετήριας έκθεσης και της αίτησης διόρθωσης του προγράμματος πλειστηριασμού με το Ν. 2298/1995

2.6. Μερική ανακεφαλαίωση

3. Νομική φύση της ανακοπής του άρθρου 954 § 4 και πεδίο εφαρμογής της

3.1. Νομική φύση της ανακοπής του άρθρου 954 § 4 ΚΠολΔ

3.1.1. Ειδική εκδήλωση της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ

3.1.2. Δίκη περί την εκτέλεση

3.1.3. Γνήσια ιδιωτική διαφορά

3.1.4. Ειδικά η περίπτωση της άσκησης ανακοπής του άρ­θρου 954 § 4 ΚΠολΔ από τον επισπεύδοντα δανειστή

3.1.5. Η ανακοπή του άρθρου 954 § 4 ΚΠολΔ, ως ένδικο βοήθημα παροχής οριστικής έννομης προστασίας

3.2. Αντικείμενο της ανακοπής διόρθωσης και όρια της ρυθμι­στικής παρέμβασης του δικαστηρίου κατά το άρθρο

§ 4 ΚΠολΔ

3.3. Σχέση με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

4. Διαδικαστικά ζητήματα

4.1. Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα

4.2. Νομιμοποίηση

4.3. Πρόσθετη Παρέμβαση

4.4. Σώρευση

4.5. Άσκηση της ανακοπής και προθεσμία άσκησής της

4.6. Αντίθετη ανακοπή

4.7. Στοιχεία του δικογράφου

4.8. Λόγοι ανακοπής

4.9. Η μεταβολή του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης ως λόγος ανακοπής διόρθωσης; Το παράδειγμα του Ν. 3346/

4.10 Η επίδραση της τροποποίησης του Ν. 3714/2008 στην ανακοπή διόρθωσης

4.11 Διαδικασία στο ακροατήριο και απόδειξη

4.12 Αναστολή εκτέλεσης και αίτημα προσωρινής διαταγής

4.13 Απόφαση

4.14 Ένδικα μέσα - ανάκληση

5. Παρέκβαση: η μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς κατά τα άρθρα 966 §§ 3 και 4 ΚΠολΔ

5.1. Εισαγωγή

5.2. Νομοθετικός σκοπός

5.3. Διαφορές από την ανακοπή του άρθρου 933 § 4 ΚΠολΔ

5.4. Διαδικαστικά ζητήματα

5.5. Οι εξουσίες του δικαστηρίου κατά το άρθρο 966 §§ 3-4 ΚΠολΔ

6. Συμπεράσματα

Βιβλιογραφία

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Βαθρακοκοίλης, Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, 2022
Η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης αποτελεί το κρισιμότερο τμήμα του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, αφού καλείται να υλοποιήσει τον σκοπό προσφυγής στον δικαιοδοτικό μηχανισμό...
Ι. Δεληκωστόπουλος, Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων, 3η έκδ., 2022
Η εξέλιξη του Brexit, η ύπαρξη, στο άμεσο μέλλον, νέου κανονισμού για τις επιδόσεις και, κυρίως, η υφιστάμενη πλούσια νομολογία του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου σε εφαρμογή,...
Σ. Πανταζόπουλος, Αναγκαστική Εκτέλεση, 2η έκδ., 2022
Η παρούσα έκδοση παρουσιάζεται πλήρως επικαιροποιημένη και περιέχει τις ισχύουσες διατάξεις του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, με αναφορά της κρατούσας άποψης στη θεωρία...
Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Στόχος του παρόντος έργου είναι η καταγραφή και η ανάλυση των σύγχρονων δικονομικών ζητημάτων που ανακύπτουν επί προσημείωσης υποθήκης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις νέες...
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας..., Ερμηνεία ΚΠολΔ - Αναγκαστική Εκτέλεση, 2η έκδ., 2021
Στον νέο αυτόν τόμο του έργου αναφοράς για την ερμηνεία και εφαρμογή στην πράξη του ΚΠολΔ αναλύονται όλα τα άρθρα του Όγδοου Βιβλίου του ΚΠολΔ, για την Αναγκαστική Εκτέλεση,...