Π. Χριστοδούλου, Αποδεικτικές δυσχέρειες στην θεμελίωση των αξιώσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, 2022


Π. Χριστοδούλου, Αποδεικτικές δυσχέρειες στην θεμελίωση των αξιώσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, 2022

Η θεμελίωση αξιώσεων, που πηγάζουν από την υπέρβαση των θεμιτών ορίων του ανταγωνισμού, δυσχεραίνεται από δυσαπόδεικτα πραγματικά γεγονότα. Αυτό συμβαίνει, διότι τα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τα σχετικά με την παράβαση των θεμιτών ορίων του ανταγωνισμού ή ακόμη τα αναφερόμενα στον κίνδυνο παραβάσεώς τους καθώς και στην αιτιώδη συνάφεια της παραβάσεως προς την επελθούσα ζημία, ευρίσκονται συνήθως υπό την εξουσία και τον έλεγχο του αντιδίκου ή τρίτων προσώπων. Την συγκεκριμένη αποδεικτική δυσχέρεια αναγνώρισε ο Ευρωπαίος νομοθέτης και έθεσε σε ισχύ την Οδηγία 2014/104/ΕΕ, η οποία έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο με το ν. 4529/2018. Οι εν λόγω ρυθμίσεις στοχεύουν στην παράκαμψη δυσχερειών, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο το δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας του αιτούντος. Την «αποδεικτική ασυμμετρία» την οποία διαπίστωσε η Οδηγία και αποδέχθηκε ο νομοθέτης, επιχειρούν να ξεπεράσουν υποχρεώνοντας τον αντίδικο ή τρίτο στη γνωστοποίηση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων. Έτσι, το δικαίωμα στην πληροφόρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την υλοποίηση του δικαιώματος αποδείξεως, παράλληλα πάντως προς τα ήδη διαθέσιμα μέσα, όπως η έμμεση απόδειξη και η de lege lata αντιστροφή του βάρους αποδείξεως, σκέψεις που αναλύονται διεξοδικά στα σχετικά κεφάλαια του έργου.

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τον ερευνητή του δικαίου, το νομικό της θεωρίας αλλά και της πράξης για την κατανόηση της συμβολής της έμμεσης αποδείξεως και της αξιώσεως πληροφόρησης στην άρση των αποδεικτικών δυσχερειών στον συγκεκριμένο δικαιϊκό κλάδο. Βέβαια οι αποδεικτικές διευκολύνσεις δεν επιτρέπεται να συνεπάγονται επικίνδυνες για την ασφάλεια του δικαίου παραχωρήσεις, παραδοχή που αποτέλεσε τη βάση της παρούσας μελέτης κατά την δυσχερή διαδικασία αναζητήσεως ορθολογικής μεθόδου αντιμετωπίσεως δυσαπόδεικτων ζητημάτων στο πεδίο των υποθέσεων του ανταγωνισμού.

Edition info

Title
Αποδεικτικές δυσχέρειες στην θεμελίωση των αξιώσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό
Μια συμβολή στην αντιμετώπιση των αποδεικτικών ζητημάτων του ν. 4529/2018 (Οδηγία 2014/104/ΕΕ)
© 2022
Director
Foreword
Author
Series
ISBN
978-960-648-497-1
Pages
XVII + 110
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Πρόλογος Συγγραφέα

Κυριότερες Συντομογραφίες

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Σημεία προβληματισμού και στόχοι της μελέτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ένταξη της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ

στο αποδεικτικό σύστημα του ΚΠολΔ

§1.

Στόχοι, πεδίο εφαρμογής και εναρμόνιση της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ στο πλαίσιο του ελληνικού δικονομικού δικαίου

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1.1.

Οι στόχοι της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ περί της εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού και της διευκολύνσεως στην θεμελίωση των σχετικών αξιώσεων

1.2. Νομική βάση και πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ

1.3.

Η Οδηγία 2014/104/ΕΕ υπό το πρίσμα της προστασίας του δικαιώματος αποδείξεως. Συγκριτικές παρατηρήσεις

1.4. Συμπέρασμα: μια πρώτη αποτίμηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Τα δικονομικά ζητήματα της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ

§2.

Το βασικό πλαίσιο της έννομης προστασίας υπό το πρίσμα της αρχής της αποτελεσματικής εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2.1.

Αποτελεσματική δικαστική προστασία και δικονομική αυστηρότητα κατά την υλοποίηση των αξιώσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό: σχέση εντάσεως ή αλληλοσυμπληρώσεως;

2.2. Οι δυσκολίες θεμελιώσεως των σχετικών αξιώσεων

2.2.1. Η περίπτωση της «προσδοκώμενης» ζημίας

2.2.2.

Η συμβολή της έμμεσης αποδείξεως στην αντιμετώπιση των αποδεικτικών δυσχερειών

2.2.3. Διαφυγόν κέρδος και μέτρο αποδείξεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων

§3.

Η κοινοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ και του ν. 4529/2018

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

3.1.

Η κοινοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ και του ν. 4529/2018 υπό το πρίσμα της ισόρροπης προστασίας των δικαιωμάτων των διαδίκων

3.1.1.

Η κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκονται υπό την κατοχή ή τον έλεγχο των διαδίκων ή τρίτων

3.1.2.

Τα ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία του άρθρ. 4 παρ. 1 του ν. 4529/2018 (άρθρ. 5 της Οδηγίας) υπό το πρίσμα της σύγχρονης τάσης για ευέλικτη αποδεικτική διαδικασία

i.

Αποτύπωση των σύγχρονων τάσεων ως προς την εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού

ii.

Η ρύθμιση του άρθρ. 4 παρ. 1 του ν. 4529/2018 υπό το πρίσμα της ασφάλειας του δικαίου

iii.

Η εξειδίκευση της αόριστης έννοιας των «ευλόγως διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων» του άρθρ. 4 παρ. 1 του ν. 4529/2018

3.1.3.

Η κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκονται στον φάκελο της αρχής ανταγωνισμού

3.2.

Η πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία και η προστασία του απορρήτου υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών Κανονισμών 1049/2011 και 679/2016

§4.

Η αξίωση παροχής πληροφοριών και η υλοποίησή της υπό το πρίσμα των κοινοτικών και εθνικών κανόνων

4.1. Η υποχρέωση των διαδίκων για την παροχή πληροφοριών

4.1.1.

Η απόκτηση του άυλου αγαθού της πληροφορίας δια του υλικού έγγραφου μέσου

4.1.2.

Η παθητική νομιμοποίηση και το έννομο συμφέρον ως προϋποθέσεις θεμελιώσεως της αξιώσεως παροχής πληροφοριών

4.1.3. Απαγόρευση της τυχαίας αλιεύσεως πληροφοριών

4.1.4.

Η κατανομή του βάρους αποδείξεως στην περίπτωση της αποδεικτικής διατάξεως του άρθρ. 4 ν. 4529/2018

Επίμετρο

Πίνακας βιβλιογραφίας

Λημματικό ευρετήριο κυριότερων όρων

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Ιούνιος 2024, 19η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #2
Πλήρως ενημερώμενος μέχρι και τον Ν. 5108/2024 (ΦΕΚ Α΄ 65/2.5.2024
Δ. Μηχιώτης, Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής, 2024
Μια σύγχρονη και πρακτική διάσταση όλων των ζητημάτων γύρω από την αοριστία και τη νομική αβασιμότητα της αγωγής