Μ. Μαργαρίτης/Α. Μαργαρίτη, Επίτομη Ερμηνεία Αστικού Κώδικα & ΕισΝΑΚ, 2016


Μ. Μαργαρίτης/Α. Μαργαρίτη, Επίτομη Ερμηνεία Αστικού Κώδικα & ΕισΝΑΚ, 2016

Περιεκτική, πλούσια σε νομολογία, πυκνή και εύχρηστη, συστηματική κατ΄άρθρο ανάλυση του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού του Νόμου, με επεξεργασία της πιο πρόσφατης νομολογίας των δικαστηρίων και ιδίως του Ακυρωτικού, με τρόπο που να παρέχονται κατανοητές και συνοπτικές απαντήσεις στα ερωτήματα που αναφύονται κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων δικαίου.

Edition info

Title
Επίτομη Ερμηνεία Αστικού Κώδικα & ΕισΝΑΚ
© 2016
Authors
ISBN
978-960-568-409-9
Pages
ΧΙΙΙ + 1508
Price
€ 119.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντμήσεις

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Γενική εισαγωγή στον Αστικό Κώδικα

Άρθρα

Βιβλίο πρώτο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Κεφάλαιο πρώτο: Οι κανόνες του δικαίου γενικά

Κεφάλαιο δεύτερο: Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

Κεφάλαιο τρίτο: Φυσικό πρόσωπο

Κεφάλαιο τέταρτο: Νομικά πρόσωπα

Κεφάλαιο πέμπτο: Δικαιοπραξίες

Κεφάλαιο έκτο: Αιρέσεις και προθεσμίες

Κεφάλαιο έβδομο: Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα

Κεφάλαιο όγδοο: Συναίνεση και έγκριση

Κεφάλαιο ένατο: Προθεσμίες

Κεφάλαιο δέκατο: Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία

Κεφάλαιο ενδέκατο: Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης

Βιβλίο δεύτερο

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κεφάλαιο πρώτο: Η υποχρέωση παροχής γενικά

Κεφάλαιο δεύτερο: Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη

Κεφάλαιο τρίτο: Υπερημερία του δανειστή

Κεφάλαιο τέταρτο: Ενοχές από συμβάσεις γενικά

Κεφάλαιο πέμπτο: Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

Κεφάλαιο έκτο: Συμβατική υπαναχώρηση

Κεφάλαιο έβδομο: Αρραβώνας και ποινική ρήτρα

Κεφάλαιο όγδοο: Σύμβαση υπέρ τρίτου και εις βάρος τρίτου

Κεφάλαιο ένατο: Απόσβεση των ενοχών

Κεφάλαιο δέκατο: Εκχώρηση

Κεφάλαιο ενδέκατο: Αναδοχή χρέους

Κεφάλαιο δωδέκατο: Ενοχή εις ολόκληρον

Κεφάλαιο δέκατο τρίτο: Δωρεά

Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο: Πώληση και ανταλλαγή

Κεφάλαιο δέκατο πέμπτο: Μίσθωση πράγματος

Κεφάλαιο δέκατο έκτο: Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου

Κεφάλαιο δέκατο έβδομο: Επίμορτη αγροληψία

Κεφάλαιο δέκατο όγδοο: Σύμβαση εργασίας

Κεφάλαιο δέκατο ένατο: Σύμβαση έργου

Κεφάλαιο εικοστό: Μεσιτεία

Κεφάλαιο εικοστό πρώτο: Προκήρυξη

Κεφάλαιο εικοστό δεύτερο: Εντολή

Κεφάλαιο εικοστό τρίτο: Διοίκηση αλλοτρίων

Κεφάλαιο εικοστό τέταρτο: Εταιρία

Κεφάλαιο εικοστό πέμπτο: Κοινωνία

Κεφάλαιο εικοστό έκτο: Δάνειο

Κεφάλαιο εικοστό έβδομο: Χρησιδάνειο

Κεφάλαιο εικοστό όγδοο: Παρακαταθήκη

Κεφάλαιο εικοστό ένατο: Ευθύνη των ξενοδόχων

Κεφάλαιο τριακοστό: Ισόβια πρόσοδος

Κεφάλαιο τριακοστό πρώτο: Παίγνιο και στοίχημα

Κεφάλαιο τριακοστό δεύτερο: Εγγύηση

Κεφάλαιο τριακοστό τρίτο: Συμβιβασμός

Κεφάλαιο τριακοστό τέταρτο: Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους

Κεφάλαιο τριακοστό πέμπτο: Έκταξη

Κεφάλαιο τριακοστό έκτο: Ανώνυμα χρεόγραφα

Κεφάλαιο τριακοστό έβδομο: Επίδειξη πράγματος

Κεφάλαιο τριακοστό όγδοο: Αδικαιολόγητος πλουτισμός

Κεφάλαιο τριακοστό ένατο: Αδικοπραξίες

Κεφάλαιο τεσσαρακοστό: Καταδολίευση δανειστών

Βιβλίο τρίτο

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κεφάλαιο πρώτο: Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά γενικώς

Κεφάλαιο δεύτερο: Νομή

Κεφάλαιο τρίτο: Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της

Κεφάλαιο τέταρτο: Κτήση κυριότητας

Κεφάλαιο πέμπτο: Προστασία της κυριότητας

Κεφάλαιο έκτο: Συγκυριότητα

Κεφάλαιο έβδομο: Πραγματικές δουλείες

Κεφάλαιο όγδοο: Προσωπικές δουλείες

Κεφάλαιο ένατο: Μεταγραφή

Κεφάλαιο δέκατο: Ενέχυρο

Κεφάλαιο ενδέκατο: Υποθήκη

Βιβλίο τέταρτο

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κεφάλαιο πρώτο: Μνηστεία

Κεφάλαιο δεύτερο: Γάμος

Κεφάλαιο τρίτο: Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος

Κεφάλαιο τέταρτο: Σχέσεις των συζύγων από το γάμο

Κεφάλαιο έβδομο: Διαζύγιο

Κεφάλαιο όγδοο: Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

Κεφάλαιο ένατο: Συγγένεια

Κεφάλαιο δέκατο: Διατροφή από το νόμο

Κεφάλαιο ενδέκατο: Σχέσεις γονέων και τέκνων

Κεφάλαιο δέκατο τρίτο: Υιοθεσία

Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο: Επιτροπεία ανηλίκου

Κεφάλαιο δέκατο πέμπτο: Αναδοχή ανηλίκου

Κεφάλαιο δέκατο έκτο: Δικαστική συμπαράσταση

Κεφάλαιο δέκατο έβδομο: Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων

Βιβλίο πέμπτο

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κεφάλαιο πρώτο: Η κληρονομική διαδοχή γενικά

Κεφάλαιο δεύτερο: Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών

Κεφάλαιο τρίτο: Περιεχόμενο της διαθήκης

Κεφάλαιο τέταρτο: Εξ αδιαθέτου διαδοχή

Κεφάλαιο πέμπτο: Νόμιμη μοίρα

Κεφάλαιο έκτο: Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας

Κεφάλαιο έβδομο: Κληρονομική αναξιότητα

Κεφάλαιο όγδοο: Σχολάζουσα κληρονομία

Κεφάλαιο ένατο: Αγωγή περί κλήρου

Κεφάλαιο δέκατο: Σχέση περισσότερων κληρονόμων

Κεφάλαιο ενδέκατο: Συνεισφορά

Κεφάλαιο δωδέκατο: Κληρονόμος με απογραφή

Κεφάλαιο δέκατο τρίτο: Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας

Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο: Κληρονομικό καταπίστευμα

Κεφάλαιο δέκατο πέμπτο: Εκποίηση της κληρονομίας

Κεφάλαιο δέκατο έκτο: Κληρονομητήριο

Κεφάλαιο δέκατο έβδομο: Κληροδοσίες

Κεφάλαιο δέκατο όγδοο: Τρόπος

Κεφάλαιο δέκατο ένατο: Εκτελεστής διαθήκης

Κεφάλαιο εικοστό: Δωρεά αιτία θανάτο

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

(α.ν. 2783/1941)

Κεφάλαιο πρώτο: Μεταβατικές διατάξεις

Κεφάλαιο δεύτερο: Ουσιαστικές διατάξεις

Λημματικό ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Αστικός κώδικας, 8η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #1
Ο Αστικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010...
Θ. Τροκάνας, Η πλάνη στη βούληση κατά τον Αστικό Κώδικα, 2023
Μια πλήρης πραγματεία στο θέμα της πλάνης στη βούληση σε όλο το εύρος του Αστικού Δικαίου
Ε. Αλαφραγκής, Η συναίνεση των προσώπων κατά τον Αστικό Κώδικα, 2021
Συστηματοποίηση και ανάλυση όλων των μορφών συναίνεσης κατά τις διατάξεις του ΑΚ