Μ. Στυλιανίδου, Η φορολόγηση των διασυνοριακών κληρονομιών και δωρεών μέσα από τις αποφάσεις του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019


Μ. Στυλιανίδου, Η φορολόγηση των διασυνοριακών κληρονομιών και δωρεών μέσα από τις αποφάσεις του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019

Στο παρόν έργο παρουσιάζονται και σχολιάζονται όλες οι αποφάσεις με τις οποίες το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμήνευσε την φορολόγηση των διασυνοριακών κληρονομιών και δωρεών υπό το πρίσμα του ενωσιακού δικαίου.

Η συστηματική μελέτη των παραπάνω αποφάσεων είναι πολλαπλώς χρήσιμη σε όσους διαθέτουν ήδη τις βασικές γνώσεις και επιθυμούν να εμβαθύνουν στα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την φορολόγηση των διασυνοριακών κληρονομιών και δωρεών. Στο πλαίσιο του σχολιασμού καθεμίας από τις εν λόγω αποφάσεις, αναλύεται η συμβολή της, και στη συνέχεια παρατίθεται το κείμενο της κάθε απόφασης. Πριν την συγκριτική ανάλυση των εν λόγω αποφάσεων, κρίθηκε απαραίτητος ο καθορισμός βασικών όρων, μια σύντομη συγκριτική επισκόπηση των ισχυόντων συστημάτων φορολόγησης κληρονομιών και δωρεών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η αναφορά στο ισχύον διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο και στα ευρωπαϊκά εργαλεία ήπιου δικαίου αποφυγής διπλής φορολογίας, εξοικειώνοντας τον αναγνώστη με την ευρωπαϊκή φορολογική τάξη που διαμορφώθηκε, προς την οποία οφείλουν να συμμορφώνονται τα κράτη μέλη.

Edition info

Title
Η φορολόγηση των διασυνοριακών κληρονομιών και δωρεών μέσα από τις αποφάσεις του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
© 2019
Author
ISBN
978-960-648-064-5
Pages
XII + 284
Price
€ 34.00
In stock

Table of contents   +

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Δικαίου στους φόρους κληρονομιών και δωρεών

Α. Οι φόροι κληρονομιών και δωρεών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Ο καθορισμός βασικών όρων

Η αρχή της ιθαγένειας του κληρονομουμένου

Η αρχή της κατοικίας του κληρονομουμένου

Η αρχή της εδαφικότητας

2. Οι φόροι κληρονομιών στα κράτη μέλη

3. Συστήματα φορολόγησης κληρονομιών στα κράτη μέλη

4. Οι φόροι δωρεών στα κράτη μέλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Διμερείς συμβάσεις και εργαλεία ήπιου δικαίου (soft law) για την αποφυγή της διπλής φορολογίας

Α. Το μοντέλο σύμβασης του ΟΟΣΑ του

Β. Σύσταση της επιτροπής της 15ης δεκεμβρίου 2011 για την απαλλαγή των κληρονομιών απο τη διπλή φορολογία

1. Η Σύσταση

1.1. Αντικείμενο της Σύστασης

1.2. Παροχή της φορολογικής απαλλαγής

1.3. Μέτρα έμπρακτης παρακολούθησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Υποθέσεις στις οποίες το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι φορολογικοί νόμοι κληρονομιών και δωρεών των κρατών μελών δεν ειναι συμβατοί με την ενωσιακή νομοθεσία

Α. Η ελευθερία κινήσεως κεφαλαίων ως η πιο συχνά εφαρμοστέα αρχή

1. Φορολογία κληρονομιών

1. Υπόθεση Barbier (C-364/01)

2. Υπόθεση Jäger (C-256/06)

3. Υπόθεση Eckelkamp (C-11/07) και υπόθεση Arens-Sikken (C-43/07).

4. Υπόθεση Halley (C-132/10)

5. Υπόθεση Welte (C‑181/12)

6. Υπόθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά Ελληνικής Δημοκρατίας (C‑244/15)

2. Φορολογία δωρεών

1. Υπόθεση Sabine Hünnebeck κατά Finanzamt Krefeld ( C‑479/14)

Β. Ελευθερία εγκατάστασης

1. Υπόθεση Maria Geurts (C-464/05)

2. Υπόθεση Scheunemann (C-31/11)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Υποθέσεις στις οποίες το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι νόμοι για τον φόρο κληρονομίας και δωρεάς των κρατών μελών είναι συμβατοί με την ενωσιακή νομοθεσία

Α. Συμβατότητα εθνικής νομοθεσίας με την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων

1. Υπόθεση Van Hilten-van Der Heijden (C-513/03)

2. Υπόθεση Block (C-67/08)

3. Υπόθεση Max-Heinz Feilen κατά Finanzamt Fulda (C-123/15)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Λοιπές συναφείς υποθέσεις – φορολογική μεταχείριση αλλοδαπών κοινωφελών ιδρυμάτων

1. Υπόθεση Missionswerk Werner Heukelbach (C-25/10)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Ο ορισμός του όρου «φόρος κληρονομίας»

1. Υπόθεση Mattner (C-510/08)

2. Υπόθεση Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (C-211/13)

3. Υπόθεση Staatssecretaris van Economische Zaken και Staatssecretaris van Financiën (C‑133/13)

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αλφαβητικό Ευρετήριο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ν. Ψούνη, Κληρονομικό Δίκαιο, 6η έκδ., 2023
Η εξάντληση της προηγούμενης έκδοσης, αλλά και οι αλλεπάλληλες νομοθετικές μεταβολές στο πεδίο του Οικογενειακού Δικαίου, δεδομένης της αναπόσπαστης σύνδεσής του με το...