Ναρκωτικά, 5η έκδ., 2024


Ναρκωτικά, 5η έκδ., 2024

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τον Νόμο 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20-3-2013) περί εξαρτησιογόνων ουσιών, με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε ο Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά, ενημερωμένο έως και τους Νόμους 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70/7.5.2019), 4662/2020 (ΦΕΚ Α΄ 27/7.2.2020), 4691/2020 (ΦΕΚ Α΄ 108/9.6.2020), 4737/2020 (ΦΕΚ Α΄ 204/22.10.2020), 4790/2021 (ΦΕΚ Α΄ 48/31.3.2021), 4801/2021 (ΦΕΚ Α΄ 83/24.5.2021), 4829/2021 (ΦΕΚ Α΄ 166/10.9.2021), 4864/2021 (ΦΕΚ Α΄ 237/2.12.2021), 4950/2022 (ΦΕΚ Α΄ 128/2.7.2022), 4958/2022 (ΦΕΚ Α΄ 142/21.7.2022), 4982/2022 (ΦΕΚ Α΄ 195/15.10.2022), 5019/2023 (ΦΕΚ Α΄ 27/14.2.2023), 5034/2023 (ΦΕΚ Α΄ 69/18.3.2023), 5039/2023 (ΦΕΚ Α΄ 83/3.4.2023), 5102/2024 (ΦΕΚ Α΄ 55/13.4.2024) και την ΠΝΠ της 30.9.2019 (ΦΕΚ Α΄ 145/ 30.9.2019).
Με τον Νόμο 4139/2013 δίνεται ιδιαίτερη έμφαση κυρίως στην καταστολή των οργανωμένων μορφών διακίνησης, στη διάκριση και διαβάθμιση των σχετικών εγκλημάτων, στα μέτρα σωματικής και ψυχολογικής απεξάρτησης, στις αρμοδιότητες οργάνων για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών ενώ διατηρούνται σε ισχύ η παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3459/2006 με τους πίνακες των ναρκωτικών ουσιών όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και τα άρθρα 58 και 61.
Εν συνεχεία τίθεται το Προεδρικό Διάταγμα 148/2007 (ΦΕΚ Α΄ 191/10.8.2007) το οποία αποτελεί την κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς και ενοποιημένο αλφαβητικό ευρετήριο.

Edition info

Title
Ναρκωτικά
Ν. 4139/2013: Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. 3459/2006: Κώδικας νόμων για τα ναρκωτικά (διατηρούμενες διατάξεις) Π.Δ. 148/2007: Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά
Ενημέρωση μέχρι και τον Ν. 5102/2024 (ΦΕΚ Α΄ 55/13.4.2024)
© 2024
Series
Edition
5th ed.
ISBN
978-960-648-832-0
Pages
Χ + 284
Price
€ 10.00
In stock

Table of contents   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

(Ν. 4139/2013, 3459/2006, Π.Δ. 148/2007)

ΝΟΜΟΣ 4139/2013

ΜΕΡΟΣ Α΄: Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Έλεγχος και όροι διάθεσης ναρκωτικών φαρμάκων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ναρκωτικά κρατικού μονοπωλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Ποινικές διατάξεις – Θεραπευτικά και ασφαλιστικά μέτρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Δικονομικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Έσοδα από ποινές και διάθεση ναρκωτικών ου­σιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Οργανισμοί και όργανα – Προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες

ΝΟΜΟΣ 3459/2006

Άρθρο 1 παρ. 2. Πίνακες Α, Β, Γ, Δ

Άρθρο 58. Κέντρα Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων

Άρθρο

Π.Δ. 148/2007

Άρθρο πρώτο

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης ναρκωτικών ουσιών, φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Επιτροπή ναρκωτικών - Ειδική διαχείριση ναρκωτικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Διάγνωση της εξάρτησης - Σωματικό στερητικό σύν­δρομο – Φαρμακευτική καταστολή αυτού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Συντονιστικό όργανο δίωξης ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.)-15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Καταστροφή ναρκωτικών ουσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Οργανισμός κατά των ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)-34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Εθνικό κέντρο τεκμηρίωσης και πληροφόρησης για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία (E.Κ.ΤΕ.Π.Ν.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)-44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: Προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο δεύτερο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Κατ’ άρθρο νομολογία (2020-2024) όλων των άρθρων του Ποινικού Κώδικα με συστηματική κατάταξη και σχόλια
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 18η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην...