Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024


Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024

Το παρόν έργο αποτελεί μία συλλογή κατ’ άρθρο νομολογίας όλων των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τις σημαντικές και πολυπληθείς αλλαγές με τον ν. 5090/2024.
Η παρούσα έκδοση κυκλοφορεί εμπλουτισμένη με κρίσιμες αποφάσεις του ΑΠ των ετών 2023 και 2024, καταγράφοντας όλα τα νέα νομολογιακά δεδομένα, και πλήρως ανανεωμένη με την προσθήκη συστηματικής κατάταξης των αποφάσεων με βάση τα ειδικότερα υπό κρίση θέματα. Στην πλειοψηφία τους οι αποφάσεις παρουσιάζονται σχολιασμένες από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και Πρόεδρο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας Αχιλλέα Ζήση, με τρόπο εύληπτο και σύντομο, επιτρέποντας τον άμεσο εντοπισμό και την επίλυση των κρισιμότερων ζητημάτων.
Επιπλέον, η παράθεση κρίσιμων προϊσχύσαντων μορφών πολλών διατάξεων κάτω από κάθε άρθρο, η παράθεση της Αιτιολογικής Έκθεσης του ν. 5090/2024 και το αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την εφαρμογή του ΠΚ μετά τις κρίσιμες τροποποιήσεις και την ερμηνευτική προσέγγιση των δυσχερειών που θα ανακύψουν στη δικαστηριακή πρακτική και δη σε θέματα Διαχρονικού Δικαίου.
Για το τελευταίο, κρίθηκε σκόπιμο σε διατάξεις στις οποίες έλαβαν χώρα διαδοχικές τροποποιήσεις να παρατίθεται και η προϊσχύσασα διάταξη, για την ευχερέστερη εφαρμογή του επιεικέστερου νόμου (άρθρο 2 ΠΚ), την εύκολη και άμεση εποπτεία της ισχύουσας ύλης του Κώδικα, και την ευχερή χρήση του από τον εφαρμοστή του δικαίου και τον θεωρητικό.

Edition info

Title
Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία
Αιτιολογική έκθεση του Ν. 5090/2024
Πλήρως ανανεωμένο με συστηματική κατάταξη αποφάσεων ετών 2020-2024
© 2024
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-648-822-1
Pages
ΧΧVIII + 803
Price
€ 65.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Συντομογραφίες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης - Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας»(ν. 5090/2024)

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1. Καμία ποινή χωρίς νόμο

Άρθρο 2. Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου

Άρθρο 3.  

Άρθρο 4.  

ΙΙ. ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Άρθρο 5. Εγκλήματα που τελέστηκαν στην ημεδαπή

Άρθρο 6. Εγκλήματα ημεδαπών στην αλλοδαπή

Άρθρο 7. Εγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή

Άρθρο 8. Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους

Άρθρο 9. Ακαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή

Άρθρο 10. Υπολογισμός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή

Άρθρο 11. Αναγνώριση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων

III. ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ

Άρθρο 12. Ειδικοί ποινικοί νόμοι

Άρθρο 13. Έννοια όρων του Κώδικα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Ι. Η ΠΡΑΞΗ

Άρθρο 14. Έννοια της αξιόποινης πράξης

Άρθρο 15. Έγκλημα που τελείται με παράλειψη

Άρθρο 16. Τόπος τέλεσης της πράξης

Άρθρο 17. Χρόνος τέλεσης της πράξης

Άρθρο 18. Κατηγορίες αξιοποίνων πράξεων

Άρθρο 19. Ποινικός χαρακτήρας πράξεων που έχουν εκδικαστεί

ΙΙ. Ο ΑΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Άρθρο 20. Λόγοι άρσης του αδίκου

Άρθρο 21. Προσταγή

Άρθρο 22. Άμυνα

Άρθρο 23. Υπέρβαση άμυνας

Άρθρο 24. Υπαίτια κατάσταση άμυνας

Άρθρο 25. Κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο

ΙΙΙ. Η ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 26. Υπαιτιότητα στα κακουργήματα και πλημμελήματα

Άρθρο 27. Δόλος

Άρθρο 28. Αμέλεια

Άρθρο 29. Ευθύνη από το αποτέλεσμα

Άρθρο 30. Πραγματική πλάνη

ΙV. ΛΟΓΟΙ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άρθρο 31. Νομική πλάνη

Άρθρο 32. Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει τον καταλογισμό

Άρθρο 33. Αδυναμία αποφυγής του αδίκου

Άρθρο 34. Ανικανότητα προς καταλογισμό

Άρθρο 35. Υπαίτια πρόκληση ανικανότητας

V. ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 36. Μειωμένη ικανότητα προς καταλογισμό

Άρθρα 37-41.  

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

I. ΑΠΟΠΕΙΡΑ

Άρθρο 42. Έννοια και ποινή της απόπειρας

Άρθρο 43. Απρόσφορη απόπειρα

Άρθρο 44. Υπαναχώρηση

ΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Άρθρο 45. Συναυτουργοί

Άρθρο 46. Ηθικός αυτουργός και προβοκάτορας

Άρθρο 47. Άµεσος και απλός συνεργός

Άρθρο 48. Γενική διάταξη

Άρθρο 49. Ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ι. ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 50. Είδη ποινών

Άρθρο 51. Ποινές στερητικές της ελευθερίας

Άρθρο 52. Κάθειρξη

Άρθρο 53. Φυλάκιση

Άρθρο 54. Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

Άρθρο 55. Παροχή κοινωφελούς εργασίας

Άρθρο 56.  

Άρθρο 57. Χρηµατική ποινή

Άρθρο 58.

ΙΙ. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 59. Γενική διάταξη

Άρθρο 60. Αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων

Άρθρα 61-64.  

Άρθρο 65. Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος

Άρθρο 66. Αφαίρεση άδειας οδήγησης ή εκμετάλλευσης μεταφορικού μέσου

Άρθρο 67. Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης

Άρθρο 68. Δήμευση

ΙΙΙ. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 69. Γενική διάταξη

Άρθρο 69Α. Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής

Άρθρο 70. Διάρκεια του θεραπευτικού μέτρου

Άρθρο 71. Μέτρα θεραπείας ατόμων μειωμένου καταλογισμού λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής

Άρθρο 72. Απέλαση αλλοδαπού

Άρθρα 73-74.  

Άρθρο 75. Παραγραφή μέτρου ασφαλείας

Άρθρο 76. Δήμευση

Άρθρα 77-78.  

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΝΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 79. Δικαστική επιμέτρηση της ποινής

Άρθρο 80. Επιμέτρηση και απότιση χρηματικής ποινής

Άρθρο 80Α. Μετατροπή της ποινής φυλάκισης σε χρήµα

Άρθρο 81. Επιμέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας.

Άρθρο 82. Υπολογισμός του χρόνου της προσωρινής κράτησης

Άρθρο 82Α. Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά ή σε βάρος ανηλίκου ή αδυνάµου προσώπου

ΙΙ. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Άρθρο 83. Μειωμένη ποινή

Άρθρο 84. Ελαφρυντικές περιστάσεις

Άρθρο 85. Συρροή λόγων μείωσης της ποινής.

Άρθρα 86-93.  

ΙΙΙ. ΣΥΡΡΟΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 94.Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών

Άρθρο 95. Συντρέχουσες παρεπόμενες ποινές και μέτρα ασφαλείας

Άρθρο 96. Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής χρηματικών ποινών.

Άρθρο 96Α. Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών παροχής κοινωφελούς εργασίας

Άρθρο 97. Άλλες περιπτώσεις συνολικής ποινής

Άρθρο 98. Έγκλημα κατ’ εξακολούθηση

IV. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Άρθρο 99. Έκτιση και αναστολή εκτέλεσης της ποινής και μέρους της ποινής υπό όρο.

Άρθρο 100.  

Άρθρο 101. Ανάκληση της αναστολής

Άρθρο 102. Άρση της αναστολής

Άρθρο 103. Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης

Άρθρο 104. Δικαστικές δαπάνες και παρεπόμενες ποινές

V. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ

Άρθρο 104Α. Μετατροπή της φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία

VI. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΦΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Άρθρο 104Β. Λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΕΚΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ [ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ]

Ι. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ

Άρθρο 105. Έκτιση της ποινής στην κατοικία

Άρθρο 105A. Παροχή κοινωφελούς εργασίας

ΙΙ. ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥ ΥΠΟ ΟΡΟ

Άρθρο 105Β. Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης

Άρθρο 106. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης

Άρθρο 107. Ανάκληση της απόλυσης

Άρθρο 108. Άρση της απόλυσης

Άρθρο 109. Συνέπειες της μη ανάκλησης

Άρθρο 110.

Διαδικασία για τη χορήγηση και την ανάκληση της απόλυσης

Άρθρο 110A.

Απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΛΕΙΦΟΥΝ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 111. Χρόνος παραγραφής

Άρθρο 112. Έναρξη του χρόνου παραγραφής

Άρθρο 113. Αναστολή της παραγραφής

Άρθρο 114. Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα της έγκλησης-Εγκλήματα σε βάρος του Δημοσίου

Άρθρο 115. Πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλουν έγκληση

Άρθρο 116. Αδιαίρετο της έγκλησης

Άρθρο 117. Ανάκληση της έγκλησης

ΙΙΙ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ

Άρθρο 118. Χρόνος παραγραφής των ποινών που επιβλήθηκαν

Άρθρο 119. Έναρξη της παραγραφής του χρόνου των ποινών

Άρθρο 120. Αναστολή της παραγραφής των ποινών

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Άρθρο 121. Ορισμός

Άρθρο 122. Αναμορφωτικά μέτρα.

Άρθρο 123. Θεραπευτικά μέτρα

Άρθρο 124. Μεταβολή ή άρση μέτρων

Άρθρο 125. Διάρκεια μέτρων

Άρθρο 126. Ποινική μεταχείριση των ανηλίκων

Άρθρο 127. Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

Άρθρο 128.  

Άρθρο 129. Απόλυση υπό όρο

Άρθρο 129Α. Απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση

Άρθρο 130. Εκδίκαση μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους

Άρθρο131. Έναρξη εκτέλεσης της απόφασης μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους.

Άρθρο 132. Συρροή

Άρθρο 133. Νεαροί ενήλικες

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Άρθρο 134. Εσχάτη προδοσία

Άρθρο 135. Προπαρασκευαστικές πράξεις

Άρθρο 136. Παρεπόμενες ποινές

Άρθρο 137. Έμπρακτη μετάνοια

Άρθρο 137Α. Βασανιστήρια

Άρθρα 137Β-137Δ.  

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ι. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Άρθρο 138. Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας

Άρθρο 139. Νόθευση αποδεικτικών

ΙΙ. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Άρθρο 140. Έκθεση σε κίνδυνο πολέμου

Άρθρο 141. Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων

Άρθρο 142. Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων από αμέλεια

Άρθρο 142Α. Παραβάσεις κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

III. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Άρθρο 143. Υπηρεσία στον εχθρό.

Άρθρο 144. Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού

Άρθρο 145.  

ΙV. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ

Άρθρο 146. Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας

Άρθρο 147. Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας από αμέλεια

Άρθρο 148. Κατασκοπεία

Άρθρο 149. Έννοια κρατικού απορρήτου

Άρθρα 150-151.

Άρθρο 152. Παρεπόμενες ποινές

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

Άρθρο 153. Προσβολές κατά των εκπροσώπων άλλου κράτους

Άρθρο 154. Προσβολή διπλωματικών αντιπροσώπων

Άρθρο 155. Προσβολή συμβόλων άλλου κράτους

Άρθρο 156. Προϋποθέσεις της δίωξης

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ - ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο157. Προσβολές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Βουλής ή της Κυβέρνησης και οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 158. Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας

Άρθρο 159. Δωροληψία πολιτικών προσώπων

Άρθρο 159Α. Δωροδοκία πολιτικών προσώπων

Άρθρο 160. Αντιποίηση

Άρθρο 160Α. Διατάραξη συνεδριάσεων

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Άρθρο 161. Βία κατά εκλογέων

Άρθρο 162. Εξαπάτηση εκλογέων

Άρθρο 163. Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας

Άρθρο 164. Νόθευση εκλογής

Άρθρο 165. Δωροδοκία εκλογέα

Άρθρο 166. Διατάραξη εκλογικής διαδικασίας

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Άρθρο 167. Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων

Άρθρο 167Α. Αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς

Άρθρο 168. Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας

Άρθρο 168Α. Διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων

Άρθρο 169. Απείθεια

Άρθρο 169Α. Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων, συμφωνιών που επικυρώθηκαν από συμβολαιογράφο και πρακτικού διαμεσολάβησης

Άρθρο 170. Στάση

Άρθρο 171.  

Άρθρο 172. Ελευθέρωση φυλακισμένου

Άρθρο 173. Απόδραση κρατουμένου

Άρθρο173Α. Παραβίαση περιορισμού κατ’ οίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση

Άρθρο 174. Στάση κρατουμένων

Άρθρο 175. Αντιποίηση

Άρθρο 176.  

Άρθρο 177. Παραβίαση κατάσχεσης

Άρθρο 178. Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή

Άρθρο 179. Παραβίαση φύλαξης της αρχής

Άρθρο 180. Βλάβη επίσημων κοινοποιήσεων

Άρθρο 181. Μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού κ.λπ

Άρθρο 182. Παραβίαση περιορισμών διαμονής

Άρθρα 182Α.  

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Άρθρο 183. Διέγερση σε ανυπακοή

Άρθρο184. Διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια

Άρθρο 185.  

Άρθρο 186. Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήματος

Άρθρο 187. Εγκληματική οργάνωση

Άρθρο 187Α. Τρομοκρατικές πράξεις - Τρομοκρατική οργάνωση

Άρθρο 187Β. Αξιόποινη υποστήριξη

Άρθρο 187Γ. Ευνοϊκά μέτρα

Άρθρο 188.  

Άρθρο 189. Διατάραξη της κοινής ειρήνης

Άρθρο 190. Απειλή διάπραξης εγκλημάτων

Άρθρο 191. Διασπορά ψευδών ειδήσεων

Άρθρο 191Α. Προσβολή συμβόλων ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας

Άρθρα 192-197.

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Άρθρα 198-199.

Άρθρο 200. Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων

Άρθρα 201.  

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρα

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ,

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΑ

Άρθρο 207. Παραχάραξη νομίσματος και άλλων υλικών μέσων πληρωμής

Άρθρο 208. Κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής

Άρθρο 208Α. Καθ’ υπέρβαση κατασκευή νομίσματος

Άρθρο 208Β.  

Άρθρο 208Γ. Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων

Άρθρο 209. Παραποίηση και νόθευση άυλων μέσων πληρωμής

Άρθρο 210. Παράνομη απόκτηση άυλων μέσων πληρωμής

Άρθρο 210Α. Αποδοχή και διάθεση παρανόμως αποκτηθέντων άυλων μέσων πληρωμής

Άρθρο 210Β. Διακεκριμένες περιπτώσεις στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης

Άρθρο 211. Προπαρασκευαστικές πράξεις

Άρθρο 212. Έμπρακτη μετάνοια

Άρθρο 213. Δήμευση

Άρθρα 214-215.

ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Άρθρο 216. Πλαστογραφία

Άρθρο 217. Πλαστογραφία πιστοποιητικών

Άρθρα 218-219.

Άρθρο 220. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης

Άρθρο 221. Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις

Άρθρο 222. Υπεξαγωγή εγγράφων

Άρθρο 223.  

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 224. Ψευδής κατάθεση

Άρθρο 225.  

Άρθρο 226. Ψευδής πραγματογνωμοσύνη ή διερμηνεία

Άρθρο 227. Έμπρακτη μετάνοια

Άρθρο 228.  

Άρθρο 229. Ψευδής καταμήνυση

Άρθρο 230. Ψευδής καταγγελία

Άρθρο 231. Υπόθαλψη

Άρθρο 232. Παρασιώπηση εγκλημάτων

Άρθρο 233. Απιστία δικηγόρων

Άρθρο 234. Παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ι. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

Άρθρο 235. Δωροληψία υπαλλήλου

Άρθρο 236. Δωροδοκία υπαλλήλου

Άρθρο 237. Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών

Άρθρο 237Α. Εμπορία επιρροής - Μεσάζοντες

I.Άρθρο 237Α. Εμπορία επιρροής

Άρθρο 237Β.  

Άρθρο 238. Δήμευση

ΙΙ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 239. Κατάχρηση εξουσίας

Άρθρο 240. Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών

Άρθρο 241. Παραβίαση οικιακού ασύλου

Άρθρο 242. Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.

Άρθρο 243. Νόθευση δικαστικού εγγράφου

Άρθρο 244. Παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου

Άρθρα 245-250.

Άρθρο 251. Παραβίαση δικαστικού απορρήτου

Άρθρο 252. Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου

Άρθρο 253.  

Άρθρο 254. Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης

Άρθρο 255. Αθέμιτη συμμετοχή

Άρθρο 256-258.

Άρθρο 259. Παράβαση καθήκοντος

Άρθρο 260. Ανυποταξία σε πολιτική αρχή

Άρθρο 261-262.

Άρθρο 263. Παρεπόμενες ποινές

Άρθρο 263Α. Ευνοϊκά μέτρα

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Άρθρο 264. Εμπρησμός

Άρθρο 265.

Εμπρησμός σε δάση - Προπαρασκευαστικές πράξεις – Παραβίαση προληπτικών μέτρων

Άρθρο 265A. Δήμευση σε περίπτωση εμπρησμού σε δάση

Άρθρο 266-267.

Άρθρο 268. Πλημμύρα

Άρθρο 269.  

Άρθρο 270. Έκρηξη

Άρθρο 271.  

Άρθρο 272. Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών.

Άρθρο 273. Κοινώς επικίνδυνη βλάβη

Άρθρο 274.  

Άρθρο 275. Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 276.  

Άρθρο 277. Πρόκληση ναυαγίου

Άρθρο 278.  

Άρθρο 279.

Δηλητηρίαση πραγμάτων προορισμένων για χρήση από το κοινό

Άρθρο 280.  

Άρθρο 281. Επιβλαβή φάρμακα

Άρθρο 282-284.

Άρθρο 285. Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών

Άρθρο 286. Παραβίαση κανόνων οικοδομικής

Άρθρο 287.  

Άρθρο 288.

Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας

Άρθρο 289. Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Άρθρο 290. Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία

Άρθρο 290Α. Επικίνδυνη οδήγηση

Άρθρο 291.

Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών

Άρθρο 292. Παρακώλυση συγκοινωνιών

ΙΙ.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 292Α. Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών

Άρθρο 292Β. Παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων

Άρθρο 292Γ.  

Άρθρο 292Δ. Προσβολές του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του κοινού

Άρθρο 292Ε. Παρακώλυση των τηλεπικοινωνιών

Άρθρο 293. Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων

Άρθρο 294-297.

Άρθρο 298. Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής

ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Άρθρο 299. Ανθρωποκτονία με δόλο

Άρθρο 300. Ανθρωποκτονία κατ’ απαίτηση

Άρθρο 301. Συμμετοχή σε αυτοκτονία

Άρθρο 302. Ανθρωποκτονία από αμέλεια

Άρθρο 303. Παιδοκτονία

II. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

Άρθρο 304. Διακοπή της κύησης

Άρθρο 304A. Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού

Άρθρο 305.  

ΙΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Άρθρο 306. Έκθεση

Άρθρο 307. Παράλειψη προσφοράς βοήθειας

ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 308. Σωματική βλάβη

Άρθρο 309. Επικίνδυνη σωματική βλάβη

Άρθρο 310. Βαριά σωματική βλάβη

Άρθρο 311. Θανατηφόρα σωματική βλάβη

Άρθρο 312. Σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων

Άρθρο 313. Συμπλοκή

Άρθρο 314. Σωματική βλάβη από αμέλεια.

Άρθρο 315.  

Άρθρο 315Α. Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας υπαλλήλου - Ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση

ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρα

ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Άρθρο 322. Αρπαγή

Άρθρο 322Α, 322Β, 322Γ, 323.

Άρθρο 323Α. Εμπορία ανθρώπων

Άρθρο 323Β.  

Άρθρο 324. Αρπαγή ανηλίκων

Άρθρο 325. Παράνομη κατακράτηση

Άρθρο 326-329.

Άρθρο 330. Παράνομη βία

Άρθρο 331. Αυτοδικία

Άρθρο 332.  

Άρθρο 333. Απειλή

Άρθρο 334. Διατάραξη οικιακής ειρήνης

Άρθρο 335.  

ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ

Άρθρο 336. Βιασμός

Άρθρο 337. Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας

Άρθρο 338. Κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση

Άρθρο 339. Γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιον τους

Άρθρο 340. Γενική διάταξη

Άρθρο 341.  

Άρθρο 342. Κατάχρηση ανηλίκων

Άρθρο 343. Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη

Άρθρο 344. Έγκληση

Άρθρο 345. Γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών

Άρθρο 346. Εκδικητική πορνογραφία

Άρθρο 347.  

Άρθρο 348. Διευκόλυνση προσβολών της ανηλικότητας

Άρθρο 348Α. Πορνογραφία ανηλίκων

Άρθρο 348Β. Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους

Άρθρο 348Γ. Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων.

Άρθρο 348Δ. Γενική Διάταξη

Άρθρο 349. Μαστροπεία.

Άρθρο 350.  

Άρθρο 350Α. Ευνοϊκά μέτρα

Άρθρο 351.  

Άρθρο 351Α. Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής

Άρθρο 352.  

Άρθρο 352Α.

Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη και του θύματος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

Άρθρο 352Β. Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος

Άρθρο 353. Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας

ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Άρθρο 354. Διατάραξη της οικογενειακής τάξης

Άρθρο 355.  

Άρθρο 356. Διγαμία

Άρθρο 357.  

Άρθρο 358. Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής

Άρθρο 359. Εγκατάλειψη εγκύου

Άρθρο 360. Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου

Άρθρο 360Α. Παραβάσεις σχετικά με την υιοθεσία ανηλίκου

ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Άρθρο 361. Εξύβριση

Άρθρο 361Α-361Β.

Άρθρο 362.  

Άρθρο 363. Συκοφαντική δυσφήμηση

Άρθρο 364.  

Άρθρο 365. Προσβολή μνήμης νεκρού

Άρθρο 366. Γενική διάταξη

Άρθρο 367.  

Άρθρο 368. Έγκληση

Άρθρο 369. Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης

ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άρθρο 370. Παραβίαση απορρήτου εγγράφων

Άρθρο 370Α. Παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας

Άρθρο 370Β. Παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα

Άρθρο 370Γ.  

Άρθρο 370Δ.  

Άρθρο 370Ε.  

Άρθρο 370ΣΤ. Απαγόρευση διακίνησης λογισμικών, συσκευών παρακολούθησης και άλλων δεδομένων.

Άρθρο 371. Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας.

ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

I. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Άρθρο 372. Κλοπή

Άρθρο 373.  

Άρθρο 374. Διακεκριμένη κλοπή

Άρθρο 374Α. Αυθαίρετη χρήση μεταφορικού μέσου

Άρθρο 375. Υπεξαίρεση

Άρθρο 376.  

Άρθρο 377. Κλοπή και υπεξαίρεση μικρής αξίας

Άρθρο 378. Φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Άρθρο 379. Φθορά ψηφιακών δεδομένων

Άρθρο 379Α.

Διακεκριμένες περιπτώσεις στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης

Άρθρο 380. Ληστεία

Άρθρο 381. Γενική Διάταξη

Άρθρα 382-384.

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Άρθρο 385. Εκβίαση

Άρθρο 386. Απάτη

Άρθρο 386Α. Απάτη µε υπολογιστή

Άρθρο 386Β. Απάτη Σχετική με τις Επιχορηγήσεις

Άρθρο 387. Απάτη μικρής αξίας

Άρθρο 388.  

Άρθρο 389. Απατηλή πρόκληση βλάβης

Άρθρο 390. Απιστία

Άρθρο 391-393.

Άρθρο 394. Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Άρθρο 394Α. Διακεκριμένη αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Άρθρο 395. Παρακώλυση συναγωνισμού

Άρθρο 396. Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα

Άρθρο 397. Καταδολίευση δανειστών

Άρθρο 398. Αλιεία στην αιγιαλίτιδα ζώνη και τα εσωτερικά ύδατα

Άρθρο 399-403.

Άρθρο 404. Τοκογλυφία

Άρθρο 405. Γενική Διάταξη

ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μ Ε Τ Α Β Α Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ

Άρθρο 460.  

Άρθρο 461.  

Άρθρο 462.  

Άρθρο 463.  

Άρθρο 464.  

Άρθρο 465.  

Άρθρο 466.  

Άρθρο 467.  

Άρθρο 468.  

Άρθρο 469.  

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 18η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην...