Π. Δέγλερης, Το θεμελιώδες δικαίωμα στην αποτελεσματική (και πραγματική) προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις σε περίοδο κρίσης, 2016


Π. Δέγλερης, Το θεμελιώδες δικαίωμα στην αποτελεσματική (και πραγματική) προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις σε περίοδο κρίσης, 2016

Η συνεχής εισδοχή διεθνών και ενωσιακών κανόνων στο εθνικό μας δίκαιο έχουν δημιουργήσει μια νέα νομική πραγματικότητα, σύμφωνα με την οποία ο εκάστοτε νομοθέτης, εφαρμοστής ή ερμηνευτής του δικαίου υποχρεούται να δίδει σαφή προτεραιότητα και υπεροχή στο διεθνές και στο ενωσιακό δίκαιο, έναντι του εθνικού.

Τους προβληματισμούς αυτούς και τη μεθοδολογία που καλείται να εφαρμόσει ο εκάστοτε ερμηνευτής του ελληνικού δικαίου, στους τομείς που αυτό συγκαθορίζεται ή / και συγκρούεται με τους κανόνες του διεθνούς και ενωσιακού δικαίου, πραγματεύεται το βιβλίο αυτό, με ειδικότερη εμβάθυνση στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου γίνεται εκτενής αναφορά στην ενωσιακή και διεθνή προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας αλλά και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη αναφορά στο δικαίωμα δικαστικής προστασίας, ενώ αναλύεται η αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου, όπως έχει διαμορφωθεί μέσα από τη νομολογία του Δικαστηρίου, καθώς και η κατά προτεραιότητα υποχρέωση ελέγχου συμβατότητας έναντι του ελέγχου αντισυνταγματικότητας.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου περιγράφεται το «χρονικό» της θεσμοθέτησης του παραβόλου, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (Ν. 3886/2010) και πώς η προϋπόθεση αυτή αντιμετωπίστηκε από τη νομολογία του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας μας. Καταγράφεται μια αναλυτική - κριτική ανάγνωση όλων των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ γίνεται διασύνδεση αυτών με τη λοιπή νομολογία για τα δικαστικά δαπανήματα, που ουσιαστικά καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση στην Δικαιοσύνη.

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου επιχειρείται μια ιδιαίτερη διεπιστημονική ανάλυση στα ερευνώμενα πεδία και ο συγγραφέας προτείνει 2 νέες «χαρτογραφήσεις»: αυτή της «ακριβής δικαιοσύνης» και αυτή της «στοχευμένης κακής νομοθέτησης», που ειδωμένες επάλληλα σαν «παλίμψηστο» δημιουργούν μια προβληματική νομοθετική και διοικητική πραγματικότητα, άμεσα συναρτώμενη με την οικονομική - και όχι μόνο - ελληνική κρίση, ιδιαίτερα στο πεδίο αυτό των δημόσιων συμβάσεων, όπου και εμφανίστηκαν οι μεγαλύτερες περιπτώσεις σκανδάλων διαφθοράς.

Αυτό το τοπίο του παραδείγματος της «ακριβής και δυσπρόσιτης δικαιοσύνης» δημιουργεί αναμφίβολα σε όλους μια νέα «ορατότητα», μια νέα συνολική θεώρηση, με καθαρό πια στόχο την «πλήρη αποφυγή του δικαστικού ελέγχου», ενώ με τη λαθεμένη γενική αποδοχή - κατά τον συγγραφέα - της «κατάστασης ανάγκης», που λόγω κρίσης «κυριάρχησε», συνεχίζεται η θέσπιση κανόνων δικαίου που σταθερά αποκλίνουν από την δικαιοσύνη, κάνοντας επίκαιρο τον δημόσιο διάλογο για την θεμελιακή διάκριση ανάμεσα στο δίκαιο και την δικαιοσύνη, με την δεύτερη να παραμένει σαν αξίωση - «σαν εμπειρία του αδύνατου».

Edition info

Title
Το θεμελιώδες δικαίωμα στην αποτελεσματική (και πραγματική) προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις σε περίοδο κρίσης
Το «παράδειγμα» της ακριβής δικαιοσύνης - μια αποκλίνουσα σχέση δικαίου και δικαιοσύνης
© 2016
Author
ISBN
978-960-568-367-2
Pages
ΧΙΙΙ + 285
Price
€ 24.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κεφ. 1. Ενωσιακή και Διεθνής Προστασία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

1.1. Η νέα πραγματικότητα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

1.2. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.3. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.)

1.4. Διεθνείς Συμβάσεις που προστίθενται στο πλέγμα προστασίας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Κεφ. 2. Η Διείσδυση του Ενωσιακού Δικαίου στο Εθνικό μας Δίκαιο

2.1. Τα θεμελιώδη δικαιώματα ως γενικές αρχές της αυτόνομης ενωσιακής έννομης τάξης - Ο κρίσιμος ρόλος του Δ.Ε.Ε. - Η έννοια της «υπεροχής» του ενωσιακού δικαίου

2.2. Η «Υπεροχή» του ενωσιακού δικαίου στην ελληνική έν­νομη τάξη

2.3. Ο ρόλος του εθνικού δικαστή ως ενωσιακού δικαστή - Ο λειτουργικός διπλασιασμός του ρόλου του («Dédoublement fon­ctionnel»)

2.4. Κάποιες αναγκαίες μόνο επισημάνσεις για τη στάση των Ελληνικών Δικαστηρίων

Κεφ. 3. Το δικαίωμα της Δικαστικής Προστασίας

3.1. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη ή «το δικαίωμα των δικαιωμάτων» - Η αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας

3.2. Προστασία στο πρωτογενές Ενωσιακό δίκαιο

3.3. Προστασία στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρα 6 & 13 Ε.Σ.Δ.Α.)

3.4. Η -ad hoc- νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Η πραγματική δικαστική προστασία - «Το δικαίωμα στο δικαστή» (droit au juge)

3.5. Η προσωρινή δικαστική προστασία

3.6. Στη δίνη της Κρίσης

ΜΕΡΟΣ Β΄

Η «ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ» ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ -

ΝΕΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κεφ.1. Η καταβολή ενός νέου - πρόσθετου παραβόλου ως προϋπόθεση του παραδεκτού της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Ν. 3886/2010 - Η «Περιπέτεια» της νομοθέτησής του

1.1. Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διαδικασία που προηγείται της σύναψης δημόσιων συμβάσεων - Η δικονομική Οδηγία 89/665/ΕΟΚ και η ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο

1.2. Η νέα δικονομική Οδηγία 2007/66/ΕΚ και η ενσωμάτωσή της στο ελληνικό δίκαιο

1.3. Η θέσπιση του νέου παραβόλου ως - πρόσθετη - προϋπόθεση του παραδεκτού άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Ν. 3886/2010 στην προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις

1.4. Συνεχείς - σταθερά - στοχευμένες και επίμονες νομοθετικές πρωτοβουλίες για το συγκεκριμένο παράβολο

1.5. Ο Ν. 4198/2013 - Η εμμονή στη νέα ρύθμιση και η «δήθεν συμμόρφωση» στην απόφαση Επ.Αν.Σ.τ.Ε. (Ολ.) 136/2013

1.6. Ο πρόσφατος Ν. 4281/2014

Κεφ. 2. Η δικαστική διένεξη που ακολούθησε - Ζητήματα ελέγχου συνταγματικότητας της νέας ρύθμισης για το παράβολο και ελέγχου συμβατότητας με το ενωσιακό δίκαιο και την Ε.Σ.Δ.Α.

2.1. Η πρώτη φάση της διένεξης – Επ.Αν.Σ.τ.Ε. (Ολ.) 56/2013

2.2. Ζητήματα συνταγματικότητας και συμβατότητας της νέας ρύθμισης

2.3. Η κρίση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (5/μελής σύνθεση Ολ.) με αριθμό 136/2013 - Ο παραμερισμός του ενωσιακού δικαίου

2.4. Η κρίση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (5/μελής σύνθεση - Ολ.) με αριθμό 475/2013 – Εκ νέου παραμερισμός του ενωσιακού δικαίου

Κεφ. 3. Περιοδολόγηση και Οριοθέτηση Νομολογιακών Δεδομένων για τα Δικαστικά Δαπανήματα - Κριτική ανάγνωση των Αποφάσεων του Σ.τ.Ε. για την περίπτωση του Παραβόλου στην Προσωρινή Δικαστική Προστασία των Δημόσιων Συμβάσεων

3.1. Μια περιοδολόγηση στη νομολογία σχετικά με τον έλεγχο συνταγματικότητας και συμβατότητας των δικαστικών δαπανημάτων

3.2. Η νέα «πρακτική» της νομοθέτησης δημοσιονομικών κριτηρίων - Η μεταστροφή της νομολογίας και η φαλκίδευση της δικαστικής προστασίας

3.3. Σημαντικές - αν και αριθμητικά ελάχιστες - νομολογιακές διαφοροποιήσεις

3.4. Κριτική ανάγνωση των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. - Επ.Αν.Σ.τ.Ε. (Β΄ Τμ.) 737-738/2012 και Επ.Αν.Σ.τ.Ε. (Ολ.) 136/2013 και 475/2013 για την περίπτωση του παραβόλου στα ασφαλιστικά μέτρα στις δημόσιες συμβάσεις - Ο έλεγχος της αναλογικότητας και της ισοδυναμίας

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΟΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ

«ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΚΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ» - ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κεφ.1. Η χαρτογράφηση της ακριβής δικαιοσύνης

1.1. Η συστηματική αύξηση των εξόδων πρόσβασης στο δικαστή - Το νέο θεσμικό πλαίσιο

1.2. Συστηματική αποδοχή της «συνταγματικότητας» των θεσπιζόμενων δικονομικών δαπανημάτων - Το «υπέρτερο δημοσιονομικό δημόσιο συμφέρον»

1.3. Περαιτέρω προσκόμματα στην πρόσβαση στο δικαστή και στη δικαστική προστασία - πρόσθετα «ίχνη» στην πρώτη χαρτογράφηση

Κεφ. 2. Η πρακτική της «στοχευμένης κακής νομοθέτησης» - Μια δεύτερη «χαρτογράφηση»

2.1.1. Το «ανέλεγκτο» της διοικητικής (και ουσιαστικής) κρίσης

2.1.2. Το «υπέρτερο» δημόσιο συμφέρον

2.1.3. Το «ανέγγιχτο» της Δημόσιας Διοίκησης

2.1.4. Το παιχνίδι των υψηλών ορίων για τον προσυμβατικό έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων

2.1.5. Η «συγγνωστή πλάνη» της διοίκησης και πώς τελικά «μη νόμιμα» - κατ’ αρχήν – σχέδια δημόσιων συμβάσεων υπογράφονται τελικά με την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

2.1.6. Ο Ν. 3126/2003 για την ποινική (μη) ευθύνη των Υπουργών – Το καθεστώς της «οιονεί» ατιμωρησίας

2.1.7. Η βουλευτική ασυλία

2.1.8. Το «πόθεν έσχες» - Δήλωση - έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών - δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων

2.2. Και άλλα πρόσθετα «εμπόδια» ή «ευθείς παρεμβάσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης από τη «νομοθετούσα Διοίκηση» που «καλύπτει» και καλύπτεται»

2.3. Το «προσωπείο» του Δημόσιου (και ευρύτερου) Δημόσιου τομέα

2.4. Συμπερασματικά για τους δύο «χάρτες»

Κεφ. 3. Μια νέα δικαιοκρατία - Η διοίκηση «συν-νομοθετεί»

3.2. Σημαντικά ορόσημα της ελληνικής «πορείας» για την ευρωπαϊκή ενοποίηση

3.3. Η αυταρχική πλευρά της Πολιτικής

3.4. Οι «διασυνδέσεις» των δυο «χαρτογραφήσεων» (δηλαδή της «ακριβής» και δυσπρόσιτης δικαιοσύνης - στα λειτουργικά πλαίσια μιας «στοχευμένης κακής νομοθέτησης») - Το νέο «παράδειγμα».

3.5. Συμπερασματικά - Επιλεγόμενα - Η νέα ελληνική «κανονικότητα» - Η σταθερά αποκλίνουσα σχέση δικαίου και δικαιοσύνης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 285

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Γέροντας, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2024
Ολοκληρωμένη ανάλυση της διαδικασίας ανάθεσης, εκτέλεσης και δικαστικής προστασίας των δημοσίων συμβάσεων
Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Όλα τα ζητήματα στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων μετά και τον ν. 4912/2022
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Πλήρης ενημέρωση για το ζήτημα των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών με πλούσια νομολογία
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021
Παρουσίαση κρίσιμων ζητημάτων με μεγάλο εύρος και έμφαση στις ρυθμίσεις του ν. 4412/2016 για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες