Π. Δέγλερης, Δημόσια έργα προμήθειες και υπηρεσίες στην προσωρινή δικαστική προστασία του Ν. 2522/1997, 2005


Π. Δέγλερης, Δημόσια έργα προμήθειες και υπηρεσίες στην προσωρινή δικαστική προστασία του Ν. 2522/1997, 2005

Πατήστε εδώ για να δείτε την επιλογή νομολογίας για τα έτη 2005-2009

Η ψήφιση του Ν. 2522/1997 με σκοπό την εναρμόνιση προς την δικονομική οδηγία 89/665 επέφερε τομή στη νομική πραγματικότητα, αναμόρφωσε κυριολεκτικά το σύστημα της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας και δικαίωσε όλους όσους πολύ έγκαιρα είχαν ζητήσει την ενίσχυσή του.

Η νομολογία στη διαδρομή αυτή των οκτώ ετών κατέδειξε, με την εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των αιτήσεων προσωρινής δικαστικής προστασίας, ότι στις διαφορές που ανακύπτουν από τη διαδικασία ανάθεσης έργων – προμηθειών και υπηρεσιών, όλοι οι εμπλεκόμενοι έκριναν και επέλεξαν αυτή ακριβώς τη διαδικασία, του Ν. 2522/1997, αναγνωρίζοντας ως πρωταγωνιστικό το ρόλο της ταχύτητας επίλυσης της υφιστάμενης εκκρεμότητας. Αντικείμενο του παρόντος βιβλίου είναι η συστηματική παρουσίαση της νομολογίας αυτής.

Η ύλη του βιβλίου είναι κατανεμημένη ως εξής:

Το Πρώτο Μέρος αποτελείται από πέντε κεφάλαια, στα οποία εντάσσονται οι εξής μεγάλες θεματικές ενότητες:

Α. Πεδίο εφαρμογής – έκταση δικαστικής προστασίας-δικονομικά

Β. Προσφυγή – Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

Γ. Πιθανολόγηση παράβασης (κοινοτικού ή εθνικού κανόνα δικαίου)

Δ. Στάθμιση συμφερόντων

Ε. Κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα – Ανάκληση απόφασης-Προσωρινό δεδικασμένο.

Στο Δεύτερο Μέρος, μαζί με τους πίνακες των αποφάσεων, δίνεται η δυνατότητα μέσα από το θεματικό ευρετήριο λημμάτων, να αναδειχθούν οι επιμέρους διαφοροποιήσεις, οι αναγκαίες διευκρινίσεις για τις υφιστάμενες διαφορές, αλλά και να δοθούν ακριβείς επεξηγήσεις για επιμέρους θέματα, τόσο ουσιαστικού όσο και δικονομικού δικαίου.

Τέλος στους Πίνακες, τόσο ανά δικαστήριο (Σ.τ.Ε. ή Πρωτοδικεία) όσο και στο γενικό χρονολογικό και θεματικό δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη να δει ποιες αιτήσεις έγιναν δεκτές, ποιες απερρίφθησαν και ποιο ακριβώς ήταν το αντικείμενο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, καθώς και η οικεία οδηγία.

Με την προσπάθεια αυτή δίνεται στους αναγνώστες η δυνατότητα, μέσα από τα θέματα που εδώ παρουσιάζονται συστηματικά, να απαντήσουν στα ερωτήματα που τίθενται με βεβαιότητα και ασφάλεια, γιατί η νομολογία που πλέον διαμορφώθηκε από την εφαρμογή του Ν. 2522/1997 μέχρι σήμερα, από τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. και των Πρωτοδικείων, δίνει σε όλους μας μία σταθερή βάση στο πεδίο αυτό της προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Edition info

Title
Δημόσια έργα προμήθειες και υπηρεσίες στην προσωρινή δικαστική προστασία του Ν. 2522/1997
Επιλογή νομολογίας ΣτΕ και Πρωτοδικείων 1998-2004
© 2005
Editors
Author
ISBN
978-960-301-985-2
Pages
XVIII + 746
Price
€ 68.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Ι. Συνοπτικός πίνακας περιεχομένων

ΙΙ. Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Πεδίο εφαρμογής - Έκταση δικαστικής προστασίας -

Δικονομικά

Ι. Πεδίο εφαρμογής οδηγιών (93/36, 93/37, 92/50, 93/38)

1. 531/2004 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

2. 500/2004 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

3. 270/2004 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

4. 891/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

5. 877/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

6. 337/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

7. 27/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

8. 5400/2003 Μον. Πρωτ. Αθήνας

9. 4184/2003 Μον. Πρωτ. Αθήνας

10. 128/2003 Μον. Πρωτ. Ευρυτανίας

11. 556/1999 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

12. 669/1998 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

13. 267/1998 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

ΙΙ. Έκταση δικαστικής προστασίας

14. 1406/2004 Μον. Πρωτ. Πειραιά

15. 937/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

16. 728/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

17. 618/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

18. 518/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

19. 36/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

20. 528/2002 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

21. 242/2002 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

22. 5941/2002 Μον. Πρωτ. Αθήνας

23. 300/2001 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

24. 765/1998 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

ΙΙΙ. Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα - Διαδικασία εκδίκασης

25. 2143/2004 Μον. Πρωτ. Αθήνας

26. 8295/2004 Μον. Πρωτ. Θεσσαλονίκης

27. 730/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

28. 5384/2003 Μον. Πρωτ. Αθήνας

29. 526/2002 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

30. 197/2000 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

31. 426/2000 Μον. Πρωτ. Λάρισας

32. 468/1999 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Προσφυγή - Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

Ι. Προσφυγή

1. Προσφυγή

33. 923/2004 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

34. 519/2004 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

35. 509/2004 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

36. 7430/2004 Μον. Πρωτ. Αθήνας

37. 334/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

38. 83/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

39. 64/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

40. 648/2002 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

41. 580/2002 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

42. 152/2000 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

43. 2064/2000 Μον. Πρωτ. Αθήνας

44. 76/1999 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

2. Ένσταση ως προσφυγή - Προσφυγή κατά πράξης που δέχεται

προσφυγή άλλου

45. 696/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

46. 396/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

47. 308/2001 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

ΙΙ. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

1. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

48. 761/2004 Επ. Αν.Σ.τ.Ε.

49. 2236/2004 Μον. Πρωτ. Αθήνας

50. 1198/2004 Μον. Πρωτ. Αθήνας

51. 765/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

52. 339/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

53. 242/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

54. 89/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

55. 82/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

56. 4401/2003 Μον. Πρωτ. Πειραιά

57. 805/2002 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

58. 8118/2002 Μον. Πρωτ. Αθήνας

59. 476/1999 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

60. 260/1998 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

2. Επίκαιρο αίτησης - Αλυσιτελής άσκηση - Προσωρινή διαταγή

61. 67/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

62. 487/2001 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

63. 469/2001 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

64. 161/1998 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Πιθανολόγηση παράβασης

Ι. Πιθανολόγηση (ή μη) παράβασης κανόνα εσωτερικού δικαίου

65. 934/2004 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

66. 797/2004 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

67. 550/2004 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

68. 512/2004 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

69. 510/2004 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

70. 42/2004 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

71. 30/2004 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

72. 6975/2004 Μον. Πρωτ. Αθήνας

73. 6949/2004 Μον. Πρωτ. Αθήνας

74. 3334/2004 Μον. Πρωτ. Αθήνας

75. 828/2004 Μον. Πρωτ. Αθήνας

76. 516/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

77. 355/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

78. 239/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

79. 136/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

80. 100/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

81. 91/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

82. 85/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

83. 57/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

84. 32/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

85. 9244/2003 Μον. Πρωτ. Αθήνας

86. 8763/2003 Μον. Πρωτ. Αθήνας

87. 8057/2003 Μον. Πρωτ. Αθήνας

88. 7759/2003 Μον. Πρωτ. Αθήνας

89. 660/2002 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

90. 655/2002 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

91. 333/2002 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

92. 184/2002 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

93. 6034/2002 Μον. Πρωτ. Αθήνας

94. 221/2000 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

95. 2063/2000 Μον. Πρωτ. Αθήνας

96. 631/1998 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

97. 247/1998 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

98. 16/1998 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

ΙΙ. Πιθανολόγηση (ή μη) παράβασης κοινοτικού δικαίου

99. 998/2004 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

100. 501/2004 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

101. 852/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

102. 620/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

103. 527/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

104. 6/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

105. 481/2002 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

106. 466/2002 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

107. 94/2002 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

ΙΙΙ. Ε. Σ. Ρ. - Ονομαστικοποίηση - Δύο αντίθετες υποστηρίξιμες ερμηνευτικές εκδοχές

1. Ε.Σ.Ρ. - Βασικός μέτοχος - Ονομαστικοποίηση

108. 35/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

109. 6716/2003 Μον. Πρωτ. Αθήνας

110. 15/2000 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

2. Απορρίπτεται αίτηση όταν υπάρχουν δύο αντίθετες υποστηρίξιμες ερμηνευτικές εκδοχές

111. 569/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

112. 130/2001 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

113. 299/1999 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Στάθμιση συμφερόντων

114. 4061/2004 Μον. Πρωτ. Αθήνας

115. 472/2003 Μον. Πρωτ. Αθήνας

116. 357/2003 Μον. Πρωτ. Αθήνας

117. 7350/2003 Μον. Πρωτ. Πειραιά

118. 4406/2003 Μον. Πρωτ. Πειραιά

119. 23078/2003 Μον. Πρωτ. Θεσσαλονίκης

120. 3716/2001 Μον. Πρωτ. Αθήνας

121. 506/1998 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

122. 226/1998 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

KΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα - Ανάκληση απόφασης

Ι. Κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα - Αίτηση ακύρωσης - Αγωγή -

Προθεσμίες - Χρηματικές αξιώσεις

123. 242/2004 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

124. 55/2004 Eπ. Αν. Σ.τ.Ε.

125. 340/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

126. 302/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

127. 286/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

128. 217/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

129. 94/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

130. 31/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

131. 23079/2003 Μον. Πρωτ. Θεσσαλονίκης

132. 668/2002 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

133. 533/2002 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

134. 439/2002 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

135. 17/1998 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

ΙΙ. Ανάκληση απόφασης - Προσωρινό δεδικασμένο

136. 6727/2004 Μον. Πρωτ. Αθήνας

137. 96/2003 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

138. 6928/2002 Μον. Πρωτ. Αθήνας

139. 73/1999 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

140. 717/1998 Επ. Αν. Σ.τ.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. Θεματικό ευρετήριο λημμάτων

Β. Πίνακες αποφάσεων

Ι. Γενικός χρονολογικός και θεματικός πίνακας περιεχομένων αποφάσεων (1998-2004)

ΙΙ. Χρονολογικός πίνακας περιεχομένων αποφάσεων Συμβουλίου της

Επικρατείας (1998-2004)

ΙΙΙ. Χρονολογικός πίνακας περιεχομένων αποφάσεων Πρωτοδικείων

(1998-2004)

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Γέροντας, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2024
Ολοκληρωμένη ανάλυση της διαδικασίας ανάθεσης, εκτέλεσης και δικαστικής προστασίας των δημοσίων συμβάσεων
Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Όλα τα ζητήματα στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων μετά και τον ν. 4912/2022
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Πλήρης ενημέρωση για το ζήτημα των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών με πλούσια νομολογία
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021
Παρουσίαση κρίσιμων ζητημάτων με μεγάλο εύρος και έμφαση στις ρυθμίσεις του ν. 4412/2016 για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες