Ν. Νίκας, Νομικές Μελέτες, τόμ. 1, 1999


Ν. Νίκας, Νομικές Μελέτες, τόμ. 1, 1999

Συγκέντρωση σε ενιαίο τόμο 64 επιστημονικών μελετών του συγγραφέα, ταξινομημένων σε θεματικές ενότητες, που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση της έρευνας του εφαρμοστή του δικαίου.

Περιέχει μεταξύ άλλων:

  • γενικό μέρος της πολιτικής δικονομίας,
  • δίκαιο αποδείξεως,
  • ένδικα μέσα,
  • δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης,
  • δικονομικό διεθνές δίκαιο.

Edition info

Title
Νομικές Μελέτες
© 1999
Author
Volume
vol. 1
ISBN
978-960-301-426-5
Pages
XIII + 726
Price
€ 44.00
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 4η έκδ., 2023
Ένα ερμηνευτικό εργαλείο του ΚΠολΔ με συστηματική παρουσίαση κατ’ άρθρο νομολογίας
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης
Κ. Μακρίδου, Μελέτες Αστικού Δικονομικού & Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου, τόμ. 2, 2022
Συλλογή μελετών, γνωμοδοτήσεων και παρατηρήσεων στο πεδίο του αστικού δικονομικού και διεθνούς δικονομικού δικαίου