Χ. Φλώρου, Οι επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος προς δασμούς κατά τη Συνθήκη ΕΚ, 2005


Χ. Φλώρου, Οι επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος προς δασμούς κατά τη Συνθήκη ΕΚ, 2005

Η παρούσα μονογραφία καλύπτει ένα κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας του φορολογικού δικαίου, καθώς αποτελεί μία σε βάθος μελέτη του θέματος της απαγόρευσης, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο, των επιβαρύνσεων φορολογικού χαρακτήρα με ισοδύναμο αποτέλεσμα προς εισαγωγικούς δασμούς.

Ήδη από την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Συνθήκη της Ρώμης περιλάμβανε διάταξη για την απαγόρευση των ενδοκοινοτικών δασμών καθώς και του συνόλου των επιβαρύνσεων φορολογικού χαρακτήρα με ισοδύναμο αποτέλεσμα προς αυτούς.

Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας μελέτης είναι να συμβάλει στην αποσαφήνιση και προσέγγιση ενός σύγχρονου, με μεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον, ζητήματος του κοινοτικού φορολογικού δικαίου.Η μελέτη αυτή μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο συγκεκριμένο πεδίο του κοινοτικού φορολογικού δικαίου καθώς είναι ενημερωμένη με όλες τις τελευταίες νομολογιακές τάσεις του ΔΕΚ, ενώ παράλληλα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για το σύγχρονο ερμηνευτή του δικαίου, δικαστή και δικηγόρο, ώστε αυτός να γνωρίσει σε βάθος ένα ζήτημα το οποίο κατά καιρούς έχει προβληματίσει την ελληνική νομολογία και παρουσιάζει ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα.

Edition info

Title
Οι επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος προς δασμούς κατά τη Συνθήκη ΕΚ
© 2005
Foreword
Author
ISBN
978-960-301-928-3
Pages
118
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συντομογραφίες

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

1. Πρόλογος

2. Τελωνειακή ένωση (άρθρο 9 της Συνθήκης ΕΟΚ)

3. Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

3.1. Η έννοια των εμπορευμάτων

3.2. Προϊόντα κοινοτικής προέλευσης και προϊόντα σε ελεύθερη κυκλοφορία

ΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Δασμοί και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος προς δασμούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Οι έννοιες των δασμών και των επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος

1. Η έννοια των δασμών

2. Η έννοια των επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Η εξάλειψη των δασμών και των επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος

1. Ρήτρα “standstill” (άρθρο 12 της Συνθήκης ΕΟΚ)

2. Η εξάλειψη των επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος

2.1. Η κατάργηση των επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος προς εισαγωγικούς δασμούς

ΙΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Εξαιρέσεις και όρια εφαρμογής της απόλυτης απαγόρευσης των επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Εξαιρέσεις από την απόλυτη απαγόρευση των επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος

1. Ανταποδοτικά τέλη

1.1. Υγειονομικά τέλη

2. Επιβολή τελών που δικαιολογούνται από κοινοτική διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος και εσωτερική φορολογία

1. Γενικό σύστημα εσωτερικών φόρων και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου προς δασμούς αποτελέσματος

2. Ανυπαρξία εθνικής παραγωγής ως προϋπόθεση του χαρακτηρισμού επιβάρυνσης ως ισοδυνάμου προς δασμούς αποτελέσματος

3. Παραφορολογικές επιβαρύνσεις και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου προς δασμούς αποτελέσματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Σχέση των επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος με άλλες διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ

1. Ποσοτικοί περιορισμοί και μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος (άρθρα 28 επόμενα της Συνθήκης ΕΚ)

2. Κρατικές ενισχύσεις και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου προς δασμούς αποτελέσματος

IV. ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

Η εφαρμογή των άρθρων 23 επόμενα (πρώην 9 επόμενα) της Συνθήκης ΕΚ από την Ελλάδα

V. ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Η κατάργηση των συνοριακών ελέγχων μετά το

Ελληνική βιβλιογραφία - αρθρογραφία

Ξένη βιβλιογραφία - αρθρογραφία

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Μ. Στυλιανίδου, Η φορολόγηση των διασυνοριακών κληρονομιών και δωρεών μέσα από τις αποφάσεις του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019
Στο παρόν έργο παρουσιάζονται και σχολιάζονται όλες οι αποφάσεις με τις οποίες το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμήνευσε την φορολόγηση των διασυνοριακών κληρονομιών και...
Ν. Μπάρμπας, Άμεσοι φόροι και Κοινοτικό Δίκαιο, 2005
Ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί την πρακτική της δημοσιονομικής διοίκησης και τα δικαστήρια των κρατών μελών της ΕΕ, κυρίως μετά την κατάργηση των φορολογικών συνόρων και...
Α. Αλιγιζάκη, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θεμελιωδών Ελευθεριών-Δικαιωμάτων, 2024
Μια συστηματική διερεύνηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου των θεμελιωδών ελευθεριών, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης