Ν. Ρόκας/Ι. Βενιέρης/Ε. Κινινή..., Δίκαιο Σημάτων - Ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν. 4679/2020, 2022


Ν. Ρόκας/Ι. Βενιέρης/Ε. Κινινή..., Δίκαιο Σημάτων - Ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν. 4679/2020, 2022

Η έκδοση ενός κατ’ άρθρο ερμηνευτικού έργου για τον νόμο 4679/2020 κατέστη επιβεβλημένη μετά τις σημαντικές μεταβολές που επέφερε στο δίκαιο των σημάτων με τη ψήφισή του. Ο νέος νόμος για τα εμπορικά σήματα είναι ένα εξελιγμένο και εκσυγχρονισμένο νομοθέτημα, το οποίο, πέραν από τη μεταφορά των διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436, υιοθέτησε και για το εθνικό σήμα ορισμένες ρυθμίσεις του Κανονισμού 2017/1001 για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα έκδοση είναι αναλυτική και αποτελεί ένα απαραίτητο πρακτικό εργαλείο που συμβάλλει στην κατανόηση του πολυσύνθετου αυτού κλάδου δικαίου, ο οποίος κατ’ εξοχήν διαπλάσσεται νομολογιακά. Τούτο έχει ως αρνητικό επακόλουθο ότι δεν υπάρχει πλήρης ασφάλεια δικαίου ως προς τη δικαστική έκβαση των υποθέσεων, γεγονός που εν μέρει οφείλεται στο ότι κεντρικές έννοιες αυτού ενέχουν αοριστία. Η ελληνική νομολογία των τελευταίων ετών έχει, πάντως, ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις αυξημένες απαιτήσεις του κλάδου και ως εκ τούτου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυσή της. Το έργο ξεκινά με μια εκτενή εισαγωγή που συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση βασικών εννοιών και ζητημάτων που τίθενται για πρώτη φορά με την εφαρμογή του νέου νόμου. Ακολουθεί παράθεση όλων των άρθρων με εξαντλητική παρουσίαση θεωρητικών και νομολογιακών προσεγγίσεων. Σε κάθε άρθρο υπάρχει και ξεχωριστό λημματικό ευρετήριο που συμβάλλει στην αυξημένη χρηστικότητα του έργου.

Οι συνεργάτες του τόμου έχουν εξειδίκευση στο δίκαιο των σημάτων και μεγάλη πρακτική εμπειρία, γεγονός που προδίδει ιδιαίτερη εγκυρότητα στο έργο. Οι συμβολές τους είναι υψηλού επιπέδου και η σημασία τους δεν περιορίζεται στο ειδικό πλαίσιο του δικαίου των σημάτων. Το κύριο βάρος της όλης οργάνωσης ανέλαβε ο επίκ. καθηγητής Χρήστος Χρυσάνθης, ο οποίος είναι ο συντάκτης του νέου ν. 4679/2020, ενώ στον συντονισμό συνέβαλαν επίσης ενεργά ο επίκ. καθηγητής Ιάκωβος Βενιέρης και η επίκ. καθηγήτρια Έφη Κινινή.

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Συνεργάτες του τόμου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ερμηνεία Ν. 4679/2020

Εισαγωγή

I. Η διανοητική ιδιοκτησία

1. Πνευματικά δικαιώματα

2. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά απόρρητα

3. Βιομηχανικά σχέδια

4. Εμπορικά σήματα

II. Συρροή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

III. Δικαιολογητικός λόγος προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας

IV. Διανοητική ιδιοκτησία και αθέμιτος ανταγωνισμός

V. Η ετερόκλητη προβληματική του δικαίου των σημάτων

VI. Πηγές του δικαίου των σημάτων

VII. Νομική φύση του δικαιώματος στο σήμα

VIII. Προστατευτικός σκοπός και αντικείμενο του δικαιώματος στο σήμα

1. Οικονομική ανάλυση του δικαίου του σήματος

2. Δεοντολογική θεμελίωση της προστασίας του σήματος

IX. Τι είναι και τι δεν είναι το δικαίωμα στο σήμα

X. Η επιρροή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO)

XI. Μελλοντικές εξελίξεις στο δίκαιο των σημάτων

XII. Ο Ν. 4712/2020 για τη ΔΙ.Μ.Ε.Α

XIII. Ο Ν. 4796/2021 για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων για τα σήματα στον Ο.Β

Οι λειτουργίες του σήματος

I. Εισαγωγή

II. Λειτουργία προέλευσης

III. Εγγυητική λειτουργία

IV. Διαφημιστική λειτουργία

V. Επενδυτική λειτουργία

VI. Επικοινωνιακή λειτουργία

VII. Εξουσία πρώτης διάθεσης στο εμπόριο

VIII. Η ενίσχυση του ανταγωνισμού

IX. Οικονομικές λειτουργίες

X. Γιατί έχουν σημασία οι λειτουργίες του σήματος

XI. Λειτουργίες του σήματος και περιορισμός του δικαιώματος στο σήμα

XII. Δικαιοπολιτική κριτική

Κοινές πρακτικές ΓΔΙΕΕ (EUIPO) και Εθνικών Γραφείων Σημάτων

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Νομική βάση

ΙΙΙ. Τα οφέλη

1. Οφέλη για τους χρήστες

2. Οφέλη για τα Γραφεία

ΙV. Ιστορικά στοιχεία

V. Η διαδικασία της διαμόρφωσης των Κοινών Πρακτικών

1. Αρχές που διέπουν τις Κοινές Πρακτικές

2. Τα στάδια της διαδικασίας

3. Εφαρμογή – Επικαιροποίηση

VΙ. Δημοσιευμένες κοινές πρακτικές

1. Κοινή ανακοίνωση (CP1) σχετικά µε την αποδοχή των όρων ταξινόµησης και τις γενικές ενδείξεις των τίτλων κλάσεων της Νίκαιας, επικαιροποίηση Μάρτιος

Κοινή Πρακτική για την αποδοχή των όρων ταξινόμησης, αρχικά δημοσιευ­μένη στις 14 Φεβρουαρίου 2014

Κοινή Πρακτική για τις γενικές ενδείξεις των τίτλων κλάσεων της Νίκαιας, 2η έκδοση, αρχικά δημοσιευμένη στις 28 Οκτωβρίου 2015

α. Απόφαση IP TRANSLATOR

β. Kατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των όρων ταξινόμησης γενι­κότερα

γ. Η αξιολόγηση των γενικών ενδείξεων των κλάσεων

δ. Η Eναρμονισμένη Bάση Δεδομένων (HDB)

2. Κοινή ανακοίνωση (CP2) σχετικά µε την ερμηνεία του πεδίου προστασίας των γενικών ενδείξεων των τίτλων των κλάσεων της Νίκαιας (πρώην: Εφαρμογή της απόφασης «IP Translator»), επικαιροποίηση Μάρτιος

α. Απόφαση ΙP Translator

β. Περιεχόμενο της Κοινής Ανακοίνωσης-Επιπτώσεις της απόφασης «IP Translator» στην πρακτική των εθνικών Γραφείων και του ΓΔΙΕΕ (EUIPO)

3. Κοινή ανακοίνωση (CP3) σχετικά με την Κοινή Πρακτική για το Διακριτικό χαρακτήρα – Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία, 2 Οκτωβρίου

α. Ο στόχος

β. Τα κριτήρια

γ. Η νομολογία

δ. Η εφαρμογή

4. Κοινή ανακοίνωση (CP4) σχετικά με την κοινή πρακτική για το πεδίο προστα­σίας των ασπρόμαυρων σημάτων, 15 Απριλίου 2014

α. Ο στόχος του προγράμματος

β. Η νομολογία

γ. Τα πορίσματα

δ. Η εφαρμογή

5. Κοινή Ανακοίνωση (CP5) σχετικά με την Κοινή Πρακτική για τους Σχετικούς Λόγους Απαραδέκτου – Κίνδυνος Σύγχυσης (Επίπτωση των μη διακριτικών/

αδύναμων στοιχείων), 2 Οκτωβρίου

α. O στόχος

β. Η νομολογία

γ. Τα πορίσματα

δ. Η εφαρμογή

6. Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων μη παραδοσιακών ειδών σημάτων, Δεκέμβριος 2017

α. Ο στόχος

β. Τα αποτελέσματα

γ. Η εφαρμογή

7. Κοινή Ανακοίνωση (CP8): Χρήση σήματος σε μορφή που διαφέρει από την καταχωρισμένη μορφή του», 15 Οκτωβρίου 2020

α. Ο στόχος

β. Η νομολογία

γ. Τα πορίσματα

δ. Η εφαρμογή

8. Κοινή Ανακοίνωση (CP9): Ο διακριτικός χαρακτήρας των τρισδιάστατων ση­μά­των που περιέχουν λεκτικά και/ή απεικονιστικά στοιχεία όταν το σχήμα αυτό καθαυτό στερείται διακριτικού χαρακτήρα, Απρίλιος

α. Ο στόχος

β. Τα πορίσματα

γ. Η εφαρμογή

VII. Το μέλλον

Άρθρο 1 (Άρθρα 1, 2 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Πεδίο εφαρμογής - ορισμοί – σημεία συστατικά του σήματος

Άρθρο 2 (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ). Σημεία συστατικά του σήματος - αναπαράσταση του σήματος

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Έννοια του σήματος

ΙΙΙ. Είδη σημάτων

1. Γενικά

2. Αποδεκτά είδη σημάτων

3. Είδη σημάτων αντιληπτά με άλλες πλην της όρασης αισθήσεις

α. Οσφρητικά σήματα

β. Σήματα γεύσης

γ. Σήματα αφής

4. Συμπέρασμα

Άρθρο 3 (Άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Κτήση δικαιώματος

Ι. Το καταχωρισμένο σήμα

ΙΙ. Συναφείς διατάξεις

ΙΙΙ. Το αντικείμενο της καταχώρισης

IV. Η σημασία της καταχώρισης

V. Το καθεστώς μεταξύ κατάθεσης και καταχώρισης

Άρθρο 4 (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου

Ι. Εισαγωγικά: Ιστορικές καταβολές, ενωσιακή προέλευση και κατάστρωση της ρύθμισης του άρθ. 4

ΙΙ. Οι γενικές αρχές ελέγχου των απολύτων απαραδέκτων

ΙΙΙ. Οι επιμέρους λόγοι απαραδέκτου

1. Ενδείξεις, οι οποίες δεν μπορεί να αποτελέσουν σήμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 2 Ν. 4679/2020

2. Ενδείξεις που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα (διακριτικής δύναμης) (περ. β΄ παρ. 1, άρθ. 4)

3. Περιγραφικές ενδείξεις (περ. γ΄ παρ. 1 άρθ. 4)

4. Κοινότοπες (κοινόχρηστες) ενδείξεις (περ. δ΄ παρ. 1, άρθ. 4)

5. Ενδείξεις που συνίστανται αποκλειστικά: (αα) στο σχήμα ή άλλο χαρακτηρι­στικό που επιβάλλεται από την ίδια τη φύση του προϊόντος ή (ββ) στο σχήμα ή άλλο χαρακτηριστικό των προϊόντων που είναι απαραίτητο για την επί­τευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος ή (γγ) στο σχήμα ή άλλο χαρακτηριστικό του προϊόντος που προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν (περ. ε΄ παρ. 1, άρθ. 4)

α. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις εφαρμογής του απολύτου απαραδέκτου της υποπερ. (αα)

β. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις εφαρμογής του απολύτου απαραδέκτου της υποπερ. (ββ)

γ. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις εφαρμογής του απολύτου απαραδέκτου της υποπερ. (γγ)

6. Ενδείξεις που αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη (περ. στ, παρ. 1, άρθ. 4)

7. Παραπλανητικές ενδείξεις (περ. ζ΄, παρ. 1, άρθ. 4)

8. Κατάθεση αντίθετη με το άρθρο 6τρις της Διεθνούς Σύμβασης των Παρισίων (1883), που κυρώθηκε με τον ν. 213/1975 ή προσβλητική για λοιπά διακρι­τικά σύμβολα, εμβλήματα ή θυρεούς, που παρουσιάζουν δημόσιο ενδιαφέ­ρον (περ. η΄ και θ΄ της παρ. 1)

9. Κατάθεση απαγορευμένη από την ειδική νομοθεσία για την προστασία των ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων (περ. ι΄ της παρ. 1, άρθ. 4)

10. Κατάθεση απαγορευμένη από την ειδική νομοθεσία για την προστασία των παραδοσιακών ενδείξεων των οίνων (παρ. 1 περ. ια΄)

11. Κατάθεση απαγορευμένη από την ειδική νομοθεσία για την προστασία των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (περ. ιβ΄ της παρ. 1)

12. Κατάθεση απαγορευμένη από την ειδική νομοθεσία για την προστασία των ονομασιών φυτικών ποικιλιών (παρ. 1 περ. ιγ΄)

13. Ενδείξεις που κατατίθενται αντίθετα στην καλή πίστη (στ. ιδ΄)

14. Ενδείξεις που έχουν μεγάλη συμβολική σημασία, ιδίως θρησκευτικά σύμβο­λα, παραστάσεις και λέξεις.

ΙV. Η σχετικότητα των απαραδέκτων του άρθ. 4 παρ. 1 εδ. β΄, γ΄ και δ΄ ενόψει της παρ. 2 του άρθρου

Άρθρο 5 (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου

Άρθρο 6 (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Λόγοι απόρριψης που αφορούν μέρος μόνον των προϊόντων ή των υπηρεσιών

I. Προϊσχύον δίκαιο και αλλαγές με το νέο νόμο

II. Συναφείς διατάξεις

III. Η δομή του άρθ.

IV. Διπλή ταύτιση (παρ. 1 εδάφ. α΄)

V. Κίνδυνος σύγχυσης (παρ. 1 εδάφ. β΄)

1. Εισαγωγή

2. Διαφορές του κινδύνου σύγχυσης στην αστική και τη διοικητική προστασία

3. Γενικά χαρακτηριστικά του κινδύνου σύγχυσης

4. Τα τέσσερα στάδια για την εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης

5. Βασικοί νομολογιακοί κανόνες

VI. Προσβολή της φήμης (παρ. 1 εδάφ. γ΄)

1. Φήμη του προγενέστερου σήματος

2. Ομοιότητα ενδείξεων

3. Κίνδυνος σύνδεσης

4. Αθέμιτη εκμετάλλευση της φήμης του προγενέστερου σήματος ή εναλλακτικά βλάβη της φήμης του

5. Εύλογη αιτία

VII. Άλλα προγενέστερα δικαιώματα (παρ. 3 εδάφ. α΄ και β΄)

VIII. Κατάθεση αλλοδαπού σήματος με κακή πίστη (παρ. 3 εδάφ. γ΄)

IX. Κατάθεση από πληρεξούσιο ή αντιπρόσωπο (παρ. 3 εδάφ. δ΄)

X. ΠΟΠ/ΠΓΕ

XI. Η σημασία της έγγραφης συναίνεσης (παρ. 4)

XII. Έναρξη ισχύος

XIII. Δικαιοπολιτική αξιολόγηση

Άρθρο 7 (Άρθρα 10, 16 παρ. 5, 28 παρ. 5 και 32 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Πε­ριεχόμενο του δικαιώματος

Ι. Εισαγωγικά

1. Θετικό και αρνητικό περιεχόμενο

2. Αποκλειστικό δικαίωμα

3. Σχέση με τη διαδικασία καταχώρισης και διαγραφής.

4. Οι μεταβολές που επέφερε η Οδηγία 2015/2436

ΙΙ. Χρήση που προσβάλλει το σήμα

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

α. Ενάγων

β. Εναγόμενος – «Τρίτος»

3. Χρήση στις συναλλαγές

4. Χρήση στην Ελλάδα

5. Αρχή της προτεραιότητας («χωρίς προγενέστερο ίδιο δικαίωμα»)

6. Xρήση «για προϊόντα ή υπηρεσίες»

α. Αναφορά στα προϊόντα/υπηρεσίες του τρίτου προσβολέα

β. Σημασία για την προϋπόθεση της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών

γ. Χρήση ως επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου

δ. Περιγραφική χρήση του σήματος

7. Χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου

8. Προσβολή των λειτουργιών του σήματος

α. Λειτουργία προέλευσης του σήματος

β. Διαφημιστική λειτουργία

γ. Επενδυτική λειτουργία

δ. Λειτουργία ποιότητας και άλλες λειτουργίες

ΙΙΙ. Αρνητικό περιεχόμενο του δικαιώματος (πραγματικά προσβολής)

1. Διπλή ταυτότητα

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

β. Προϋποθέσεις

2. Προστασία από τον κίνδυνο σύγχυσης

α. Έννοια και διακρίσεις

β. Ο κίνδυνος σύγχυσης ως πραγματικό διακινδύνευσης και νομική έννοια

γ. Σφαιρική εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης

δ. Οι αντιλήψεις των συναλλασσομένων

ε. Οι παράγοντες για την αξιολόγηση του κινδύνου σύγχυσης

1) Ομοιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών

αα) O συμπληρωματικός χαρακτήρας των προϊόντων ή υπηρεσιών

ββ) Απόλυτα όρια της ομοιότητας

γγ). Άλλα ζητήματα σχετικά με την ομοιότητα των προϊόντων ή υπηρε­σιών

2). Ομοιότητα του προγενέστερου σήματος με το μεταγενέστερο σημείο

αα) Σύγκριση των σημάτων

ββ) Συνολική εντύπωση

γγ) Σύνθετα σήματα

3) Η διακριτική δύναμη του προγενέστερου σήματος

αα) Έννοια και διαβαθμίσεις

ββ) Περιγραφικές ενδείξεις

στ. Ο χρόνος συνδρομής του κινδύνου σύγχυσης

3. Διευρυμένη προστασία του σήματος φήμης

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

β. Συρροή με διατάξεις εκτός του δικαίου του σήματος

γ. Η έννοια του σήματος φήμης

δ. Προϋποθέσεις εφαρμογής

1) Ομοιότητα των σημάτων

2) Κίνδυνος συνειρμικής σύνδεσης (συσχέτισης)

3) Προσβολή προγενέστερου σήματος φήμης

αα) Βλάβη της φήμης

ββ) Βλάβη του διακριτικού χαρακτήρα (διάβρωση)

γγ) Αθέμιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προ­γενέστερου σήματος

4) Χωρίς εύλογη αιτία

ε. Το οικείο κοινό

στ. Αντικείμενο και βάρος απόδειξης

ζ. Διάκριση ανόμοιων προϊόντων και υπηρεσιών

η. Χρήση εν είδει σήματος

4. Ενδεικτικός κατάλογος απαγορευμένων πράξεων (άρθρ. 7 § 4)

α. Επίθεση του σήματος επί των προϊόντων ή της συσκευασίας τους (άρθρ. 7 § 4 περ. α΄)

β. Αφαίρεση του σήματος από γνήσια προϊόντα του σηματούχου και η διάθεσή τους στην αγορά ως ανώνυμων ή με άλλο σήμα (άρθρ. 7 § 4 περ. γ΄)

γ. Προσφορά ή εμπορία των προϊόντων ή η κατοχή σηματοδοτημένων προϊόντων προς εμπορία (άρθρ. 7 § 4 περ. δ΄)

δ. Εισαγωγή και εξαγωγή (άρθρ. 7 § 4 περ. ε΄)

ε. Χρησιμοποίηση του σήματος ως εμπορικής ή εταιρικής επωνυμίας ή ως μέρους εμπορικής ή εταιρικής επωνυμίας (άρθρ. 7 § 4 περ. στ΄)

στ. Χρησιμοποίηση του σήματος σε επαγγελματικό έντυπο υλικό και στη διαφήμιση (άρθρ. 7 § 4 περ. ζ΄)

ζ. Χρησιμοποίηση του σήματος σε συγκριτική διαφήμιση (άρθρ. 7 § 4 περ. η΄)

1) Η έννοια και οι προϋποθέσεις νομιμότητας της συγκριτικής διαφήμισης

2) Σχέση της συγκριτικής διαφήμισης με το δίκαιο του σήματος

3) Χρησιμοποίηση του σήματος σε παράνομη συγκριτική διαφήμιση

η. Η εξουσία του σηματούχου να εμποδίζει τη διαμετακόμιση (Transit) (άρθρ. 7 § 5 ν. 4679/2020)

1) Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2) Προϋποθέσεις εφαρμογής

αα) Έννοια διαμετακόμισης (transit)

ββ) Πρόδηλη προσβολή του σήματος

3) Αξιώσεις

θ. Άλλες χρήσεις του σήματος

1) Δήλωση κατάθεσης σήματος και καταχώριση

2) Διακοσμητική χρήση του ξένου σήματος

3) Χρήση του σήματος σε απομιμήσεις παιχνιδιών

4) Χρήση του σήματος ως ένδειξης προορισμού (άρθρ. 11 § 1 περ. γ΄)

IV. Θετικό περιεχόμενο του δικαιώματος

1. Ενδεικτικός κατάλογος εξουσιών

2. Ουσιαστική χρήση του σήματος (άρθρ. 7 § 2)

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

β. Λειτουργική προσέγγιση

γ. Η ουσιαστική χρήση (Ernsthafte Benutzung, genuine use)

1) Γενικές παρατηρήσεις

αα) Περιπτωσιολογία

ββ) Χρήση για ανταλλακτικά κύριου προϊόντος

γγ). Εδαφική έκταση της χρήσης

δδ) Χρήση για μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών ευρύτερης κατηγο­ρίας προϊόντων ή υπηρεσιών

2) Χρήση επιτρεπτών διαφοροποιήσεων (άρθρ. 7 § 2 περ. α΄)

3) Χρήση του σήματος με προορισμό την εξαγωγή (άρθρ. 7 § 2 περ. β΄)

4) Το πρόσωπο του χρήστη (άρθρ. 7 § 2 περ. γ΄)

Άρθρο 8 (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Δικαίωμα απαγόρευσης προπαρα­σκευα­στι­κών πράξεων σε συνάρτηση με τη χρήση συσκευασίας ή άλλων μέσων

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Περιεχόμενο προστασίας

Άρθρο 9 (Άρθρο 12 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Ανατύπωση του σήματος σε λεξικά

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής

1. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

2. Καταχωρισμένο σήμα

3. Ανατύπωση του σήματος

4. Εντύπωση ότι αποτελεί κοινή ονομασία των προϊόντων ή των υπηρεσιών

ΙΙΙ. Περιεχόμενο προστασίας

1. Δικαίωμα για προσθήκη ένδειξης

2. Χρονικό σημείο προσθήκης ένδειξης

3. Άλλες αξιώσεις

Άρθρο 10 (Άρθρο 13 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Απαγόρευση της χρήσης του σήματος το οποίο έχει καταχωρισθεί επ’ ονόματι πληρεξουσίου ή αντιπροσώπου

I. Εισαγωγικά

II. Αντικείμενο και φύση της προστασίας

1. Νομική φύση αξιώσεων

2. Σκοπός

III. Προϋποθέσεις εφαρμογής

1. Δικαιούχος προγενέστερου σήματος

2. Σχέση αντιπροσώπευσης ή πληρεξουσιότητας

3. Καταχώριση του σήματος στο όνομα του αντιπροσώπου

4. Χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου

5. Ομοιότητα σήματος αντιπροσώπου με προγενέστερο δικαίωμα αντιπροσω­πευό­μενου

IV. Περιεχόμενο της προστασίας και δικονομικά ζητήματα

1. Αξίωση για μεταβίβαση ή διαγραφή του σήματος

2. Αξίωση για απαγόρευση της χρήσης

Άρθρο 11 (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Περιορισμός προστασίας του σήματος

I. Εισαγωγικά

II. Οι μεταβολές που επέφερε η Οδηγία 2015/2436

III. Πεδίο εφαρμογής και έκταση του περιορισμού

1. Αποκλεισμός αξιώσεων από το δίκαιο των σημάτων

2. Εξαίρεση του σήματος φήμης

3. Μη εφαρμογή στη διαδικασία καταχώρισης και διαγραφής

4. Βάρος επίκλησης και απόδειξης

IV. Χρήση ονόματος και διεύθυνσης (άρθρ. 11 § 1 περ. α΄)

1. Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις

2. Όριο: Παραβίαση των χρηστών συναλλακτικών ηθών που ισχύουν στη βιο­μηχανία και το εμπόριο (άρθρ. 11 § 2)

V. Χρήση σημείων ή ενδείξεων που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα ή περιγρα­φι­κών ενδείξεων (άρθρ. 11 § 1 περ. β΄)

1. Χρήση περιγραφικών ενδείξεων

2. Σχέση με την χρήση «εν είδει σήματος» κατά το άρθρ.

3. Χρήση σημείων στερούμενων διακριτικού χαρακτήρα

4. Όριο: Παραβίαση των χρηστών συναλλακτικών ηθών που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο (άρθρ. 11 § 2)

VI. Χρήση σήματος με σκοπό τον προσδιορισμό ή την αναφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες (άρθρ. 11 § 1 περ. γ΄)

1. Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις

2. Ειδικά η αναφερόμενη χρήση (referential use, Markennennung)

α. Έννοια και προϋποθέσεις

β. Χρήση του ξένου σήματος σε συγκριτική διαφήμιση

γ. Χρήση του ξένου σήματος στο πλαίσιο μεταπώλησης γνήσιων προϊόντων

δ. Παρωδιστική χρήση του ξένου σήματος ή χρήση στο πλαίσιο κριτικής

3. Τήρηση των χρηστών συναλλακτικών ηθών (άρθρ. 11 § 2)

VII. Προγενέστερο δικαίωμα τοπικής ισχύος (άρθρ. 11 § 3)

Άρθρο 12 (Άρθρο 9 της οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής

Ι. Ιστορική εξέλιξη της ρύθμισης

1. Πριν την Οδηγία 89/104/ΕΟΚ

2. Οι ρυθμίσεις του ΠΔ 317/1992 και των Ν. 2239/1994 και 4072/2012 σχετικά με την αποδυνάμωση («απώλεια λόγω ανοχής») των δικαιωμάτων του δικαιού­χου προγενέστερου σήματος ή άλλου δικαιώματος – Μερική μεταφορά των διατάξεων του άρθρου 9 της Οδηγίας 89/104/ΕΟΚ και της (κωδικοποιητικής) Οδηγίας 2008/95/ΕΚ

3. Η ρύθμιση της αποδυνάμωσης (απώλειας λόγω ανοχής) των δικαιωμάτων του δικαιούχου προγενέστερου σήματος ή άλλου δικαιώματος στη νέα Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436

4. Η ρύθμιση της αποδυνάμωσης (απώλειας λόγω ανοχής) των δικαιωμάτων του δικαιούχου προγενέστερου σήματος ή άλλου δικαιώματος στον νέο Κανο­νισμό (ΕΕ) 2017/1001 για το σήμα της ΕΕ

5. Η ρύθμιση της αποδυνάμωσης (απώλειας λόγω ανοχής) των δικαιωμάτων του δικαιούχου προγενέστερου σήματος ή άλλου δικαιώματος στον ισχύοντα Ν. 4679/2020 για τη μεταφορά της νέας Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 στο ελληνικό δίκαιο

α. Η ρύθμιση του άρθρου 12 Ν. 4679/2020

1) Περιεχόμενο του άρθρου

2) Πεδίο εφαρμογής του άρθρου

αα) Διαδικασίες στις οποίες τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο

ββ) Προσωπικό πεδίο εφαρμογής του άρθρου

ααα) Προγενέστερος δικαιούχος (σήματος ή άλλου δικαιώματος)

βββ) Μεταγενέστερος δικαιούχος (σηματούχος)

γγ) Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 4679/2020 σε άλλα μεταγενέστερα δικαιώματα ή, εναλλακτικά, εφαρμογή των γενικών αρχών περί αποδυνάμωσης δικαιώματος βάσει της ΑΚ

β. Η ρύθμιση του άρθρου 48 Ν. 4679/2020 – Αποδυνάμωση (απώλεια λόγω ανοχής) του δικαιώματος να ζητηθεί η απαγόρευση χρήσης του μεταγενέ­στερου καταχωρισμένου σήματος σε διαδικασίες προσβολής

1) Περιεχόμενο του άρθρου

2) Πεδίο εφαρμογής του άρθρου

γ. Σκοπός των ρυθμίσεων περί απώλειας δικαιώματος λόγω ανοχής (άρθρα 12 και 48 Ν. 4679/2020)

II. Οι επιμέρους προϋποθέσεις της αποδυνάμωσης (απώλειας δικαιώματος λόγω ανοχής)

1. Προκαταρκτική παρατήρηση – Η σημασία της νομολογίας των ενωσιακών δικαστηρίων και της πρακτικής του EUIPO (πρώην ΓΕΕΑ) σε υποθέσεις σή­ματος της ΕΕ (πρώην κοινοτικού σήματος) για την ερμηνεία (και) των σχετι­κών με την αποδυνάμωση (απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής) διατάξεων του Ν. 4679/2020

2. Επί των επιμέρους προϋποθέσεων της αποδυνάμωσης (απώλειας δικαιώμα­τος λόγω ανοχής)

α. Καταχώριση του μεταγενέστερου σήματος

β. Χρήση του μεταγενέστερου (καταχωρισμένου) σήματος

γ. Αδιάλειπτη πενταετής χρήση του μεταγενέστερου σήματος

δ. Θετική γνώση, από τον προγενέστερο δικαιούχο, τόσο της καταχώρισης, όσο και της χρήσης του μεταγενέστερου σήματος

ε. Ανοχή της χρήσης του μεταγενέστερου καταχωρισμένου σήματος

1) Έννοια της «ανοχής»

2) Ως προς τον καταλογισμό της ανοχής του δικαιούχου του προγενέ­στερου δικαιώματος στον νόμιμο διάδοχό του (ιδίως σε περίπτωση μεταβίβασης του προγενέστερου δικαιώματος)

3) Ως προς τη δυνατότητα του δικαιούχου μεταγενέστερου καταχωρι­σμένου εθνικού σήματος να επικαλεστεί την ανοχή του δικαιούχου του προγενέστερου εθνικού σήματος σε περίπτωση διεκδίκησης, από τον τελευταίο, για σήμα της ΕΕ, αρχαιότητας εθνικού σήματος βάσει των άρθρων 39 ή 40 του Καν. 2017/1001 για το σήμα της ΕΕ

στ. Μη κακόπιστη κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος

III. Συνέπειες της αποδυνάμωσης (απώλειας λόγω ανοχής)

1. Αποδυνάμωση (απώλεια λόγω ανοχής) των αξιώσεων για άρση και παράλειψη της χρήσης του μεταγενέστερου σήματος

2. Αποδυνάμωση (απώλεια λόγω ανοχής) άλλων παρεπόμενων αξιώσεων

3. Αποδυνάμωση (απώλεια λόγω ανοχής) του δικαιώματος να ζητηθεί η ακυ­ρότητα του μεταγενέστερου σήματος

IV. Όρια της αποδυνάμωσης (απώλειας δικαιώματος λόγω ανοχής)

V. Συνύπαρξη του μεταγενέστερου σήματος και του προγενέστερου σήματος ή άλλου δικαιώματος (άρθρο 12 παρ. 2 και άρθρο 48 παρ. 3 Ν. 4679/2020)

VI. Ως προς τη σχέση των ειδικών διατάξεων της νομοθεσίας περί σημάτων για την αποδυνάμωση (απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής) προς την αποδυνάμωση δικαιώματος βάσει της ΑΚ

1. Ως προς την καταρχήν δυνατότητα εφαρμογής, στο δίκαιο των σημάτων, της ΑΚ 281, υπό την ειδικότερη έκφανση της αποδυνάμωσης δικαιώματος

2. Ως προς τις προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ 281 σε σχέση με τις προϋπο­θέσεις εφαρμογής του άρθρου 12 του Ν. 4679/2020

3. Ως προς τη δυνατότητα παράλληλης εφαρμογής της ΑΚ 281, υπό την ειδικότερη έκφανση της αποδυνάμωσης δικαιώματος, στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 12 του Ν. 4679/2020

Άρθρο 13 (Άρθρο 15 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Ανάλωση του δικαιώματος

I. Προϊσχύον δίκαιο και αλλαγές με το νέο νόμο

II. Συναφείς διατάξεις

III. Γενική εισαγωγή

IV. Ανάλωση και λειτουργίες του σήματος

V. Προϋποθέσεις της ανάλωσης

1. Διάθεση προϊόντων

2. Στον ΕΟΧ

3. Από τον ίδιο το δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του

VI. Ο οικονομικός δεσμός

VII. Η συγκατάθεση

VIII. Εύλογη αιτία: εξαίρεση από την αρχή της ανάλωσης

IX. Βάρος απόδειξης

X. Διαφήμιση από τον παράλληλο εισαγωγέα

XI. Ανασυσκευασία

XII. Ανασυσκευασία φαρμακευτικών προϊόντων

XIII. Ανάλωση και ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

XIV. Παράλληλες εισαγωγές και συμβάσεις διανομής

XV. Παράλληλες εισαγωγές και ελεύθερος ανταγωνισμός

XVI. Παράλληλες εισαγωγές και αθέμιτος ανταγωνισμός

XVII. Οδηγία 2004/48 ΕΕ

XVIII. Προστασία στα τελωνεία (Κανονισμός 608/2013 ΕΕ)

XIX. Ποινική προστασία

XX. Ν. 4712/2020

XXI. Δικαιοπολιτική αξιολόγηση

Άρθρο 14. Δήλωση περιορισμού

I. Περιεχόμενο και σκοπός της ρύθμισης

ΙΙ. Προϋποθέσεις νόμιμου περιορισμού

III. Η κατάργηση του disclaimer

IV. Περιορισμός μετά την καταχώρηση

V. Περιορισμός και ανανέωση

VI. Περιορισμός και ειδική περιγραφή των προϊόντων

Άρθρο 15 (Άρθρο 41 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Διαίρεση της δήλωσης κατάθεσης ή της καταχώρισης σήματος

I. Περιεχόμενο και σκοπός της ρύθμισης

ΙΙ. Ειδικές περιπτώσεις

Άρθρο 16 (Άρθρο 22 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Μεταβίβαση

I. Γενικά

II. Μερική μεταβίβαση

III. Μεταβίβαση εν ζωή

IV. Μεταβίβαση αιτία θανάτου

V. Τύπος – Καταχώρηση

Άρθρο 17 (Άρθρο 25 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Άδεια χρήσης

I. Γενικές προϋποθέσεις

II. Παράβαση των όρων της σύμβασης παραχώρησης άδειας χρήσης από τον αδειούχο

III. Υπεράσπιση του σήματος από αδειούχο έναντι προσβολών τρίτων

Άρθρο 18 (Άρθρα 23, 24 και 26 της οδηγίας 2015/2436 ΕΕ) Εμπράγματα δικαιώ­ματα – αναγκαστική εκτέλεση – πτωχευτική διαδικασία

I. Η σύσταση ενεχύρου και άλλου εμπράγματου δικαιώματος επί σήματος

II. Η επιβολή αναγκαστικής κατασχέσεως επί του σήματος.

III. Η συντηρητική κατάσχεση του σήματος

VI. Υπαγωγή του δικαιώματος επί του σήματος στην πτωχευτική περιουσία

Άρθρο 19. Αποτελέσματα έναντι τρίτων

Ι. Περιεχόμενο και σκοπός της ρύθμισης

ΙΙ. Η σημασία της γνώσης

Άρθρο 20. Δήλωση κατάθεσης σήματος

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Δήλωση κατάθεσης σήματος

1. Ιστορική εξέλιξη

2. Το περιεχόμενο της δήλωσης

3. Υποβολή της δήλωσης

4. Εγγραφή στο μητρώο

5. Ανάρτηση σε βάση δεδομένων

ΙΙΙ. Δικαίωμα προσδοκίας

IV. Χρονική προτεραιότητα

1. Ημερομηνία κατάθεσης

2. Διεκδίκηση συμβατικής προτεραιότητας

3. Έναρξη δεκαετούς προστασίας

V. Λοιπές έννομες συνέπειες δήλωσης

VΙ. Λοιπές απαιτήσεις κατάθεσης– χρήση ή πρόθεση χρήσης

VII. Διαδικασία μετά την υποβολή της δήλωσης: ο Ελεγκτής, ο Ερευνητής, ο Εξε­ταστής και ο Καταχωρητής

VIII. Τροποποίηση Ν. 4796/2021

Άρθρο 21 (Άρθρα 37, 38, 42 και 50 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Προϋποθέσεις για χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Εναρμόνιση

III. Το ελάχιστο περιεχόμενο

1. Γενικό πλαίσιο

2. Τα ελάχιστα στοιχεία

α. Αίτημα για καταχώριση σήματος

β. Αναπαράσταση του σήματος

γ. Ονοματεπώνυμο, κατοικία, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρο­νικού ταχυδρομείου του καταθέτη - φυσικό πρόσωπο/επωνυμία, έδρα, διεύθυνση γραφείων, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του καταθέτη - νομικό πρόσωπο

δ. Κατάλογος προϊόντων ή/και υπηρεσιών

ε. Πληρωμή τέλους κατάθεσης

3. Αρμόδιο όργανο

4. Συμπλήρωση ή διόρθωση

5. Προσφυγή στη ΔΕΣ

IV. Οδηγία: «Σαφήνεια και ακρίβεια» αναπαράστασης

V. Τί ισχύει για το σήμα ΕΕ

VI. Τί αλλάζει σε σχέση με τον προϊσχύσαντα νόμο

VII. Συμπέρασμα

Άρθρο 22. Λοιπές τυπικές προϋποθέσεις της δήλωσης κατάθεσης

Ι. Εισαγωγικά

II. Λοιπές τυπικές προϋποθέσεις

1. Γενικό πλαίσιο

2. Τα λοιπά στοιχεία

α. Υπογραφή καταθέτη ή πληρεξουσίου δικηγόρου

β. Διεθνής προτεραιότητα: ημερομηνία και χώρα

γ. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού τα­χυ­δρομείου του πληρεξούσιου δικηγόρου, αν ορίζεται τέτοιος

δ. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύ­θυνση αντικλήτου

ε. Μνεία για το είδος του σήματος

στ. Αν το σήμα είναι γραμμένο με χαρακτήρες άλλους από αυτούς του ελ­ληνικού και λατινικού αλφαβήτου, την απόδοση των χαρακτήρων αυτών στο ελληνικό ή λατινικό αλφάβητο

3. Αρμόδιο όργανο

4. Συμπλήρωση ή διόρθωση

5. Προσφυγή στη ΔΕΣ

III. Ηλεκτρονικά μέσα και ηλεκτρονική κατάθεση

IV. Νομοθετική Εξουσιοδότηση για ηλεκτρονική υποβολή

V. Σχέση με τον προϊσχύσαντα νόμο – τροποποίηση ν. 4796/2021

Άρθρο 23 (Άρθρο 39 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Προσδιορισμός και ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Προσδιορισμός – Ταξινόμηση

1. Σύμβαση της Νίκαιας

2. Ζητήματα που επηρεάζονται

3. Διοικητικός σκοπός

III. Σαφήνεια και ακρίβεια

IV. Συνέπειες έλλειψης

V. Γενικές ενδείξεις/όροι

VI. Επικεφαλίδες κλάσεων

VII. Σύνολο επικεφαλίδων κλάσεων

VIII. Διαδικαστικά

IX. Το Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο

1. Η Οδηγία 2015/2436

2. Ο Κανονισμός 2017/1001

Χ. Νομολογία ΔΕΕ

1. Απόφαση «Praktiker»

2. Απόφαση «IP Translator»

XI. Επικεφαλίδες Κλάσεων: οι Πρακτικές πριν την Απόφαση IP Translator

1. Τα δύο συστήματα

2. Η σημασία της απόκλισης

3. Το τέλος του διπλού συστήματος

ΧΙΙ. Επικεφαλίδες Κλάσεων: οι Πρακτικές μετά την Απόφαση IP Translator

1. Η πρακτική του ελληνικού γραφείου μετά την IP Translator

2. Η πρακτική του γραφείου ΕΕ μετά την IP Translator

3. Οι δηλώσεις του άρθρου 28(8) για τα σήματα ΕΕ

ΧΙΙΙ. Μη Αναδρομική Ισχύς

1. Απόφαση Brandconcern (16.2.2017)

2. Απόφαση Cactus (11.10.2017)

3. Συμπέρασμα

XIV. Υπηρεσίες Λιανικής

1. Αναγνώριση προστασίας υπηρεσιών λιανικής – Απόφαση Praktiker

2. Απόφαση Netto

3. Η πρακτική

4. Μη αναδρομική ισχύς

XV. Συμπέρασμα

Άρθρο 24. Εξέταση των λόγων απαραδέκτου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Κατάργηση αυτεπάγγελτης απόρριψης για λόγους σχετικών απαραδέκτων

ΙΙΙ. Διαδικαστικά

1. Αρμόδιο Όργανο

2. Δήλωση δεκτή και δημοσίευση

3. Διαδικασία σε περίπτωση αντιρρήσεων

4. Παρατηρήσεις βάσιμες ή περιορισμός

5. Καταθέτης δεν απαντά, παρατηρήσεις όχι βάσιμες

6. Δημοσίευση τελικής απόρριψης

7. Εν μέρει δεκτή αίτηση

IV. Περιοριστική απαρίθμηση

V. Συμπέρασμα

Άρθρο 25 (Άρθρο 43 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Ανακοπή

Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΙΙ. Ανακοπή κατά της Αποδοχής της Δήλωσης Κατάθεσης Σήματος

1. Αποδοχή Δήλωσης Κατάθεσης

2. Προθεσμία

3. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

4. Έννομο συμφέρον

5. Έλλειψη εννόμου συμφέροντος

6. Τρόπος άσκησης

7. Μερική αποδοχή δήλωσης κατάθεσης σήματος

8. Προϊσχύσαν δίκαιο

9. Ανακοπή στο δίκαιο των κοινοτικών σημάτων

Άρθρο 26. Στοιχεία της ανακοπής

Άρθρο 27 (Άρθρο 43 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Εξέταση της ανακοπής

Ι. Στοιχεία Δικογράφου Ανακοπής

1. Απαράδεκτη Ανακοπή

2. Κοινοτικό Σήμα

3. Λόγοι Ανακοπής

4. Πρόσθετοι Λόγοι Ανακοπής

5. Ενδικοφανής προσφυγή

6. Αίτημα

7. Παρέμβαση

ΙΙ. Συζήτηση επί της Ανακοπής

1. Παράσταση Δικηγόρων – Πληρεξουσιότητα

2. Απουσία Ανακόπτοντα-καθού

3. Υπόμνημα

4. Διαδικασία φιλικού διακανονισμού

5. Αποδείξεις

6. Αποδοχή Ανακοπής

7. Καταχώρηση στο βιβλίο σημάτων

Άρθρο 28 (Άρθρο 44 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Απόδειξη χρήσης

I. Σκοπός διάταξης

II. Προϋποθέσεις

α. Κρίσιμο χρονικό σημείο

β. Η εκπλήρωση της κύριας λειτουργίας προέλευσης του σήματος

γ. Χρήση του σήματος στη σχετική αγορά

i) Χρήση ως επιχειρηματικό λογότυπο

ii) Χρήση ως διακριτικός τίτλος

iii) Χρήση χωρίς υλική ενσωμάτωση του σήματος στο προϊόν

δ. Ουσιαστική χρήση του σήματος

III. Κίνδυνος σύγχυσης και αντίληψη συναλλακτικού κοινού

IV. Η απόδειξη χρήσης

α. Εισαγωγικά

β. Δικονομικά ζητήματα

γ. Προϋποθέσεις

δ. Λειτουργική χρήση του σήματος σχετικά με την προέλευση του προϊόντος

ε. Αντίληψη του συναλλακτικού κοινού σχετικά με την υποχρέωση χρήσης του σήματος

στ. Οι αιτιολογημένοι λόγοι για μη χρήση του σήματος

ζ. Η 5ετής περίοδος (μη) χρήσης του σήματος

V. Η χρήση του σήματος στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων

VI. Χρήση σήματος ως Ιnternet Domain Names

Άρθρο 29. Προσφυγή ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων

I. Σύγκριση με τις προηγούμενες ρυθμίσεις

1. Σύγκριση με το άρθρο 144 ν. 4072/2012

2. Σύγκριση με το ν. 2239/1994

II. Χαρακτήρας της «προσφυγής» ως ενδικοφανούς

III. Προσβαλλόμενες πράξεις

IV. Προθεσμία

V. Τρόπος ασκήσεως της προσφυγής

VI. Πρόσθετοι λόγοι προσφυγής

VII. Πρόωρη προσφυγή ενώπιον των τδδ

VIII. «Προληπτική» παρέμβαση στην ενδικοφανή προσφυγή

Άρθρο 30 (Άρθρο 45 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) – όπως τροποποιήθηκε με το Αρ. 42 Ν. 4796/2021 –Διοικητική Επιτροπή Σημάτων

Ι. Εισαγωγικά

II. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων (Δ.Ε.Σ.)

1. Έδρα της Δ.Ε.Σ

2. Συγκρότηση της Δ.Ε.Σ

α. Τα τριμελή τμήματα

β. Ο Εισηγητής

3. Αρμοδιότητα της Δ.Ε.Σ

4. Χρόνος Συνεδριάσεως της Δ.Ε.Σ. – Έκθεμα

5. Θητεία μελών της Δ.Ε.Σ

6. Δημοσιότητα των συνεδριάσεων της Δ.Ε.Σ. – Διοικητική, επιστημονική υπο­στή­ριξη

7. Περαιτέρω εφαρμοστέοι κανόνες του ΚΔΔιαδ

α. Δικαίωμα προσβάσεως σε έγγραφα

β. Το δικαίωμα ακροάσεως

γ. Αμεροληψία

δ. Λοιποί κανόνες λειτουργίας συλλογικών οργάνων

III. Περιεχόμενο, λόγοι, υπογραφή αιτήσεων

IV. Παράσταση ενώπιον της Δ.Ε.Σ. – Υπομνήματα

V. Απουσία ενδιαφερομένων κατά την εξέταση της υποθέσεως

VI. Αποδεικτική διαδικασία ενώπιον της Δ.Ε.Σ

1. Γενικά

2. Η εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

3. Η εφαρμογή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

VII. Η παρέμβαση ενώπιον της Δ.Ε.Σ

1. Σύγκριση με τις παλαιότερες ρυθμίσεις

2. Τρόπος ασκήσεως της παρεμβάσεως ενώπιον της Δ.Ε.Σ

3. Διάκριση πρόσθετης και κύριας παρεμβάσεως

4. Σχέση παρεμβάσεως ενώπιον της Δ.Ε.Σ. και ενώπιον των τδδ

VIII. Οι αποφάσεις της Δ.Ε.Σ

Άρθρο 31 (Άρθρο 43 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Διαμεσολάβηση

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Διαμεσολάβηση: βασικές αρχές και χαρακτηριστικά

ΙΙΙ. Διαφορά από άρθρο 27 παρ. 4 του Νόμου

IV. Προϋποθέσεις

V. Αναστολή προθεσμιών

VI. Διαμεσολαβητής

VII. Διαδικασία

VIII. Συμπέρασμα

Άρθρο 32. Προσφυγή ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων

Ι. Σύγκριση με τις προηγούμενες ρυθμίσεις

1. Ο α.ν. 1998/1939

2. Το άρθρο 13 ν. 2239/1994

3. Το άρθρο 146 ν. 4072/2012

ΙΙ. Ενεργητική Νομιμοποίηση

ΙΙΙ. Παθητική Νομιμοποίηση

ΙV. Η υποχρέωση προηγούμενης ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής

V. Τα πληρεξούσια στις δίκες σημάτων

VI. Η αναπλήρωση της αιτιολογίας της Δ.Ε.Σ. – Εφαρμογή άρθρου 79 ΚΔΔικ

VII. Προθεσμία ασκήσεως της προσφυγής

VIII. Στοιχεία του δικογράφου της προσφυγής

IX. Ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσφυγής

X. Η παρέμβαση στην δίκη του σήματος

1. Διαφοροποίηση παρεμβάσεως στην Δ.Ε.Σ. και στα τδδ

2. Τρόπος ασκήσεως παρεμβάσεως – Λοιπές ρυθμίσεις του ΚΔΔικ

3. Υποχρεωτική κλήση των δικαιουμένων σε παρέμβαση

4. Προληπτική παρέμβαση

Άρθρο 33. Καταχώριση - μητρώο σημάτων

Ι. Ερμηνεία

ΙΙ. Οι σκοποί του μητρώου σημάτων

ΙΙΙ. Οι εγγραπτέες πράξεις

IV. Πότε καταχωρίζεται η δήλωση κατάθεσης σήματος

V. Η αναδρομική ενέργεια της καταχώρισης

VI. Η δημοσιότητα του μητρώου σημάτων

Άρθρο 34 (Άρθρο 53 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Βάση δεδομένων - προστασία δεδομένων

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Σκοποί της επεξεργασίας

ΙΙΙ. Νομική βάση της επεξεργασίας

IV. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

V. Υποχρεώσεις του Υπευθύνου Επεξεργασίας

VI. Η μεταφορά του αρχείου στον ΟΒΙ

Άρθρο 35. Τήρηση φακέλων

Άρθρο 36 (Άρθρα 48 και 49 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Διάρκεια και ανανέωση της καταχώρισης

Άρθρο 37. Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

Ι. Δικαιοπολιτικός λόγος πρόβλεψης δικαιώματος επαναφοράς

ΙΙ. Προϋποθέσεις επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

ΙΙΙ. Συνέπειες της γέννησης του δικαιώματος επαναφοράς των πραγμάτων στην προγενέστερη κατάσταση

Άρθρο 38 (Άρθρα 10 και 13 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ) Αξιώσεις επί προσβολής

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στην αστική προστασία

ΙΙ. Περιεχόμενο προστασίας

ΙΙΙ. Ενεργητική νομιμοποίηση

1. Εγγραφή στο Μητρώο

2. Είδη δικαιούχων επί του σήματος και άλλα πρόσωπα ως διάδικοι

IV. Παθητική νομιμοποίηση

1. Άμεσοι προσβολείς

2. Ενδιάμεσα πρόσωπα (έμμεσοι προσβολείς)

V. Υποχρεωτικότητα διαμεσολάβησης προ της άσκησης αγωγής

VI. Δωσιδικία – αρμοδιότητα

1. Δωσιδικία ελληνικών δικαστηρίων

2. Τοπική, υλική και λειτουργική αρμοδιότητα

VII. Αξιώσεις – αιτήματα

1. Είδος αξιώσεων και αιτημάτων

2. Παράλειψη μελλοντικής ή επαναλαμβανόμενης προσβολής

3. Άρση της προσβολής

α. Άρση διαρκούς προσβολής

β. Τρόποι άρσης προσβολής (απόσυρση, απομάκρυνση, καταστροφή)

γ. Αντικείμενα επί των οποίων επιβάλλονται τα μέτρα άρσης της προσβολής

4. Αποκατάσταση ζημίας και χρηματικές αξιώσεις

α. Χρηματική αξίωση εκ του άρθρου

β. Προϋποθέσεις έγερσης χρηματικής αξίωσης

αα). Αξίωση αποκατάστασης πραγματικής ζημίας

ββ). Αξίωση καταβολής οφέλους προσβολέα από την χρήση ή του κέρδους προσβολέα

γ. Ύψος χρηματικής αξίωσης

αα). Υπολογισμός πραγματικής ζημίας

ββ). Υπολογισμός με βάση το τίμημα άδειας χρήσης

γγ). Υπολογισμός με βάση τα κέρδη του προσβολέα

δδ). Επιλογή μεταξύ των μεθόδων υπολογισμού

5. Αποκατάσταση ηθικής βλάβης

6. Προσωρινή εκτελεστότητα και λοιπά αιτήματα

7. Αρχή αναλογικότητας

VIII. Στοιχεία ορισμένου δικογράφου

IX. Αποδεικτική διαδικασία

X. Ισχυρισμοί εναγομένου

1. Άρνηση προσβολής

2. Ενστάσεις εναγομένου

α. Αμυντικές ενστάσεις και αιτήματα

β. Ειδικά οι ενστάσεις ακυρότητας ή έκπτωσης ή μη χρήσης του σήματος του ενάγοντος

ΧΙ. Ανταγωγή του εναγομένου

1. Γενικώς η ανταγωγή εκ των άρθρων 238, 268 ΚΠολΔ

2. Ειδικώς η ανταγωγή εκ του άρθρου 38 παρ. 12 επ. – ανταγωγή ακυρότητας/

έκπτωσης

α. Σκοπός και τρόπος άσκησης ανταγωγής ακυρότητας

β. Τρόπος άσκησης της ανταγωγής ακυρότητας/έκπτωσης

γ. Λόγοι-περιεχόμενο ανταγωγής ακυρότητας/έκπτωσης

δ. Ανακοίνωση δίκης σε σηματούχο – άσκηση παρέμβασης από σηματούχο

ε. Εκδίκαση ανταγωγής ακυρότητας/έκπτωσης

στ. Συνέπειες αποδοχής ανταγωγής ακυρότητας/έκπτωσης

ΧΙΙ. Αρνητική αναγνωριστική αγωγή του προσβολέα

ΧΙΙΙ. Παρεμπίπτουσα αγωγή εναγομένου κατά τρίτου

Άρθρο 39 (Άρθρα 6 και 8 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ) Αποδεικτικά στοιχεία – δικαίω­μα ενημέρωσης

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Εθνικό δίκαιο

ΙΙΙ. Διεθνές και ενωσιακό δίκαιο

IV. Ενσωμάτωση των άρθρων 6 και 8 της Οδηγίας

V. Δομή και πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 ν. 4679/2020

VΙ. Η δικονομική αξίωση

VΙΙ. Η ουσιαστική αξίωση ενημέρωσης ή πληροφόρησης

VΙΙΙ. Επίμετρο

Άρθρο 40 (Άρθρο 17 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Μη χρήση ως μέσο άμυνας σε δια­δικασία προσβολής σήματος

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Τυπικές προϋποθέσεις υποβολής αιτήματος ουσιαστικής χρήσης

III. Προϋποθέσεις αποδοχής αιτήματος και απόρριψης αγωγής

IV. Συνέπειες αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος περί χρήσης

Άρθρο 41 (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ) Δικαστικά έξοδα

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Εθνικό δίκαιο

ΙΙΙ. Διεθνές και ενωσιακό δίκαιο

IV. Ενσωμάτωση του άρθρου 14 της Οδηγίας

V. Πεδίο εφαρμογής

VΙ. Επίμετρο

Άρθρο 42 (Άρθρα 9 και 11 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ) Ασφαλιστικά μέτρα

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα ασφαλιστικά μέτρα

II. Νομιμοποίηση και αρμοδιότητα

III. Προϋποθέσεις – επικείμενος κίνδυνος και βασιμότητα αγωγής

IV. Διαδικασία – κλήτευση καθ’ ού

V. Διατασσόμενα ασφαλιστικά μέτρα – προσωρινή διαταγή

VI. Ανάκληση – μεταρρύθμιση ασφαλιστικών μέτρων

VII. Εκτέλεση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων και εφαρμογή άρθρου 703 ΚΠολΔ

Άρθρο 43 (Άρθρα 7 και 9 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ) Μέτρα προστασίας των αποδει­κτικών στοιχείων

I. Εισαγωγή

ΙΙ. Ενσωμάτωση των άρθρων 7 και 9 της Οδηγίας

ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

IV. Τα μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων

V. Αντισταθμιστικές εγγυήσεις

VΙ. Επίμετρο

Άρθρο 44 (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ) Αναλογικότητα

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Ρυθμιστικό πεδίο που καταλαμβάνει η αρχή της αναλογικότητας

III. Προϋποθέσεις εφαρμογής

IV. Ειδικότερα η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στις δίκες επιβολής των δικαιωμάτων εκ του σήματος

Άρθρο 45. Ποινικές διατάξεις

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Η ιστορική εξέλιξη των ποινικών διατάξεων στη νομοθεσία περί σημάτων

2. Γενικές νομοτεχνικές επισημάνσεις

II. Αντικείμενο προστασίας

1. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της προστασίας του σήματος με βάση τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα

2. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό

IΙΙ. Αντικειμενικές υποστάσεις των εγκλημάτων

1. Η αξιόποινη χρήση σήματος κατά παράβαση του άρθ. 7 παρ. 3 περ. α΄ ή β΄ (άρ. 45 παρ. 1 περ. α΄ του Ν. 4679/2020)

2. Η αξιόποινη θέση σε κυκλοφορία, κατοχή, εισαγωγή ή εξαγωγή προϊόντων ή προσφορά υπηρεσιών με αλλότριο σήμα (άρθ. 45 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 4679/2020)

3. Η αξιόποινη χρήση σήματος κατ’ άρθ. 7 παρ. 4 (άρθ. 45 παρ. 1 περ. γ΄ του Ν. 4679/2020)

α. Η αξιόποινη επίθεση αθέμιτων ενδείξεων επί προϊόντων ή της συσκευα­σίας τους (άρθ. 45 παρ. 1 περ. γ΄ σε συνδ. με άρθ. 7 παρ. 4 περ. α΄ του Ν. 4679/2020)

β. Η αξιόποινη επίθεση σήματος επί γνησίων προϊόντων του σηματούχου και αφαίρεσή τους εξ αυτών (άρθ. 45 παρ. 1 περ. γ΄ σε συνδ. με άρθ. 7 παρ. 4 περ. β΄ και γ΄ του Ν. 4679/2020)

γ. Η αξιόποινη προσφορά ή εμπορία ή κατοχή προς εμπορία προϊόντων ή η προσφορά ή παροχή υπηρεσιών με χρήση αθέμιτων ενδείξεων (άρθ. 45 παρ. 1 περ. γ΄ σε συνδ. με άρθ. 7 παρ. 4 περ. δ΄ του Ν. 4679/2020)

δ. Η αξιόποινη εισαγωγή ή εξαγωγή προϊόντων με χρήση αθέμιτων ενδεί­ξεων (άρθ. 45 παρ. 1 περ. γ΄ σε συνδ. με άρθ. 7 παρ. 4 περ. ε΄ του Ν. 4679/2020)

ε. Η αξιόποινη χρήση αθέμιτων ενδείξεων ως (μέρους) εμπορικής ή εται­ρικής επωνυμίας (άρθ. 45 παρ. 1 περ. γ΄ σε συνδ. με άρθ. 7 παρ. 4 περ. στ΄ του Ν. 4679/2020)

στ. Η αξιόποινη χρήση αθέμιτων ενδείξεων σε επαγγελματικό έντυπο υλικό και στη διαφήμιση (άρθ. 45 παρ. 1 περ. γ΄ σε συνδ. με άρθ. 7 παρ. 4 περ. ζ΄ του Ν. 4679/2020)

ζ. Η αξιόποινη χρήση αθέμιτων ενδείξεων σε παράνομη συγκριτική διαφή­μιση (άρθ. 45 παρ. 1 περ. γ΄ σε συνδ. με άρθ. 7 παρ. 4 περ. η΄ του Ν. 4679/ 2020).

4. Η αξιόποινη χρήση σήματος φήμης (άρθ. 45 παρ. 1 τελ. εδ. Ν. 4679/2020)

5. Διακεκριμένες μορφές των εγκλημάτων περί το σήμα (άρθ. 45 παρ. 2 Ν. 4679/2020)

6. Η αξιόποινη χρήση εν είδει σήματος θρησκευτικών, κρατικών και δημοσίου ενδιαφέροντος συμβόλων και σημείων (άρθ. 45 παρ. 3 Ν.4679/ 2020)

IV. Υποκειμενικές υποστάσεις των εγκλημάτων

V. Ποινικές κυρώσεις

VI. Συρροές

VII. Η άσκηση της ποινικής δίωξης

Άρθρο 46 (Άρθρο 15 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ) Δημοσίευση αποφάσεων

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Ιστορική εξέλιξη της ρύθμισης

2. Σκοπός της ρύθμισης

ΙΙ. Ρυθμιστικό πεδίο

1. Αποφάσεις αστικών-πολιτικών δικαστηρίων

2. Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων

ΙΙΙ. Διαδικασία λήψης απόφασης δημοσίευσης

IV. Περιεχόμενο διαταγής δημοσίευσης

Άρθρο 47. Δικαιοδοσία

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Προγενέστερο δίκαιο

2. Λόγοι εισαγωγής ισχύουσας ρύθμισης

3. Ν. 4796/2021 και μεταφορά αρμοδιοτήτων στον ΟΒΙ

II. Κατανομή αρμοδιοτήτων

1. Αρμοδιότητα διοικητικών αρχών

2. Αρμοδιότητα διοικητικών δικαστηρίων

III. Αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων

1. Αρμοδιότητα με αντικείμενο τις υποθέσεις προσβολής σήματος

2. Αρμοδιότητα με αντικείμενο τον έλεγχο του κύρους του σήματος και του δικαιώματος στο σήμα

α. Περίγραμμα αρμοδιοτήτων πολιτικών δικαστηρίων περί του κύρους του σήματος

β. Νομολογιακοί προπομποί της νομοθετικής ρύθμισης του άρθρου

γ. Ρητή αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων να ελέγχουν το κύρος σήματος και δικαιώματος στο σήμα

IV. Αρμοδιότητα ποινικών δικαστηρίων

V. Αδυναμία παρεμπιπτόντως ελέγχου

VI. Δεσμευτικότητα κρίσης από δικαστήριο διαφορετικής δικαιοδοσίας

Άρθρο 48 (Άρθρο 18 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Προστασία του δικαιούχου μετα­γε­νέστερα καταχωρισμένου σήματος σε διαδικασίες προσβολής

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Ρυθμιστικό πεδίο

1. Αντικείμενο υποθέσεων στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο

2. Μεταγενέστερο σήμα ή διακριτικό γνώρισμα/δικαίωμα

3. Προγενέστερο σήμα ή διακριτικό γνώρισμα/δικαίωμα

III. Προϋποθέσεις προστασίας του δικαιούχου μεταγενέστερου δικαιώματος

1. Παρεμπίπτων έλεγχος ακυρότητας μεταγενέστερου σήματος

2. Έλεγχος ανοχής χρήσης μεταγενέστερου σήματος (άρθρο 12)

3. Έλεγχος διακριτικής δύναμης ή φήμης προγενέστερου σήματος (άρθρο 53)

4. Έλεγχος χρήσης προγενέστερου σήματος/διακριτικού γνωρίσματος (άρθρο 54)

5. Ειδικά επί χρήσης μεταγενέστερου σήματος της ΕΕ

IV. Συνέπειες εφαρμογής

Άρθρο 49. Παραίτηση από το δικαίωμα στο σήμα

Άρθρο 50 (Άρθρα 16 παρ. 1 και 19, άρθρα 19, 20, 21, 45 και 47 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Έκπτωση από το δικαίωμα στο σήμα

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Λόγοι έκπτωσης

ΙΙΙ. Παραπλάνηση του συναλλακτικού κοινού

ΙV. Μερική έκπτωση

V. Βάρος απόδειξης

VI. Αποτέλεσμα της έκπτωσης

VII. Δικονομικά ζητήματα

Άρθρο 51 (Άρθρο 45 παρ. 4 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Κατάθεση και εξέταση της αίτησης έκπτωσης

Άρθρο 52 (Άρθρα 7, 45 και 47 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Ακυρότητα σήματος

Άρθρο 53 (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα ή φήμης προγενέστερου σήματος που εμποδίζει την κήρυξη ακυρότητας καταχωρι­σμένου σήματος

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Ρυθμιστικό πεδίο

1. Αντικείμενο υποθέσεων στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο

2. Μεταγενέστερο σήμα

3. Προγενέστερο σήμα ή διακριτικό γνώρισμα/δικαίωμα

III. Προϋποθέσεις απόρριψης αίτησης ακυρότητας

1. Παρεμπίπτων έλεγχος λόγων προστασίας προγενέστερου σήματος

2. Έλεγχος διακριτικής δύναμης ή φήμης προγενέστερου σήματος/διακριτικού γνωρίσματος (άρθρο 53)

IV. Συνέπειες εφαρμογής άρθρου

V. Ειδικά επί της ανταγωγής ακυρότητας το άρθρο

Άρθρο 54 (Άρθρο 46 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Μη χρήση ως μέσο άμυνας σε διαδικασία κήρυξης ακυρότητας

Άρθρο 55 (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Εκ των υστέρων διαπίστωση της ακυρότητας σήματος ή της έκπτωσης του δικαιούχου του σήματος από τα δικαιώ­ματά του

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Τύχη της αρχαιότητας σε περίπτωση έκπτωσης

ΙΙΙ. Τύχη της αρχαιότητας σε περίπτωση ακυρότητας

Άρθρο 56 (Άρθρ. 27-28 Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ – Άρθρ. 83 ΚΣΕΕ) Σήματα πιστο­ποίησης

Ι. Έννοια – Οριοθέτηση

1. Γενικά

2. Διάκριση από σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και σήμα ποιότητας ΕΛΟΤ

3. Διάκριση από συλλογικά σήματα

4. Δήλωση

5. Εγγυητική λειτουργία – Διακριτική ικανότητα και διακριτική δύναμη

6. Γεωγραφικός όρος

ΙΙ. Δικαιούχοι

7. Νομικές μορφές

8. Υποχρέωση ουδετερότητας

Άρθρο 57 (Άρθρα 84-85 ΚΣΕΕ) Κανονισμός χρήσης του σήματος πιστοποίησης

Ι. Χρόνος υποβολής

ΙΙ. Περιεχόμενο

1. Γενικά

2. Πρότυπα – παραπομπές

3. Νομιμοποιούμενοι προς χρήση

4. Εκτέλεση πιστοποίησης – Ευθύνη

5. Όροι χρήσης

ΙΙΙ. Αρμόδια αρχή – Δημοσιότητα

Άρθρο 58 (Άρθρο 28 παρ. 3 Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ – Άρθρο 85 ΚΣΕΕ) Απόρριψη της δήλωσης κατάθεσης

Ι. Λόγοι απόρριψης

1. Λόγοι απαραδέκτου ατομικών σημάτων

2. Αντίθεση Κανονισμού στη δημόσια τάξη/χρηστά ήθη

ΙΙ. Κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού

ΙΙΙ. Προθεσμία θεραπείας

Άρθρο 59 (Άρθρο 89 ΚΣΕΕ) Μεταβίβαση σήματος πιστοποίησης

Άρθρο 60 (Άρθρο 90 ΚΣΕΕ) Πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ασκούν αγωγή για προσβολή

Ι. Ενεργητική νομιμοποίηση

ΙΙ. Αποζημίωση χρηστών

Άρθρο 61 (Άρθρο 28 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ, άρθρο 91 ΚΣΕΕ) Λόγοι έκπτωσης

I. Ουσιαστική χρήση του σήματος

II. Εύλογα μέτρα και τρόπος χρήσης

III. Δυνατότητα παραπλάνησης κοινού

IV. Κρίσιμος χρόνος

V. Τροποποίηση Κανονισμού χρήσης

VI. Προβολή - προθεσμία θεραπείας

Άρθρο 62 (Άρθρο 28 παρ. 3 Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ, άρθρο 92 ΚΣΕΕ) Επιπρόσθετοι λόγοι ακυρότητας

Ι. Λόγοι ακυρότητας

ΙΙ. Προβολή – προθεσμία θεραπείας

Άρθρο 63. Λοιπές διατάξεις

Ι. Μητρώο – Ένδειξη

ΙΙ. Εφαρμογή λοιπών διατάξεων

Άρθρο 64 (Άρθρα 27 και 29 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ, άρθρο 74 ΚΣΕΕ) Συλλογικά σήματα

Ι. Έννοια - οριοθέτηση

1. Γενικά

2. Λειτουργία

ΙΙ. Δικαιούχοι

3. Έννοια δικαιούχου και χρήστη

4. Νομικές μορφές

5. ΝΠΔΔ

ΙΙΙ. Συλλογικά σήματα με σημείο ή ένδειξη γεωγραφικής προέλευσης

6. Σχέση με λοιπούς λόγους απαραδέκτου

7. Σχέση με συστήματα ποιότητας ΕΕ (ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.α.)

8. Χρήση γεωγραφικών όρων σύμφωνα με τα χρηστά ήθη του εμπορίου και της βιομηχανίας

9. Χρήση εκ μέρους τρίτου

10. Χρήση εκ μέρους του δικαιούχου

11. Παραδεκτό γεωγραφικού όρου και μακεδονικά συλλογικά σήματα

Άρθρο 65 (Άρθρα 30 και 33 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ, άρθρο 75 ΚΣΕΕ) Κανονι­σμός χρήσης του συλλογικού σήματος

Ι. Χρόνος υποβολής

ΙΙ. Περιεχόμενο

ΙΙΙ. Αρμόδια αρχή – Τροποποιήσεις

Άρθρο 66 (Άρθρο 31 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ – Άρθρο 76 ΚΣΕΕ) Επιπρόσθετοι λόγοι απόρριψης της δήλωσης κατάθεσης

I. Έννοια του «επιπρόσθετου»

II. Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου

III. Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου – Κίνδυνος σύγχυσης

IV. Αντίθεση Κανονισμού στη δημόσια τάξη και στα χρηστά ήθη

V. Κίνδυνος παραπλάνησης σχετικά με τη φύση του συλλογικού σήματος

VI. Προθεσμία θεραπείας

Άρθρο 67 (Άρθρο 34 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ – Άρθρο 80 ΚΣΕΕ) Πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ασκούν αγωγή για προσβολή

I. Ενεργητική νομιμοποίηση

II. Αξιώσεις δικαιούχου και χρήστη

Άρθρο 68 (Άρθρο 35 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ – Άρθρο 81 ΚΣΕΕ) Επιπρόσθετοι λόγοι έκπτωσης

I. Ουσιαστική χρήση του σήματος

II. Εύλογα μέτρα και τρόπος χρήσης

III. Δυνατότητα παραπλάνησης κοινού

IV. Κρίσιμος χρόνος λήψης μέτρων και παραπλανητικής χρήσης

V. Τροποποίηση Κανονισμού χρήσης – Προθεσμία θεραπείας

VI. Λύση ν.π. δικαιούχου – Μεταβίβαση σήματος

Άρθρο 69 (Άρθρο 36 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ – Άρθρο 82 ΚΣΕΕ) Επιπρόσθετοι λόγοι ακυρότητας

Ι. Λόγοι ακυρότητας

ΙΙ. Προβολή – προθεσμία θεραπείας

Άρθρο 70 (Άρθρο 32 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Λοιπές διατάξεις

Ι. Μητρώο – ένδειξη

ΙΙ. Εφαρμογή λοιπών διατάξεων

Άρθρο 71. Αιτήσεις διεθνούς καταχώρησης

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Ανάλυση Άρθρου

Άρθρο 72. Διεθνής καταχώρηση με βάση δήλωση κατάθεσης εθνικού σήματος ή με βάση καταχωρισμένο εθνικό σήμα

Άρθρο 73. Τύπος και περιεχόμενο της διεθνούς αίτησης

Άρθρο 74. Αίτηση εδαφικής επέκτασης μεταγενέστερη της διεθνούς καταχώρησης

Άρθρο 75. Πληρωμή τελών

Άρθρο 76. Επέκταση της προστασίας διεθνούς καταχώρησης στην Ελληνική Επι­κράτεια και τα αποτελέσματά της

Άρθρο 77. Χρήση σήματος που αποτελεί αντικείμενο διεθνούς καταχώρισης

Άρθρο 78. Διαδικασία προστασίας διεθνούς καταχώρησης στην Ελληνική Επικρά­τεια

Άρθρο 79. Προσφυγή – Ανακοπή – Κοινοποιήσεις

Άρθρο 80. Αντικατάσταση εθνικού σήματος από διεθνή καταχώριση

Άρθρο 81. Διαδικασία διαγραφής διεθνούς καταχώρισης

Άρθρο 82. Διαδικασία μετατροπής διεθνούς καταχώρισης σε εθνικό σήμα

Άρθρο 83. Προστασία

Πρόλογος

Ι. H σχέση σήματος της ΕΕ και εθνικού σήματος

1. Εμπορικά σήματα και ενιαία αγορά

2. Ορισμός και έννοια του σήματος της ΕΕ

3. Αρχές που διέπουν το σήμα της ΕΕ

α. Η αρχή της καταχώρισης

β. Η αρχή της αυτονομίας

γ. Αρχή της συνύπαρξης

δ. Η αρχή της ισότιμης προστασίας

ε. Η αρχή της ενότητας

ΙΙ. Τα Δικαστήρια σημάτων της ΕΕ

1. Αρμοδιότητα

2. Διεθνής Δικαιοδοσία Δικαστηρίων σημάτων της ΕΕ

3. Έκταση αρμοδιότητας Δικαστηρίων σημάτων της ΕΕ

4. Κανόνες συνάφειας – Εκκρεμοδικία και Δεδικασμένο

5. Ασφαλιστικά μέτρα

ΙΙΙ. Ζητήματα σχετικά με την έκταση προστασίας του σήματος της ΕΕ

1. Τα όρια της αρχής της ενότητας

2. Ζητήματα από την προσβολή σήματος της ΕΕ

α. Προσβολή σήματος της ΕΕ σε μέρος της ΕΕ

β. Σήμα φήμης σε μέρος της ΕΕ

(i). Σήμα της ΕΕ με φήμη στο ίδιο κράτος μέλος στο οποίο ζητείται προστα­σία

(ii) Σήμα της ΕΕ με φήμη σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο ζη­τείται προστασία

γ. Έκταση εδαφικής ισχύος αποφάσεων των Δικαστηρίων σημάτων της ΕΕ

(i) Η αρχή: Ισχύς για όλο το έδαφος της ΕΕ

(ii) O περιορισμός της έκτασης ισχύος των δικαστικών αποφάσεων

3. Το ζήτημα της γεωγραφικής έκτασης χρήσης του σήματος της ΕΕ

α. Η απόδειξη ουσιαστικής χρήσης

β. Η επιγενόμενη διακριτική ικανότητα

4. Η σύγκρουση μεταξύ σήματος της ΕΕ και εθνικών διακριτικών γνωρισμάτων

α. Προγενέστερο σήμα της ΕΕ κατά μεταγενέστερου σήματος

β. Προγενέστερο εθνικό σήμα ή δικαίωμα κατά μεταγενέστερου σήματος της ΕΕ

5. Παραγραφή αξιώσεων

IV. Η αρχαιότητα σήματος της ΕΕ

1. Εισαγωγή

2. Αποτελέσματα της αρχαιότητας

Άρθρο 84. Μετατροπή σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις για την μετατροπή

1. Θετικές προϋποθέσεις

2. Αρνητικές προϋποθέσεις

α. Έκπτωση λόγω μη χρήσης του σήματος ΕΕ

β. Λόγος απαραδέκτου ή ακυρότητας της αίτησης ή του σήματος της ΕΕ

3. Ημερομηνία αίτησης του εθνικού εκ μετατροπής σήματος

ΙΙΙ. Η διαδικασία μετατροπής σήματος ΕΕ

1. Η ενωσιακή φάση

α. Υποβολή αίτησης μετατροπής

β. Δημοσίευση της αίτησης μετατροπής

γ. Εξέταση της αίτησης μετατροπής

δ. Διαβίβαση της αίτησης μετατροπής

2. Η εθνική φάση

α. Ενέργειες που γίνονται από τον αιτούντα

β. Η εξέταση από το εθνικό γραφείο σημάτων

Άρθρο 85. Προστασία

Εισαγωγή

Ι. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης αλλοδαπών καταθετών

ΙΙ. Η διεκδίκηση προτεραιότητας

Άρθρο 86. Δημοσιεύσεις

Άρθρο 87 (Άρθρο 42 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Τέλη

Ι. Σκοπός

ΙΙ. Το ύψος των τελών και ο έλεγχός τους

ΙΙΙ. Αποτελούν πράγματι «τέλη»;

IV. Σύμφωνη με το σύνταγμα εξουσιοδότηση στην εκτελεστική εξουσία

Άρθρο 88. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 89. Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 90. Έναρξη ισχύος

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4679/2020: Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4796/2021: Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

ΚΥΑ 48793/2022 (ΦΕΚ 2416/16.5.2022): Έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Γ του Μέρους Β΄ του ν. 4796/2021 «Ρυθμίσεις για τη Μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των Αρμοδιοτήτων για τα Εμπορικά Σήματα-Μεταφορά του Μητρώου και Αρχείου Σημάτων»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

Ξενόγλωσση (έντυπη & ηλεκτρονική)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Ν. Τέλλης/Β. Αντωνόπουλος/Λ. Αθανασίου..., Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες, 2024
Εκτεταμένη, σε βάθος ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4072/2012 από έγκριτους νομικούς με πολυετή πρακτική εμπειρία
Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών