Χ. Φίλιος, Αγωγή περί κλήρου, 2023


Χ. Φίλιος, Αγωγή περί κλήρου, 2023

Το παρόν έργο αποτελεί την πρώτη συστηματική ανάλυση όλων των ζητημάτων γύρω από την αγωγή περί κλήρου, εστιάζοντας σε πρακτικά ζητήματα που απασχολούν τα δικαστήρια και χρήζουν ερμηνευτικής προσέγγισης.
Το έργο αποτελείται από 3 κεφάλαια. Το πρώτο περιέχει μια σύντομη ιστορική αναδρομή, συμβάλλοντας στην κατανόηση της φύσης του θεσμού. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στο κληρονομικό δικαίωμα και τη νομική του φύση, αναλύοντας ιδιαίτερα τη νομική φύση της αξίωσης περί κλήρου και τη δικονομική προβληματική της αγωγής σε σχέση με τη νομική φύση της αξίωσης. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται ειδικότερα ζητήματα που απασχολούν έντονα τα δικαστήρια, όπως η παραγραφή, η χρησικτησία και το εύρος της ευθύνης του νομέα κληρονομίας.
Το έργο διακρίνεται για την εύληπτη δομή του, περιλαμβάνοντας ενδιάμεσα συμπεράσματα στο τέλος των παραγράφων που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση όλων των δυσερμήνευτων ζητημάτων και πλούσιες παραπομπές σε νομολογιακά παραδείγματα, υπογραμμίζοντας την πρακτική αξία του θεσμού.

Edition info

Title
Αγωγή περί κλήρου
Συμβολή στη νομική φύση (μεταξύ actio universalis και actio singularis)
© 2023
Author
ISBN
978-960-648-754-5
Pages
ΧΧ + 232
Price
€ 28.00
In stock

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Αντί προλόγου

Μεθοδολογικές σημειώσεις

Βασικές συντομογραφίες

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1ο: Ιστορική αναδρομή

§ 1. Η περί κλήρου αγωγή στα αρχαιοελληνικά δίκαια

Α. Οι δίκες της διαδικασίας και ειδικότερα αυτές της επιδικασίας

Β. Ο καθολικός ή μη χαρακτήρας της περί κλήρου αγωγής.

§ 2. Η φύση της περί κλήρου αγωγής στο κλασικό και το ύστερο βυζαντινό-ρωμαϊκό δίκαιο ανατολής και δύσης

Α. Η περί κλήρου αγωγή ως actio de universitate στο κλα­σικό ρωμαϊκό δίκαιο

Β. Η μεταχείριση της περί κλήρου αγωγής ως actio in rem universalis στην Ιουστινιάνεια νομοθεσία και το ius commune

Κεφάλαιο 2ο: Λόγος περί κληρονομικού δικαιώματος

και νομικής φύσης…

§ 3. Οι εκφάνσεις του κληρονομικού δικαιώματος

Α. Το δικαίωμα στο κληρονομείν

Β. Το δικαίωμα «να είσαι και να παραμείνεις» κληρονόμος

Γ. Το δικαίωμα στην κληρονομιαία περιουσία

§ 4. Οι θεωρίες για τη νομική φύση της περί κλήρου αξίωσης.

Α. Η θεωρία της απορρόφησης της περί κλήρου αξίωσης από τις ειδικές αξιώσεις (Summentheorie)

Β. Η θεωρία περί του ενιαίου και καθολικού χαρακτήρα της αξίωσης

Γ. Η θεωρία του «συνθέματος αξιώσεων»

§ 5. Η δικονομική προβληματική της αγωγής σε σχέση με τη νομική φύση της αξίωσης

Α. Η περί κλήρου αγωγή ως actio in rem universalis

Β. Κριτική προσέγγιση της περί κλήρου αγωγής ως actio in rem universalis

Κεφάλαιο 3ο: …Αντίλογος στο λόγο – Η επίδραση της νομικής φύσης της αξίωσης στον καθορισμό της ευθύνης

του νομέα κληρονομίας

§ 6. Ο παράγων χρόνος ως παράμετρος διαμόρφωσης της νομικής φύσης της περί κλήρου αξίωσης

Α. Η παραγραφή της περί κλήρου αξίωσης

Β. Η χρησικτησία του νομέα σε βάρος του κληρονόμου

§ 7. Το εύρος της ευθύνης του νομέα κληρονομίας

Α. Η συρροή μεταξύ ειδικών και περί κλήρου αξίωσης

Ι. Η συρροή αξιώσεων στο άρθρο

ΙΙ. Το αντικειμενικό και υποκειμενικό εύρος της συρροής αξιώσεων κατά το άρθρο 1881

Β. Το μέτρο και το εύρος της ευθύνης του νομέα κληρονομίας

I. Το αντικείμενο απόδοσης και η ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό

ΙΙ. Η ευθύνη ως προς τα δικαιοπρακτικά αντικαταλλάγματα

ΙΙΙ. Η ευθύνη του νομέα για τα ωφελήματα

IV. Οι δαπάνες του νομέα κληρονομίας

Πορίσματα – Επίλογος

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ν. Ψούνη, Κληρονομικό Δίκαιο, 6η έκδ., 2023
Η εξάντληση της προηγούμενης έκδοσης, αλλά και οι αλλεπάλληλες νομοθετικές μεταβολές στο πεδίο του Οικογενειακού Δικαίου, δεδομένης της αναπόσπαστης σύνδεσής του με το...
Γ.-Α. Γεωργιάδης, Κατάχρηση δικαιώματος στο Κληρονομικό Δίκαιο, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #7
Ανάλυση της απαγόρευσης κατάχρησης δικαιώματος ως περιορισμού του κληρονομικού δικαιώματος
Ι. Σπυριδάκης, Κληρονομικό δίκαιο, 4η έκδ., 2018
Οι κανόνες του Κληρονομικού Δικαίου του Αστικού Κώδικα διατυπώθηκαν με βάση το προϊσχύσαν δίκαιο και τους αλλοδαπούς Κώδικες που αποτέλεσαν πρότυπο για τον Αστικό Κώδικα....
Ν. Ψούνη, 100 Πρακτικά θέματα Κληρονομικού Δικαίου, 5η έκδ., 2016
Το παρόν έργο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για την κατανόηση της ύλης του Κληρονομικού Δικαίου
Ε. Ζερβογιάννη, Κληρονομικές συμβάσεις, 2015
Η απαγόρευση των κληρονομικών συμβάσεων εισάγει απόκλιση από την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων. Η εν λόγω αρχή πράγματι γνωρίζει όρια και υπόκειται σε περιορισμούς....