Ν. Νίκας, Ευρωπαϊκό δικονομικό διεθνές δίκαιο, 2η έκδ., 2008


Ν. Νίκας, Ευρωπαϊκό δικονομικό διεθνές δίκαιο, 2η έκδ., 2008 Στη νέα του έκδοση το βιβλίο αυτό αποτυπώνει σε αδρές γραμμές τις σύγχρονες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στον ευαίσθητο χώρο του Ευρωπαϊκού Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου.

Δεν αποτελεί υπερβολή ότι, με την επέκταση της δικαιοπαραγωγικής ευφορίας του κοινοτικού νομοθέτη σε νέα γνωστικά πεδία και αντικείμενα, άρχισε ήδη να διαμορφώνεται σταδιακά ο σκληρός πυρήνας ενός ραγδαία διευρυνόμενου ενιαίου ευρωπαϊκού δικονομικού συστήματος, που επηρεάζει αναπόφευκτα και τα εσωτερικά δίκαια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και οι πρόσφατες ρυθμίσεις αφορούν στις διασυνοριακές διαφορές, ο αντίκτυπός τους όμως επεκτείνεται και στις καθαρώς εσωτερικές (εγχώριες) διαφορές.

Από την πρώτη έκδοση του βιβλίου εκδόθηκαν ήδη πέντε νέοι κανονισμοί: α) ο κανονισμός 2201/2003 για τις γαμικές διαφορές και τις διαφορές γονικής μέριμνας, που αντικατέστησε τον προηγούμενο κανονισμό 1347/2000 ۠ β) ο κανονισμός 804/2004 για τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο σε μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις۠
γ) ο κανονισμός 1896/2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής ۠ δ) ο κανονισμός 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών και ε) εντελώς πρόσφατα, ο κανονισμός 1393/2007 για τις διασυνοριακές επιδόσεις, που αντικατέστησε τον ομόλογο κανονισμό 1348/2000. Παράλληλα, στο χρονικό αυτό διάστημα εκδόθηκαν περισσότερες από τριάντα αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), που ερμηνεύουν αυθεντικά σημαντικές πτυχές της Συμβάσεως Βρυξελλών και του αντίστοιχου κανονισμού (44/2001) για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ενώ και πάμπολλες αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων φωτίζουν επίσης κρίσιμα ζητήματα εφαρμογής των ανωτέρω νομοθετημάτων στην ημεδαπή έννομη τάξη. Έτσι, η ανάγκη νέας εκδόσεως κατέστη επιτακτική.
Η νέα έκδοση του βιβλίου διαρθρώνεται πλέον σε έντεκα βιβλία, αφού κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθούν σ’ αυτό και ο κανονισμός 1346/2000 για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας και ο κανονισμός 1206/2001 για τις διασυνοριακές αποδείξεις, όπως και η οδηγία 2003/8/ΕΚ, που θεσπίζει στοιχειώδεις κοινούς κανόνες παροχής του ευεργετήματος πενίας. Η επιμελημένη κατάταξη της ύλης γίνεται και στη νέα αυτή έκδοση με σταθερούς κανόνες που εξυπηρετούν τη διαύγεια και τη χρηστικότητα του βιβλίου. Οι νομοθετικές και οι βιβλιογραφικές υποδείξεις, αλλά και οι παραπομπές στις θεμελιώδεις πηγές των κανονισμών (αιτιολογικές εκθέσεις) γίνονται, όπως και στην προηγούμενη πρώτη έκδοση, κάτω από κάθε άρθρο, ώστε ο χρήστης να έχει πλήρη εικόνα της επικρατούσας ερμηνείας για κάθε ζήτημα που τον απασχολεί. Για τη διευκόλυνση των ερμηνευτών περιλήφθηκε και στην έκδοση αυτή αυτούσιο το κείμενο των αιτιολογικών εκθέσεων, που αποτελεί τη βασικότερη πηγή ερμηνείας των επί μέρους διατάξεων, αλλά και το κείμενο των συνοδευτικών τους κανονισμών, παραρτημάτων, μαζί με τα υποδείγματα εγγράφων, δικογράφων κλπ., που τα ίδια περιέχουν.

Πρόκειται αναμφίβολα για εξαιρετικά συντεταγμένο και περιεκτικό υπομνηματιστικό έργο, που παρέχει πλήρη και σαφή εικόνα των νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων στο νευραλγικό χώρο του Ευρωπαϊκού Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου. Αποτελεί, επομένως, και το νέο αυτό πόνημα του καθηγητή της πολιτικής δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κ. Νικολάου Νίκα απαραίτητο βοήθημα για τους επειγόμενους για άμεσες λύσεις νομικούς της πράξεως (Δικαστές, Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους, Δικαστικούς Επιμελητές) ۠ και όχι μόνον.

Edition info

Title
Ευρωπαϊκό δικονομικό διεθνές δίκαιο
Κανονισμοί - Οδηγίες. Κατ' άρθρο βιβλιογραφία, Νομολογία ΔΕυρΚ και Ελληνικών Δικαστηρίων, Αιτιολογικές εκθέσεις
© 2008
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-445-257-6
Pages
XXVIII + 875
Price
€ 85.00
In stock

Table of contents   +

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ

Κανονισμός 44/2001 Βρυξέλλες Ι.

Ι. Ελληνόγλωσση γενική βιβλιογραφία.

ΙΙ. Κείμενο κανονισμού.

ΙΙΙ. Παράρτημα Ι.

ΙV. Παράρτημα ΙΙ.

V. Παράρτημα ΙΙΙ.

VI. Παράρτημα IV.

VII. Παράρτημα V.

VIII. Παράρτημα VI.

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η Σύμβαση των Βρυξελλών.

Ελληνόγλωσση γενική βιβλιογραφία.

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε

αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Άρθρο 1 (Αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Εξαιρέσεις).

Παράγραφος Ι.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Παράγραφος ΙΙ σημείο 1.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Παράγραφος ΙΙ σημείο 2.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Παράγραφος ΙΙ σημείο 3.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Παράγραφος ΙΙ σημείο 4.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Τμήμα

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 2 (Γενική δωσιδικία της κατοικίας του εναγομένου).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 3 (Υπέρμετρες δικαιοδοτικές βάσεις).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 4 (Δικαιοδοσία ως προς εξωκοινοτικό εναγόμενο).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Τμήμα

Ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας

Άρθρο 5 (Συντρέχουσες ειδικές βάσεις προσδιοριζόμενες αντικειμενικά).

Γενικά.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Σημείο 1.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Σημείο 2.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Σημείο 3.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Σημείο 4.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Σημείο 5.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Σημείο 6.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Σημείο 7.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 6 (Συντρέχουσες ειδικές βάσεις προσδιοριζόμενες υποκειμενικά).

Γενικά.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Σημείο 1.

Α.Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Σημείο 2.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Σημείο 3.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Σημείο 4.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 6α (Αιτήματα περιορισμού της ευθύνης από χρησιμοποίηση ή εκμετάλ-

λευση πλοίου).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Τμήμα

Διεθνής δικαιοδοσία σε υποθέσεις ασφαλίσεων

Άρθρο 7 (Εφαρμοστέες διατάξεις).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Άρθρο 8 (Δωσιδικία εναγόμενου ασφαλιστή).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 9 (Εναγωγή ασφαλιστή στον τόπο που συνέβη το ζημιογόνο γεγονός).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 10 (Προσεπίκληση και ευθεία αγωγή).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 11 (Διεθνής δικαιοδοσία επί αγωγής του ασφαλιστή).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 12 (Συμφωνία παρεκτάσεως).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 12α (Κατάλογος κινδύνων “μεγάλης ασφαλίσεως”).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 13 (Συμβάσεις καταναλωτών).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 14 (Δωσιδικία επί αγωγής του καταναλωτή και του αντισυμβαλλομένου

του - Ανταγωγή).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 15 (Συμφωνία παρεκτάσεως).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Τμήμα

Αποκλειστική διεθνής δικαιοδοσία

Άρθρο 16 (Υπαγόμενες υποθέσεις).

Γενικά.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Σημείο 1.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Σημείο 2.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Σημείο 3.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Σημείο 4.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Σημείο 5.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Τμήμα

Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας

Άρθρο 17 (Ρητή συμφωνία παρεκτάσεως).

Γενικά.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Παράγραφος Ι.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Παράγραφος ΙΙ.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Παράγραφος ΙΙΙ.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Παράγραφος IV.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Παράγραφος V.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 18 (Σιωπηρή συμφωνία παρεκτάσεως).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Τμήμα

Έρευνα της διεθνούς δικαιοδοσίας και του παραδεκτού

Άρθρο 19 (Αυτεπάγγελτη έρευνα αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας άλλου

συμβαλλόμενου κράτους).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Άρθρο 20 (Αυτεπάγγελτη έρευνα διεθνούς δικαιοδοσίας επί ερημοδικίας του

εναγομένου).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Τμήμα

Εκκρεμοδικία και συνάφεια

Άρθρο 21 (Εκκρεμοδικία).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 22 (Συνάφεια).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 23 (Σύγκρουση αποκλειστικών δικαιοδοσιών).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Τμήμα

Ασφαλιστικά μέτρα

Άρθρο 24 (Διεθνής δικαιοδοσία για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Άρθρο 25 (Έννοια αποφάσεως).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Τμήμα

Αναγνώριση

Άρθρο 26 (Κύρια και παρεμπίπτουσα αναγνώριση).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Άρθρο 27 (Κωλύματα αναγνωρίσεως).

Γενικά.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Σημείο 1.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Σημείο 2.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Σημείο 3.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Σημείο 4.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Σημείο 5.

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 28 (Έρευνα της διεθνούς δικαιοδοσίας του δικαστηρίου που εξέδωσε

την υπό αναγνώριση απόφαση).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 29 (Αποκλεισμός αναθεωρήσεως επί της ουσίας).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 30 (Αναστολή της αναγνωρίσεως).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Τμήμα

Εκτέλεση

Άρθρο 31 (Διαδικασίες εκτελέσεως: αίτηση περιαφής εκτελεστήριου τύπου).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 32 (Αρμοδιότητα για την εκδίκαση της αιτήσεως).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 33 (Διαδικασία εκδικάσεως της αιτήσεως – Επιλογή κατοικίας από τον

αιτούντα).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 34 (Απόφαση επί της ουσίας).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 35 (Γνωστοποίηση της αποφάσεως).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 36 (Δικαίωμα και προθεσμία προσφυγής του καθ’ ου η εκτέλε ση).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 37 (Δικαστήριο και διαδικασία εκδικάσεως της προσφυγής – Ένδικα

μέσα κατά της αποφάσεως επί της προσφυγής).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 38 (Αναστολή διαδικασίας).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 39 (Δυνατότητα λήψεως ασφαλιστικών μέτρων).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 40 (Προσφυγή του αιτούντος).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Άρθρο 41 (Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως επί της προσφυγής του αιτού-

ντος).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 42 (Μερική εκτέλεση).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 43 (Εκτελεστότητα αποφάσεων που καταδικάζουν σε χρηματική ποι-

νή).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 44 (Δωρεάν δικαστική αρωγή).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 45 (Απαγόρευση εγγυοδοσίας).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Τμήμα

Κοινές διατάξεις

Άρθρο 46 (Προσκομιζόμενα έγγραφα επί αναγνωρίσεως ή εκτελέσεως).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 47 (Προσκομιζόμενα έγγραφα επί εκτελέσεως).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 48 (Εναλλακτικές λύσεις επί απουσίας εγγράφων – Μετάφραση εγγρά-

φων).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 49 (Απαλλαγή από επικυρώσεις).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ

Άρθρο 50 (Εκτέλεση δημόσιων εγγράφων).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Άρθρο 51 (Εκτέλεση δικαστικών συμβιβασμών).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 52 (Καθορισμός της κατοικίας).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Άρθρο 53 (Καθορισμός της έδρας).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

ΙΤΛΟΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 54 (Αγωγές – Δημόσια έγγραφα – Αποφάσεις).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 54α (Ναυτικές υποθέσεις).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Άρθρο 55 (Αντικαθιστάμενες συμβάσεις).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 56 (Επιβίωση αντικαθιστάμενων συμβάσεων).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 57 (Επιφύλαξη ειδικών συμβάσεων ή πράξεων των οργάνων των Ευρω-

παϊκών Κοινοτήτων).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 58 (Επιφύλαξη δικαιωμάτων ελβετών υπηκόων).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 59 (Συμβάσεις με τρίτα κράτη).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 60 (Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 61 (Επικύρωση).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 62 (Έναρξη ισχύος).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Γ. Νομολογία ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 63 (Νέα κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 64 (Γνωστοποιήσεις).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 65 (Πρωτόκολλο της 27.9.1968).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 66 (Διάρκεια ΣυμΒρ).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 67 (Αναθεώρηση ΣυμΒρ).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 68 (Αυθεντικές γλωσσικές αποδόσεις).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Πρωτόκολλο της 27.9

Άρθρο Ι (Εναγόμενος με κατοικία στο Λουξεμβούργο).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Άρθρο ΙΙ (Εκπροσώπηση του κατηγορουμένου ενώπιον των ποινικών δικαστη-

ρίων).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Άρθρο ΙΙΙ (Απαλλαγή του αιτούντος την εκτέλεση από φορολογικές επιβαρύν-

σεις).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο IV (Επίδοση σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Άρθρο V (Ανακοίνωση δίκης αντί για προσεπίκληση στο γερμανικό δίκαιο).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο Vα (Υποχρεώσεις διατροφής στη Δανία).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο Vβ (Διπλωματική ή προξενική αρμοδιότητα σε ναυτεργατικές διαφο-

ρές).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο Vγ (Διαμονή και κατοικία στη σύμβαση του Λουξεμβούργου για το

κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας).

Άρθρο Vδ (Διεθνής δικαιοδοσία ως προς το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνί-

ας).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο VI (Ανακοινώσεις των συμβαλλόμενων κρατών).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Πρωτόκολλο (3.6.1971)

για την ερμηνεία από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της συμ-

βάσεως της 27ης Σεπτεμβρίου 1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία

και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Άρθρο 1 (Αρμοδιότητα ΔΕυρΚ σε θέματα ερμηνείας της ΣυμΒρ και του Πρω-

τοκόλλου του 1971).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 2 (Εθνικά δικαστήρια που μπορούν να παραπέμψουν στο ΔΕυρΚ).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Άρθρο 3 (Υποχρεωτική και δυνητική παραπομπή).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Β. Νομολογία ΔΕυρΚ.

Άρθρο 4 (Προσφυγή υπέρ του νόμου).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 5 (Εφαρμογή διατάξεων ΣυνθΕΟΚ και Οργανισμού του ΔΕυρΚ).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 6 (Γεωγραφικά όρια).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 7 (Επικύρωση).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 8 (Έναρξη ισχύος).

Άρθρο 9 (Αποδοχή πρωτοκόλλου από τα νέα συμβαλλόμενα κράτη).

Άρθρο 10 (Γνωστοποιήσεις).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 11 (Ανακοινώσεις).

Α. Αιτιολογικές εκθέσεις.

Άρθρο 12 (Διάρκεια).

Άρθρο 13 (Αναθεώρηση).

Άρθρο 14 (Αυθεντικές γλωσσικές αποδόσεις).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

Ι. Έκθεση Jenard.

II. Έκθεση Schlosser.

III. Έκθεση Ευρυγένη-Κεραμέως.

IV. Έκθεση Almeida Cruz - Desantes Real - Jenard.

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η Σύμβαση του Λουγκάνο

Ι. Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία.

ΙΙ. Η Σύμβαση του Λουγκάνο.

ΙΙΙ. Πρωτόκολλα και Δηλώσεις για τη Σύμβαση του Λουγκάνο.

ΙV. Αιτιολογική Έκθεση Jenard-Möller για τη Σύμβαση του Λουγκάνο.

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Κανονισμός 2201/2003, Βρυξέλλες ΙΙ.

Ι. Ελληνόγλωσση γενική βιβλιογραφία.

ΙΙ. Κείμενο κανονισμού και νομολογία.

ΙΙΙ. Παράρτημα Ι.

ΙV. Παράρτημα ΙΙ.

V. Παράρτημα ΙΙΙ.

VI. Παράρτημα IV.

VII. Παράρτημα V.

VIII. Παράρτημα VI.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Κανονισμός 1393/2007 για τις επιδόσεις στα κράτη μέλη δικαστικών και

εξωδίκων πράξεων.

Ι. Ελληνόγλωσση γενική βιβλιογραφία για τον κανονισμό 1348/2000.

ΙΙ. Κείμενο κανονισμού.

IΙΙ. Παράρτημα Ι.

IV. Παράρτημα ΙΙ.

V. Παράρτημα ΙΙΙ.

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ

Κανονισμός 1206/2001 για τη συνεργασία στις αποδείξεις.

Ι. Ελληνόγλωσση γενική βιβλιογραφία.

ΙΙ. Κείμενο κανονισμού.

IΙΙ. Παράρτημα.

ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Κανονισμός 805/2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου.

Ι. Ελληνόγλωσση γενική βιβλιογραφία.

ΙΙ. Κείμενο κανονισμού.

IΙΙ. Παράρτημα Ι.

IV. Παράρτημα ΙΙ.

V. Παράρτημα ΙΙΙ.

VI. Παράρτημα IV.

VII. Παράρτημα V.

VIII. Παράρτημα VI.

ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ

Κανονισμός 1896/2006 για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής.

Ι. Ελληνόγλωσση γενική βιβλιογραφία.

ΙΙ. Κείμενο κανονισμού.

IΙΙ. Παράρτημα Ι.

IV. Παράρτημα ΙΙ.

V. Παράρτημα ΙΙΙ.

VI. Παράρτημα IV.

VII. Παράρτημα V.

VIII. Παράρτημα VI.

ΙΧ. Παράρτημα VII.

ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΑΤΟ

Κανονισμός 861/2007 για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών.

Ι. Κείμενο κανονισμού.

ΙΙ. Παράρτημα Ι.

ΙΙΙ. Παράρτημα ΙI.

IV. Παράρτημα ΙII.

V. Παράρτημα ΙV.

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Κανονισμός 1346/2000 για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Ι. Ελληνόγλωσση γενική βιβλιογραφία.

ΙΙ. Κείμενο κανονισμού.

IΙΙ. Παράρτημα Ι.

IV. Παράρτημα ΙΙ.

V. Παράρτημα ΙΙΙ.

ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Οδηγία 2002/8/ΕΚ του Συμβουλίου για το ευεργέτημα της πενίας.

Ι. Κείμενο οδηγίας.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Ι. Ευρετήριο αποφάσεων.

Α. Για τη Σύμβαση των Βρυξελλών.

1. ΔEυρΚ.

2. Ελληνικών δικαστηρίων.

3. Αλλοδαπών δικαστηρίων.

Β. Για τον Κανονισμό 44/2001.

1. ΔΕυρΚ.

2. Ελληνικών δικαστηρίων.

Γ. Για τη Σύμβαση του Λουγκάνο.

Δ. Για τον Κανονισμό 2201/2003.

1. ΔΕυρΚ.

2. Ελληνικών δικαστηρίων.

Ε. Για τον Κανονισμό 1346/2000: διαδικασίες αφερεγγυότητας.

1. ΔΕυρΚ.

2. Ελληνικών δικαστηρίων.

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Ε. Ασημακοπούλου, Η διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διαφορών εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012, 2023
Series: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #7
Πλήρης ανάλυση ζητημάτων γύρω από τις διασυνοριακές διαφορές εταιριών υπό το πρίσμα του Καν. 1215/2012 με έμφαση στη νομολογία του ΔΕΕ
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3α, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως