Μ. Πικραμένος/Δ. Μαυροπόδη, Η εκλογική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, 2006


Μ. Πικραμένος/Δ. Μαυροπόδη, Η εκλογική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, 2006

Στον τόμο αυτό αποτυπώνεται η νομολογία του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς τις διαφορές που ανεφύησαν κατά την εκλογική αναμέτρηση του Οκτωβρίου 2002 για την ανάδειξη των νομαρχιακών, δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

Η αποτύπωση της νομολογίας αυτής αποβλέπει στην υποβοήθηση όσων ασχολούνται με τις εκλογές των οργανισμών αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και γίνεται υπό τη μορφή περιλήψεων των αποφάσεων που εκδόθηκαν μεταξύ των ετών 2003 - 2005, ενώ στο περιθώριο των περισσοτέρων λημμάτων αναγράφονται λέξεις - κλειδιά που συνδέονται με το περιεχόμενο κάθε λήμματος.

Η διάρθρωση του βιβλίου καταλαμβάνει επτά τμήματα. Στα έξι πρώτα παρατίθεται η νομολογία που αφορά:

 • Τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα
 • Τον Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
 • Τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
 • Την Αίτηση Αναιρέσεως
 • Την Αίτηση Ακυρώσεως
 • Το Σύνταγμα

Το έβδομο τμήμα έχει το χαρακτήρα Παραρτήματος και περιλαμβάνει:

 • Τις σχετικές διατάξεις του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006) με την αιτιολογική έκθεση
 • Τις κρίσιμες διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπως ίσχυαν κατά την εκλογική αναμέτρηση του 2002
 • Τις διατάξεις για τη διαδικασία εκλογικών διαφορών του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
 • Τις εισηγητικές εκθέσεις των ν. 2910/2001 (άρθρο 75) και 3051/2002 (άρθρο 15) καθώς και τις διατάξεις του ν. 3434/2006 τις αφορώσες στους επιτυχόντες – επιτυχόντες συνδυασμούς των Δήμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
 • Τις σημαντικές αποφάσεις για τις μεταδημοτεύσεις

Edition info

Title
Η εκλογική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
© 2006
Foreword
Authors
ISBN
978-960-445-100-6
Pages
XIV + 418
Price
€ 38.00
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 3η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #12
Με το Νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) κυρώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 § 6 του Συντάγματος και του άρθρου 111 του Κανονισμού της Βουλής, ο νέος Κώδικας...
Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Τοπική αυτοδιοίκηση, τόμ. 1, 4η έκδ., 2019
Η τοπική αυτοδιοίκηση, ένας θεσμός κοντά στον πολίτη, αντιλαμβάνεται την ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα πολύ γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο επίπεδο διοίκησης καθώς και...
Μ. Πικραμένος/Α. Μακρυδημήτρης/Ι. Μαθιουδάκης..., Η διοίκηση στους δήμους, 2019
Η Δημοτική Αρχή, όπως είναι γνωστό, διοικεί τις πόλεις σε όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου και κατά συνέπεια ο τρόπος διοίκησης επηρεάζει τους πολίτες στην...
Ι. Μακρής, Ευθύνη οργάνων ΟΤΑ Α' βαθμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 2015
Η συγκρότηση ενός κράτους βασισμένου στις αρχές της λαϊκής συμμετοχής και της αποκέντρωσης αποτέλεσε διακηρυκτική αρχή της Επανάστασης του 1821. Εξάλλου ο ελληνισμός...
Μ. Γερογιάννη, Καλλικράτης και Κοινωνία των Πολιτών, 2011
Series: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #23
Η «Κοινωνία των Πολιτών» αναδεικνύεται σήμερα σε σημαντική και υπολογίσιμη παράμετρο της πολιτικής ζωής και στην Ελλάδα, ακολουθώντας με αρκετή καθυστέρηση τα τεκταινόμενα σε...