Μ. Μαρκέλλου, Συμβάσεις Εκμετάλλευσης στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2012


Μ. Μαρκέλλου, Συμβάσεις Εκμετάλλευσης στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2012

Μια πρακτική ανάλυση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου των συμβάσεων εκμετάλλευσης πνευματικών δικαιωμάτων.

Ο νομοθέτης, έχοντας επίγνωση της έλλειψης διαπραγματευτικής δύναμης του δημιουργού έναντι του οικονομικού του αντισυμβαλλομένου, υιοθέτησε ένα σύνολο συμπληρωματικών προστατευτικών κανόνων, ρυθμιστικών των συμβάσεων, που συνδέουν τον δημιουργό με τον εκμεταλλευτή του έργου του. Ο νομοθέτης παρεμβαίνει έτσι σε αυτήν την «ιδιόμορφη» σύμβαση προκειμένου να προστατεύσει τον δημιουργό από τις υπερβολικές, συχνά, επιθυμίες του αντισυμβαλλομένου του.
Η παρούσα μονογραφία αποσκοπεί στη μελέτη του συμβατικού δικαίου του δημιουργού σε τρεις χώρες: Ελλάδα, Γαλλία και Γερμανία. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της νομοθετικής παρέμβασης στο στάδιο της κατάρτισης της σύμβασης εκμετάλλευσης της πνευματικής ιδιοκτησίας ενώ στο δεύτερο μέρος αναλύεται η αποτελεσματικότητα των προστατευτικών μηχανισμών, κατά το στάδιο της εκτέλεσης των συμβάσεων εκμετάλλευσης της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Πρόκειται για μία πρωτότυπη εργασία η οποία προσφέρει μία πρακτική ανάλυση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου των συμβάσεων και μία πολύτιμη παράθεση νομολογιακών παραδειγμάτων που αφορούν τα ζητήματα εκμετάλλευσης πνευματικών δικαιωμάτων. Απευθύνεται τόσο στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στους νομικούς της πράξης (δικηγόρους, δικαστές) που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με ζητήματα σχετιζόμενα με τις συμβάσεις εκμετάλλευσης.

Edition info

Title
Συμβάσεις Εκμετάλλευσης στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Συγκριτική επισκόπηση της θεωρίας και νομολογίας τριών δικαιϊκών συστημάτων (Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία)
© 2012
Foreword
Author
ISBN
978-960-445-926-1
Pages
ΧΧV + 352
Price
€ 48.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ M. VIVANT

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΚΥΡΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΚΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: Ο κανόνας της απαγόρευσης εκχώρησης του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού

Ι. Η εγκυρότητα των συμβάσεων εκμετάλλευσης που έχουν ως αντικείμενο τη ρύθμιση της άσκησης του ηθικού δικαιώματος

Α. Η ύπαρξη του ηθικού δικαιώματος

1. Γερμανία-Ελλάδα: η μονιστική θεώρηση του δικαίου του δημιουργού δια μέσου της θεωρίας του «σκληρού πυρήνα» του ηθικού δικαιώματος

2. Γαλλία: Η διάκριση ανάμεσα σε μία παράνομη εκ των προτέρων συναίνεση και σε μια έγκυρη εκ των υστέρων επικύρωση ως αντανάκλαση της δυϊστικής προσέγγισης του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας

Β. Η άσκηση του ηθικού δικαιώματος

1. Ο συμβατικός περιορισμός της εξουσίας δημοσίευσης και της εξουσίας υπαναχώρησης και μετάνοιας

2. Ο συμβατικός περιορισμός της εξουσίας αναγνώρισης της πατρότητας

3. Ο συμβατικός περιορισμός της εξουσίας περιφρούρησης της ακεραιότητας του έργου

ΙΙ. Ένα απειλούμενο ηθικό δικαίωμα στο ψηφιακό περιβάλλον; Μερικές παρατηρήσεις

Α. Η ρητή συναίνεση του δημιουργού

Β. Μια ενεργός ερμηνεία της σύμβασης

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: Ο κανόνας του περιορισμού του τομέα εκμετάλλευσης των περιουσιακών δικαιωμάτων

Ι. Η αρχή της εξειδίκευσης του τομέα εκμετάλλευσης του έργου

Α. Γαλλικό δίκαιο

Β. Γερμανικό Δίκαιο

Γ. Ελληνικό Δίκαιο: Ένας συνδυασμός του γαλλικού και του γερμανικού δικαιϊκού συστήματος

ΙΙ. Οι εξαιρέσεις στην αρχή της εξειδίκευσης του τομέα της εκμε-τάλλευσης

Α. Εξαιρέσεις της αρχής της εξειδίκευσης των εκχωρούμενων δικαιωμάτων στο νομοθετικό περιβάλλον

1. Η μεταβίβαση των τρόπων εκμετάλλευσης που είναι άγνωστοι κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης

2. Τα νόμιμα τεκμήρια εκχώρησης των δικαιωμάτων εκμε-τάλλευσης

Β. Αποκλίσεις από την αρχή της εξειδίκευσης των εκχωρούμενων δικαιωμάτων στο νομολογιακό περιβάλλον

1. Η μη εφαρμογή του κανόνα της εξειδίκευσης των δικαιω-

μάτων στις τεκμαιρόμενες ως επιθυμητές για τον δημι-ουργό εκχωρήσεις

2. Η μη εφαρμογή του κανόνα στις δευτερογενείς εκχω-ρήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ: Ο κανόνας της απαγόρευσης εκχώρησης περιουσιακών δικαιωμάτων επί μελλοντικών έργων

Ι. Γερμανία: παραχώρηση χρήσης των πνευματικών δικαιωμάτων επί των μελλοντικών έργων

ΙΙ. Γαλλία και Ελλάδα: απαγόρευση της καθολικής εκχώρησης των πνευματικών δικαιωμάτων επί των μελλοντικών έργων

Α. Η απαγόρευση εκχώρησης των περιουσιακών δικαιωμάτων επί του συνόλου των μελλοντικών έργων

1. Η απαγόρευση της αιώνιας δέσμευσης του δημιουργού

2. Η δυνατότητα εκχώρησης των περιουσιακών δικαιωμάτων επί σαφώς καθορισμένων έργων

Β. Οι αποκκλίσεις από τον κανόνα της απαγόρευσης εκχώρησης των περιουσιακών δικαιωμάτων επί των μελλοντικών έργων

1. Tο σύμφωνο προτίμησης (Le pacte de préférence)

2. Η απόκκλιση από την αρχή της απαγόρευσης εκχώρησης προς όφελος της συλλογικής διαχείρισης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: Ένα άμεσο ή ουσιαστικό τυπικό σύστημα

Ι. Η έννοια του έγγραφου τύπου

Α. Η διεύρυνση της έννοιας του εγγράφου στο αστικό δίκαιο

1. Γερμανία και Γαλλία: Η θεωρία του λειτουργικού ισο-δυνάμου

2. Ελλάδα: το υπ’ αριθμ. 131/2003 Προεδρικό Διάταγμα

Β. Η διεύρυνση της έννοιας του εγγράφου στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας

1. Ο έγγραφος τύπος: εγγύηση της σαφούς συναίνεσης του δημιουργού

2. Ο έγγραφος τύπος: εγγύηση της προσωπικής συναίνεσης του δημιουργού

ΙΙ. Το πεδίο εφαρμογής του έγγραφου τύπου

Α. Γερμανία: Επιστροφή στο αστικό δίκαιο

1. Ο κανόνας: εφαρμογή των διατάξεων του γερμανικού αστικού δικαίου

2. Η εξαίρεση από τον κανόνα: η περίπτωση των παραχωρούμενων δικαιωμάτων επί των μελλοντικών έργων και των άγνωστων τρόπων εκμετάλλευσης

Β. Ελλάδα: Η απαίτηση του έγγραφου τύπου ως προϋπόθεση εγκυρότητας της σύμβασης

1. Η απαίτηση του εγγράφου τύπου ad validitatem

2. Οι συνέπειες της μη τήρησης του κανόνα

Γ. Γαλλία: Η απαίτηση του έγγραφου τύπου ως προϋπόθεση απόδειξης της ύπαρξης σύμβασης (ad probationem)

1. Η απαίτηση του έγγραφου τύπου για όλες τις συμβάσεις

2. Η αποδεικτική αξία του έγγραφου τύπου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: Ένα έμμεσο τυπικό σύστημα

Ι. Η γαλλική ιδιαιτερότητα: ένας ιδιαίτερος τυπικός κανόνας πλη-ροφόρησης των δημιουργών

ΙΙ. Οι ιδιαίτερες διατυπώσεις δημοσιότητας για τις συμβάσεις εκμετάλλευσης επί των οπτικοακουστικών έργων και των λογισμικών

Α. Οι συμβάσεις εκμετάλλευσης επί των οπτικοακουστικών έρ-γων

1. Οι εξελίξεις στη Γαλλία

2. Η επικαιρότητα στην Ελλάδα

Β. Οι συμβάσεις σύστασης ενεχύρου λογισμικού

1. Το πεδίο εφαρμογής του ενεχύρου στα δικαιώματα εκμε-τάλλευσης επί λογισμικών

2. Οι προϋποθέσεις σύστασης ενεχύρου στα δικαιώματα εκμετάλλευσης επί λογισμικών

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΙ-ΟΥΡΓΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: Η ποσοστιαία αμοιβή του δημιουργού

Ι. Ο καθορισμός της βάσης υπολογισμού της αμοιβής

Α. Γαλλία: ποια βάση υπολογισμού;

Β. Ελλάδα: Ποιο ποσοστό αμοιβής;

ΙΙ. Ο προσδιορισμός του οφειλέτη της ποσοστιαίας αμοιβής του δημιουργού

ΙΙΙ. Η δικαστική ευχέρεια σε περίπτωση παραβίασης του κανόνα της ποσοστιαίας αμοιβής

Α. Η κύρωση λόγω παραβίασης του κανόνα της ποσοστιαίας αμοιβής

Β. Τα όρια της δικαστικής παρέμβασης στο συμβατικό περιεχόμενο

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: Η κατ’ αποκοπή αμοιβή, εξαίρεση στην αρχή της ποσοστιαίας αμοιβής του δημιουργού

Ι. Το πεδίο εφαρμογής της κατ’ αποκοπή αμοιβής

Α. Περιπτώσεις όπου η κατ’ αποκοπή αμοιβή είναι ο κανόνας υποκαθιστώντας την ποσοστιαία αμοιβή

1. Η περίπτωση των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών - λογισμικών

2. Η περίπτωση της δημιουργίας από μισθωτό

3. Η περίπτωση που ο μισθωτός είναι δημόσιος λειτουργός

4. Η περίπτωση των συλλογικών έργων

5. Ειδικές περιπτώσεις

Β. Περιπτώσεις στις οποίες η κατ’ αποκοπή αμοιβή είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα της ποσοστιαίας αμοιβής

1. Η αδυναμία καθορισμού της βάσης υπολογισμού της αμοιβής

2. Η απουσία των μέσων ελέγχου για την εφαρμογή του ποσοστού

3. Η δυσαναλογία των εξόδων υπολογισμού της ποσοστιαίας αμοιβής σε σχέση με τα αποτελέσματα

4. Η αδυναμία εφαρμογής της ποσοστιαίας αμοιβής εξαιτίας της φύσης ή των συνθηκών εκμετάλλευσης

ΙΙ. Ο επαναπροσδιορισμός της κατ' αποκοπή αμοιβής

Α. Γαλλία: Η απαίτηση νομοθετικής πρόβλεψης

Β. Ελλάδα: Η εφαρμογή του αστικού δικαίου

1. Η εφαρμογή των άρθρων 388 και 288 του Αστικού Κώδικα

2. Μια πρωτότυπη υπόθεση στο συμβατικό δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ: H Εύλογη αμοιβή

Ι. Η διακήρυξη του κανόνα: το δικαίωμα για μία εύλογη αμοιβή

Α. Προσφυγή στις κοινές βάσεις αμοιβής

Β. Προσφυγή στην καλή πίστη και στα συναλλακτικά ήθη

ΙΙ. Η εφαρμογή του κανόνα περί εύλογης αμοιβής

Α. Το δικαίωμα της εξισορρόπησης της σύμβασης ex ante (κατά τη στιγμή της κατάρτισής της)

B. Το δικαίωμα εξισορρόπησης της σύμβασης ex post (παράγραφος ‘best seller’)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ: Προς ένα νέο παράδειγμα αμοιβής

Ι. Η μεταρρύθμιση του συστήματος αμοιβής του δημιουργού είναι δυνατή;

A. Οι νομικές δυσκολίες

B. Οι τεχνικές δυσκολίες

ΙΙ. Η εναλλακτική πρόταση της εύλογης αμοιβής είναι αποτελεσματική;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

KEΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: Οι υποχρεώσεις του οικονομικού αντισυμβαλλομένου του δημιουργού

Ι. Η κύρια υποχρέωση εκμετάλλευσης του έργου

A. Η γενική υποχρέωση εκμετάλλευσης

1. Γερμανία: η αποκλειστική παραχώρηση δικαιώματος εκ-μετάλλευσης πρέπει να συνοδεύεται από μία γενική υποχρέωση εκμετάλλευσης

2. Γαλλία και Ελλάδα: ασάφεια ως προς την υποχρεωτικότητα της εκμετάλλευσης λόγω ύπαρξης ανακριβειών στην ορολογία

Β. Η υποχρέωση εκμετάλλευσης υπό το φως των κανόνων που διέπουν τις ειδικές συμβάσεις εκμετάλλευσης

1. Γερμανία: ύπαρξη ενός συμπληρωματικού καθεστώτος για την εκδοτική σύμβαση

2. Ελλάδα: απουσία ειδικών ρυθμιστικών κανόνων

3. Γαλλία: λεπτομερής ρύθμιση της υποχρέωσης εκμετάλλευσης

ΙΙ. Οι λοιπές παρεπόμενες υποχρεώσεις του οικονομικού αντισυμβαλλόμενου του δημιουργού

A. Η υποχρέωση ενημέρωσης / παροχής πληροφοριών

1. Γερμανία και Ελλάδα

2. Γαλλία

B. Η υποχρέωση σεβασμού του ηθικού δικαιώματος

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: Οι υποχρεώσεις του δημιουργού

Ι. Η υποχρέωση παράδοσης

A. Γερμανία και Ελλάδα

B. Γαλλία

ΙΙ. Η υποχρέωση εγγύησης

A. Γερμανία και Ελλάδα

Β. Γαλλία

1. Η εγγύηση περί απόλαυσης των εκχωρούμενων δικαιωμάτων από βάρη που οφείλονται στη συμπεριφορά του δημιουργού

2. Η εγγύηση περί απόλαυσης των εκχωρούμενων δικαιωμάτων απαλλαγμένης από δικαιώματα τρίτων

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Κ. Χριστοδούλου/Π. Τσίρης/Μ.-Δ. Παπαδοπούλου..., Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2024
Μία εις βάθος ερμηνευτική προσέγγιση μετά τις μείζονες μεταβολές στους δύο κύριους νόμους στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας
Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #19
Το παρόν πρώτο τεύχος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», ανανεωμένο, συμπληρωμένο και, κυρίως, επικαιροποιημένο, συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες, πρωτίστως, των διδασκόντων...
Πνευματική ιδιοκτησία, 8η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #22
Η νέα έκδοση του τεύχους «Βασική Εμπορική Νομοθεσία ΙV – Πνευματική Ιδιοκτησία» κρίθηκε αναγκαία κυρίως των τροποποιήσεων που επήλθαν στο Ν. 2121/1993 με το άρθρο 117 Ν....
Χ. Τσίγκου, Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην πνευματική ιδιοκτησία, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #13
Μια εις βάθος μελέτη του δικαιώματος υπαναχώρησης στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας με έμφαση στα ζητήματα ψηφιακής εκμετάλλευσης