Ν. Ζευγώλης, Κάθετες συμφωνίες & Ανταγωνισμός, 2012


Ν. Ζευγώλης, Κάθετες συμφωνίες & Ανταγωνισμός, 2012

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το επίκαιρο, ανεξάντλητο και εξαιρετικά ενδιαφέρον τόσο για την ελληνική όσο και για την ευρωπαϊκή έννομη τάξη θέμα των κάθετων συμφωνιών (κάθετων περιορισμών) γενικά σε συνάρτηση με τον ανταγωνισμό. Με τον όρο «κάθετες συμφωνίες», νοούνται οι συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές που συνάπτονται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, καθεμία εκ των οποίων δραστηριοποιείται, για τους σκοπούς της συγκεκριμένης συμφωνίας ή της συγκεκριμένης εναρμονισμένης πρακτικής, σε διαφορετικό επίπεδο της αλυσίδας παραγωγής ή διανομής: οι συγκεκριμένες κάθετες συμφωνίες ορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα συμβαλλόμενα ή εμπλεκόμενα μέρη δύνανται να προμηθεύονται, να πωλούν ή να μεταπωλούν ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες. Έτσι, αναπόδραστα συμβάσεις όπως η αποκλειστική διανομή, η επιλεκτική διανομή, οι συμβάσεις δικαιόχρησης, η εμπορική αντιπροσωπεία, αλλά και η αποκλειστική προμήθεια εντάσσονται στο αντικείμενο της παρούσας μελέτης, καθιστώντας σαφές ότι το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού και το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων καταρχήν συμπλέουν, χωρίς όμως να μπορούν να αποκλειστούν εκ προοιμίου και περιπτώσεις, όπου ενδέχεται να συμβαίνει το αντίθετο.

Το γεγονός ότι σχετικά πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ τόσο ο Κανονισμός 330/2010 για τις κάθετες συμφωνίες γενικά όσο και ο ειδικός Κανονισμός 461/2010 για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (αμφότεροι με τις αντίστοιχες Κατευθυντήριες γραμμές) καθιστά το όλο ζήτημα ακόμη πιο επίκαιρο.

Η παρούσα ανάλυση, στην οποία εξετάζονται πλήρως όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στη σχετική βιβλιογραφία, καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους αναζητούν πρακτική καθοδήγηση στη σύνθετη και απαιτητική θεματική της λειτουργίας των δικτύων διανομής ή ενδιαφέρονται για τις ιδιαιτερότητες που η θεματική αυτή παρουσιάζει στις σχέσεις αυτοκινητοβιομηχανίας και εμπορίου.

Edition info

Title
Κάθετες συμφωνίες & Ανταγωνισμός
© 2012
Foreword
Author
ISBN
978-960-445-874-5
Pages
XXVII + 463
Price
€ 45.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Ευχαριστίες

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Γενικά

2. Τι πραγματεύεται η παρούσα μελέτη

3. Σύντομο ιστορικό προηγούμενο

4. Εξέλιξη: το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

1. Το ζήτημα του μεριδίου αγοράς – διαφοροποίηση του Κανονισμού 330/2010 σε σχέση με τον Κανονισμό 2790/99

2. Επιμέρους περιορισμοί ιδιαίτερης σοβαρότητας (hardcore restrictions) που κατά κανόνα συμπαρασύρουν την τύχη της κύριας συμφωνίας

3. Επιμέρους (δυνητικά) αποκλειόμενοι περιορισμοί από το ευεργέτημα του Κανονισμού απαλλαγής που δεν συμπαρασύρουν την τύχη της κύριας συμφωνίας

4. Το ζήτημα της ατομικής ανάκλησης

4.1. Δικονομικά ζητήματα διαδικασίας

4.2. Ζητήματα ουσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ

ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ

1. Μη αισθητός περιορισμός του ανταγωνισμού

1.1. Αποσαφήνιση

1.2. Άρθρο 3 παρ. 1 του Κανονισμού 1/2003

1.3. Συμφωνίες ήσσονος σημασίας (de minimis): Έννοια – Βασική ρύθμιση

1.4. Εξαίρεση 1η: Σωρευτικό αποτέλεσμα στεγανοποίησης των πα-ράλληλων δικτύων συμφωνιών που έχουν παρεμφερείς συνέπειες στην αγορά

1.5. Εξαίρεση 2η: περιορισμοί ιδιαίτερης σοβαρότητας

2. Κάθετες συμφωνίες μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

3. Συμφωνίες εμπορικής αντιπροσωπείας

3.1. Έννοια των συμφωνιών εμπορικής αντιπροσωπείας

3.2. Βασικό κριτήριο για το χαρακτηρισμό μιας συμφωνίας ως συμφω-νίας εμπορικής αντιπροσωπείας

3.3. Μορφές χρηματοοικονομικού ή εμπορικού κινδύνου

3.4. Προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να χαρακτηριστεί μία συμφωνία ως συμφωνία εμπορικής αντιπροσωπείας

3.4.1. Πρώτη βασική προϋπόθεση: μη απόκτηση κυριότητας

3.4.2. Λοιπές (ενδεικτικές) προϋποθέσεις: κίνδυνοι

3.5. Μη εφαρμογή του άρθρου 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ σε συμφωνίες εμπο-ρικής αντιπροσωπείας

3.6. Αποκλειστική εμπορική αντιπροσωπεία και υποχρέωση μη αν-ταγωνισμού: ζητήματα ερμηνείας

4. Συμβάσεις υπεργολαβίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 330/2010

1. Το «ασφαλές λιμάνι» του Κανονισμού απαλλαγής

2. Εννοιολογικός προσδιορισμός των κάθετων συμφωνιών

2.1. Περιεχόμενο του άρθρου 1 παρ. 1 στοιχ. α) του Κανονισμού α-παλλαγής

2.2. Βασικά στοιχεία για την εννοιολογική οριοθέτηση μίας κάθετης συμφωνίας

2.2.1. Αναζήτηση συναίνεσης (consensus)

2.2.2. Συμφωνίες με τελικούς καταναλωτές εκτός πεδίου εφαρμο-γής του άρθρου 101 ΣΛΕΕ

2.2.3. Δραστηριοποίηση επιχειρήσεων σε διαφορετικό επίπεδο της αλυσίδας παραγωγής ή διανομής

2.2.4. Κάλυψη συμφωνιών προμήθειας και διανομής (συμπερι-λαμβανομένου και του franchising) από τον Κανονισμό ο-μαδικής απαλλαγής

2.2.5. Κάθετες συμφωνίες μεταξύ ανταγωνιστών

2.2.6. Ενώσεις λιανοπωλητών – ποσοτικό κριτήριο

3. Κάθετες συμφωνίες που περιέχουν διατάξεις περί δικαιωμάτων δια-νοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)

3.1. Το περιεχόμενο του άρθρου 2 παρ. 3 του Κανονισμού απαλλαγής

3.1.1. Προϋποθέσεις εφαρμογής

3.1.2. Ειδικότερη ανάλυση των προϋποθέσεων

3.2. Σε τι κυρίως αφορούν τα ΔΔΙ

3.2.1. Εμπορικό σήμα

3.2.2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

3.2.3. Τεχνογνωσία

3.3. Επιμέρους όροι αναγκαίοι για την προστασία των ΔΔΙ του δικαι-οπαρόχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 330/2010

1. Προϋποθέσεις και συνέπειες

1.1. Συναλλαγές εκτός της Ένωσης

1.2. Συνέπειες ύπαρξης περιορισμού ιδιαίτερης σοβαρότητας

1.3. Κατηγορίες περιορισμών ιδιαίτερης σοβαρότητας

1.3.1. Άμεσος ή έμμεσος καθορισμός ελάχιστης τιμής μεταπώλη-σης

1.3.1.1. Τεκμήριο

1.3.1.2. Τρόποι περιορισμού του ανταγωνισμού με καθο-ρισμό τιμής μεταπώλησης

1.3.1.3. Βελτιώσεις αποτελεσματικότητας μέσω του καθο-ρισμού τιμών μεταπώλησης

1.3.1.4. Η δυσκολία αναζήτησης έμμεσου καθορισμού τιμής πώλησης

1.3.1.5. Αναζήτηση εναρμονισμένης πρακτικής σε επίπεδο κάθετης σχέσης

1.3.1.6. Βασική αρχή: κάθε επιχείρηση πρέπει να προσδιο-ρίζει ανεξάρτητα την οικονομική πολιτική της

1.3.1.7. Μέγιστες και συνιστώμενες/προτεινόμενες τιμές

1.3.1.7.1. Προϋποθέσεις

1.3.1.7.2. Κριτήρια

1.3.1.7.3. Άρση του ευεργετήματος απαλλαγής κα-τά κατηγορία – εξέταση ατομικής απαλλα-γής

1.3.1.8. Εντοπισμός διανομέων που εφαρμόζουν μειωμένες τιμές

1.3.2. Η απαγόρευση παράλληλων εισαγωγών ως μορφή έμμεσου καθορισμού τιμής μεταπώλησης

1.3.2.1. Η ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικών πηγών προμήθει-ας

1.3.2.2. Μείωση των πηγών προμήθειας μέσω απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών

1.3.2.3. Διακριτική τιμολόγηση και επιβολή κυρώσεων

1.3.2.4. Η περίπτωση της εμπορικής αντιπροσωπείας

1.3.3. Ο ιδιαίτερα σοβαρός περιορισμός της κατανομής των αγο-ρών κατά περιοχές ή κατά πελάτες

1.3.3.1. Εξαιρέσεις ως προς τον ιδιαίτερης σοβαρότητας πε-ριορισμό του άρθρου 4 στοιχ. β)

1.3.3.2. Διαδίκτυο

1.3.3.3. Οι τρεις λοιπές εξαιρέσεις στον ιδιαίτερης σοβαρό-τητας περιορισμό του άρθρου 4 στοιχ. β)

1.3.4. Ο ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισμός της παρεμπόδισης των ενεργητικών ή παθητικών πωλήσεων σε τελικούς χρήστες από τα μέλη συστήματος επιλεκτικής διανομής

1.3.5. Ο ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισμός της δυσχέρανσης των αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ εξουσιοδοτημένων δια-νομέων στο πλαίσιο ενός συστήματος επιλεκτικής διανομής

1.3.6. Ο ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισμός της δυσχέρανσης της δυνατότητας του προμηθευτή εξαρτημάτων να πωλεί αυτά ως ανταλλακτικά σε τελικούς χρήστες ή σε επισκευαστές ή σε άλλους παρέχοντες υπηρεσίες, στους οποίους δεν αναθέτει ο αγοραστής την επισκευή ή τη συντήρηση των προϊόντων του

1.3.7. Εξαιρέσεις: μεμονωμένες περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρών περιορισμών στις πωλήσεις που ενδέχεται είτε να μην εμ-πίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ είτε να πληρούν τους όρους του άρθρου 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ

1.3.7.1. Παραδείγματα

1.3.7.1.1. Μη εφαρμογή του άρθρου 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ για δύο έτη προκειμένου για πώληση νέου σήματος ή υφιστάμενου σήματος σε νέα γεωγραφική αγορά υπό τον όρο των μη ανακτήσιμων επενδύσεων

1.3.7.1.2. Μη εφαρμογή του άρθρου 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ στην περίπτωση νέου προϊόντος

1.3.8. Κατά περίπτωση απαλλαγή σε μεμονωμένες περιπτώσεις απαγόρευσης αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ εξουσιοδοτη-μένων εμπόρων για λόγους αντιμετώπισης free riding κατ’ εφαρμογή του άρθρου 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 330/2010

1. Περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου 5

2. Έννοια της υποχρέωσης μη άσκησης ανταγωνισμού

3. Εξαίρεση από το χρονικό όριο των πέντε ετών

3.1. Πωλήσεις του αγοραστή από χώρους ή οικόπεδα που είτε ανή-κουν στον προμηθευτή είτε ο τελευταίος τα μισθώνει από τρίτους μη συνδεδεμένους με τον αγοραστή

3.2. Προστασία τεχνογνωσίας

4. Απαγόρευση αγοράς προϊόντων από συγκεκριμένους ανταγωνιζόμε-νους προμηθευτές – αποφυγή συλλογικού μποϋκοτάζ

5. Δυνατότητα ή μη διαχωρισμού

6. Περίπτωση διανομής από το ίδιο δίκτυο συνόλου διαφορετικών προϊ-όντων ή υπηρεσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 330/2010

1. Διαδικαστικές προϋποθέσεις άρσης του ευεργετήματος απαλλαγής

2. Βάρος απόδειξης κατά τη διαδικασία άρσης του ευεργετήματος α-παλλαγής

3. Δυνατότητα μη εφαρμογής του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγο-ρία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το άρθρο 6 του Κανονισμού 330/2010

3.1. Ρυθμιστικός και όχι κατασταλτικός χαρακτήρας

3.2. Υπολογισμός του ορίου κάλυψης της αγοράς – αρχή της αναλο-γικότητας

3.3. Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού που θα κηρύσσει ανεφάρμοστο τον Κανονισμό 330/2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ

1. Σχετική αγορά για τον υπολογισμό του «ταβανιού» του 30% που προβλέπει για το μερίδιο αγοράς ο Κανονισμός 330/2010

1.1. Αρχή της αυτοδέσμευσης – προσδιορισμός της αγοράς του σχε-τικού προϊόντος και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς

1.2. Δυνατότητα υποκατάστασης ή εναλλαξιμότητας

1.3. Πώληση δέσμης ή πακέτου προϊόντων – περιπτώσεις ευρύτερης αγοράς χονδρικής

1.4. Περιεχόμενο του άρθρου 3 παρ. 2 του Κανονισμού απαλλαγής

1.5. Οριοθέτηση της σχετικής αγοράς στην περίπτωση που εκτός του αρχικού εξοπλισμού παράγονται και ανταλλακτικά & εξαρτήματα (για το συγκεκριμένο εξοπλισμό)

2. Υπολογισμός μεριδίου αγοράς στις περιπτώσεις δικαιόχρησης (fran-chising)

3. Υπολογισμός του μεριδίου αγοράς: Αξία συναλλαγών – όγκος πωλή-σεων – παραγωγή για εσωτερική κατανάλωση – διττή διανομή

4. Περιπτώσεις ατομικής απαλλαγής

4.1. Πεδίο ανάλυσης

4.2. Ισχύς στην αγορά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

1. Ποια αρνητικά αποτελέσματα μπορούν να επιφέρουν οι κάθετοι περι-ορισμοί

1.1. Απαρίθμηση - ανάλυση

1.2. Συμφωνίες αποκλειστικότητας

1.2.1. Γενικά

1.2.2. Είναι η υποχρέωση αποκλειστικής προμήθειας το ίδιο με την υποχρέωση αποκλειστικής διάθεσης;

1.2.3. Θεωρητικό παράδειγμα

1.2.4. Διάκριση μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών συγκεκριμένου και μη συγκεκριμένου σήματος

1.3. Επέλευση αρνητικών αποτελεσμάτων προερχόμενη από συνδυ-ασμό κάθετων συμφωνιών

2. Ποια θετικά αποτελέσματα μπορούν να επιφέρουν οι κάθετοι περιο-ρισμοί

2.1. Γενικά

2.2. Παρασιτισμός

2.2.1. Το γενικό ζήτημα

2.2.2. Το ειδικότερο ζήτημα του ανοίγματος ή διείσδυσης σε νέες αγορές

2.2.3. Το ειδικότερο ζήτημα του παρασιτισμού πιστοποίησης

2.3. Το πρόβλημα της ομηρίας

2.3.1. Το γενικό ζήτημα

2.3.2. Το ειδικό ζήτημα κατά τη μεταβίβαση ουσιώδους τεχνογ-νω­σίας

2.4. Κάθετα εξωτερικά επακόλουθα

2.5. Οικονομία κλίμακας στη διανομή

2.6. Ατέλειες της κεφαλαιαγοράς

2.7. Ομοιομορφία και τυποποίηση της ποιότητας

2.8. Οι αποτελεσματικότητες ως συνέπεια

3. Το ζήτημα της αναγκαιότητας ενός κάθετου περιορισμού

4. Τρόπος αξιολόγησης ενός κάθετου περιορισμού

4.1. Μεθοδολογική ανάλυση

4.2. Αξιολόγηση με βάση το άρθρο 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ

4.3. Εξέταση της φύσης της κάθετης συμφωνίας: λιγότερο έλεγχος τύπου και περισσότερο έλεγχος ουσίας

5. Η σημασία του μεριδίου αγοράς για τα συμβαλλόμενα μέρη

5.1. Ισχύς στην αγορά – ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

5.2. Θέση των ανταγωνιστών

5.3. Θέση των πελατών

5.4. Φραγμοί εισόδου

6. Το ζήτημα των μη ανακτήσιμων (αναπόκτητων) δαπανών

7. Ώριμη αγορά

8. Το επίπεδο του εμπορίου

9. Η φύση του προϊόντος

10. Άλλοι παράγοντες

11. Αξιολόγηση με βάση το άρθρο 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ

11.1. Συνοπτικό περιεχόμενο της διάταξης

11.2. Κατά περίπτωση ανάλυση

11.3. Αναλυτικό περιεχόμενο της διάταξης

11.3.1. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας

11.3.2. Αναγκαιότητα των περιορισμών

11.3.3. Συμμετοχή και των καταναλωτών στην προκύπτουσα ωφέλεια

11.3.4. Μη δυνατότητα κατάργησης του ανταγωνισμού σε σημαν-τικό τμήμα της αγοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

1. Προώθηση συγκεκριμένου σήματος

1.1. Εννοιολογική οριοθέτηση

1.2. Η θέση του προμηθευτή στην αγορά

1.3. Η σημασία του δεσμευμένου μεριδίου αγοράς και της διάρκειας ισχύος των υποχρεώσεων προώθησης συγκεκριμένου σήματος

1.4. Η θέση (και η συμπεριφορά) των ανταγωνιστών του προμηθευτή στην αγορά

1.5. Φραγμοί εισόδου

1.6. Επίπεδο εμπορίου

1.6.1. Ενδιάμεσα προϊόντα

1.6.2. Προμήθεια τελικού προϊόντος σε επίπεδο χονδρικής πώ-λησης

1.6.3. Προμήθεια τελικού προϊόντος σε επίπεδο λιανικής πώλη-σης

1.7. Προϋποθέσεις σωρευτικού στεγανοποιητικού αποτελέσματος στο επίπεδο λιανικής πώλησης

1.8. Διαπίστωση αισθητών αντι-ανταγωνιστικών αποτελεσμάτων και προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ

1.9. Μεταβίβαση ουσιώδους τεχνογνωσίας και υποχρέωση μη άσκη-σης ανταγωνισμού

1.10. Παράδειγμα προβληματικής υποχρέωσης μη άσκησης ανταγω-νισμού

1.11. Παράδειγμα επιτρεπτής επιβολής όρων ως προς τις ποσότητες

2. Αποκλειστική διανομή

2.1. Εννοιολογική οριοθέτηση

2.2. Η θέση των ανταγωνιστών του προμηθευτή

2.3. «Πολλαπλή αποκλειστική αντιπροσωπεία»

2.4. Αξιολόγηση πιθανών αντι-ανταγωνιστικών αποτελεσμάτων της αποκλειστικής διανομής

2.4.1. Συνδυασμός αποκλειστικής διανομής και προώθησης συγ-κεκριμένου σήματος

2.4.2. Το ζήτημα της αγοραστικής ισχύος

2.4.3. Ωριμότητα της αγοράς και επίπεδο εμπορίου

2.4.4. Συνδυασμός αποκλειστικής διανομής και αποκλειστικής πηγής προμήθειας

2.4.5. Φύση του προϊόντος. Νέα προϊόντα, σύνθετα προϊόντα, προϊόντα εμπειρίας, προϊόντα εμπιστοσύνης

2.5. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποκλειστικής διανομής

2.5.1. Αποκλειστική διανομή σε επίπεδο χονδρικής πώλησης

2.5.2. Πολλαπλές αποκλειστικές διανομές σε ολιγοπωλιακή αγορά

2.5.3. Συνδυασμός αποκλειστικής διανομής με αποκλειστική (πη-γή) προμήθεια(ς)

2.6. Αποκλειστική παραχώρηση ή ανάθεση πελατείας

2.6.1. Εννοιολογικό περιεχόμενο

2.6.2. Η προβληματική διατύπωση της παρ. 169 των Κατευθυντή-ριων γραμμών για τους κάθετους περιορισμούς

2.6.3. Συνδυασμός με επιλεκτική διανομή – αδυναμία απόκλισης ως προς τις τιμές

2.6.4. Βελτιώσεις αποτελεσματικότητας

2.7. Παράδειγμα αποκλειστικής παραχώρησης πελατείας

3. Συμφωνίες επιλεκτικής διανομής

3.1. Εννοιολογικό περιεχόμενο

3.2. Ποιοτική και ποσοτική επιλεκτική διανομή

3.3. Αξιολόγηση ατομικών περιπτώσεων επιλεκτικής διανομής μη κα-λυπτόμενων από τον Κανονισμό 330/2010 - Αξιολόγηση ατομι-κών περιπτώσεων επιλεκτικής διανομής στην περίπτωση σωρευ-τικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από παράλληλα δίκτυα επιλεκτικής διανομής

3.3.1. Θέση του προμηθευτή και των ανταγωνιστών του

3.3.2. Ύπαρξη σωρευτικών αποτελεσμάτων – συντελεστής κάλυ-ψης της αγοράς

3.3.3. Φραγμοί στην είσοδο και άλλοι παράγοντες

3.3.4. Ωριμότητα της αγοράς

3.3.5. Φύση του προϊόντος

3.4. Παράδειγμα ποσοτικής επιλεκτικής διανομής

3.5. Παράδειγμα επιλεκτικής διανομής με σωρευτικά αποτελέσματα

4. Συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising)

4.1. Εννοιολογικό περιεχόμενο

4.2. Παράδειγμα σύμβασης δικαιόχρησης

5. Συμφωνίες αποκλειστικής προμήθειας υπό το ισχύον καθεστώς

5.1. Εννοιολογικό περιεχόμενο: αποκλειστική προμήθεια υπό το ισ-χύον καθεστώς = αποκλειστική διάθεση υπό το προηγούμενο καθεστώς

5.2. Κατευθύνσεις για την αξιολόγηση των ατομικών περιπτώσεων αποκλειστικής προμήθειας πάνω από το όριο του μεριδίου αγο-ράς

5.2.1. Μερίδιο αγοράς του αγοραστή στο προηγούμενο ή επόμενο στάδιο αγοράς

5.2.2. Δεσμευμένο μερίδιο προμηθειών και διάρκεια της υποχρέ-ωσης αποκλειστικής προμήθειας

5.2.3. Θέση των ανταγωνιστών και εμπόδια εισόδου

5.2.4. Αντισταθμιστική ισχύς των προμηθευτών

5.2.5. Επίπεδο του εμπορίου και φύση του προϊόντος

5.3. Παράδειγμα αποκλειστικής προμήθειας

6. Τέλη αρχικής πρόσβασης (Upfront access payments)

6.1. Εννοιολογικό περιεχόμενο

6.2. Κατευθύνσεις για την αξιολόγηση των ατομικών περιπτώσεων των τελών αρχικής πρόσβασης πάνω από το όριο του μεριδίου αγοράς

6.2.1. Ενδεχόμενο αποκλεισμού είτε διανομέων είτε προμηθευτή

6.2.2. Ενδεχόμενο αθέμιτων συμπράξεων v. συμμετρία πληρο-φόρησης

7. Συμφωνίες διαχείρισης κατά κατηγορία

7.1. Εννοιολογικό περιεχόμενο

7.2. Συμφωνίες διαχείρισης κατά κατηγορία που υπερβαίνουν το όριο του μεριδίου αγοράς

8. Δεσμευμένες πωλήσεις (tying agreements)

8.1. Έννοια της δεσμευμένης πώλησης

8.2. Έννοια του διαφορετικού (ή χωριστού) προϊόντος

8.3. Εκτίμηση των δεσμευμένων πωλήσεων στην περίπτωση που το μερίδιο αγοράς ξεπερνά το όριο του 30%

8.3.1. Θέση του προμηθευτή, των ανταγωνιστών του και των α-γοραστών

8.3.2. Το ζήτημα της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

1. Ενδεδειγμένο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 461/2010

1.1. Ανάγκη διάκρισης

1.2. Πρωτογενής αγορά

1.3. Δευτερογενής αγορά

1.3.1. Διανομή ανταλλακτικών

1.3.2. Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης και άμεση σύνδεσή τους με τη διανομή των ανταλλακτικών

2. Το ζήτημα της εγγύησης

3. Τοποθέτηση λογοτύπου (logo) ή εμπορικού σήματος επί εξαρτημάτων

4. Παράταση ισχύος για τις συμβάσεις διανομής

5. Το πλαίσιο της δευτερογενούς αγοράς με αντικείμενο αφενός τη δια-νομή ανταλλακτικών και αφετέρου την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

1. Μη ένταξη στο δίκτυο ή έξοδος από το δίκτυο: υποχρέωση ή δυνατό-τητα;

1.1. Το περιεχόμενο του άρθρου 3 του Κανονισμού 1400/2002

1.2. Η παρεξήγηση

1.3. Δίκαιο των συμβάσεων και δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού

1.4. Δυνατότητα λύσης των συμβάσεων και προειδοποιητικές προ-θε­σμίες

1.5. Κώδικας Δεοντολογίας (Code of Conduct)

2. Πραγματικοί περιορισμοί ιδιαίτερης σοβαρότητας

2.1. Στόχος η εξασφάλιση της πρόσβασης των κατασκευαστών αν-ταλλακτικών στις δευτερογενείς αγορές αυτοκινήτων

2.2. Εξαρτήματα αποκλειστικότητας

2.3. Συμφωνίες για τις εργαλειομηχανές

2.4. Περιορισμός της δυνατότητας του προμηθευτή εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών να θέτει το εμπορικό του σήμα ή το λογότυπό του σε αυτά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

1. Προώθηση συγκεκριμένου σήματος (ή άλλως υποχρέωση μη άσκησης ανταγωνισμού) στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας

1.1. Γενικές παρατηρήσεις

1.2. Εκτίμηση της υποχρέωσης προώθησης συγκεκριμένου σήματος με βάση τους Κανονισμούς 330/2010 και 461/2010

1.2.1. Περιεχόμενο του άρθρου 3 του Κανονισμού 461/2010 και του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχ. α) του Κανονισμού 330/2010

1.2.2. Περιεχόμενο του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχ. γ) του Κανονισμού 330/2010

1.2.3. Αρνητικές επιπτώσεις – θετικά αποτελέσματα

1.3. Έμμεσοι τρόποι δέσμευσης του διανομέα για την προώθηση ο-ρισμένου σήματος

1.4. Το ζήτημα του multi-branding

1.4.1. Λόγοι που υπαγόρευσαν τη ρύθμιση του Κανονισμού 1400/2002

1.4.2. Η παρεξήγηση

1.4.3. Οι επί της ουσίας συνέπειες της προηγούμενης ρύθμισης

1.4.4. Η συν-ύπαρξη multi-brand και mono-brand συστημάτων δι-ανομής με τη νέα ρύθμιση

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 29 του Κανονισμού 1/2003

3. Υποχρέωση ελάχιστης προμήθειας

4. Εκτίμηση των υποχρεώσεων προώθησης συγκεκριμένου σήματος που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών 330/2010 και 461/2010

5. Άρση του ευεργετήματος απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού 1/2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Η επιλεκτική διανομή ως προτιμώμενη μορφή διανομής στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

2. Η αξιολόγηση της επιλεκτικής διανομής με βάση τους Κανονισμούς 330/2010 και 461/2010

3. Περιορισμοί ιδιαίτερης σοβαρότητας κατά την εφαρμογή συστήματος επιλεκτικής διανομής

4. Το παρωχημένο ζήτημα του συνδυασμού αποκλειστικής και επιλεκτι-κής διανομής

5. Προστασία του παράλληλου εμπορίου

6. Ρήτρα διαθεσιμότητας

7. Έννοια του τελικού χρήστη

8. Αξιολόγηση της επιλεκτικής διανομής, όταν δεν πληρούνται τα κριτή-ρια απαλλαγής που ορίζουν οι Κανονισμοί 461/2010 και 330/2010

9. Συμφωνίες επιλεκτικής διανομής ως προς την επισκευή και συντήρηση

9.1. Η δευτερογενής αγορά προμήθειας ανταλλακτικών, συντήρησης και επισκευής ως ειδική για το σήμα

9.2. Ανάγκη ενίσχυσης του αποτελεσματικότερου ανταγωνισμού από τους ανεξάρτητους επισκευαστές

9.3. Ανάγκη ενίσχυσης του ανταγωνισμού και εντός του εξουσιοδοτη-μένου δικτύου επισκευής

9.4. Η σημασία αναζήτησης του μεριδίου αγοράς και στην ποιοτική επιλεκτική διανομή

10. Πρόσβαση στα εξουσιοδοτημένα δίκτυα επισκευαστών

10.1. Το ζήτημα της ρήτρας τόπου εγκατάστασης

10.1.1. Προηγούμενο και εν μέρει ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο

10.1.2. Ερμηνεία

10.1.3. Εφαρμοστέα η αρχή της μη αναδρομικότητας

10.1.4. Πραγματικότητα – λεόντειες συμβάσεις

10.2. Το ζήτημα της υποχρέωσης πώλησης και καινούργιων αυτοκι-νήτων εκτός από την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης

10.3. Εξαίρεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗ-ΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Κανονισμοί 715/2007, 692/2008 και 595/2009

2. Προηγούμενο ρυθμιστικό πλαίσιο

3. Λόγοι για τους οποίους καταργήθηκε το άρθρο 4 παρ. 2 του Κανονισμού 1400/2002

4. Ισχύον πλαίσιο

5. Τι θα πρέπει να εξετάζεται σε περίπτωση παρακράτησης συγκεκριμέ-νης τεχνικής πληροφορίας

6. Η ρευστή έννοια των τεχνικών πληροφοριών

7. Τρόπος παροχής τεχνικών πληροφοριών

8. Το ζήτημα των εγγυήσεων

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 9η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #21
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα...
Ν. Ζαπριάνος, Αστική ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού, 2021
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #2
Ανάλυση του ζητήματος της αστικής ευθύνης λόγω νόθευσης του ανταγωνισμού
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Ν. Ζευγώλης, Η Διευθέτηση (settlement) μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4635/2019, 2020
Απώτερος στόχος του έργου είναι να γίνει κατανοητή –με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται– η όλη διαδικασία κι αφετέρου να παροτρυνθούν μέσω της κατανόησης αυτής επιχειρήσεις που...
Ε. Λανταβού, Η συλλογική αγωγή, 2019
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τον εντοπισμό των ορίων της ασκήσεως της συλλογικής αγωγής από τις ενώσεις καταναλωτών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10 ν....