Ελληνικά English
| | | |

Books


Ν. Κατηφόρης, Αναστολή πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας, 2014

Edition info

Title
Αναστολή πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας
Ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 2 του ν. 4224/2013
© 2014
Author
ISBN
978-960-568-092-3
Pages
ΧΙ + 46
Price
€ 12.00
In stock

Ν. Κατηφόρης, Αναστολή πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας, 2014


Ν. Κατηφόρης, Αναστολή πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας, 2014

Οι νέες ρυθμίσεις για την αναστολή πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας.

Με το άρθρο 2 του ν. 4224/2013 καταργήθηκε το μέχρι την 31.12.2013 ισχύσαν θεσμικό πλαίσιο προστασίας του οφειλέτη, που καθιέρωναν οι ρυθμίσεις, αφενός μεν για την αναστολή των πλειστηριασμών που επισπεύδονται από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών, για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερέβαιναν το ποσό των 200.000 ευρώ, αφετέρου δε για την απαγόρευση του πλειστηριασμού του ακινήτου του οφειλέτη, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον η αξία του δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης αποκτήσεως κύριας κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%.

Διατηρείται όμως σε ισχύ το εισαχθέν με το άρθρο 5 του ν. 3714/2008 ακατάσχετο της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη ως προς τα πιστωτικά ιδρύματα, τις εταιρείες παροχής πιστώσεων και τους εκδοχείς των αντίστοιχων απαιτήσεων, για απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που απορρέουν από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται μία πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση των νέων ρυθμίσεων για την αναστολή πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας του άρθρου 2 του ν. 4224/2013. Εξετάζεται το πεδίο εφαρμογής της διάταξης (υπαγόμενες και εξαιρούμενες απαιτήσεις, υπαγωγή οφελών από σύμβαση εγγύησης, νομική θέση κληρονόμων), τα υπαγόμενα πρόσωπα, οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, η καταβολή μηνιαίων ποσών σε δανειστές, η άρση απαγόρευσης πλειστηριασμού, η άμυνα του οφειλέτη κατά του επισπευδόμενου σε βάρος του πλειστηριασμού, ο χρόνος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης του οφειλέτη και η σχέση των νέων ρυθμίσεων με τον ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα.

Edition info

Title
Αναστολή πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας
Ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 2 του ν. 4224/2013
© 2014
Author
ISBN
978-960-568-092-3
Pages
ΧΙ + 46
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

Ι. Εισαγωγή.

ΙΙ. Γενικά - Νομοθετικός στόχος

ΙΙΙ. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

1. Πεδίο εφαρμογής

1.1. Εξαιρούμενες απαιτήσεις

1.2. Υπαγόμενες απαιτήσεις

1.3. Εγγυητής και συνοφειλέτης

1.4. Νομική θέση των κληρονόμων

2. Υπαγόμενα πρόσωπα

3. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση

3.1. Δήλωση του ακινήτου ως κύριας κατοικίας στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος

3.2. Εισοδήματα οφειλέτη και συζύγου

3.3. Κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη

3.4. Σωρευτική πλήρωση των κριτηρίων του νόμου.

3.5. Ειδικές κατηγορίες

4. Καταβολή μηνιαίων ποσών σε δανειστές

5. Άρση της απαγορεύσεως του πλειστηριασμού

6. Άμυνα του οφειλέτη κατά του επισπευδόμενου σε βάρος του πλειστηριασμού

7. Χρόνος υποβολής της υπεύθυνης δηλώσεως του οφειλέτη

8. Η σχέση της ρυθμίσεως του άρθρου 2 του ν. 4224/2013 με τις διατάξεις του ν. 3869/2010

ΙV. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ν. 4224/2013, ΦΕΚ Α΄ 288/31.12.2013: Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις (άρθρα 1,2)

Άρθρο 1. Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Άρθρο 2. Αναστολή πλειστηριασμών

Αιτιολογική Έκθεση

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account