Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, 1993


Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, 1993 Το είδος των προβληματισμών, που περιλαμβάνονται στη μελέτη, αναφορικά με τις ιδιωτικοποιήσεις - αποκρατικοποιήσεις, σε συνδυασμό και με την έλλειψη ανάλογου πονήματος, την καθιστά την περίοδο αυτήν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολύτιμη.

Τα γενικά συμπεράσματα, που ακολουθούν, προσφέρουν μία γεύση θεματολογίας, θέσεων και προτεινόμενων λύσεων, στο μέγα πρόβλημα αυτής της μελέτης, που ήδη είναι και κατεξοχήν ελληνικό:

 1. Αυτή η μανιώδης στροφή, μετά το 1986, προς μαζικές ιδιωτικοποιήσεις - αποκρατικοποιήσεις, δεν πείθει για την αντικειμενικότητα επιλογής της, επειδή εμφανίζεται άρρηκτα συνδεδεμένη με την επανεμφάνιση του νεοφιλελευθερισμού.
 2. Θεωρητικά, δεν μπορεί να ερμηνευθεί, με βάση το εκάστοτε ισχύον ιδιοκτησιακό καθεστώς, η επικαλούμενη από τους οπαδούς του νεοφιλελευθερισμού, απόλυτη διαφορά αποτελεσματικότητας, ανάμεσα στην ιδιωτική και δημόσια επιχείρηση. Μία τέτοια διαφορά, όπου και όταν υπάρχει, θα πρέπει να αποδοθεί σε λιγότερο ή περισσότερο ικανοποιητικό managment.
 3. Δεν μπορεί να παραβλεφθεί ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις, εκτός των κοινών τους στόχων με τις ιδιωτικές, επωμίζονται και πρόσθετους, που πολύ γενικά αυτοί αναγνωρίζονται ως "κοινωνικοί".
 4. Από το συνδυασμό θεωρίας και εμπειρίας, αναφορικά με το πρόβλημα αποδοτικότητας δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων υπάρχουν ενδείξεις ότι:
  • σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, και οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις καθίστανται περισσότερο παραγωγικές,
  • η οικονομική αποτελεσματικότητα των δημοσίων επιχειρήσεων (σε σύγκριση με τις ιδιωτικές), φαίνεται να είναι συνάρτηση σε πολλές περιπτώσεις, του είδους της δραστηριότητάς τους,
  • πολύ συχνά, και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, λειτουργούν ως trust και cartel, και επιβάλλουν τη θέλησή τους να χρηματοδοτούνται, δηλαδή, από το δημόσιο.
 5. Είναι καθαρός φαρισαϊσμός, τις ημέρες μας, η επίκληση της ανάγκης ιδιωτικοποιήσεων - αποκρατικοποιήσεων, χάριν της επίτευξης μεγαλύτερου οικονομικού αποτελέσματος, όταν ταυτόχρονα γίνεται αναγκαστικά ανεκτή μια τέτοιας έκτασης σπατάλη, μέσω της ολοένα αυξανόμενης ανεργίας.
 6. Η ελληνική και πολυπόθητη διείσδυση στα νέα Βαλκάνια, μπορεί να προωθηθεί αποτελεσματικά, μέσω της ανάπτυξης δημοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες εξάλλου είναι σε θέση να αναζωπυρώσουν τη ροπή για επένδυση.

Edition info

Title
Ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις
Eπίκαιροι προβληματισμοί
© 1993
Author
ISBN
978-960-301-090-1
Pages
106
Price
€ 6.00
In stock

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Στάγκος, Το νομικό πλαίσιο των διεθνών επενδύσεων, 2005
Στο βιβλίο αυτό του καθηγητή της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης Πέτρου Στάγκου έχουν συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί όλα τα βασικά νομικά κείμενα που διέπουν τη συμμετοχή της χώρας...
Α. Αργυρού, Νομικά Ζητήματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 2022
Συλλογή εμπειρικών και νομικών μελετών για την κοινωνική επιχειρηματικότητα
Ε. Λάππα, Οι περιορισμοί των αποκρατικοποιήσεων μέσα από τη νομολογία του εθνικού δικαστή και του δικαστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021
Συνολική θεώρηση των περιορισμών των αποκρατικοποιήσεων με βάση τις συνταγματικές διατάξεις και το ενωσιακό δίκαιο
Κ. Δελούκα-Ιγγλέση/Ν. Γεωργόπουλος/Α. Κότιος..., Οικονομική Ανάπτυξη & Δίκαιο, 2017
Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από έγκριτους νομικούς στις θεματικές: - Σύγχρονα προβλήματα της οικονομίας και του δικαίου - Προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας - Οικονομική κρίση:...
Σ. Ρεπούσης, Αναδιάρθρωση δανείων και επιχειρήσεων, 2017
Σκοπός του βιβλίου είναι η κάλυψη θεμάτων που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων και επιχειρήσεων.