Π. Φίλιος, Κληρονομικό δίκαιο, 8η έκδ., 2011


Π. Φίλιος, Κληρονομικό δίκαιο, 8η έκδ., 2011

Η νέα, όγδοη έκδοση του έργου, στο οποίο εκτίθενται οι γενικές γραμμές και αντιμετωπίζονται κριτικά τα θεμελιώδη προβλήματα του Κληρονομικού Δικαίου με βάση τη σύγχρονη θεωρία, ελληνική και ξένη, και την πρακτική των δικαστηρίων, είναι αναμορφωμένη, αφού περιέχονται σε έναν τόμο τόσο το Γενικό (κληρονομική διαδοχή, σχολάζουσα κληρονομία, αποδοχή - αποποίηση - αναξιότητα, περισσότεροι κληρονόμοι, ευθύνη κληρονόμου, προστασία κληρονόμου κ.λπ. και συναλλαγών, εκποίηση κληρονομιάς, κληρονομικές συμβάσεις, δικαιοπραξίες εν ζωή για την περίπτωση θανάτου) όσο και το Γενικό Μέρος (εξ αδιαθέτου διαδοχή, διαδοχή από διαθήκη, νόμιμη μοίρα, δωρεά αιτία θανάτου).
Είναι επίσης πλήρως ενημερωμένη, αφού σ’ αυτήν έχει ληφθεί υπ’ όψιν η νεώτερη νομοθεσία, βιβλιογραφία και νομολογία, ώστε να προσφέρει όλες τις λύσεις στον νομικό της πράξης.

Edition info

Title
Κληρονομικό δίκαιο
Αναμορφωμένη και πλήρως ενημερωμένη
© 2011
Collaborator
Author
Edition
8th ed.
ISBN
978-960-445-636-9
Pages
XL + 699
Price
€ 75.00
In stock

Table of contents   +

Βιβλιογραφία

Διαγραμματική έκθεση

Ορολογία (γλωσσάρι)

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Σειρά ανάπτυξης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 1. Έννοια - περιεχόμενο - ρύθμιση

§ 2. Διαίρεση

§ 3. Ιδεολογία - χαρακτηριστικά - σημασία

§ 4. Ερμηνεία

§ 5. Αναθεώρηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ

§ 6. Ιδιωτικό δικαίωμα

§ 7. Ελευθερία διάθεσης

§ 8. Δικαίωμα οικογένειας

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ

§ 9. Οργανωτικές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

§ 10. Συνταγματική προστασία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 11. Καθολική

§ 12. Ειδική (κληροδοχική)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

§ 13. Συγχώνευση

§ 14. Χωρισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΣ

§ 15. Κληρονομούμενος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ

§ 16. Πρόσωπα - γενικά

§ 17. Τεχνητή γονιμοποίηση

§18. Ίδρυμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 19. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

§ 20. Γενικές αρχές - ενοχικό δίκαιο

§ 21. Εμπράγματο δίκαιο

§ 22. Οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο

§ 23. Προσδοκίες - δικαστικό συνάλλαγμα

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΕΞΩΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

§ 24. Γενικά

§ 25. Κοινός λογαριασμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΠΑΓΩΓΗ

§ 26. Έννοια - χρόνος - έκπτωση

§ 27. Λόγοι

§ 28. Μεταγραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΜΕΡΙΔΑ

§ 29. Δικαίωμα

§ 30. Μερίδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

§ 31. Δικαστήριο κληρονομίας

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 32. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

§ 33. Εισαγωγική - αποδοχή ή αποποίηση

§ 34. Διαχείριση - διαθέσεις κ.λ.π.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΔΙΚΕΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ

§ 35. Δίκες - εκτέλεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ Κ.Λ.Π. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ -

ΜΗΤΕΡΑ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

§ 36. Άγνωστος κληρονόμος - αβέβαιη αποδοχή

§ 37. Κληρονόμος που δε βρίσκεται

§ 38. Μητέρα κυοφορουμένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

§ 39. Γενικά

§ 40. Διορισμός - παύση

§ 41. Νομική κατάσταση

§ 42. Δικαιώματα - υποχρεώσεις

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΑΠΟΔΟΧΗ - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΠΟΔΟΧΗ

§ 43. Γενικά

§ 44. Δήλωση

§ 45. Περισσότεροι λόγοι ή μερίδες

§ 46. Σιωπηρή (ανάμιξη)

§ 47. Πλασματική (πάροδος προθεσμίας)

§ 48. Ακύρωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

§ 49. Γενικά

§ 50. Δήλωση

§ 51. Ακύρωση

§ 52. Προθεσμία

§ 53. Συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑ

§ 54. Γενικά

§ 55. Λόγοι

§ 56. Κήρυξη

§ 57. Συνέπειες

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

§ 58. Εισαγωγικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΓΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ - ΦΥΣΗ - ΜΕΡΙΔΑ

§ 59. Γενικά

§ 60. Φύση

§ 61. Μερίδα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ

§ 62. Εισαγωγικά

§ 63. Δικαίωμα

§ 64. Διεξαγωγή

§ 65. Διανεμητικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΝΕΜΗΣΗ ΑΝΙΟΝΤΟΣ

§ 66. Νέμηση ανιόντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΧΡΕΗ

§ 67. Γενικά

§ 68. Δικαιώματα

§ 69. Χρέη

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΥΘΥΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 70. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΗ ΧΡΕΩΝ

§ 71. Εισαγωγικά

§ 72. Κληρονομουμένου

§ 73. Επαγωγής

§ 74. Από έξοδα ή διοίκηση

§ 75. Κληρονομίας-κληρονόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΠΛΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ

§ 76. Απλός κληρονόμος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΜΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 77. Εισαγωγικά

§ 78. Αποδοχή

§ 79. Απογραφή

§ 80. Έκπτωση

§ 81. Λήξη

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΥΘΥΝΗ

§ 82. Ευθύνη

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ - ΑΡΣΗ ΣΥΓΧΥΣΗΣ

§ 83. Χωρισμός περιουσιών

§ 84. Άρση σύγχυσης

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

§ 85. Δικαιώματα - υποχρεώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΔΙΑΤΑΓΗ

§ 86. Εισαγωγικά

§ 87. Διαταγή

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

§ 88. Εκκαθαριστής

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

§ 89. Περιορισμοί - ευθύνη

§ 90. Χωρισμός περιουσιών

§ 91. Άρση σύγχυσης

§ 92. Υποθήκη κ.λ.π. - ενέχυρο

§ 93. Δικονομικά

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

§ 94. Διεξαγωγή

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΛΗΞΗ

§ 95. Λήξη

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

§ 96. Εισαγωγικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ

§ 97. Αίτηση

§ 98. Απόδειξη - έρευνα - χορήγηση - έκδοση

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ Κ.Λ.Π.

§ 99. Ανακρίβεια - αφαίρεση κ.λ.π.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΕΙΔΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

§ 100. Ατομικό

§ 101. Κοινό

§ 102. Εκτελεστή διαθήκη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

§ 103. Τεκμήριο δικαιώματος

§ 104. Ισχύς δικαιοπραξιών κ.λ.π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 105. Έννοια - προστασία - δικαιολογία κ.λ.π.

§ 106. Νομική φύση

§ 107. Σχέση με ειδικές αγωγές (αξιώσεις)

§ 108. Παραγραφή - χρησικτησία

§ 109. Δικονομικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΟΙ

§ 110. Ενάγοντας

§ 111. Εναγόμενος

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

§ 112. Αντικείμενα

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΕΥΘΥΝΗ - ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 113. Γενικά

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΚΑΛΟΠΙΣΤΟΣ ΝΟΜΕΑΣ

§ 114. Πριν την επίδοση

§ 115. Μετά την επίδοση

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΚΑΚΟΠΙΣΤΟΣ Ή ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΣ ΝΟΜΕΑΣ

§ 116. Κακόπιστος

§ 117. Αξιόποινος

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΑΦΑΝΤΟΣ - ΝΕΚΡΟΣ ΑΠΟ ΠΛΑΝΗ

§ 118. Άφαντος κ.λ.π. - νεκρός από πλάνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.

§ 119. Παροχή πληροφοριών κ.λ.π.

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

§ 120. Εισαγωγικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΩΛΗΣΗ

§ 121. Γενικά

§ 122. Υποχρεώσεις - ελαττώματα - κίνδυνος

§ 123. Ευθύνη απέναντι στους δανειστές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΑ

§ 124. Άλλες συμβάσεις

§ 125. Δωρεά

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΝΗΣΙΕΣ

§126. Γνήσιες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΝΟΧΙΚΕΣ (ΜΗ ΓΝΗΣΙΕΣ)

§ 127. Γενικά

§ 128. Περιοριστικές ελευθερίες

§ 129. Αποποιητικές - αποδεκτικές

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΕΝ ΖΩΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

§ 130. Εισαγωγικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

§ 131. Δωρεά εν ζωή

§ 132. Επαχθής δικαιοπραξία

§ 133. Μεταβίβαση ολόκληρης κληρονομίας

§ 134. Μεταθανάτια πληρεξουσιότητα ή εντολή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΟΥ

§ 135. Γενικά

§ 136. Υποσχόμενος - δέκτης υπόσχεσης

§ 137. Δικαίωμα τρίτου

§ 138. Δέκτης υπόσχεσης - τρίτος

§ 139. Δανειστές - μεριδούχοι

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Σειρά ανάπτυξης

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ

ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 140. Εισαγωγικά

§ 141. Κληρονόμοι

§ 142. Τάξεις

§ 143. Ρίζες

§ 144. Γραμμές - συνεισφορά

§ 145. Προσαύξηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΑΞΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ

§ 146. Πρόσωπα

§ 147. Κατανομή

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΞΗ

§ 148. Πρόσωπα

§ 149. Κατανομή

§ 150. Ετεροθαλείς αδελφοί κ.λ.π.

§ 151. Θετός ενήλικος

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

§ 152. Πρόσωπα

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

§ 153. Παππούδες - γιαγιάδες

§ 154. Θείοι - πρώτα ξαδέρφια

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΗ ΤΑΞΗ

§ 155. Τέταρτη, πέμπτη και έκτη τάξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΣΥΖΥΓΟΣ Ή ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΖΕΙ

§ 156. Γενικά

§ 157. Κληρονομικό δικαίωμα

§ 158. Εξαίρετο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 159. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ

§ 160. Μετά το ν. 1329/1983

§ 161. Πριν το ν. 1329/1983

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΑΡΟΧΕΣ

§ 162. Υποκείμενα

§ 163. Παροχές

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

§ 164. Γενικά

§ 165. Ειδικές περιπτώσεις

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΔΙΑΔΟΧΗ ΑΠΟ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

§ 166. Εισαγωγικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 167. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΙΔΙΟΓΡΑΦΗ

§ 168. Γενικά

§ 169. Ιδιόχειρη γραφή

§ 170. Χρονολογία

§ 171. Υπογραφή

§ 172. Διαδοχική σύνταξη - μεταβολές - προσθήκες - μετατροπή

§ 173. Προσθήκες σε περιθώριο ή υστερόγραφο

§ 174. Διαγραφές - παρεγγραφές - ξύσματα κ.λ.π.

§ 175. Κατάθεση σε συμβολαιογράφο

§ 176. Κήρυξη κύριας

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ

§ 177. Γενικά

§ 178. Πρόσωπα που συμπράττουν - ανικανότητες

§ 179. Σύνταξη

§ 180. Πράξη για τη διαθήκη

§ 181. Διαθέτης που αγνοεί ελληνικά

§ 182. Διαθέτης κουφός

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΜΥΣΤΙΚΗ

§ 183. Γενικά

§ 184. Έγγραφο που εγχειρίζεται κ.λ.π.

§ 185. Παρουσία προσώπου που συμπράττουν κ.λ.π.

§ 186. Πράξη για τη διαθήκη

§ 187. Συσχέτιση εγγράφου και πράξης

§ 188. Ειδικές περιπτώσεις

§ 189. Ανάληψη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ

§ 190. Γενικά

§ 191. Σε πλοίο

§ 192. Σε εκστρατεία

§ 193. Σε αποκλεισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

§ 194. Γενικά

§ 195. Γενικοί τρόποι

§ 196. Ειδικοί τρόποι

§ 197. Ανάκληση ανάκλησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

§ 198. Γενικά

§ 199. Υποχρέωση παράδοσης κ.λ.π.

§ 200. Αρμόδιο δικαστήριο ή αρχή

§ 201. Διαδικασία

§ 202. Περαιτέρω διατυπώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 203. Έννοια - φύση - χαρακτηριστικά

§ 204. Περιεχόμενο

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 205. Γενικά

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΑΛΗΘΙΝΗ ΒΟΥΛΗΣΗ

§ 206. Αληθινή βούληση

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ

§ 207. Γενικά

§ 208. Προϋποθέσεις

§ 209. Συνέπειες

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

§ 210. Ερμηνευτικές και συμπληρωτικές διατάξεις

§ 211. Ερμηνευτική σύμβαση

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

§ 212. Γενικά

§ 213. Δικαστική συμπαράσταση

§ 214. Έλλειψη συνείδησης - ψυχική κ.λ.π. διαταραχή

§ 215. Αδυναμία ανάγνωσης - πραγματικοί λόγοι

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΔΙΑΘΕΤΗ

§ 216. Ανεξαρτησία διαθέτη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

§ 217. Αόριστες διατάξεις

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΙΡΕΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

§ 218. Γενικά

§ 219. Αναβλητική για διαρκή συμπεριφορά

§ 220. Για σύμπραξη τρίτου

§ 221. Παράνομη ή ανήθικη - ακατάληπτη - δελεαστική

§ 222. Για αγαμία ή χηρεία

§ 223. Για αντίταξη (εκπτωτική ρήτρα)

§ 224. Για παροχή σε τρίτον

ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ Ή ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΣΤΕΪΣΜΟΣ

§ 225. Εικονικότητα – αστεϊσμός

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΠΛΑΝΗ

§ 226. Γενικά

§ 227. Στη δήλωση

§ 228. Στην ταυτότητα

§ 229. Στη βούληση

§ 230. Στις ιδιότητες - σε κρίσιμα περιστατικά

§ 231. Στο γάμο

§ 232. Στον μεριδούχο

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΑΠΑΤΗ - ΑΠΕΙΛΗ

§ 233. Απάτη - απαλή

ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ

ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ Ή ΣΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ

§ 234. Αντίθεση στο νόμο

§ 235. Αντίθεση στα χρηστά ήθη

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΤΟΣ

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΝΕΝΕΡΓΕΙΑ

§ 236. Ακυρότητα (γενικά)

§ 237. Ειδικές μορφές ακυρότητας

§ 238. Ακύρωση

§ 239. Ανενέργεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ - ΕΚΤΑΣΗ

§ 240. Γενικά

§ 241. Ολόκληρη περιουσία ή ποσοστό της

§ 242. Ειδικά αντικείμενα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΙΔΗ ΜΕΡΙΔΕΣ

§ 243. Αόριστη

§ 243α. Σε ολόκληρο τον κλήρο ή σε ποσοστό του

§ 244. Σε δήλο

§ 245. Σε κοινή μερίδα

§ 246. Ειδικές περιπτώσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

§ 247. Εισαγωγικά - έννοια κ.λ.π.

§ 248. Σύσταση - έκταση - φύση κ.λπ.

§ 249. Αμοιβαία

§ 250. Σχέση με άλλους θεσμούς

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ - ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

§ 251. Προσαύξηση

§ 252. Συνεισφορά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 253. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

§ 254. Μη σύλληψη - μη σύσταση

§ 255. Αίρεση - προθεσμία κ.λ.π.

§ 256. Απαγόρευση εκποίησης ή διάθεσης

§ 257. Οικογενειακό καταπίστευμα

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΗ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΟΣ

§ 258. Γενικά

§ 259. Διαχείριση - διαθέσεις - δίκες

§ 260. Ωφελήματα - δαπάνες

§ 261. Δανειστές

§ 262. Καταπίστευμα του υπόλοιπου (περιλιμπανόμενου)

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΔΟΧΟΣ

§ 263. Καταπιστευματοδόχος

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΕΠΑΓΩΓΗ - ΚΤΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Κ.Λ.Π.

§ 264. Επαγωγή - κτήση - απώλεια κ.λ.π.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΗ

§ 265. Μετά την επαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 266. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

§ 267. Βεβαρημένος

§ 267α. Κληροδόχος

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

§ 268. Γενικά

§ 269. Ειδικές περιπτώσεις

§ 270. Προσδιορισμός από άλλους

§ 271. Μεταβολές μετά τη διάταξη

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΜΟΡΦΕΣ

§ 272. Είδους

§ 273. Γένους

§ 274. Ξένου αντικείμενου

§ 275. Προμηθευτική

§ 276. Στο δανειστή

§ 277. Στον κληρονόμο (εξαίρετο)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

§ 278. Υποκατάσταση

§ 279. Προσαύξηση

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΕΠΑΓΩΓΗ - ΚΤΗΣΗ - ΑΠΩΛΕΙΑ Κ.Λ.Π.

§ 280. Επαγωγή

§ 281. Αποδοχή

§ 282. Αποποίηση

§ 283. Ματαίωση - ακυρότητα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΝΟΧΙΚΗ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ

§ 284. Γενικά

§ 285. Βεβαρημένος κληρονόμος

§ 286. Βεβαρημένος κληροδόχος

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΑΜΕΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ

§ 287. Έννοια - φύση

§ 288. Προϋποθέσεις - ενέργεια

§ 289. Δανειστές - μεριδούχοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΤΡΟΠΟΣ

§ 290. Γενικά

§ 291. Υποκείμενα

§ 292. Αντικείμενο

§ 293. Χρόνος - ακυρότητα

§ 294. Ευθύνη

§ 295. Δανειστές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

§ 296. Γενικά

§ 297. Νομική κατάσταση

§ 298. Διορισμός - αποδοχή - αποποίηση - παύση

§ 299. Δικαιώματα - υποχρεώσεις - ευθύνη

§ 300. Δίκες

ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

(ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 301. Εισαγωγικά

§ 302. Αρχές - δικαιολογία - κριτική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

§ 303. Μεριδούχοι - κλήση στην εξ αδιαθέτου διαδοχή

§ 304. Λόγοι έκπτωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΠΟΣΟΣΤΟ

§ 305. Τάξεις - ρίζες

§ 306. Προσδιορισμός μερίδας

§ 307. Ποσοστό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

§ 308. Κληρονομική μερίδα

§ 309. Κληροδοσία

§ 310. Παροχή εν ζωή - ανατροπή δωρεών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΜΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΟΛΙΚΗ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

§ 311. Ακυρότητα διαθήκης

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

§ 312. Απόλυτη

§ 313. Σχετική

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΜΕΡΙΚΗ

§ 314. Διαδοχή από διαθήκη

§ 315. Εξ αδιαθέτου διαδοχή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

§ 316. Έννοια - διακρίσεις

§ 317. Ακυρότητα

§ 318. Σοκίνεια ρήτρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 319. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΑΞΙΑ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

§ 320. Εισαγωγικά

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

§ 321. Αξία - κατάσταση

§ 322. Εξαίρετο

§ 323. Αφαίρεση χρεών και δαπανών

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

§ 324. Γενικά

§ 325. Παροχές σε μεριδούχους και σε μη μεριδούχους

§ 326. Πρόσθεση παροχής προς μεριδούχο

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

§ 327. Γενικά

§ 328. Στη θέση άλλου

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΜΕΡΙΔΑ

§ 329. Εισαγωγικά

§ 330. Κληρονομία χωρίς χρέη

§ 331. Κληρονομία με χρέη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

§ 332. Γενικά

§ 333. Χωρίς σύζυγο ή σύντροφο

§ 334. Με σύζυγο ή σύντροφο

§ 335. Με υπερκαλυμμένο κατιόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΕΜΨΗ ΑΣΤΟΡΓΗΣ ΔΩΡΕΑΣ

§ 336. Γενικά

§ 337. Ανεπάρκεια κληρονομίας

§ 338. Δωρεές

§ 339. Νομική φύση

§ 340. Συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΑΠΟΚΛΗΡΩΣΗ

§ 341. Γενικά

§ 342. Λόγοι

§ 343. Για λόγους πρόνοιας

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΩΡΕΑ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

§ 344. Έννοια - διακρίσεις κ.λ.π.

§ 345. Ρύθμιση - φύση - σημασία

§ 346. Σύσταση - υποκείμενα - αντικείμενο

§ 347. Εκκρεμότητα - πλήρωση ή ματαίωση αίρεσης

§ 348. Ανάκληση

§ 349. Δανειστές - μεριδούχοι

Ευρετήριο νόμων

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Χ. Φίλιος, Αγωγή περί κλήρου, 2023
Συστηματική ανάλυση όλων των ζητημάτων γύρω από την αγωγή περί κλήρου, με έμφαση σε πρακτικά ζητήματα
Ν. Ψούνη, Κληρονομικό Δίκαιο, 6η έκδ., 2023
Η εξάντληση της προηγούμενης έκδοσης, αλλά και οι αλλεπάλληλες νομοθετικές μεταβολές στο πεδίο του Οικογενειακού Δικαίου, δεδομένης της αναπόσπαστης σύνδεσής του με το...
Γ.-Α. Γεωργιάδης, Κατάχρηση δικαιώματος στο Κληρονομικό Δίκαιο, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #7
Ανάλυση της απαγόρευσης κατάχρησης δικαιώματος ως περιορισμού του κληρονομικού δικαιώματος
Ι. Σπυριδάκης, Κληρονομικό δίκαιο, 4η έκδ., 2018
Οι κανόνες του Κληρονομικού Δικαίου του Αστικού Κώδικα διατυπώθηκαν με βάση το προϊσχύσαν δίκαιο και τους αλλοδαπούς Κώδικες που αποτέλεσαν πρότυπο για τον Αστικό Κώδικα....
Ν. Ψούνη, 100 Πρακτικά θέματα Κληρονομικού Δικαίου, 5η έκδ., 2016
Το παρόν έργο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για την κατανόηση της ύλης του Κληρονομικού Δικαίου