Μ. Περτσελάκη, Η αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας, 2020


Μ. Περτσελάκη, Η αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας, 2020

Η παρούσα μονογραφία της Μαρίας Περτσελάκη, Δ.Ν. Πρωτοδίκη, πραγματεύεται την αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας. Η ύλη διαρθρώνεται σε οκτώ κεφάλαια. Παρατίθεται η νεότερη νομολογιακή εξέλιξη, κυρίως του Αρείου Πάγου, στο ζήτημα της αποζημίωσης, αλλά και οι απόψεις της θεωρίας. Διέρχεται εν συντομία την έννοια και τις προϋποθέσεις θεμελίωσης της αδικοπρακτικής ευθύνης και καταλήγει στην επακριβή οριοθέτηση του περιεχομένου της οφειλόμενης αποζημίωσης. Προσεγγίζεται η έννοια και οι διακρίσεις της ζημίας, η έννοια της αποζημίωσης διττώς, ως αποκατάσταση περιουσιακών και μη περιουσιακών ζημιών. Παράλληλα παρουσιάζονται ζητήματα που αφορούν το πρόσωπο του δικαιούχου που είναι ασφαλώς ο ζημιωθείς, αλλά και τρίτα πρόσωπα που δικαιούνται από τον ζημιωθέντα, παροχές εκ του νόμου και πλέον, συνεπεία της αδικοπραξίας του ζημιώσαντος, τις στερούνται. Αναλύεται διεξοδικά η αξίωση λόγω αναπηρίας ή παραμόρφωσης του θύματος, ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να διχάζει θεωρία και νομολογία. Περαιτέρω, ερευνώνται ζητήματα που απασχολούν έντονα το δίκαιο της αποζημίωσης, όπως, ο τρόπος καταβολής, ο αναιρετικός έλεγχος του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης, οι αξιώσεις λόγω εσφαλμένου προγεννητικού ελέγχου, η συνάφεια της αγωγής κακοδικίας με την αδικοπραξία, η αδικοπρακτική ευθύνη του Υποθηκοφύλακα-Προϊστάμενου κτηματολογικού γραφείου, οι ποινικού τύπου αποζημιώσεις κ.λπ. Το παρόν έργο σκοπεί να να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των δυσχερών ζητημάτων που ανακύπτουν στο δίκαιο της αποζημίωσης σε δογματικό και πρακτικό επίπεδο για το δικαστή, το δικηγόρο, το φοιτητή και γενικώς κάθε κοινωνό δικαίου.

Edition info

Title
Η αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας
© 2020
Author
ISBN
978-960-648-109-3
Pages
XVI + 506
Price
€ 52.00
In stock

Table of contents   +

Συντομογραφίες

Πρόλογος

Κεφάλαιο Α΄

Εννοιολογική προσέγγιση

I. Η γενική έννοια της αδικοπραξίας

II. Προϋποθέσεις γέννησης της αδικοπρακτικής ευθύνης

Α. Ανθρώπινη συμπεριφορά

1. Η έννοια της πράξεως

2. Η έννοια της παραλείψεως

i. Η έννοια της παραλείψεως στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ

ii. Η έννοια της παραλείψεως στον ιατρικό τομέα

B. Ο παράνομος χαρακτήρας της συμπεριφοράς

1. Γενικό περιεχόμενο

2. Οι ειδικότερες περιπτώσεις παρανομίας

i. Η προσβολή του εννόμου συμφέροντος

ii. Η προσβολή του δικαιώματος

iii. Η προσβολή της περιουσίας

iv. Η προσβολή οικογενειακού δικαιώματος

v. Η κατάχρηση δικαιώματος

vi. Η παραβίαση των υποχρεώσεων πρόνοιας και επιμέλειας

3. Λόγοι άρσης του παράνομου χαρακτήρα

Γ. Υπαιτιότητα και καταλογισμός

1. Η έννοια της υπαιτιότητας

2. Η ικανότητα προς καταλογισμό

Δ. Πρόκληση ζημίας

1. Η έννοια της ζημίας

2. Οι διακρίσεις της ζημίας

i. Περιουσιακή και μη περιουσιακή ζημία

ii. Θετική και αποθετική ζημία - (διαφυγόν κέρδος)

iii. Παρούσα και μέλλουσα ζημία

iv. Άμεση και έμμεση ζημία

v. Οι ανώφελες δαπάνες ως μορφή ζημίας

vi. Η απώλεια ευκαιρίας ως μορφή ζημίας

E. Αιτιώδης σύνδεσμος

1. Το περιεχόμενο της έννοιας

2. Η υποθετική αιτιότητα

ΙΙΙ. Οι ειδικές μορφές αδικοπρακτικής ευθύνης του αστικού κώ­δικα

Α. Η αντίθεση της πράξης προς τα χρηστά ήθη

Β. Η υποστήριξη ή διάδοση αναληθών ειδήσεων

Γ. Η ευθύνη λόγω πρόστησης

1. Η σχέση πρόστησης

2. Η έννοια της εξάρτησης

3. Η συνάφεια της αδικοπραξίας με την υπηρεσία

Δ. Η ευθύνη του εποπτεύοντος ανήλικο ή απαγορευμένο

Κεφάλαιο Β΄

Η αξίωση αποζημιώσεως

Ι. Ο σκοπός της αξίωσης αποζημιώσεως

ΙΙ. Το περιεχόμενο της αξίωσης αποζημιώσεως

ΙΙΙ. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στην αξίωση αποζημίωσης

Α. Ο υπόχρεος σε αποζημίωση

Β. Ο δικαιούχος σε αποζημίωση

1. Ο αμέσως ζημιωθείς

i. Στην περίπτωση βλάβης περιουσιακών αγαθών

ii. Στην περίπτωση προσβολής προσωπικών αγαθών

α. Στην περίπτωση θανάτωσης προσώπου

β. Στην περίπτωση βλάβης σώματος - υγείας

2. Ο εμμέσως ζημιωθείς

3. Η περίπτωση συμμετοχής σε εταιρία

Κεφάλαιο Γ΄

Η αποζημίωση σε περίπτωση βλάβης

περιουσιακών αγαθών

Ι. Το γενικό περιεχόμενο

ΙΙ. Το περιεχόμενο της αποζημίωσης επί βλάβης πράγματος

Α. Η αποζημίωση επί πλήρους (ολοσχερούς) βλάβης

Β. Η αποζημίωση επί μερικής βλάβης

Γ. Η αποζημίωση επί αφαίρεσης πράγματος

Δ. Η αποζημίωση λόγω στέρησης - απώλειας χρήσης

Ε. Η αποζημίωση επί διενέργειας εξώδικης πραγματογνωμοσύνης

ΣΤ. Η αποζημίωση επί δικαστικών δαπανών

Κεφάλαιο Δ΄

Η αποζημίωση σε περίπτωση βλάβης

προσωπικών αγαθών

I. Η αποζημίωση στην περίπτωση θανάτωσης προσώπου

Α. Το γενικό περιεχόμενο της αποζημίωσης

Β. Οι δαπάνες νοσηλείας

Γ. Οι δαπάνες κηδείας

Δ. Η αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής

1. Ο προσδιορισμός της αξίωσης διατροφής

2. Η σύναψη μόνιμης σχέσης από το δικαιούχο σύζυγο

Ε. Η αποζημίωση λόγω στέρησης υπηρεσιών

ΙΙ. Η αποζημίωση στην περίπτωση βλάβης σώματος η υγείας

Α. Το γενικό περιεχόμενο της αποζημίωσης

Β. Η αποζημίωση για την επελθούσα ζημία

Γ. Η αποζημίωση για τη μελλοντική θετική ζημία

Δ. Η αποζημίωση για την αποθετική ζημία (διαφυγόν κέρδος)

1. Η περίπτωση της παράνομης δραστηριότητας

2. Η περίπτωση της ανηλικότητας

Ε. Η αποζημίωση λόγω στέρησης υπηρεσιών

ΣΤ. Η αποζημίωση λόγω υποκατάστατης δύναμης

ΙΙΙ. Η αξίωση για αναπηρία - παραμόρφωση

Α. Θέση του ζητήματος

Β. Η νομική φύση της διάταξης

Γ. Αποτίμηση επί του ζητήματος

Κεφάλαιο Ε΄

Τα «άλλα» είδη αποζημίωσης

Ι. Η αυτούσια αποζημίωση

ΙΙ. Η εύλογη αποζημίωση

ΙΙΙ. Οι ποινικού τύπου αποζημιώσεις

Α. Εννοιολογική προσέγγιση

Β. Αντίθεση στη δημόσια τάξη;

Κεφάλαιο ΣΤ΄

Η αποζημίωση επί μη περιουσιακής ζημίας

Ι. Η αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης

Α. Εννοιολογική προσέγγιση

Β. Οι Φορείς της αξίωσης

1. Η ηθική βλάβη του τρίτου

2. Η ηλικία και η πνευματική κατάσταση ως παράγοντας αξιολόγησης

3. Η ηθική βλάβη επί νομικών προσώπων

Γ. Ο προσδιορισμός του ποσού

Δ. Υποχρεωτικός ή δυνητικός χαρακτήρας

ΙΙ. Η αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης

Α. Θέση του ζητήματος

Β. Η έννοια της οικογένειας: Νομική ή φυσική;

1. Το κυοφορούμενο ως «αιτία» χρηματικής ικανοποίησης

2. Τα νήπια και το κυοφορούμενο ως δικαιούχοι

Γ. Η αυτοτέλεια των αξιώσεων

ΙΙΙ. Ο αναιρετικός έλεγχος της χρηματικής ικανοποίησης

Α. Η έννοια της αναλογικότητας

Β. Η διακύμανση της νομολογίας

Γ. Αποτίμηση

Κεφάλαιο Z΄

Ειδικές περιπτώσεις αποζημίωσης

Ι. Η αποκατάσταση των αξιώσεων λόγω εσφαλμένου προγεννητικού ελέγχου

Α. Θέση του προβλήματος

Β. Οι επιμέρους αξιώσεις

Γ. Προτεινόμενη θέση

ΙΙ. Η αποκατάσταση των αξιώσεων επί εργατικού ατυχήματος

Α. Η αποζημίωση στο εργατικό ατύχημα

Β. Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στο εργατικό ατύχημα

ΙΙΙ. Η καταδολίευση δανειστών ως μορφή αδικοπραξίας

IV. Η αθέτηση σύμβασης ως μορφή αδικοπραξίας

Α. Η προκύπτουσα συρροή

Β. Η ηθική βλάβη στο πλαίσιο αθέτησης σύμβασης

V. Η ευθύνη σε αποζημίωση λόγω άδικης εκτέλεσης

VI. Αγωγή κακοδικίας και αδικοπραξία

VII. Η αδικοπρακτική ευθύνη του Υποθηκοφύλακα - Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου

Κεφάλαιο H΄

Ειδικά ζητήματα στην αποζημίωση

Ι. Οι περιορισμοί της αποζημίωσης

Α. Ο πρώτος περιορισμός: Ο κανόνας του συνυπολογισμού ζημίας - κέρδους

Β. Η εξαίρεση στον κανόνα : «Η σωρευτική απόληψη αποζημίωσης»

Γ. Εξαίρεση της σωρευτικής απόληψης: Η επαναφορά στον κανόνα

2. Ο δεύτερος περιορισμός: Το συντρέχον πταίσμα

1. Το γενικό περιεχόμενο στο πλαίσιο της αποζημίωσης

2. Η άρνηση αλλαγής επαγγέλματος ως μορφή συντρέχοντος πταίσματος.

ΙΙ. Ο χρόνος δικαστικού υπολογισμού της ζημίας

IΙΙ. Ο τρόπος καταβολής και ο υπολογισμός της αποζημίωσης

Α. Το είδος του νομίσματος

ΙV. Ζητήματα παραγραφής

V. Ζητήματα ευθύνης περισσότερων προσώπων

Α. Η εξωτερική σχέση

Β. Η εσωτερική σχέση

VI. Ζητήματα δεδικασμένου

VII. Απόδοση του περιέλθοντος κατ’ αρ. 938 ΑΚ

Επίλογος

Βιβλιογραφία

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Κ. Λέων, Η αποζηµίωση από την επιδείνωση της υγείας του παθόντος, 2024
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #14
Ανάλυση των περιπτώσεων επιδείνωσης στο μέλλον της ήδη επελθούσας ζημίας και της δικαστικής της επιδίωξης
Ν. Καράμπελα, Ο τόπος παροχής, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #11
Εξαντλητική παρουσίαση των θεμάτων του τόπου παροχής μέσα από εξειδικευμένη και επίκαιρη ματιά