Μ. Τατάγια, Διοίκηση και διαχείριση κοιμητηρίων, 2009


Μ. Τατάγια, Διοίκηση και διαχείριση κοιμητηρίων, 2009

Το βιβλίο παρουσιάζει τη νομοθεσία που διέπει τα κοιμητήρια, όπως έχει εφαρμοστεί από τη Διοίκηση, καθώς και την περαιτέρω επεξεργασία της από τη νομολογία.

Το Α΄ Μέρος αναφέρεται στη διαδικασία ίδρυσης κοιμητηρίου στα πλαίσια της βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης των πόλεων και της εξασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, που επιβάλλει την έγκαιρη εξεύρεση χώρου ταφής και την ακριβή εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων. Παρακολουθεί όλα τα στάδια διαμόρφωσης των κοιμητηρίων μέχρι την κατάργησή τους.

Το Β΄ Μέρος περιγράφει τις διοικητικές λειτουργίες που αναπτύσσονται από τον ενταφιασμό, τη δόμηση του τάφου μέχρι και την εκταφή. Αντιμετωπίζει τα νομικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τη Διοίκηση, τόσο στη διαδικασία της ταφής, όσο και κατά την παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώματος ταφής με τη σύσταση οικογενειακού τάφου οι οποίοι διέπονται από ειδικό καθεστώς.

Στο Γ΄ Μέρος γίνεται αναφορά στα Κέντρα αποτέφρωσης με βάση την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Edition info

Title
Διοίκηση και διαχείριση κοιμητηρίων
© 2009
Author
ISBN
978-960-445-449-5
Pages
XII + 173
Price
€ 25.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μ Ε Ρ Ο Σ Α΄

Ι∆ΡΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Γενικά

1. Ίδρυση κοιµητηρίων

1.1. Θέση - Αποστάσεις

1.2. Έδαφος

1.3. Ύδρευση - Αποχέτευση

1.4. Έκταση

1.5. ∆ιαµόρφωση

1.6. Εγκαταστάσεις

1.7. Κοιµητηριακοί ναοί

1.7.1. Γενικά

1.7.2. Το νοµικό καθεστώς των µη ενοριακών κοιµητηριακών ναών

1.7.3. Το νοµικό καθεστώς του προσωπικού των µη ενοριακών κοιµητηριακών ναών

2. Κατάργηση κοιµητηρίων

3. ∆ιαχείριση κοιµητηρίων

3.1. Κανονισµός λειτουργίας

3.2. Έσοδα

3.3. Βιβλία Κοιµητηρίων

Μ Ε Ρ Ο Σ Β΄

ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ - ΤΑΦΟΙ - ΕΚΤΑΦΕΣ

Γενικά

1. Η διαδικασία της ταφής

1.1. Μεταφορά σορού

2. ∆ιακρίσεις τάφων

2.1. Συνηθισµένοι (κοινοί) τάφοι

2.2. Κτιστοί τάφοι (θόλοι)

2.3. Οικογενειακοί τάφοι

3. Εκταφές

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ΄

ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ - ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ

1. Το νοµικό πλαίσιο εγκατάστασης κέντρων αποτέφρωσης νεκρών

2. Το νοµικό καθεστώς της Αποτέφρωσης

2.1. Γενικά

2.2. Προϋποθέσεις αποτέφρωσης

2.3. ∆ιαχείριση τέφρας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 3η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #12
Με το Νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) κυρώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 § 6 του Συντάγματος και του άρθρου 111 του Κανονισμού της Βουλής, ο νέος Κώδικας...
Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Τοπική αυτοδιοίκηση, τόμ. 1, 4η έκδ., 2019
Η τοπική αυτοδιοίκηση, ένας θεσμός κοντά στον πολίτη, αντιλαμβάνεται την ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα πολύ γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο επίπεδο διοίκησης καθώς και...
Μ. Πικραμένος/Α. Μακρυδημήτρης/Ι. Μαθιουδάκης..., Η διοίκηση στους δήμους, 2019
Η Δημοτική Αρχή, όπως είναι γνωστό, διοικεί τις πόλεις σε όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου και κατά συνέπεια ο τρόπος διοίκησης επηρεάζει τους πολίτες στην...
Ι. Μακρής, Ευθύνη οργάνων ΟΤΑ Α' βαθμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 2015
Η συγκρότηση ενός κράτους βασισμένου στις αρχές της λαϊκής συμμετοχής και της αποκέντρωσης αποτέλεσε διακηρυκτική αρχή της Επανάστασης του 1821. Εξάλλου ο ελληνισμός...
Μ. Γερογιάννη, Καλλικράτης και Κοινωνία των Πολιτών, 2011
Series: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #23
Η «Κοινωνία των Πολιτών» αναδεικνύεται σήμερα σε σημαντική και υπολογίσιμη παράμετρο της πολιτικής ζωής και στην Ελλάδα, ακολουθώντας με αρκετή καθυστέρηση τα τεκταινόμενα σε...