Π. Δέγλερης, Δίκαιο προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίου, τόμ. 1, 2η έκδ., 2008


Π. Δέγλερης, Δίκαιο προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίου, τόμ. 1, 2η έκδ., 2008

Νέος Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου - Κοινοτική Οδηγία 2007/66 - Προσαρμογή στις Οδηγίες 2004/17 – 2004/18 - Ε.Σ.Π.Α. (Δ΄ Κ.Π.Σ.) - Προμήθειες Ενόπλων Δυνάμεων-Φορέων Υγείας – Ο.Τ.Α. - Βασικός Μέτοχος – Πιστοποιητικά Διαφάνειας - Ποινικές Διατάξεις - Πόθεν Έσχες - Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. – Α.Ο.Π. Α.Ε.
Δήμος Α.Ε. – Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. - Διοικητική Αναδιοργάνωση Α.Ε. - Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.

Πολλά νέα νομοθετικά κείμενα δημιούργησαν την ανάγκη να ανανεωθεί αρχικά ο πρώτος τόμος από το δίτομο έργο «Δίκαιο Προμηθειών του Δημοσίου» που πρωτοεκδόθηκε το 2003. Με αφορμή την ανάγκη αυτή έγινε μία προσπάθεια ανανέωσης όλου του περιεχομένου, με ταυτόχρονη αναδιάταξη της δομής του, προκειμένου να καταστεί ένα πλήρες και εύχρηστο βοήθημα για τον αναγνώστη.

Στον τόμο αυτό προτάσσεται ο νέος Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (που ήδη τέθηκε σε εφαρμογή από 1.1.2008) και ακολουθεί όλο το πλαίσιο της Νομοθεσίας Προμηθειών και Υπηρεσιών Δημοσίου, όπως έχει πλέον διαμορφωθεί με τις νέες Κοινοτικές Οδηγίες 2004/18/Ε.Κ. και 2004/17/Ε.Κ. και τα Π.Δ. 60/2007 και Π.Δ. 59/2007.

Κρίναμε σκόπιμο να συμπεριληφθούν όλες οι νέες εταιρίες και οργανισμοί που έχουν ήδη συσταθεί και αναφέρομαι ενδεικτικά στην «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» , στη «Δήμος Α.Ε.» , στην «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» , στην «Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.» και βέβαια σε ειδικό κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι νέες εξελίξεις για το «ασυμβίβαστο», την «ονομαστικοποίηση» και το «βασικό μέτοχο», τόσο σε επίπεδο νομοθετικών τροποποιήσεων, όσο και σε ουσιαστικές αλλαγές στον έλεγχο διαφάνειας στους διενεργούμενους διαγωνισμούς με την «κατάργηση» πλέον της έκδοσης «πιστοποιητικών διαφάνειας» από το Ε.Σ.Ρ.

Επίσης προστέθηκαν ειδικά κεφάλαια για τα θέματα Διοικητικής Διαδικασίας Απλούστευσης Διαδικασιών, για τους Λόγους Αποκλεισμού που στηρίζονται σε καταδίκες για ποινικά αδικήματα (όπως: «διαφθορά», δωροδοκία υπαλλήλων, κατάχρηση εθνικού ή κοινοτικού χρήματος, «ξέπλυμα» κ.ά. ), καθώς και για τα θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τέλος στα 4 Παραρτήματα περιλήφθηκαν οι Διαχειριστικές Αρχές, η νομοθεσία για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, οι Ειδικοί Κανονισμοί και το ιδιαίτερο νομικό θέμα της καταβολής αμοιβής πνευματικών δικαιωμάτων, με αφορμή την πρόσφατη Απόφαση 6/2007 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Πρόκειται συνεπώς για έναν εντελώς ανανεωμένο πρώτο τόμο του δίτομου έργου «Δίκαιο Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δημοσίου» , τόσο ως προς την ύλη, αλλά και ως προς τη δομή, με προσθήκη νέων κεφαλαίων, όλα εμπλουτισμένα με χρήσιμες υποσημειώσεις.Edition info

Title
Δίκαιο προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίου
Κωδικοποιημένη Νομοθεσία Προμηθειών και Υπηρεσιών Δημοσίου, ενημερωμένη μέχρι και τα νομοθετήματα:Ν. 3614/2007, Ν. 3601/2007, Ν. 3580/2007, Π.Δ. 118/2007, Π.Δ. 59/2007, Π.Δ. 60/2007, Κ.Υ.Α. 20977/2007
© 2008
Editors
Author
Volume
vol. 1
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-445-308-5
Pages
1034
Price
€ 90.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος.

Συντομογραφίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Κοινοτικό και Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για τη Σύναψη Δημόσιων

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών

Α1. Βασικό Νομοθετικό Πλαίσιο Προμηθειών και Υπηρεσιών Δημοσίου

Α1.1. Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου

Π.Δ. 118/2007.

Α1.2. Π.Δ. 60/2007

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας

2004/18/Ε.Κ. «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε

με την Οδηγία 2005/51/Ε.Κ. της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/Ε.Κ. του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

Α1.3. Π.Δ. 59/2007

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας

2004/17/Ε.Κ. «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσε-

ων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των

ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

Α1.4. Βασικός Νόμος Προμηθειών Δημοσίου

Ν. 2286/1995 [κωδικοποιημένο κείμενο]

(όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2323/1995, Ν. 2503/1997, Ν. 2741/1999,

Ν. 2833/2000, Ν. 3065/2002, Ν. 3105/2003, Ν. 3204/2003, Ν. 3325/2005, Ν.

3469/2006 και Ν. 3569/2007).

Α1.5. Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμη-

θειών

Ν. 2513/1997.

Α1.6. Συμβάσεις Δημοσίου: Τύπος Συμβάσεων - Προϋποθέσεις - Εκπροσώ-

πηση Δημοσίου - Χρηματικά Όρια - Τόκοι για την Καθυστέρηση Πλη-

ρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές

α. Ν. 2362/1995 (άρθρα 79-85)

Περί Δημόσιου Λογιστικού και άλλες διατάξεις [με τα χρηματικά ποσά

όπως αυξήθηκαν και ορίσθηκαν σε ευρώ με τις Υ.Α. 2/45564/0026/2001

και Υ.Α. 2/59649/0026/2001].

β. Π.Δ. 166/2003

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-

2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορι-

κές συναλλαγές.

Α2. Ειδική Νομοθεσία Προμηθειών και Υπηρεσιών Δημοσίου και Ο.Τ.Α.:

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

(Διοικητική Αναδιοργάνωση Α.Ε.) - Ένοπλες Δυνάμεις - Υγεία

και Κοινωνική Ασφάλιση - Ο.Τ.Α. (Α’ και Β’ Βαθμού)

Α2.1. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: («Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο» - Σύ-

σταση δύο νέων εταιριών: Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας

Α.Ε. και Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.)

Ν. 3614/2007

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την

προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Α2.2. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - Διοικητική Αναδιοργάνωση Α.Ε. (Σύ-

σταση - Καταστατικό - Κανονισμός)

α. Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟ-

ΡΙΑΣ Α.Ε» (όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και ισχύει)

Κ.Υ.Α. 17919/2006.

β. Κανονισμός Προμηθειών της εταιρίας «Κοινωνία της Πληροφορίας

Α.Ε.»

Κ.Υ.Α. 263/2002.

Α2.3. Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων

α. Ν. 3433/2006

(όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3648/2008).

β. Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και Στελέχωση των Γενικών Διευθύνσε-

ων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Π.Δ. 73/2006 (άρθρα 1, 3, 10-19)

Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και Στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α)

Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και

Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

(όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 70/2007).

Α2.4. Προμήθειες Φορέων Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης

α. Ν. 3580/2007 (άρθρα 1 -14)

Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.

β. Ν. 3607/2007 (άρθρα πρώτο - όγδοο)

Σύσταση και Καταστατικό της εταιρίας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοι-

νωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

Α2.5. Προμήθειες Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β΄ Βαθμού)

α. Ν. 3463/2006 (άρθρα 103, 209, 223, 224, 257, 268 και 273)

Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

(όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 3536/2007 και Ν. 3613/2007).

β. Π.Δ. 30/1996 (άρθρο 100)

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοί-

κηση.

γ. Υ.Α. 11389/1993

Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

«Ασυμβίβαστο» - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης -

«Βασικός Μέτοχος» - «Ονομαστικοποίηση» - Εξωχώριες Εταιρίες -

«Πόθεν Έσχες»

Β1. «Ασυμβίβαστο» - Συνταγματική Ρύθμιση

Άρθρο 14 παρ. 9 του Συντάγματος 1975/1986/2001

Καθιέρωση «Ασυμβίβαστου» μεταξύ βασικού μετόχου Μ.Μ.Ε. και βασικού

μετόχου Επιχείρησης Αναδόχου Δημοσίων Συμβάσεων.

Β2. «Βασικός Μέτοχος» - Ε.Σ.Ρ.

Β2.1. Ν. 3310/2005 [κωδικοποιημένο κείμενο]

Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατη-

γήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων

(όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005).

Β2.2. Από 23.8.2007 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλί-

ου Ραδιοτηλεόρασης για την τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 24014/2005 για

τα δικαιολογητικά εφαρμογής του Ν. 3310/2005.

Β2.3. «Πιστοποιητικά Διαφάνειας»

Κ.Υ.Α. 20977/2007

Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τρο-

ποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005.

Β3. «Ονομαστικοποίηση»

Π.Δ. 82/1996 [κωδικοποιημένο κείμενο]

Ονομαστικοποίηση των ελληνικών ανωνύμων εταιριών που μετέχουν στις

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών

προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα

(όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2533/1997 και Ν. 3310/2005).

Β4. «Πόθεν Έσχες»

Ν. 3213/2003 (άρθρα 1-9)

Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λει-

τουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλ-

λων κατηγοριών προσώπων

(όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 3242/2004, Ν. 3327/2005 και Ν.

3613/2007).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος - Προσωρινή Δικαστική Προστασία -

«Ασφαλιστικά Μέτρα» - Ελεγκτικό Συνέδριο - Προληπτικός Έλεγχος

Γ1. Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Κ.Υ.Α. Π1/1781/2005

Προμήθειες Σημαντικής Οικονομικής ή Τεχνολογικής Αξίας.

Γ2. Προσωρινή Δικαστική Προστασία - «Ασφαλιστικά Μέτρα» - Νέα Οδηγία

Γ2.1. Ν. 2522/1997

Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης Συμβά-

σεως Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα

με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ.

Γ2.2. Ν. 2854/2000 (άρθρα 1-5)

Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης Συμβά-

σεων Φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέρ-

γειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με την Οδηγία

92/13/Ε.Ο.Κ.

Γ2.3. Οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-

λίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση των Οδηγιών

89/665/Ε.Ο.Κ. και 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου, όσον αφορά τη βελτί-

ωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα

της σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Γ2.4. Εφαρμογή του Ν. 2522/1997 στις προμήθειες Νοσοκομείων και λοι-

πών Μονάδων Υγείας («ανεξαρτήτως ποσού»)

Ν. 2955/2001 (άρθρο 8).

Γ2.5. Εφαρμογή του Ν. 2522/1997 κατά πράξεων του Ε.Σ.Ρ.

Ν. 3310/2005 (άρθρο 6 παρ. 6).

Γ2.6. Κατανομή σε Τμήματα των υποθέσεων του Συμβουλίου της Επικρα-

τείας για υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων προμήθειας και υπηρεσι-

ών

Π.Δ. 361/2001 (άρθρα 2, 4 και 6)

Κατανομή σε Τμήματα των υποθέσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας

(όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 334/2003).

Γ3. Ελεγκτικό Συνέδριο - Προληπτικός Έλεγχος

Γ3.1. Άρθρο 98 παρ. β του Συντάγματος 1975/1986/2001.

Γ3.2. Υποχρεωτικός έλεγχος των συμβάσεων δημοσίου από το Ελεγκτικό

Συνέδριο

α. Π.Δ. 774/1980 (άρθρο 19 παρ. 7) - [Ν. 2741/1999 (άρθρο 8)]

Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί του Ελεγκτικού Συνε-

δρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον «Οργανισμός Ελεγκτικού Συνε-

δρίου».

(όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και διασαφηνί-

στηκε με τους Ν. 2145/1993, Ν. 2741/1999, Ν. 2947/2001, Ν. 3060/2002, Ν.

3090/2002 και Ν. 3193/2003).

β. Καθορισμός Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Αρμοδιό-

τητας αυτών

Απόφαση ΦΓ8/15686/2002 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(άρθρο 2)

(όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού

Συνεδρίου ΦΓ8/22431/2004 και ΦΓ8/52557/2006).

Γ3.3. Απόφαση 20/2005 Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου

Η αρμοδιότητα Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.

περιπτ. β΄ του Συντάγματος.

Γ3.4. Ν. 3060/2002 (άρθρο 2)

Απαράδεκτη η άσκηση δεύτερης αίτησης ανάκλησης κατά τον έλεγχο

συμβάσεων δημοσίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Διοικητική Διαδικασία - Υπεύθυνες Δηλώσεις - Πιστοποιητικά -

Επικυρώσεις - Μεταφράσεις

Δ1. Διοικητική Διαδικασία: Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση -

Συλλογικά Όργανα - Απλούστευση Διαδικασίας -Υπεύθυνες Δηλώσεις

Δ1.1. Ν. 2690/1999 (άρθρα 4-23)

Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις

(όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2880/2001, Ν. 3230/2004, Ν. 3242/2004

και Ν. 3345/2005).

Δ1.2. Απλούστευση Διαδικασίας Έκδοσης Διοικητικών Πράξεων - Αντικα-

τάσταση Δικαιολογητικών με Υπεύθυνη Δήλωση

Ν. 3230/2004 (άρθρο 10)

Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότη-

τας και άλλες διατάξεις

(όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3345/2005).

Δ1.3. Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/2002

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του

άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

Δ2. Πιστοποιητικά -Επικυρώσεις - Μεταφράσεις

Δ2.1. Κ.Υ.Α. 1008564/110/0006Δ/2006

Εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις ρυθμίσεις που αφορούν

στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων

(όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 1100135/1219/0006Δ/2006).

Δ2.2. Ν. 1497/1984 («Apostille»)

Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλο-

δαπών δημοσίων εγγράφων

(όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2503/1997).

Δ2.3. Επικύρωση εγγράφων και Μεταφράσεις από Δικηγόρο

Ν.Δ. 3026/1954 (άρθρα 52 και 53)

Περί του Κώδικος των Δικηγόρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Ποινικά αδικήματα - Λόγοι αποκλεισμού: «Διαφθορά» - Δωροδοκία -

«Ξέπλυμα» - Ειδικές ποινικές διατάξεις

Ε1. «Διαφθορά» - Δωροδοκία - Προστασία

Οικονομικών Συμφερόντων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ε1.1. «Διαφθορά»

Ν. 3560/2007 (άρθρα 2°-6° και 8°-12°)

Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά

και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου.

Ε1.2. Προστασία Οικονομικών Συμφερόντων Ε.Ε.

Ν. 2803/2000 (άρθρα 2°-8° και 10°-11°)

Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφε-

ρόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτο-

κόλλων.

Ε1.3. Καταπολέμηση Δωροδοκίας Υπαλλήλων Ε.Ε.

Ν. 2802/2000 (άρθρα 3°-6°)

Κύρωση της Σύμβασης περί καταπολεμήσεως της δωροδοκίας στην οποία

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών-Μελών

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ε1.4. Δωροδοκία Αλλοδαπών Δημόσιων Λειτουργών

Ν. 2656/1998 (άρθρα 2°-5°)

Κύρωση της Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδα-

πών δημοσίων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές

(όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3090/2002).

Ε2. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες («Ξέπλυμα»)

Ν. 2331/1995 (άρθρα 1-9)

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές

δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις

(όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2655/1998, Ν. 3424/2005 και Ν.

3472/2006).

Ε3. Σχετικές Διατάξεις Ποινικού Κώδικα

Ε3.1. Εγκληματική Οργάνωση - Τρομοκρατία

α. Άρθρο 187 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5. Εγκληματική Οργάνωση.

β. Άρθρο 187Α. Τρομοκρατικές Πράξεις.

Ε3.2. Δωροδοκία

α. Άρθρο 159. Δωροδοκία σχετικά με εκλογή ή ψηφοφορία στη Βουλή.

β. Άρθρο 235. Παθητική Δωροδοκία.

γ. Άρθρο 236. Ενεργητική Δωροδοκία.

δ. Άρθρο 237. Δωροδοκία Δικαστή.

ε. Άρθρο 238. Δήμευση του δώρου.

Ε3.3. Απάτη

α. Άρθρο 386. Απάτη.

β. Άρθρο 386Α. Απάτη με υπολογιστή.

Ε3.4. Υπεξαίρεση

Άρθρο 375. Υπεξαίρεση.

Ε3.5. Εκβίαση

Άρθρο 385. Εκβίαση.

Ε3.6. Πλαστογραφία

α. Άρθρο 216. Πλαστογραφία.

β. Άρθρο 217. Πλαστογραφία Πιστοποιητικών.

γ. Άρθρο 218. Πλαστογραφία και Κατάχρηση Ενσήμων.

Ε3.7. Δόλια χρεοκοπία

Άρθρο 398 περίοδος α’. Δόλια Χρεωκοπία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΣΤ1. Ηλεκτρονική Υπογραφή

ΣΤ1.1. Π.Δ. 150/2001

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας

99/93 ΕΚ (σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές).

ΣΤ1.2. Απ. Εθν. Επιτρ. Τηλεπ/νιών & Ταχ/μείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) 248/71 της

15.3./16.5

Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογρα-

φής.

ΣΤ2. Περαιτέρω Χρήση Πληροφοριών Δημοσίου Τομέα -

Ε.Ε.Τ.Τ. - Ηλεκτρονική Δια κίνηση Εγγράφων

ΣΤ2.1. Ν. 3448/2006 (άρθρα 1-14)

Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα.

ΣΤ2.2. Ν. 3431/2006 (άρθρα 6 και 12)

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

(όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3534/2007).

ΣΤ2.3. Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων

α. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των δη-

μοσίων υπηρεσιών

Π.Δ. 342/2002

Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των δημοσίων

υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ή νομικών

προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων.

β. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα και επικύρωσή τους

από τους υπαλλήλους που τα διακινούν

Ν. 2672/1998 (άρθρο 14)

Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

(όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3230/2004).

γ. Ν. 3230/2004 (άρθρο 10 παρ. 8)

Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης διοικητικών πράξεων

(όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3345/2005).

ΣΤ3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Ηλεκτρονικό Χρήμα

ΣΤ3.1. Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Π.Δ. 131/2003

Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

τους Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της

κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσω-

τερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο).

ΣΤ3.2. Ηλεκτρονικό Χρήμα και Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος

Ν. 3601/2007 (άρθρα 51-59)

Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρ-

κεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων

παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ.Δ.Ι.Τ.)

Ν. 3389/2005 [κωδικοποιημένο κείμενο]

Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

(όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3483/2006).

Μ.Ο.Δ. Α.Ε. - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.

1. Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

Ν. 2372/1996 (άρθρα τρίτο και όγδοο)

Σύσταση «Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» - Φορείς εφαρμογής Κοινοτικών Προγραμμάτων

Κοινωνικοοικονομικής παρέμβασης

(όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με το Ν. 3614/2007).

2. Διαχειριστικές Αρχές - Τεχνική Βοήθεια - Ενδιάμεσοι Φορείς.

2.1. Ν. 2860/2000 [κωδικοποιημένο κείμενο]

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Διαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχος

(όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2937/2001, Ν. 3016/2002, Ν. 3148/2003,

Ν. 3193/2003, Ν. 3234/2004, Ν. 3260/2004, Ν. 3283/2004, Ν. 3312/2005, Ν.

3468/2006, Ν. 3517/2006 και Ν. 3614/2007).

2.2. Π.Δ. 4/2002

Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας - Στήριξης και Διαχείριση των αντί-

στοιχων Πόρων

(όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3270/2004).

2.3. Π.Δ. 113/1992

Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή κοινοτικών προγραμμάτων

ή μέτρων τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης του ευρύτερου Δημοσίου Το-

μέα.

3. Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ν. 3059/2002

Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Ελληνικό Παρατηρητήριο

για την Κοινωνία της Πληροφορίας».

4. «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.» (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.)

Ν. 3066/2002 (άρθρα 11-19)

Σύσταση Εταιρίας «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.»

(όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3489/2006).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

Υ.Α. Π1/3797/2007

Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2007.

2. Εξαιρέσεις Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών.

2.1. Υ.Α. Π1/5437/2004

Εξαίρεση από την ένταξη στο Ε.Π.Π. προμηθειών που εντάσσονται στο Επι-

χειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρ-

τισης «ΕΠΕΑΕΚ».

2.2. Υ.Α. Π1/433/2003

Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμη-

θειών.

2.3. Κ.Υ.Α. Π1/2830/2001

Εξαίρεση από την ένταξη στο Ε.Π.Π. προμήθειας ειδών πληροφορικής που

εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

(όπως τροποποιήθηκε και παρατάθηκε η ισχύς της μέχρι 31.12.2008 με την

Κ.Υ.Α. Π1/6017/2006).

2.4. Υ.Α. Π1/358/1999

Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών-

προμηθευτών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

(Ε.Π.Π.)

(όπως τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. Π1/667/2005 και Π1/2570/2007).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ -

Ν. 3049/2002 - ΟλΑΠ 6/2007

1. Ν. 2121/1993 (άρθρα 18 και 54-57)

Πνευματικά Δικαιώματα - Σύσταση και Αρμοδιότητες Οργανισμών Συλλο-

γικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων

(όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2218/1994, Ν. 2435/1996, Ν. 2557/1997,

Ν. 3049/2002 και Ν. 3207/2003).

2. Ν. 3049/2002 (άρθρο 14 παρ. 4)

Κατάργηση Αξιώσεων για καταβολή αμοιβής δημιουργών από 10.9.2002.

3. Απόφαση 6/2007 Ολομέλειας Αρείου Πάγου

Αντισυνταγματικότητα του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 3049/2002 - Παραβία-

ση του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. Μη νόμιμη (χωρίς

συνδρομή λόγου δημοσίου συμφέροντος ή ωφέλειας) η κατάργηση ήδη

γεγενημένων ενοχικών αξιώσεων.

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Όλα τα ζητήματα στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων μετά και τον ν. 4912/2022
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Πλήρης ενημέρωση για το ζήτημα των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών με πλούσια νομολογία
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021
Παρουσίαση κρίσιμων ζητημάτων με μεγάλο εύρος και έμφαση στις ρυθμίσεις του ν. 4412/2016 για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, 2021
Ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο με πλούσια και κρίσιμη νομολογία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων